Regionalne inicjatywy integracji i współpracy międzynarodowej

advertisement
Temat 16
Regionalne inicjatywy integracji i współpracy
międzynarodowej.
1.
2.
3.
4.
5.
Grupa Wyszehradzka.
CEFTA.
Trójkąt Weimarski.
Inicjatywa Środkowoeuropejska.
Rada Państw Morza Bałtyckiego.
Po upadku komunizmu w Polsce oraz zaistniałych zmianach społeczno-polityczno-gospodarczych od
1989 roku polska polityka zagraniczna zmierza do odbudowania stosunków z krajami regionu na
nowych podstawach. Celem tych dążeń jest rozwój regionalnych powiązań wielostronnych.
1. Grupa Wyszehradzka:
 rok założenia: 15 lutego 1991 (Lech Wałęsa, Vaclav Havel, József Antall, )
 państwa założyciele: Polska, Czechy, Węgry i Słowacja,
 cel: przyspieszenie integracji ze Wspólnotami Europejskimi i NATO, państwa miały zbieżne cele
polityki zagranicznej,
 charakter współpracy konsultacyjny
2. CEFTA:
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu:
 rok założenia: 1992
 państwa: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Słowenia i Rumunia
 zadanie: rozwój i znoszenie barier w handlu, porozumienie o współpracy gospodarczej,
popieranie rozwoju stosunków między państwami poprzez rozszerzenie wymiany handlowej,
rozwoju handlu oraz znoszenie barier w handlu, zniesienie ceł w handlu towarami
przemysłowymi i redukcja cła na artykuły rolne,
 warunki członkostwa w CEFTA: umowa o wolnym handlu z państwami CEFTA, członkostwo
w Światowej Organizacji Handlu i stowarzyszenie z UE
3. Trójkąt Weimarski:
 rok założenia: 1991
 państwa: Polska, Niemcy i Francja (zainicjowany przez Niemcy)
 cel: wymiana poglądów na temat rozwoju stosunków międzynarodowych, promocja
odradzającej się Polski na arenie międzynarodowej,
 współpraca na szczeblu: prezydentów państw, ministrów spraw zagranicznych i ministrów
obrony narodowej,
 charakter spotkań konsultacyjny, platforma wymiany poglądów na temat rozwoju stosunków
międzynarodowych.
4. Inicjatywa Środkowoeuropejska:
 rok założenia: 1989
 państwa: Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska (1991),
Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy, Albania, Białoruś, Bułgaria, Rumunia i Ukraina (inicjatywa
Włochy), Mołdawia, Serbia, Czarnogóra,
 cel: wypełnienie luki po rozpadzie państw bloku wschodniego, ułatwienie rozwoju i współpracy
z Zachodem, zapobieżenie hegemonii Niemiec, umacnianie spójności Europy, stabilizacja
i bezpieczeństwo poprzez rozwój gospodarczy,
1
 obszar współpracy: transport, telekomunikacja, ekologia, drobny przemysł, kultura i nauka,
turystyka, energetyka, mniejszości narodowe,
 projekty finansowane przez państwa członkowskie i program PHARE oraz Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
5. Rada Państw Morza Bałtyckiego:
 rok założenia: 1992 Kopenhaga,
 państwa: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwecja
oraz Komisja Europejska,
 cel: rozwój instytucji demokratycznych, współpraca w różnych dziedzinach życia, popieranie
współpracy regionalnej, rozwój instytucji demokratycznych, ochrona środowiska naturalnego,
kultura, edukacja, turystyka, transport i łączność.
6. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) – przygotować samodzielnie (praca
domowa).
Praca pisemna w domu:
Praca pisemna z przedmiotu wiedza o społeczeństwie – klasa III LP.
Tematy do wyboru:
1. Jakie są korzyści i koszty integracji Polski z Unią Europejską?
2. Zagrożenia ze strony terroryzmu we współczesnym świecie.
3. Przedstaw argumenty za i przeciw tezie: Proces globalizacji korzystnie wpływa na rozwój krajów
Trzeciego Świata.
Wybierasz jeden temat, pracę napisz na komputerze.
Objętość pracy nie więcej niż 2 strony formatu A 4.
Układ pracy:
 miejscowość i data,
 temat pracy,
 imię i nazwisko autora
 wstęp, część merytoryczna pracy, wnioski lub spostrzeżenia,
 przypisy, bibliografia.
Brak zachowania wymaganego układu pracy może mieć wpływ na zaniżenie oceny.
Powodzenia!
2
Download