produkt jako element marketingu

advertisement
PRODUKT JAKO ELEMENT MARKETINGU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Zdefiniuj produkt - Wszystko co można zaoferować nabywcom do sprzedaży, w celu konsumpcji, posiadania lub dalszego przerobu. Oprócz
przedmiotów fizycznych, do produktu zalicza się usługi (fryzjer, koncert, szewc), czynności, osoby (Michael Jordan, Andree Agassi), idee
(planowanie rodziny, bezpieczna jazda samochodem), miejsca (Wenecja, Hawaje, Gdańsk), organizacje (harcerstwo, stowarzyszenie
kardiologów, fundacja Z. Religii), pomysły. Produkt jest obszarem korzyści dla konsumenta. Jest obiektem wymiany rynkowej.
Wymień formy produktów – Odpowiedź w pytaniu pierwszym !
Opisz warstwy produktu i ich wzajemne związki – (1) Rdzeń produktu (potrzeba rzeczywista, przez produkt zaspokajana). (2) Produkt
rzeczywisty (rdzeń + składniki wzbogacające podstawowe towaru, dzięki dodatkom, uszlachetnianiu, przykładowo dostosowany do życzeń klienta
kolor, kształt, opakowanie, zapewnia konsumowanie dodatkowej użyteczności). (3) Produkt poszerzony (produkt rzeczywisty + dodatkowe
wyposażenie zwiększające korzyści z nabycia, przykładowo okresy gwarancji, dodatkowe usługi, rabaty, karty klienta). (4) Produkt potencjalny
(produkt poszerzony + zespół cech, które mają być rozwinięte w taki sposób, że zwiększają atrakcyjność towaru i usługi).
Scharakteryzuj poziomy składające się na hierarchię produktu – (1) Rodzina potrzeb (bezpieczeństwa, wolności). (2) Rodzina produktów –
wszystkie klasy produktów zaspokajające daną potrzebę. (3) Klasa produktów (grupy produktów w ramach rodziny produktów, między którymi
występują formalne związki). (4) Linia produktów (grupa silnie powiązanych ze sobą produktów, które traktowane są jako pewna jednostka. (5)
Typ produktu (jednostki produktów w ramach linii produktowej, które przyjmują jedną z wielu możliwych form produktu). (6) Marka. (7) Wariant
produktu (specjalna warstwa wyrobu w ramach danej marki lub linii produktowej).
Przedstaw ogólną klasyfikację produktów – (1) Dobra nietrwałe (dobra nietrwałe, konsumowane zwykle raz lub kilka razy, są często nabywane
i szybko konsumowane, piwo, mydło, jogurt). (2) Dobra trwałe (dobra materialne, używane wielokrotnie, ubrania, sprzęt RTV, AGD). (3) Usługi
(oferowane na sprzedaż działanie i pożyczki z nich płynące, fryzjer, naprawa. Usługi są materialne, niepodzielne, zmienne i łatwo się psują).
Co to są dobra nietrwałe i na jakich zasadach odbywa się ich dystrybucja i konsumpcja - Są konsumowane i używane w krótkim czasie,
jednorazowo lub w krótkim okresie. Dystrybucja ich to duża dostępność w sieci sprzedaży, niska marża, reklama, budowanie preferencji, żywność
(jogurt, mleko) dostępne w małych sklepach, hipermarketach, spożywczych, wielobranżowych, duży nacisk na budowanie preferencji i reklamy
(„Łaciate”).
Jakie dobra uznajemy za trwałe - Są to dobra materialne, używane przez długi czas, np. sprzęt AGD, RTV, samochód. Ich dystrybucja wymaga
zaangażowania sprzedawców, wysokiej marży oraz udzielania gwarancji.
Czym charakteryzują się usługi - Są to działania, korzyści, satysfakcje oferowane na sprzedaż, są niematerialne, niepodzielne, niejednorodne
oraz nietrwałe, a w efekcie wymagają ciągłej kontroli i wiarygodności, porada prawna, fryzjer, szewc, kosmetyczka.
Wymień rodzaje dóbr konsumpcyjnych – (1) Dobra kupowane przy okazji (kupowane często, natychmiast i z minimalnym wysiłkiem, regularne
(ketchup), pod wpływem impulsu i/lub potrzeby, nieplanowane, bez wysiłku, są wystawione na półkach o maxymalnej dostępności. Są to takie jak
Snickers, Mars). (2) Dobra nabywane planowo (nabywane w drodze porównania takich cech, jak cena, jakość, styl, meble, ubrania, używany
samochód). (3) Dobra nabywane bez planu (o ich istnieniu nabywca nie wie, lub nie planuje ich zakupu, nieznane, nowe, przykładowo polisy
ubezpieczeniowe, miejsca na cmentarzu.
Podaj klasyfikację dóbr przemysłowych – (1) Materiały i części (surowce w wyniku procesu wydobywczego węgiel, sól, komponenty
materiałowe, podzespoły). (2) Dobra kapitałowe (obiekty, budynki, urządzenia, wyposażenie produkcyjne, surowe). (3) Dobra eksploatacyjne
(Materiały eksploatacyjne, smary, węgiel, papier, środki konserwująco naprawcze, farba, gwoździe). (4) Usługi produkcyjne (konserwacja i
naprawy, mycie okien, naprawa maszyn, doradztwo prawne, podatkowe).
Scharakteryzuj asortyment produktów - Asortyment produktu, zwany również produktem – mix jest zbiorem wszystkich linii produktu oraz
konkretnych wyrobów oferowanych nabywcom przez producentów. (1) Szerokość (ilość linii produktu). (2) Długość (liczba produktu wytwarzana w
ramach produktu – mix, ogólna ilość produktów w całym asortymencie firmy). (3) Głębokość (warianty wyboru oferowane w ramach każdej linii).
(4) Spójność (określa, na ile zbieżne/rozbieżne są linie produktów ze względu na zastosowanie, wymaganą produkcję, kanały dystrybucji)
Przedstaw funkcje produktów – (1) Podstawowe (funkcjonalność, wydajność). (2) Dodatkowe (wygoda użytkowania, estetyka). (3) Użytkowe
(techniczne, podstawowe, pomocnicze, prawne). (4) Generowane (integracyjne, ekonomiczne, adaptacyjne).
Jakimi cechami powinien charakteryzować się współczesny produkt – Odpowiedź własnymi słowami !
Jakie funkcje powinno spełniać opakowanie – (1) Zapewnienie ochrony produktu. (2) Usprawnienie procesu sprzedaży. (3) Wpomaganie
prezentacji produktu. (4) Uatwienie identyfikacji. (5) Wróżnienie towaru spośród innych, podobnych artykułów. (6) Spełnienie zadań
promocyjnych. (7) Reklama i informacja o produkcie.
Wyjaśnij istotę marki i znaku handlowego – (1) Marka (jeden lub kilka, celowo ze sobą powiązanych elementów, których zadaniem jest
odróżnienie danego produktu od innych o podobnych cechach. Produkt można wyróżnić nazwą (FRUGO), terminem (TOYOTA AVENSIS),
napisem (LOT), wzorem, symbolem (symbol NIKE), kompozycją muzyczną lub kolorystyczną). (2) Znak handlowy (Zagwarantowany prawnie
symbol, układ liter i cyfr, kolor, melodia i inny wyróżnik firmy, towaru lub usługi. Zarejestrowany znak handlowy jest prawnie strzeżonym dobrem
handlowym).
Opisz etapy klasycznego cyklu życia produktu – (1) Faza wprowadzenia (okres opracowania i rozwoju produkcji. W tym czasie eliminuje się
wady, ponoszone są koszty związane z sytuowaniem produktu na wybranych segmentach rynku, panuje niskie tempo sprzedaży i słaba
znajomość produktu przez nabywców (kupują tylko innowatorzy), porządkowo, dla pokrycia kosztów ustalana jest wyższa cena. Możliwe strategie
marketingowe to szybkich zysków, wolnych zysków, szybkiej penetracji, wolnej penetracji. Formy aktywizacji sprzedaży to reklama i Public
Relations (wysoka skuteczność), promocja sprzedaży (duże zmęczenie), sprzedaż osobista. (2) Faza wzrostu sprzedaży i zysków (wciąż
niezbędne są znaczne wydatki na promocję i rozwój kanałów dystrybucji. Możliwe strategie marketingowe to doskonalenie jakości produktu,
wprowadzanie usprawnień, dodanie nowych modeli do struktury asortymentowej, ekspansja nowych segmentów rynku, nowe kanały dystrybucji.
Formy aktywizacji sprzedaży działanie wszystkich narzędzi stonowane. (3) Faza nasycenia rynku (przyrosty dochodów ze sprzedaży oraz zysków
wykazują tendencję malejącą, zachodzi konieczność modyfikacji narzędzi marketingu –mix, wzrasta rola dodatkowego wyposażenia produktu i
jego ceny. Możliwe strategie marketingowe to modyfikacja rynku, manipulowanie 2 czynnikami mającymi wpływ na wielkość sprzedaży,
modyfikacja produktu, modyfikacja marketingu – mix (manipulowanie ceną, dystrybucją, reklamą, usługami). Formy aktywizacji sprzedaży to
rożnie znaczenie promocji sprzedaży, reklamy, sprzedaży osobistej. (4) Faza spadku zysków i sprzedaży (starzenie produktu, istnieje potrzeba
pobudzania kanałów dystrybucji, zmodyfikowanie promocji, prowadzenia i intensywnej kampanii reklamowej przypominającej o walorach
poprawionego produktu. Możliwe strategie marketingowe to identyfikacja słabych, nieudanych produktów, utrzymanie lub wzrost poziomu
inwestycji, wycofanie z nieopłacalnych segmentów, skoncentrowanie na lukratywnych niszach rynku, zbieranie panów w celu odzyskania gotówki,
decyzje o zaniechaniu produkcji. Formy aktywizacji sprzedaży to reklama i PR ograniczone, sprzedawcy poświęcają produktowi minimum uwagi,
promocja sprzedaży wciąż ważna.
Przedstaw rodzaje działań marketingowych w poszczególnych etapach cyklu życia produktu – Odpowiedź w pytaniu 16 !
Scharakteryzuj sposoby regulowania cyklu życia produktu - W celu niedopuszczenia do obniżenia sprzedaży i zmniejszenia się zysków,
stosuje się wszelkie instrumentu marketingowe by zmienić klasyczny cykl życia produktu i przedłużyć jego funkcjonowanie na rynku. W tym celu,
już w chwili wprowadzenia produktu na rynek należy przewidzieć jego cykl życia i prognozować przebieg fazy. Niezbędne jest też określenie
parametrów kontrolnych umożliwiających weryfikację osiąganych wyników z założonymi celami i zadaniami. Odchylenia od ustalonych
parametrów powinny być z kolei impulsem do modyfikowania narzędzi i działań marketingowych (regulowanie cen, rozwinięcie kanałów
dystrybucji, zmiany form promocji, doskonalenie metod reklamy). Skuteczny marketing – mix powinien doprowadzić do przedłużenia
funkcjonowania produktu na rynku nawet w przypadku osiągnięcia już fazy schyłkowej. W okresie spadku sprzedaży pewny marketing prowadzi
do odmładzania produktu i ponownego wejścia w fazę wzrostu i powtórzenia cyklu życia. Przykładowo Chipsy „Lays” (reklamy z Hołowczycem).
W fazie spadku żywiołowa reklama o „popieprzonych kurczakach” + zmiana opakowania i właściwości produktu (aromatyzowane pieprzem
chipsy).
Opisz metody przygotowania, wprowadzenia i utrzymania produktu na rynku - Wprowadzenie nowego produktu należy wspierać szeroką
akcją informacyjną o jego walorach. Należy umożliwić klientom zapoznanie się z jego cechami, eksponując te parametry, które przewyższają
parametry oferowane przez produkty (firmy) konkurencyjne. W tym procesie może zajść konieczność odkrycia konsumentom możliwości
zaspokojenie nieuświadomionych potrzeb, np. założenie telewizji kablowej pozwoli na oglądanie ciekawych programów z różnych dziedzin. W
przypadku oferowania nowego produktu odbiorcy instytucjonalnemu, może powstać konieczność rozbudzenia u producenta chęci zwiększenia lub
poprawienia jakości produkcji. Wprowadzenie nowego produktu wiąże się prawie zawsze z zastosowaniem nowej kombinacji instrumentów
marketingu – mix. Nowa Toyota Avensis (reklamy podkreślające dobry gust, styl i prestiż, jaki niesie ze sobą posiadanie takiego samochodu),
wcześniejszy model nie był reklamowany w ten sposób.
Download