Rodzaje wsparcia w ramach projektu

advertisement
Rodzaje wsparcia w projekcie
pn: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Szkolenie 30 h
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniu z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu odbędą
zajęcia z następujących zagadnień:




Prawne aspekty działalności gospodarczej
Księgowość i podatki w małej firmie
Zasady rozliczania dotacji
Warsztaty pisania Biznes Planów
Doradztwo poszkoleniowe
W ramach doradztwa poszkoleniowego zostanie zorganizowane:
1. doradztwo grupowe – w wymiarze 3 godzin/grupa (grupa 15 osób) z zakresu
technicznych aspektów sporządzania Biznes Planu
2. doradztwo indywidualne w wymiarze 7 godzin/osoba Uczestnik projektu będzie mógł
odbyć maksymalnie 7 godzin doradztwa na osobę – zakres doradztwa indywidualnego
– omówienie własnego pomysłu Biznes Planu oraz prowadzenie działalności
gospodarczej.
Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie i chcąca ubiegać się o
przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności, na etapie
przygotowywania Biznes Planu ma obowiązek skorzystania z doradztwa grupowego
(3 h) oraz doradztwa indywidualnego (7 h).
Nie spełnienie tego obowiązku będzie powodować brak możliwości ubiegania się o
uzyskanie dotacji w ramach projektu.
Projekt pn „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” jest realizowany na podstawie
umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
Lider projektu
projektu
Partner
Dotacja inwestycyjna
Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację inwestycyjną jest złożenie biznes
planu, wypełnionego na formularzu udostępnionym w LGD - LOWP. Wypełniony
biznes plan należy dostarczyć do siedziby LGD -LOWP. Wzór biznes planu jest
zamieszczony na stronie internetowej projektu. Przyjmowanie dokumentów odbędzie
się po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu. Termin
przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej projektu.
Złożone Biznes Plany podlegać będą ocenie przez Komisję Oceny Wniosków (KOW).
Po zakończeniu prac KOW, opublikowane zostaną listy Biznes Planów
rekomendowanych do dofinansowania.
Osoby, których Biznes Plany zostaną rekomendowane do dofinansowania, aby
uzyskać dotację, będą musiały zarejestrować działalność gospodarczą. Osoba, która
zarejestruje działalność gospodarczą przed ogłoszeniem wyników oceny Biznes
Planów, nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach projektu.
Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 21 000 zł. Wkład własny nie jest
wymagany.
Dotacja będzie przekazywana po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku oraz
kompletu załączników potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej
oraz złożeniu zabezpieczenia (np. w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją
wekslową).
Kwestia
uzyskania
dotacji
i
jej
rozliczenia
jest
uregulowana
w
„Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz
w umowie podpisywanej pomiędzy LGD, a osobą, która uzyska dotację.
„Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”
znajduje się na stronie internetowej projektu.
Projekt pn „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” jest realizowany na podstawie
umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
Lider projektu
projektu
Partner
Wsparcie pomostowe
Osoby, które w ramach projektu zarejestrują działalność gospodarczą i otrzymają
dotację inwestycyjną, będą mogły otrzymać wsparcie pomostowe przez okres
pierwszych
6 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 6 600,00 zł.
Wsparcie
pomostowe
polega
na
wypłacie
kwoty
w
wysokości
nieprzekraczającej 1100,00 zł/miesiąc, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów
stałych prowadzenia działalności gospodarczej (ZUS, księgowość, najem lokalu,
telefon, itp.)
Kwestię wsparcia pomostowego i jego rozliczenia będzie regulowała umowa
podpisywana pomiędzy LGD, a osobą, która uzyska ten rodzaj wsparcia.
Kwalifikowalność podatku VAT
Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny
zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.
Jednocześnie obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku
zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT
dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych
przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.
Projekt pn „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” jest realizowany na podstawie
umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020
Lider projektu
projektu
Partner
Download