Uploaded by User346

past simple tense

advertisement
PAST SIMPLE TENSE- czas przeszły- prosty
1. Budowa czasu Past Simple
a. Zdania twierdzące
Twierdzenia tworzymy przez dodanie do bezokolicznika końcówki –ed w przypadku
czasowników regularnych. Np.
Play- played
Talk- talked
Look- looked
I watched TV yesterday.
• Istnieją czasowniki nieregularne, których forma w czasie Past Simple całkowicie
się zmienia. Np.
Be- was\were
Get up- Got up
Have- had
Write- wrote
b. Zdania pytające
Pytania tworzymy przez dodanie Did przed osobę.
Did I watch TV yesterday?
• Yes, I did
• No, I didn’t
Czasownik główny jest w bezokoliczniku.
c. Zdania przeczące
Przeczenia tworzymy przez dodanie did not (didn’t) między osobę i czasownik. Np.
I didn’t watch TV yesterday.
Czasownik główny jest w bezokoliczniku.
2. UŜycie czasu Past Simple
Czasu Past Simple uŜywamy, gdy chcemy powiedzieć o czynności:a. Która odbyła się w przeszłości,
b. Która trwała przez jakiś czas w przeszłości,
c. Czas Past Simple jest czasem narracji. UŜywamy go w opowiadaniach, relacjach.
3. Charakterystyczne wyraŜenia (określniki czasu):a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
YesterdayTwo days agoThis morningLast weekLast MonadyWhen I lived in CzęstochowaIn January 1987-
I. Do kaŜdego zdania ułóŜ pytanie i przeczenie
1. I watched the match alone.
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
2. He called us yesterday.
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
3. She got up at seven yesterday.
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
4. I saw Bill last Saturday.
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
5. He borrowed some money from my sister.
- ……………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………
II. Uzupełnij zdania z czasownikami w czasie Past Simple.
1. He waits for the bus every day. He ...........................again yesterday.
2. She paints a lot of pictures. She .........................that one on the wall.
3. The class usually starts late. It ............................late this morning, too.
4. They watch the games all season. They ......................last Sunday, too.
5. Kate always finishes on time. She ............................on time yesterday.
PRESENT SIMPLE TENSE- czas teraźniejszy- prosty
1. Budowa czasu Present Simple
a. Zdania twierdzące
W 3 os. l.p. (he, she, it) do bezokolicznika dodajemy końcówkę –s lub –es.Np.
I play football on Mondays.
He plays football on Mondays.
b. Zdania pytające
Pytania tworzymy przez dodanie Do, a w 3 osobie liczby pojedynczej Does przed osobę.
Czasownik główny jest bez Ŝadnej końcówki.
Do I play football on Mondays?
• Yes, I do
• No, I don’t
Does he play football on Mondays?
• Yes, he does
• No, he doesn’t
c. Zdania przeczące
Przeczenia tworzymy przez dodanie don’t lub doesn’t przed czasownik. Np.
I don’t play football on Mondays.
He doesn’t play football on Mondays.
2. UŜycie czasu Present Simple
Czasu Present Simple uŜywamy, gdy chcemy powiedzieć o:a. Stałych czynnościach, zajęciach, przyzwyczajeniach.
b. Czynnościach powtarzających się.
c. Prawdach ogólnych. (The sun rises in the east).
3. Charakterystyczne wyraŜenia (określniki czasu):•
•
•
•
Always, never, often, frequently, rarely, usually, sometimes, occasionally,
Every- day, month, year, Monday, week, etc.
On- Sundays, Mondays, etc.
Once, twice, three times- a week, a year, etc.
I. Wpisz czasowniki w nawiasie w odpowiedniej formie czasu Present Simple
1.
2.
3.
4.
5.
They often (dance)............................ together.
He usually (ride).............................a bicycle after dinner.
Tom often (play).............................tennis.
John (swim).............................very well.
I ( want)...................... to be a doctor.
Zamień podane zdania twierdzące na pytające
1.........................................................................................
2........................................................................................
3........................................................................................
4........................................................................................
5........................................................................................
Zamień podane zdania pytające na przeczące
1.......................................................................................
2.......................................................................................
3........................................................................................
4.......................................................................................
5......................................................................................
II. Wstaw wyrazy w nawiasie w odpowiedniej formie czasu Pr. Continuous,
dopisz pytania i przeczenia.
1 They (learn) German now
......................................................................................................................……
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3 She (do) her homework now?
.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4 They (not build) a new school in our town now
.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5 My father (repair) his car now
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
PRESENT CONTINUOUS TENSE- czas teraźniejszy- ciągły
1. Budowa czasu Present Continuous
a. Zdania twierdzące
Zdania te tworzymy dodając po osobie czasownik to be (am, is, are). Do czasownika
głównego dodajemy końcówkę –ing.
I am playing football now.
He is playing football now.
b. Zdania pytające
Pytania tworzymy przez inwersję (przestawienie osoby i czasownika „to be”)
Am I playing football now?
• Yes, I am
• No, I’m not
c. Zdania przeczące
Przeczenia tworzymy przez dodanie not do czasownika to be. Np.
I’m not playing football now.
2. UŜycie czasu Present Continuous
Czasu Present Continuous uŜywamy, gdy chcemy powiedzieć o:a. Czynnościach które trwają, gdy o nich mówimy.
b. Czynnościach zaplanowanych, gdzie znana jest dokładna data.
3. Charakterystyczne wyraŜenia (określniki czasu):•
•
•
now
at present
at the moment
III. Uzupełnij zdania w odpowiednim czasie
1 John..........................................(not/come) here every day.
2 They..........................................(come) here now.
3 .................................( you, smoke) a cigarette now?
4 Betty always ..............................(walk) to school.
5 We ..............................................(not/listen) to the radio yesterday.
6 Listen! The telephone...............................(ring).
7 .................................(they,eat) lunch at 12.30 every day?
8 Mark..............................................(play) bridge well.
9 I never ...........................................(buy) French books.
10 ............................................( you,learn) English last week?
11 I.................................................(go) for a walk today.
12 She ..................................( not/ listen) to the music every day.
13 They..........................................( not/be) in Italy last year.
14 ............................................( he,go) to the seaside every summer?
15 She always ........................................(take) her dog for a walk.
16 ........................................................( you, read) a newspaper on Saturday? .
17 My father ................................(clean) the car now.
18 She.........................................( not/clean) the windows two days ago.
19 They........................................(be) in the theatre on Monday.
20 ...................................( she,be) in the mountains in 1987?
Future Simple Tense
(czas przyszły prosty)
1. Czasu tego uŜywamy, gdy:
• Spodziewamy się lub przewidujemy zdarzenia, które z reguły, są zaleŜne
jedynie od czynników zewnętrznych
• WyraŜamy ofertę lub propozycję wykonania danej czynności
• WyraŜamy prośbę, Ŝyczenie, obietnicę lub pogróŜki
2. TWIERDZENIEPODMIOT + WILL + CZAS. GŁÓWNY + OKREŚLENIE CZASU
The bus will arrive in London at 9.30
3. PYTANIE I PRZECZENIE TWORZYMY PRZEZ INWERSJĘ
4.
•
•
•
•
•
•
•
Charakterystyczne określenia czasu:
Tomorrow
Tomorrow morning (evening, night, etc.)
The day after tomorrow
Next week (month, year, Friday, etc.)
In 10 minutes (2 hours)
At 4 o’clock
Soon
Ex. 1
UłóŜ zdania twierdzące, pytania i przeczenia.
1. I (go) to school tomorrow if I feel better.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. The weather next week (be) great.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. My mum (visit) her friend in 5 days.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. I (keep) a secret.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. We expect they (pass) the exams.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. He (fly) to Canada if he gets a visa.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
7. This time tomorrow we (sail) across the Channel.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
8. I suppose they (agree).
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
9. We (paint) our room next month.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
10.She (read) your letter soon.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ex.2
Przetłumacz zdania w czasie Simple Future .
1Ona będzie w ParyŜu.
.................................................................................................................
2 Jutro będę prawdopodobnie na plaŜy.
................................................................................................................
3 Myślę Ŝe ona zda egzamin.
.....................................................................................................................
4 Myślę Ŝe on wygra tę grę.
.................................................................................................................
5 Myślę Ŝe pogoda będzie ładna jutro.
...................................................................................................................
6 Czy kupisz tę ładną czerwoną sukienkę?
......................................................................................................................
7 Czy poŜyczysz mi parę płyt?
.....................................................................................................................
8 Nie pójdę do szkoły jutro.
..................................................................................................................
9 Moja mama nie ugotuje obiadu.
.............................................................................................................
10 Kiedy przyjdziesz do mnie?
.................................................................................................................
11 Kiedy pojedziesz na wycieczkę?
..................................................................................................................
12 Gdzie pojedziesz na wycieczkę?
.....................................................................................................................
13 Mój brat nie zagra w tenisa.
....................................................................................................................
14 Ty nie będziesz spał jutro.
....................................................................................................................
15 On będzie miał 10 lat w przyszłym roku.
....................................................................................................................
16 Ona nie znajdzie swojego klucza.
..................................................................................................................
17 Czy pójdziesz do kina w sobotę?
....................................................................................................................
18 Czy on napisze list do swojego przyjaciela?
....................................................................................................................
19 On nie napisze listu do swojego przyjaciela.
.......................................................................................................................
20 Ona będzie w teatrze jutro.
........................................................................................................................
Download