59 - LOGIM.EDU.GORZOW.PL

advertisement
59.past simple+ str. bierna
Past Simple - konstrukcja
TWIERDZENIE:


I/ you / he / she / it / we / they + czasownik + ed (przy czasownikach
regularnych)
lub + druga forma czasownika (przy czasownikach nieregularnych)
PRZECZENIE:




I didn't + czasownik w bezokoliczniku
You didn't + czasownik w bezokoliczniku
She didn't + czasownik w bezokoliczniku
They didn't + czasownik w bezokoliczniku
PYTANIE:





Did I + czasownik w bezokoliczniku?
Did you + czasownik w bezokoliczniku?
Did he + czasownik w bezokoliczniku?
Did we + czasownik w bezokoliczniku?
Did they + czasownik w bezokoliczniku?
Zastosowanie:


Czynność została wykonana w przeszłości i została zakończona. Bardzo często podany jest
dokładnie czas, kiedy dana sytuacja się wydarzyła. Może się też zdarzyć, iż czas można
wywnioskować z kontekstu.
o
Yesterday, I woke up at about 8 o'clock, had breakfast and left.
o
I swam 2 km yesterday.
o
She was there two days ago.
Kiedy mówimy o często powtarzających się (ale już nieaktualnych) zachowaniach lub nawykach z
przeszłości.
o
When I was younger I often went to sleep before 10 o'clock.
o
He never drank wine.
STRONA BIERNA
W języku angielskim użycie strony bierniej jest zdecydowanie bardziej popularne niż w
polskim; nie kojarzy się ona z urzędowym, oficjalnym stylem, mimo że jej znaczenie jest
podobne: nieważne jest KTO coś zrobił, tylko COŚ, co zostało zrobione.
Stronę bierną tworzymy podobnie jak w języku polskim: dopełnienie ze strony
czynnej staje się podmiotem w stronie biernej. Struktura strony biernej wygląda
następująco:
a) dla czasów „simple”
Podmiot + to be + III kol/ -ed (+dopełnienie)
The book was
written
by Agatha Christie.
UWAGA

Należy pamiętać, że „to be” musi być odpowiednio odmienione w zależności od
czasu, w jakim występuje zdanie (tabela poniżej) i w zależności od osoby, z którą
się łączy (np. pokój jest malowany, pokoje są malowane).

Po czasowniku to be występuje trzecia forma czasownika nieregularnego LUB
końcówka -ed w przypadku czasowników regularnych
b) w przypadku czasów „continuous” w zdaniu w stronie biernej występuje
jeszcze słowo being, które podkreśla nam okres trwania czegoś, co było, jest
lub będzie robione.
The room will be being painted.
Oto odmiana czasownika TO BE w poszczególnych czasach:
Present Simple i
Continuous
am, is, are
Present Perfect
have been, has been
Past Simple i
Continuous
was, were
Future Simple i
Continuous
will be
1. Wstaw czasownik w odpowiedniej formie w stronie czynnej lub biernej
1. The car..........(crush) into the tree yesterday. Many people.........(hurt).
2. I..............(be) late last night, because the bus...........(stop) by the police.
3. We............ (watch)TV last night because an interesting concert ..............(play).
4. The elephant ..........(run away). The cage.............(open) by the trainer.
5. My neighbour................(stop) the car and ..............(enter)the house.
6. Mark...................(prepare) the test that ..............(write) by all students in my class.
7. In the old house all rooms...............(dust) and curtains...........(hang).
8. The delicious soup .............(cook) and we all .............(eat)it.
9. She ..............(read) the book and the review about it ...............(write) yesterday.
10. The flower...............(cut) by accident so we ............(have to) plant a new one.
2.Zamień na str. bierną
1.
Ona nie wygrał nagrody. -
2.
Że nie swoich łóżkach. -
3.
Nie powiedziałem im. -
4.
Czy im powiedzieć? -
5.
Czy on wysłać list?
Download