Zakres-j.-angielski

advertisement
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
WYMAGANYCH NA KONKURSIE „JĘZYKOWCY NA START”
JĘZYK ANGIELSKI
 Znajomość konstrukcji gramatycznych
 czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect Simple, Future Simple
 konstrukcje be going to i used to
 konstrukcje czasownikowe z formą gerund lub bezokolicznikiem
 czasowniki modalne
 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określniki ilości
 przedimki określone i nieokreślone lub brak przedimka
 liczebniki główne, porządkowe, odczytywanie ułamków, procentów
 zaimki wskazujące, osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe, nieokreślone, względne,
zwrotne
 przymiotniki dzierżawcze
 przymiotniki i przysłówki, stopniowanie, formy regularne i nieregularne, miejsce w
zdaniu
 przyimki czasu, miejsca, kierunku, przyimki po czasownikach i przymiotnikach
 wyrażenia przyimkowe (think of, speak to)
 polecenia i zakazy
 pytania z przyimkiem na końcu (What are you waiting for?)
 Question Tags
 zdania warunkowe typu ,,0” ,,I” i „II”
 typowe czasowniki złożone i związki frazeologiczne charakterystyczne dla zakresu
słownictwa na etapie szkolnym
 znajomość funkcji językowych w zakresie konstrukcji gramatycznych i słownictwa na
etapie szkolnym
 Znajomość słownictwa i zwrotów w zakresie
 człowiek (dane osobowe, wygląd, części ciała, garderoba, uczucia i emocje, cechy
charakteru)
 dom (opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenie, rodzaje domów, obowiązki
domowe)
 szkoła (przedmioty nauczania, wyposażenie klasy, rozkład zajęć, reguły i zasady, typy
szkół, życie szkoły, oceny i egzaminy, miejsca w szkole, pracownicy szkoły, brytyjski
i amerykański system edukacji)
 praca (zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy, praca i pieniądze,
zatrudnienie, podatki)
 życie rodzinne i towarzyskie (etapy życia, rodzina, małżeństwo i związki, czynności
codzienne, czas wolny i styl życia, święta i uroczystości)
 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, przepisy ilość i opakowania,
lokale gastronomiczne, zamawianie posiłków)
 Ogólna wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych
 stolice, miasta i symbole narodowe (np.: patroni, tradycyjne potrawy) krajów
anglojęzycznych
 święta, zwyczaje oraz typowe uroczystości w krajach anglojęzycznych
 znane budowle i zabytki krajów anglojęzycznych
 popularne krainy geograficzne krajów anglojęzycznych
Download