praca-dyplomowa-przypisy

advertisement
1 PODSTAWOWYM ZADANIEM MARKETINGU JEST:
IDENTYFIKACJA POTRZEB
KONSUMENTÓW I ICH ZASPOKAJANIE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NABYWCÓW
2 JAKIE SĄ CZTERY ELEMENTY MARKETINGU MIX SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROGRAM
MARKETINGOWY PRZEDSIĘBIORSTWA
PRODUKT CENA DYSTRYBUCJA PROMOCJA
3 WYMIEŃ ZMIENNE NIEKONTROLOWANE
CZYNNIKI SPOŁECZNE EKONOMICZNE
TECHNOLOGICZNE KONKURENCYJNE REGULACYJNE
4 JAKIE ZNASZ FAZY EWOLUCJI ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORSTW W ROZWOJU
GOSPODARKI RYNKOWEJ ORIENTACJI: PRODUKCYJNEJ SPRZEDAŻOWEJ NA
KLIENTA I MARKETINGU STRATEGICZNEGO
5 CO TO JEST MARKETING ZINDUKOWANY TO TAKI W KTÓRYM OFERTA
DOSTOSOWANA JEST DO POTRZEB INDYWIDUALNEGO KLIENTA
6 PRZEJAWY PATOLOGI MARKETINGOWEJ TO
NADMIERNE RÓŻNICOWANIE
PRODUKTÓW NADFUNKDJONALNOŚĆ OPAKOWANIA ZBYT INTENSYWNA NACHALNA
REKLAMA SZUMY INFORMACYJNE MORALNE ZUŻYCIE PRODUKTU
7 JAKIE ELEMENTY OTOCZENIA MARKETINGOWEGO POZOSTAJĄ POD WPŁYWEM
SŁUŻB MARKETINGOWYCH PRZEDS
RYNKI PROGRAMY MARKETINGOWE
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ KOMPOZYCJE MARKETINGOWE I
KONTROLA PROGRAMU MARKETINGOWEGO
8 PRZEDSTAW FORMY RYNKU RYNEK MOŻE BYĆ MONOPOLISTYCZNY
OLIGOPOLISTYCZNY POLIPOLISTYCZNY
9 JAK NAZYWAJĄ SIĘ PIERWSZE DWA ETAPY POSTEPOWANIA KONSUMENTÓW W
PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI ZAKUPU
1)UŚWIADOMIENIE POTRZEBY
(IDENTYFIKQCJA PROBLEMU) 2)IDENTYFIKACJA SPOSOBÓW ZASPOKOJENIA
POTRZEBY 3)OCENA ALTERNATYWY WYBORU 4)ZAKUP I JEGO OCENA
10 PONIEWAŻ NIE WSZYSCY KONSUMENCI AKCEPTUJĄ NOWOŚCI W TYM SAMYM
CZASIE TO ILE WYRÓŻNIAMY GRUP W TYM WZGLĘDZIE I JAK SIĘ ONE NAZYWAJĄ
SĄ TO PIONIERZY INNOWATORZY WCZEŚNI NAŚLADOWCY WCZESNA WIĘKSZOŚĆ
PÓŹNA WIĘKSZOŚĆ MARUDERZY
11 Z UWAGI NA STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI DECYZJE O ZAKUPIE DÓBR
ZAOPATRZENIOWYCH MOŻNA PODZIELIĆ NA
DECYZJE NOWE DECYZJE
ZMODYFIKOWANE DECYZJE RUTYNOWE
12 MACIERZ FIRMY BCG ZAWIERA CHARAKTERYSTYCZNE NAZWY DLA KAŻDEGO Z
JEJ PÓL JAK BRZMI NAZWA DOLNEJ LEWEJ I GÓRNEJ PRAWEJ ĆWIARTKI TEJ
MACIERZY
DOJNA KROWA (D.L) TRUDNE DZIECI (G.P)
13 POPRAWNIE WYODRĘBNIONY SEGMENT RYNKU POWINIEN SIĘ ODZNACZAĆ
CZTEREMA NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI
MIERZALNOŚĆ ROZLEGŁOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ
WRAŻLIWOŚĆ
14 JAKIE ZNASZ STRATEGIE PLASOWANIA (POZYCJONOWANIA) PRODUKTU
STRATEGIA PLASOWANIA : DLA JEDNEGO SEGMENTU, DLA WIELU SEGMENTÓW,
IMITACYJNEGO ANTYCYPACYJNEGO ADAPTACYJNEGO DEFENSYWNEGO
15 JAKIE WARSTWY WYRÓŻNIAMY W STRUKTURZE PRODUKTU
RDZEŃ
PRODUKTU , PRODUKT RZECZYWISTY, PRODUKT POSZERZONY, PRODUKT
POTENCJALNY.
16 JAK KLASYFIKUJEMY PRODUKTY WEDŁUG MATERIALNOŚCI I SPOSOBU
KONSUMPCJI DOBRA NIETRWAŁE (MLEKO CHLEB, HERBATA ) DOBRA TRWAŁE
(TELEWIZORY,SAMOCHODY) USŁUGI (PORADY ADWOKACKIE, NAUCZANIE)
17 JAKIE ELEMENTY OBEJMUJE CYKL ZINTEGROWANY PRODUKTU CYKL
OBSERWACJI I BADAŃ , CYKL TWORZENIA (POWSTAWANIA I ROZWOJU) PRODUKTU
,CYKL ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU
18 REKLAMA ODGRYWA ISTOTNĄ ROLĘ NA ETAPIE WPROWADZENIA CYKLU ŻYCIA
PRODUKTU ,PROMOCJA SPRZEDAŻY ZAŚ ODGRYWA GŁÓWNĄ ROLĘ W ETAPIE
DOJRZAŁOŚCI
19 W KTÓREJ LUB W KTÓRYCH Z FAZ CYKLU ŻYCIA PRODUKTU WIELKOŚĆ
SPRZEDAŻY JEST NAJWIĘKSZA FAZA II –23% (WZROST) FAZA III62%(DOJRZAŁOŚI)
20 DLA ZACHOWANIA STABILNOŚCI I CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWO
POWINNO POSIADAĆ PRODUKTY O NAZWIE DZISIEJSI ŻYWICIELE, WCZORAJSI
ŻYWICIELE, JUTRZEJSI ŻYWICIELE A TAKŻE GWIAZDY , DOJNE KROWY ,
ZAGADKOWE DZIECI I PSY
21 W STRUKTURZE ASORTYMENTU WTRÓŻNIAMY KILKA SZCZEBLI HIERARHI .
JAKIE TO SZCZEBLE RODZINA PRODUKTÓW , KLASA PRODUKTÓW, LINIA
PRODUKTÓW, POZYCJA PRODUKTÓW (U)
22 PODAJ PRZYKŁAD SZEROKOŚCI ASORTYMENTU W SPRZEDAŻY
RADIOODBIORNIKI, TELEWIZORY, MAGNETOWIDY W BRANŻY RADIOTECHNICZNEJ
23 JAKIE FUNKCJE PEŁNIĄ ZNAKI TOWAROWE (MARKI ) IDENTYFIKACYJNĄ,
GWARANCYJNĄ I PROMOCYJNĄ
24 NA CZYM POLEGA STOSOWANIE RODZINNYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
POLEGA NA ZNAKOWANIU WSPÓLNĄ MARKĄ WSZYSTKICH DÓBR I USŁUG LUB
POSZCZEGÓLNYCH RODZIN PRODUKYÓW (JEDNYM ZNAKIEM )
25 PODAJ PRZYKŁADY OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO , ZBIORCZEGO I
TRANSPORTOWEGO JEDNOSTKOWE – POJEDYŃCZA CZEKOLADA W OPAKOWANIU
ZBIORCZE NP. 50 CZEKOLAD W OPAKOWANIU KARTONOWYM TRANSPORTOWE NP.
TONA CZEKOLADY (10000 SZT) WYSŁANA W SPECJALNYM POJEMNIOKU
26 Z CZYM WIĄŻE SIĘ I CO OZNACZA FORMUŁA „GR”
WIĄŻE SIĘ Z
OPAKOWANIEM I OZNACZA DOSTARCZENIE: WŁAŚCIWYCH PRODUKTÓW, WE
WŁAŚCIWEJ LICZBIE , NA WŁAŚCIWE MIEJSCE , WE WŁAŚCIWYM CZASIE , PRZY
ZACHOWANIU WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI I WŁAŚCIWYCH KOSZTÓW (CENY)
27 SPECYFICZNE CECHY USŁUG ZAWARTE W FORMULE „4N” JAKIE TO CECHY
NIEMATERIALNOŚĆ NIESPÓJNOŚĆ NIEPODZIELNOŚĆ NIESKŁADOWALNOŚĆ
28 USŁUGI ZWIĄZANE CO OZNACZAJĄ MOŻNA JE NABYĆ WYŁĄCZNIE KUPUJĄC
PRODUKT
29 CO TO ZA CENY I JAK SIĘ ONE NAZYWAJĄ 4,20 1999,00 18,00 SĄ TO CENY
PSYCHOLOGICZNE
4,20 TO CENA ŁAMANA (PRECYZYJNIE SKALKULOWANA)
1999,00 NIEZNACZNIE NIŻSZE OD OKRĄGŁEJ SUMY 18,00 USTALANE WOKÓŁ
PEWNYCH LICZB CAŁKOWITYCH (LEPIEJ AKCEPTOWANYCH)
30 JAK KSZTAŁTUJE SIĘ WARTOŚĆ SPRZEDAŻY PRZY WZROŚCIE CEN I
WSPÓŁCZYNNIKU ELASTYCZNOŚCI POPYTU WZROST CEN POWODUJE SPADEK
WARTOŚCI SPRZEDAŻY , SPADEK CEN POWODUJE WZROST WARTOŚCI
SPRZEDAŻY
31 PRZEDSTAW (WYMIEŃ ) INSTRUMENTY MARKETINGOWE ZWIĄZANE Z
DYSTRYBUCJĄ. A) KANAŁY DYSTRYBUCJI :DOPWOWADZENIE TOWARÓW DO
SKLEPÓW , OFEROWANIE TOWARÓW W SKLEPACH B) FIZYCZNY PRZEPŁYW
TOWARÓW
32 JAKA JEST CECHA SZCZEGÓLNA KONWENCJONALNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI
KAŻDE NASTĘPNE OGNIWO NA DRODZE PRZEPŁYWU PRODUKTU JEST FINALNYM
ODBIORCOM DLA OGNIWA POPRZEDNIEGO , TWORZĄC W TEN SPOSÓB RYNEK
CZĄSTKOWY (POŚREDNI)
33 JAKIE ZNASZ FORMY SPRZEDAŻY SKLEPOWEJ DOMY TOWAROWE ,DOMY
HANDLOWE
SKLEPY MASOWEJ SPRZEDAŻY (MARKETY,SUPER MARKETY, HIPERMARKETY , DOMY
DYSKONTOWE ,POWSZECHNR SKLEPY MASOWEJ OBSŁUGI ), SKLEPY
SPECJALISTYCZNE I BRANŻOWE .
34 JAKIE ZNASZ FORMY SPRZEDAŻY POAZSKLEPOWEJ HANDEL RUCHOMY
(SPRZEDAŻ OBNOŚNA,OBWOŹNA) TARGOWISKA (ROLNICZE, MIEJSKIE, HALE
TARGOWE ,BAZAR ,WYMIANA SĄSIEDZKA) HANDEL ULICZNY, MARKETING
SIECIOWY ,HANDEL WYSYŁKOWY ,SKLEPY KATALOGOWE ,SPRZEDAŻ Z AUTAMATÓW
,TELEMARKETING I ZAKUP ELEKTRONICZNY
35 CO TO JEST HURT FUNKCJONALNY ELIMINOWANIE POŚREDNICTWA HURTU ZE
WZGLĘDU NA CAŁKOWITE PRZEJĘCIE JEGO FUNKCJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
DETALICZNE
36 JAKĄ ROLĘ SPEŁNIAJĄ MAKLERZY W MARKETINGU SĄ POŚREDNIKAMI W
ZAWIERANIU TRANSAKCJI POMIĘDZY OSOBAMI TRZECIMI. NIE PONOSZĄ RYZYKA
ZWIĄZANEGO Z PRZEPŁYWEM TOWAROW. PROWADZĄ PROMOCJĘI NEGOCJACJE,
UDZIELAJĄ INFORMACJI.
37 ZADANIE
PRODUCENT WÓZKÓW DZIECIĘCYCH BIBAS OPRACOWAŁ NOWY
TYP WÓZKA RAKIETA .JEDNOSTKOWE KOSZTY ZMIENNE WÓZKA WYNOSZĄ 100ZŁ
.KOSZTY STAŁE OSIĄGNEŁY POZIOM 360000ZŁ .CENA JEDNEGO WÓZKA ZOSTAŁA
USTALONA NA POZIOMIE 500ZŁ. ILE WÓZKÓW NALEŻY SPRZEDAĆ ABY OSIĄGNĄĆ
PRÓG RENTOWNOŚCI BEQ=KS/C-JKZ=(360000/500-100) –(360000/400)=900.
38 JAKI ZYSK OSIĄGNIE PRODUCENT JEŚLI SPRZEDA 5000 WÓZKÓW (NA
WARUNKACH PRZEDSTAWIONYCH W ZADANIU 37) ZYSK = DOCHÓD CAŁKOWITY –
KOSZT CAŁKOWITY,ZYSK=(C*Q)-[KS+(JKZ*Q)] ,ZYSK=(500*5000) – [360000+
(100*5000)] ,ZYSK =2500000- (360000+500000) ZYSK=2500000-860000
ZYSK=1640000ZŁ.
39 ZAŁÓŻMY ŻE PRODUCENT WÓZKÓW DZIECIĘCYCH BOBAS CHCE ZAROBIĆ
200000ZŁ ILE WÓZKÓW MUSI SPRZEDAĆ LICZBA WÓZKÓW POTRZEBNA DO
OSIĄGNIĘCIA CELU (N) =( KS +ZYSK) / (C-JKZ) N= (360000+200000) / (500-100)
= 560000/400 = 1400
40 JAKIE ZNASZ FORMY ZORGANIZOWANYCH RYNKÓW HANDLU HURTPWEGO
GIEŁDY TOWAROWE ,AUKCJE, PRZETARGI, TARGI I WYSTAWY, CENTRA HANDLU
HURTOWEGO
41 NA CZYM POLEGA STRATEGIA DYWERSYFIKACJI NOWE PRODUKTY I NOWE
RYNKI ,NOWE TECHNOLOGIE I KWALIFIKACJE ,ODCHODZENIE OD DOTYCHCZASOWEJ
PRODUKCJI
42 PODAJ PRZYKŁADOWE CELE STRATEGICZNE DLA FIRMY
ZWIĘKSZENIE
PODAŻY ,PODNIESIENIE RENTOWNOŚCI ,WZROST UDZIAŁU RYNKU ,PODNIESIENIE
POZIOMU JAKOŚCI PRODUKTÓW ,INNOWACYJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
PODEJMOWANYCH DECYZJI
43 W JAKIM CELU PROWADZI I WYKORZYSTUJE SIĘ BADANIA MARKETINGOWE
BADANIA MARKETINGOWE PROWADZIMY DLA :POPRAWY TRAFNOŚCI
PODEJMOWANIA DECYZJI ,USTALENIA PRZYCZYN POWODUJĄCYCH ŻE PLANOWANE
PRZEDSIĘWZIĘCIAE NIE ZOSTAŁO WYKONANE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI,
ZROZUMIENIA PRAWIDŁOWOŚCI ZACHODZĄCYCH NA RYNKU
44 NA CZYM POLEGAJĄ BADANIA WTÓRNE NA KORZYSTANIU WIEDZY
ZGROMADZONEJ W PRZEPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ BADANIACH
MARKETINGOWYCH
45 WYMIEŃ PODSTAWOWE METODY WYKORZYSTYWANE W BADANIACH
MARKETINGOWYCH ANKIETOWE, WYWIWDY, OBSERWACJE, EKSPERYMENTY,
46 PODAJ OKREŚLENIE PROMOCJI PROMOCJA JEST TO ODDZIAŁYWANIE NA
ODBIORCÓW PRODUKTÓW DANEJ FIRMY POLEGAJĄCE NA PRZEKAZYWANIU MI
INFORMACJI KTÓRE MAJĄ W ODPOWIEDNIM STOPNIU ZWIĘKSZYĆ WIEDZĘ NA
TEMAT TOWARÓW FIRMY I SAMEJ FIRMY W CELU STWORZENIA DLA NICH
PREFERENCJI NA RYNKU
47 PRZEDSTAW PODSTAWOWE FUNKCJE PROMOCJI PROMOCJA SPEŁNIW FUNKCJE
: INFORMACYJNĄ KSZTAŁCĄCĄ POBUDZAJĄCĄ KONKURENCYJNĄ
48JAKIE JEST OKREŚLENIE REKLAMY WG AMERYKŃSKIEGO STOWARZYSZENIA
MARKETINGU REKLAMA JEST WSZELKĄ PŁATNĄ FORMĄ NIEOSOBOWEGO
PRZEDSTAWIANIA I POPIERANIA TOWARÓW, USŁUG I IDEI PRZEZ OKREŚLONEGO
NADAWCĘ
49 PODAJ PRZYKŁAD REKLAMY ZMNIEJSZAJĄCEJ POPYT KAMPANIA
ANTYNIKOTYNOWA , PRZESTRZEGANIE SPOŁECZEŃSTWA BY SPOŻYWAŁO MNIEJ
TŁUSZCZÓW I SOLI
50 PODAJ CHARAKTERYSTYKĘ REKLAMY KONKURENCYJNEJ A) POJAWIA SIĘ W
SYTUACJI ISTNIENIA NA RYNKU PRZEDMIOTÓW KONKURENCYJNYCH , B)
KONCENTRUJE SIĘ NA MARCE PRODUKTU ,C)MOŻE MIEĆ CHARAKTER
BEZPOŚREDNI ,DLA WYWOŁANIA NATYCHMIASTOWEJ REAKCJI ZAKUPU LUB TEŻ
POŚREDNI - WSKAZUJĄCY ZALETY PRODUKTU , ODDZIAŁUJE TYM SAMYM NA
PODEJMOWANIE PRZEZ KONSUMENTÓW DECYZJI O ZAKUPIE W PRZYSZŁOŚCI JAST
JASZCZE REKLAMA PIONIERSKA (W FAZIE WPROWADZANIA )I PRZYPOMINAJĄCA
51 JAKIE ZNASZ RODZAJE SLOGANÓW REKLAMOWYCH DEKLARATYWNY (MA
POSTAĆ ZDANIA OZNAJMUJĄCEGO NP. WSZYSTKO CO ROBIMY ,ROBIMY DLA
CIEBIE (FORD) , HUMORYSTYCZNY ,PYTAJĄCY ROZKAZUJĄCY WZBUDZAJĄCY
CIEKAWOŚĆ ,INFORMUJĄCY O NOWOŚCI PRESTIŻOWY ,IDENTYFIKUJĄCY TOWAR
52 PRZEDSTAW INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPRZEDAŻY REKLAMA , SPRZEDAŻ
OSOBISTA (AKWIZYCJA) ,PROMOCJA ,PUBLIC RELATIONS (PROPAGANDA
MARKETINGOWA ) ,SPONSOROWANIE
53 JAK DZIELIMY REKLAMĘ ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOTY REKLAMĘ TOWARU
(PRODUKTU ) REKLAMĘ MARKI LUB FIRMY (LANSUJE NAZWĘ , ZNAK FIRMY
TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA )
54 PODAJ KANAŁ DYSTRYBUCJI ZAWIERAJĄCY CO NAJMNIRJ CZTERY OGNIWA
PRODUCENT –HURTOWNIK - DETALISTA –KONSUMENT (LUB PRZEDSIĘBIORSTWO )
55 JAK NAZYWAJĄ SIĘ PRODUCENCI DETALIŚCI I INSTYTUCJE RZĄDOWE , LUB
SAMORZĄDOWE ZAKUPUJĄCE TOWARY I USŁUGI NA WŁASNY UŻYTEK
NABYWCAMI INSTYTUCJONALNYMI
56 JAKIE FUNKCJE PEŁNI MARKA PRODUKTU IDENTYFIKACYJNA , GWARANCYJNA I
PROMOCYJNA
57 JAKIE TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE PEŁNIĄ POŚREDNICY (PODAJ ICH
CHARAKTERYSTYKĘ A)FUNKCJĘ TRANSAKCYJNĄ (ZAKUP , SPRZEDAŻ I
PRZEJMOWANIE RYZYKA ) B) FUNKCJĘ LOGISTYCZNĄ (TRANSPORT , SKŁADOWANIE
,BUDOWANIE ASORTYMENTÓW I SORTOWANIE ) C ) POMOCNICZĄ (FINANSOWANIE
,KLASYFIKACJA PRODUKTÓW ,INFORMOWANIE I BADANIA MARKETINGOWE )
58 JAKIE SĄ MOCNE STRONY STRATEGII „DOKŁADNIE NA CZAS „ TJ. JIT
OSZCĘDNOŚĆ NA ZAPASACH LEPSZE PLANOWANIE WYBÓR SPRZEDŻY
TRANSPORTU I PROGNOZOANIA
59 JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA OPAKOWANIE OCHRONNE MAGAZYNOWE
MANIPULACYJNE PROMOCYJNE IDENTYFIKACYJNE RECYKLINGOWE KASACYJNE
60 W JAKICH DWÓCH KWESTIACH ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ SKUPIA SIĘ
SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW
NA UMIEJĘTNOŚCIACH SPRZEDAŻY I ZNAJOMOŚCI
PRODUKTU
61 WYJAŚNIJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY MIXEM PRODUKTU A ASORTYMENTEM
MIX
PRODUKTÓW TO LICZBA ASORTYMENTÓW OFEROWANYCH PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO ,ASORTYMENT TO GRUPA BLISKO SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ
PRODUKTÓW
62 JAKIE SĄ NIEZBĘDNE WARUNKI ZAISTNIENIA MARKETINGU
JEDNA LUB DWIE
STRONY O NIEZASPOKOJONYCH POTRZEBACH ,PRAGNIENIE I MOŻLIWOŚĆ STRON
ZASPOKOJENIA TYCH POTRZEB ,SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ,PRZEDMIOT
WYMIANY
63 JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODEM NETTO A DOCHODEM
DYSKRECJONALNYM
DOCHÓD NETTO TO SUMA KTÓRA POZOSTAJE NA ŻYWNOŚĆ
,ODZIEŻ I MIESZKANIE PO ZAPŁACENIU PODATKÓW .DOCHÓD DYSKRECJONALNY TO
SUMA KTÓRA POZOSTAJE PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH ZAKUPÓW
64 BADANIA FIRMY KOMPUTEROWEJ OPTIMUS WYKAZUJĄ ŻE POTENCJALNI KLIENCI
OBAWIAJĄ SIĘ ZAKUPU KOMPUTERA DO DOMOWEGO UŻYTKU. JAKIE STRATEGIE
POLECIŁBYS FIRMIE W CELU OGRANICZENIA OBAW KONSUMENTÓW
A)SKONCENTROWAĆ DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA ROZMAITYCH MOŻLIWOŚCIACH
ZASTOSOWANIA W PRACY I W DOMU B)ZAPEWNIĆ OBSZERNĄ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI C)ZAPEWNIĆ OBSŁUGĘ KLIENTA NA WYSOKIM POZIOMIE W PUNKCIE
SPRZEDAŻY D)WYPOŻYCZYĆ POTENCJALNYM NABYWCĄ EGZEMPLARZ PRODUKTU.
65 DLACZEGO SPECJALIŚCI MARKETINGOWI PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI W
ZAKRESIE POZYCJONOWANIA PRODUKTU STOSUJĄ MAPY PERCEPCYJNE
ABY
UZYSKAĆ GRAFICZNA PREZENTACJĘ W JAKI SPOSÓB PRODUKTY FIRMY SĄ
POSTRZEGANE PRZEZ KLIENTÓW W PORÓWNANIU DO PRODUKTÓW OFEROWANYCH
PRZEZ KONKURENTÓW
66 DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH SKŁADUJE DUŻE
ILOŚCI CHEMIKALIÓW MIESZA JE ABY SPEŁNIĆ OCZEKIWANIA KLIENTÓW I
DOSTARCZA MIESZANKI DO SKŁADÓW KLIENTÓW W CIĄGU 24 GODZIN OD
OTRZMANIA ZAMÓWIENIA. JAKICH UŻYTECZNOŚCI DOSTARCZA TEN DYSTRYBUTOR
UŻYTECZNOŚCI CZASU (GDY DOSTARCZA MIESZANKI DO24 GODZIN)
POSIADANIA (KIEDY TOWAR JEST DOSTARCZONY DO MAGAZYNU KLIENTA ) FORMY
(ZA KAŻDYM RAZEM KIEDY SPORZĄDZA MIESZANKI CHEMIKALIÓW ABY
SPROSTAĆ SPECYFIKACJA KLIENTÓW)
67 WYRÓŻNIAMY OKREŚLONE STRATEGIE ZE WZGLĘDU NA UDZIAŁ
PRZEDSIĘBIORSTWA W RYNKU WYMIEŃ TE STRATEGIE LIDERA RYNKU
,RZUCAJACYCH WYZWANIA ,NAŚLADOWCÓW ,POSZUKOJĄCYCH LUK RYNKOWYCH
68 TRANSAKCJA HANDLOWA JEST ZAKOŃCZENIEM STOSUNKÓW HANDLOWYCH
MIEDZY SPRZEDAJĄCYM A KUPUJĄCYM TAK CZY NIE. NIE WAŻNE SĄ BOWIEM
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PODTRZYMANIE KONTAKTÓW Z NABYWCAMI DLA
ZAWIERANIA KOLEJNYCH TRANSAKCJI
69 SKUTECZNA KAMPANIA REKLAMOWA WYMAGA PIĘCIU PODSTAWOWYCH
DECYZJI ZAWARTYCH W FORMULE 5M . CZEGO TE DECYZJE DOTYCZĄ.
MISJI
(JAKA JEST MISJA I ZAMIERZONY CEL KAMPANI ) PIENIĘDZY (ILE TRZEBA WYDAĆ
ABY OSIĄGNĄĆ USTALONY CEL) TREŚCI PRZEKAZU (JAKI PRZEKAZ I JAKA
INFORMACJA MA BYĆ ROZPOWSZECHNIONA) ŚRODKÓW PRZEKAZY (MEDIA – JAKIE
POWINNY BYĆ ZASTOSOWANE) KONTROLI (JAK BĘDĄ MIERZONE I ANALIZOWANE
REZULTATY KAMPANII REKLAMOWEJ)
70 CO TO JEST STRATEGIA DŹWIGANIA PRZEDSIĘBIORSTWA JEST TO
POSTĘPOWANIE KTÓRE ZAPEWNIA NAJWYŻSZĄ RENTOWNOŚĆ DOTYCZY ONO W
GŁÓWNEJ MIERZE RYNKU DOCELOWEGO ,PRODUKTU ,CENY ,DYSTRYBUCJI ,PROMOCJI
71 JAKIE GŁÓWNE ELEMENTY I SPOSOBY DZIAŁANIA ZAWIERA MEGAMARKETING
ZAWIERA ON DOTYCHCZASOWY UKŁAD MARKETINGU MIX ROZSZERZONY O 2P
1)PRODUKT ,CENĘ ,DYSTRYBUCJĘ I PROMOCJĘ 2)NACISK SPOŁECZNO POLITYCZNY
3)PUBLIC RELATIONS - PROPAGOWANIE WIZERUNKU FIRMY I JEJ PRODUKTÓW)
SPOSOBY DZIAŁANIA 10NEUTRALIZOWANIE WROGOŚCI OPOMENTA
2)ORGANIZOWANIE KOLACJI WSPIERAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ PRZEDS
3)PRZEOBRAŻENIE UGRUPOWAŃ NEUTREALNYCH W SOJUSZNICZE 4)TWORZENIE
ALIANSÓW STRATEGICZNYCH 5)ZABIEGANIE O WSPARCIE WŁASNEGO RZADU
72 JAKA JEST RÓZNICA POMIĘDZY RYNKIEM DOSTAWCY I NABYWCY RYNEK
DOSTAWCY CHARAKTERYZUJE STAŁA PRZEWAGA POPYTU NAD PODAŻĄ A RYNEK
NABYWCY PRZEWAGA PODAŻY NAD POPYTEM
73 JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY SPRZEDAŻĄ A MARKETINGIEM SPRZEDAŻ
KONCENTRUJE SIĘ NA POTRZEBACH SPRZEDAJĄCYCH NATOMIAST MARKETING NA
POTRZEBACH NABYWCY
74 JAK PRZEBIEGA PROCES ZAKUPU DOKONYWANEGO PRZEZ KONSUMENTA
1)UŚWIADOMIENIE POTRZEBY 2)IDENTYFIKACJA SPOSOBU ZASPOKOJENIA
POTRZEBY 3)OCENA ALTERNATYWY ZAKUPU 4)WYBÓR I ZAKUP 5)OCENA
UŻYTKOWANIA I GROMADZENIE DOŚWIADCZEŃ
75 CZYNNOŚCI HURTOWE SĄ WYKONYWANE PRZEZ HURTOWNIKÓW RÓŻBYCH
TYPÓW JAKIE TO TYPY 1)SAMODZIELNYCH POŚREDNIKÓW (KUPCÓW
HURTOWNIKÓW ) 2)PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWE (AGENCI HANDLOWI
MAKLERZY) 3)ODDZIAŁY I BIURA ZBYTU LUB ZAKUPU PROWADZONE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE LUB HANDLOWE (STANOWIĄ POMOST
POMIĘDZY PRODUCENTAMI A HURTOWYMI ODBIORCAMI)
76 PRZEDSTAW INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPRZEDAŻY „PRZYBLIŻAJĄCE”
1)KONSUMENT DO PRODUKTU 2)PRODUKT DO KONSUMENTA 3)REKLAMA ,PUBLIC
RELATIONS ,SPONSOROWANIE 4)SPRZEDAŻ OSOBISTA I PROMOCJA SPRZEDAŻY
77 SEGMENTACJA RYNKU STANOWI PODSTAWĘ WYBORU RYNKU DOCELOWEGO
ORAZ WYBORU SPOSOBU DZIAŁANIA NA RYNKU JAKIE TO SĄ DZIAŁANIA
NIE
ZRÓŻNICOWANE ,ZRÓŻNICOWANE ,SKONCENTROWANE I ZINDYWIDUALIZOWANE
78 WYMIEŃ GŁÓWNE PODSTAWY USTALANIA CEN POPYT ,CENY PRODUKTÓW
KONKURENCYJNYCH I KOSZTY
79 PRZEDSTAW PODSTAWOWE RODZAJE DYSTRYBUCJI TOWARÓW I
SCHARAKTERYZUJ JEDEN Z NICH DYSTRYBUCJA INTENSYWNA , SELEKTYWNA I
WYŁĄCZNA
DYSTRYBUCJA INTENSYWNA (DUŻĄ LICZBA PRODUKTÓW SPRZEDAŻY
,TOWARY MASOWEGO UŻYTKU NP. PAPIEROSY NAPOJE CHŁODZĄCE ŻYWNOŚĆ)
DYSTRYBUCJA SELEKTYWNA (OGRANICZONA LICZBA PROFUKTÓW SPRZEDAŻY ,
POŚREDNIKÓW ,SKLEPY FIRMOWE ,TOWARY TYPU APARATY FOTOGRAFICZNE
,TELEWIZORY ,SPRZĘT SPORTOWY) DYSTRYBUCJA WYŁĄCZNA (JEDEN PUNKT
SPRZEDAŻY NA DANYM TERENIE ,TOWARY LUKSUSOWE ,EPIZODYCZNEGO ZAKUPU
NP. MEBLE ANTYCZNE ,DZIEŁA SZTUKI) .
80 MARKETING OŚWIECONY STANOWI POŁĄCZENIE MARKETINGU ZORIENTOWANEGO
NA KONSUMENTÓW MAR. INNOWACYJNEGO MAR. WARTOŚCI MAR. MISJI
81 CO TO JEST DYSTRYBUCJA JEST TO FIZYCZNY PRZEPLYW TOWARÓW ,WSZELKIE
DECYZJE I CZYNNOŚCI ZWIAZANE Z DOSTARCZENIEM PRODUKTU FINALNEGO
KONSUMENTOWI .WYRÓŻNIAMY DYSTR. POŚREDNIĄ I BEZPOŚREDNIĄ.
82 SEGMENTACJA RYNKU OZNACZA PODZIAŁ RYNKU GLOBALNEGO NA RYNKI
CZĘŚCIOWE O OKREŚLONYCH CECHACH ,STANOWI ONA PODSTAWĘ WYBORU RYNKU
DOCELOWEGO ORAZ WYBORU SPOSOBU DZIAŁANIA NA RYNKU.
83.LISTA ROBINSONA JEST TO REGULAMIN KTÓREGO CELEM JEST OCHRONA
KONSUMENTÓW , KTÓRZY NIE ŻYCZĄ SOBIE OTRZYMYWAĆ NIE ZAMÓWIONYCH
PRZESYŁEK PROMOCYJNYCH.
84. POSZERZONY MARKETING SKŁADA SIĘ NA NIEGO 1.PRODUKT CENA DYSTRYBUCJA
PROMOCJA 2.PRACOWNICY 3.FIZYCZNE OTOCZENIE 4.PROCEDURY.
85 ZASADY MARKETINGOWE 1.ZASADA CELOWEGO WYBORU I KSZTAŁTOWANIA
RYNKU PRZEDS. 2.ZASADA BADANIA RYNKU 3.ZASADA ZINTEGROWANEGO
ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK (MARKET. MIX) 4.ZASADA PLANOWANIA DZIAŁAŃ
RYNKOWYCH 5.ZASADA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH.
86 CO OZNACZA NIEPOKÓJ KLIENTA STAN ODCZUCIA BRAKU PEWNEGO RODZAJU
USATYSFAKCJONOWANIA WYNIKAJĄCEGO Z WARUNKÓW ŻYCIA
87. RODZAJ RYNKU PRZY DOTYCHCZASOWEJ PRODUKCJI I ZMODYFIKOWANEJ.
PRZY
PRODUKCJI DOTYCHCZASOWEJ I RYNKU DOTYCHCZASOWYM STOSUJEMY STRATEGIĘ
PENETRACJI RYNKU ,PRZY PROD. DOTYCH. I NOWYM RYNKU STOSUJEMY STRATEGIĘ
ROZWOJU RYNKU ,PRZY PRODUKCJI ZMODYFIKOWANEJ I DOTYCHCZ. RYNKU
STOSUJEMY STRATEGIĘ ROZWOJU RYNKU ,PRZY PROD. ZMOD. I NOWYM RYNKU
STOSUJEMY STRATEGIĘ DYWERSYFIKACJI.
88 PROMOCJA MIX FIRMA KOMUNIKUJE SIĘ Z KONSUMENTEM ZA POMOCĄ RÓŻNYCH
INSTRUMENTÓW NAZYWANYCH PROMOCJĄ MIX W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ REKLAMA
,PROMOCJA SPRZEDAŻY ,PUBLIC RELATIONS ,PUBLICITY ,MARKETING BEZPOŚREDNI
,SPRZEDAŻ OSOBISTA , CZASAMI TAKŻE OPAKOWANIE ORAZ MERCHANDISING
89.NAK TO MARKA ALE MARKA TO NIE ZNAK . MARKA PRODUKTU OPARTA JEST NA
SŁOWIE ,CZĘŚCI GRAFICZNEJ ,BĄDŹ NA KOMBINACJI TYCH DWÓCH DLATEGO ZNAK
JEST MARKĄ A MARKA NIE MUSI MIEĆ ZNAKU MOŻE BYĆ OPARTA WYŁĄCZNIE NA
SŁOWIE(NP. COCA COLA).
90 CENY W METODZIE POPYTOWEJ METODA POPYTOWA POZWALA NA OSIĄGANIE
OPTYMALNEGO REZULTATU W WYNIKU ZBADANIA POTENCJALNEGO POPYTU .WYRÓŻNIA
SIĘ DWIE PODSTAWOWE METODY .PIERWSZA POLEGA NA USTALENIU CENY PRZEZ
PRODUCENTA NA PODSTAWIE CENY DETALICZNEJ. PODSTAWĘ KALKULACJI STANOWIĄ
CENY DETALICZNE WYROBÓW KONKURENCYJNYCH LUB CENA STANOWIACA PODSTAWĘ
BADAŃ MARKETINGOWYCH ,KTÓRE WEDŁUG PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ KLIENT ZAPŁACI
.DRUGA TZW. PUNKT PRZYCIECIA SŁUŻY DO USTALENIA MINIMUM PRODUKCJI
POZWALAJĄCEJ OSIĄGNĄĆ ZYSK PRZY OKREŚLONEJ CENIE ,LUB PRZY CENIE KTÓRĄ
ZAMIERZA SIĘ USTALIC NA DANY PRODUKT .METODY POPYTOWE USTALANIA CEN
PROWADZĄ DO OKREŚLENIA NAJBARDZIEJ OPŁACALNEJ CENY DANEGO PRODUKTU.
Download