MZ-56_2016 1A - Wojewódzka Stacja Sanitarno

advertisement
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie
Lp.
1.01-15.01.2016 r.
Kod
wg ICD-10
Jednostka chorobowa
A00
2
A01.0
3
A01.1-3
4
A02.0
zatrucie pokarmowe UE/PL
5
A02.1
PL
6
A02.2-8
A03
8
A04.0-2
9
A04.3
10
A04.4
Salmoneloza
posocznica
inne zakażenie pozajelitowe PL
Czerwonka bakteryjna (szigeloza)
Inne
bakteryjne
zakażenia
jelitowe
(ogółem)
13
A04.7
14
A04.8
inne określone
15
A04.9
nieokreślone
16
A04
17
A05.0
18
A05.1
19
A05.2
20
A05.3-8
21
A05.9
22
A05
23
A07.1
Giardioza (lamblioza) UE
24
A07.2
Kryptosporydioza UE
25
A08.0
28
A08.4
29
A08.0-4
30
A09
31
wywołane przez Campylobacter
wywołane przez
Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis UE
wywołane przez Clostridium difficile
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 5)
Inne
bakteryjne
zatrucia
pokarmowe
(ogółem)
wywołane przez rotawirusy
Wirusowe
zakażenia
jelitowe
(ogółem)
wywołane przez norowirusy
inne określone
nieokreślone
Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 7)
Biegunka i zapalenie żołądkowo- ogółem
jelitowe BNO, o prawdopodobnie
w tym u dzieci do lat 2
zakaźnym pochodzeniu
34
A22
Wąglik UE
35
A23
Bruceloza: nowe zachorowania UE
36
37
A24.0
38
A28.2
39
A31
Mikobakteriozy - inne i BNO
40
A32
Listerioza UE
41
A33-A35
42
A33
43
A36
Błonica UE
44
A37
Krztusiec UE
45
A38
Płonica (szkarlatyna) PL
A39.1-4
49
A39.5-9
2
0,09
8
0,02
11
13
0,03
0,03
2
0,01
303
29
75
59
0,79
0,08
0,19
7,98
1
0,00
39
1
44
0,10
0,14
0,11
571
193
145
601
581
2219
681
1,48
0,50
0,38
1,56
78,56
5,77
92,09
2
15
2
0,01
0,04
0,01
165
1414
7
4
4
0,43
3,67
0,02
0,01
0,01
6
6
0,28
0,28
8
13,49
nieokreślone
Tularemia UE
48
0,05
0,53
0,01
0,01
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 6)
A21
47
1
204
4
5
inne określone
33
A39
0,66
wywołane przez Clostridium perfringens
Dżuma UE
A39.0;
A39.8/G05.0
14
jadem kiełbasianym (botulizm) UE/PL
A20
46
zapadalność
gronkowcowe
32
A27
liczba
UE
A04.6
A08.1
zapadalność
UE
wywołane przez E. coli biegunkotwórczą PL 4)
wywołane przez E. coli enterokrwotoczną (werotoksyczną) UE
wywołane przez E. coli inną i BNO
12
A08.2-3
liczba
Dury rzekome A, B, C UE
A04.5
27
Polska
Dur brzuszny UE
11
26
podkarpackie
Cholera UE
1
7
Oddział Statystyki
29
6
13
2
23
45
27
1,36
0,28
0,61
0,09
1,08
2,12
45,54
Nosacizna PL
Leptospiroza UE
Jersinioza pozajelitowa PL
Tężec UE
ogółem
noworodków
ogółem
Choroba
meningokokowa,
inwazyjna UE/PL 8)
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
posocznica
inna określona i nieokreślona
4
34
0,19
1,60
wym. niżej
ogółem
51
A46
52
A48.3
53
B95.0/O85
Choroba
róża
wywołana przez
zespół wstrząsu toksycznego
Streptococcus pyogenes, inwazyjna PL 9) gorączka połogowa
54
B95.0/ (...)
55
A48.1
56
A48.2
57
A50
58
A51
59
A52
60
A53
61
A54
50
3
3
0,14
0,14
inna określona i nieokreślona 10)
180
176
1
0,47
0,46
0,00
3
0,01
17
2
10
31
0,04
0,01
0,03
0,08
9
0,03
272
0,71
9
0,02
3
1
0,05
0,00
171
2
0,44
0,01
3
1
3
0,01
0,00
0,01
choroba legionistów UE/PL
Legioneloza
gorączka Pontiac PL
wrodzona i noworodków
Kiła UE/PL
wczesna
późna
inne postacie kiły i kiła nieokreślona
Rzeżączka UE/PL
1
0,05
UE/PL
62
A55
Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez
Chlamydie UE/PL
Borelioza (choroba z Lyme) PL
63
A56
64
A69.2
65
A70
Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci)
66
A75
Dur wysypkowy
67
A78
Gorączka Q UE
68
A77; A79
69
A80.1-2,4
70
A80.0,3-8
71
—
5
0,24
Gorączka plamista i inne riketsjozy 14)
Poliomyelitis UE/PL
wywołane dzikim wirusem
wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego
Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat
choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD)
PL
72
A81.0
73
A81.0
74
A81
75
A82
76
Z20.3/
Z24.2;Z28
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 11)
77
A84
UE
78
B00.4
79
A81.1;A83;
A85;B02.0
80
A86
81
—
82
A87.0
enterowirusowe
83
B00.3
opryszczkowe
Encefalopatie
gąbczaste
wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) UE
inne i nieokreślone
Wścieklizna
UE
Kleszczowe zapalenie mózgu
Inne
wirusowe
zapalenie
mózgu
Wirusowe
zapalenie
84 A87.1-9;B02.1 opon
mózgowych
—
85
13
0,61
opryszczkowe
inne określone
nieokreślone
w innych chorobach objętych MZ-56 12)
inne określone i nieokreślone
w innych chorobach objętych MZ-56
86
A90-1
Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) PL
87
A92.3
Gorączka zachodniego Nilu UE
2
0,09
22
1
3
0,06
0,00
0,01
336
15,80
11852
30,80
2
0,09
76
0,20
2
3
95
138
3
0,01
0,01
0,25
0,36
0,01
8
0,02
13)
Żółta gorączka UE
89 A96.2;A98.3-4 Wirusowe
Ebola, Marburg, Lassa 14)
gorączki
A92.0;A96.0-1,890 9;A98.0-2,5-8,A99 krwotoczne UE inna określona i nieokreślona 14)
88
A95
91
A98.5
92
B01
Choroba wywołana przez hantawirusy PL
Ospa wietrzna
93
B03
Ospa prawdziwa
94
B05
Odra UE
95
B06
Różyczka UE
96
B08.8
Pryszczyca
97
B15
98
UE
typu A UE
typu B - ostre
B16
UE/PL
typu B – przewlekłe i BNO UE/PL 15)
100
Wirusowe
zapalenie
B17.1; B18.2 wątroby
101
odpowiednio
typu B+C (zakażenie mieszane) 17)
102
B17.0,2-8;
B18.8-9;B19
103
B20-B24
99
B18.0-1
typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. UE 16)
3
0,14
inne i nieokreślone
AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności UE/PL
104
Z21
Nowo wykryte zakażenia HIV UE, 18)
105
B26
106
B50-B54
107
B67
Bąblowica (echinokokoza) UE
108
B69
Wągrzyca (cysticerkoza)
109
B75
Włośnica UE
110
111
wym. niżej
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)
UE/PL
ogółem
Choroba
B95.3/G04.2; wywołana przez
G00.1
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
113
114
B96.2/D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli UE, 20)
115
116
117
118
119
120
121
A40.3
wym. niżej
0,09
0,09
86
79
3
0,22
0,21
0,01
2
1
1
0,09
0,05
0,05
41
8
30
14
0,11
0,02
0,08
0,04
4
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,05
0,02
Malaria (zimnica) UE
Streptococcus
pneumoniae,
UE, 19)
J13;B95.3/(...) inwazyjna
112
2
2
posocznica
inna określona i nieokreślona
ogółem
Choroba
B96.3/G04.2; wywołana przez
G00.0
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu
Haemophilus
posocznica
influenzae,
UE/PL 21)
inwazyjna
J14;B96.3/(...)
inna określona i nieokreślona
1
0,05
3
1
4
2
5
19
6
1859
87,41
150468
390,99
956
266,04
63786
1106,44
1
0,27
A41.3
G01;G04.2; Bakteryjne
G05.0;
zapalenie
G00.2-8;G04.2
G00.9;G04.2
122
G03
123
G04.8-9
124
J09
125
w innych chorobach objętych MZ-56 22)
inne określone
opon mózgowych
inne, nieokreślone
i/lub mózgu
Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone
Zapalenie mózgu inne i nieokreślone
Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi UE/PL, 23)
J10-J11
Grypa UE/PL
127
P35.0
128
P35.3-9
Wrodzone
choroby
wirusowe
129
P37.1
ogółem
u dzieci w wieku 0-14 lat
126
różyczka wrodzona
UE
inne określone i nieokreślone 14)
Inne wrodzone toksoplazmoza UE
zakażenia
listerioza UE
i choroby
pasożytnicze
inne określone i nieokreślone 14)
130
P37.2
131
P37.3-4,8-9
132
U04
SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej UE, 23)
133
T60
Zatrucia pestycydami – ostre 24)
134
T61
135
T62.0
136
T62.1-2
Zatrucia naturalnie
toksycznymi substancjami spożytymi jako
pokarm 24)
137
T64
138
-
139
-
140
-
ryby, skorupiaki i inne produkty morza
grzyby
jagody i inne części roślin
mikotoksyny
Ostre zatrucia żywnością skażoną bio- dioksyny
logicznie i/lub che- polichlorowane bifenyle
micznie 24)
inne określone i nieokreślone
Wstępne dane o zachorowaniach wg sprawozdań dwutygodniowych
Download