MonoMousAnti-Hum HLA-DR AlfaChain

advertisement
Monoclonal Mouse
Anti-Human
HLA-DR Antigen, Alpha-Chain
Klon TAL. 1B5
Nr kat. M0746
Przeznaczenie
Do diagnostyki in vitro.
Monoclonal Mouse Anti-Human HLA-DR Antigen, Alpha-Chain, Klon TAL 1B5 jest przeznaczone do
immunohistochemii. M0746 nie jest przeznaczony do określania typu tkanek.
Interpretacji wyników może dokonywać osoba wykwalifikowana, w kontekście wywiadu chorobowego i innych
badań diagnostycznych.
Wprowadzenie
Główny kompleks zgodności tkankowej (MHC) jest także nazywany antygenem ludzkiego leukocytu (HLA). Główną
jego funkcją jest prezentowanie antygenów receptorom limfocytów T regulującym odpowiedź immunologiczną. U
ludzi oznaczono trzy klasy (I, II i III) cząsteczek MHC. Geny klasy II u ludzi są zakodowane w obszarze HLA-D i
składają się z trzech rodzin nazywanych DQ, DP i DR (1). Produkty genów klasy II tworzą heterodimeryczne
transbłonowe białko składające się z ciężkiego łańcucha  (33-35 kDa) i lekkiego łańcucha  (28-30 kDa)
(7). Łańcuch  cząsteczki DR pochodzi od jednego niepolimorficznego (monomorficznego) genu a łańcuch 
cząsteczki DR pochodzi od dziewięciu wysoko polimorficznych genów (1).
Cząsteczki HLA-D są obecne na komórkach dendrytycznych, limfocytach B, monocytach, makrofagach,
prekursorach komórek szpiku i erytrocytów i niektórych komórkach nabłonka. HLA-D występuje na aktywnych
limfocytach T. W wielu przypadkach złośliwych komórek obserwowano patologiczną ekspresję antygenu klasy II
(4).
Odczynnik dostarczony
Monoclonalne przeciwciało mysie w formie płynnej jako nadsącz kultury komórek, przedializowane wobec 0,05
mol/L soli fizjologicznej buforowanej TRIS-em (Tris/HCl) o pH 7,2. Zawiera 15 mmol/L NaN3.
Klon: TAL. 1B5. Izotyp: IgG1, kappa.
Stężenie IgG mysich: patrz etykietka na fiolce.
Immunogen
Łańcuch  o masie cząsteczkowej 33 kDa cząsteczki HLA-D produkowany przez komórki linii limfoblastycznej
Bristol 8 (2).
Swoistość
Przeciwciało reaguje z monomorficznym łańcuchem  obecnym na antygenie HLA-DR klasy II. Epitop znajduje się
w C-końcowym fragmencie wewnątrzkomórkowej części łańcucha  cząsteczki DR (3).
Antygeny HLA-D określone przez to przeciwciało znajdują się na normalnych komórkach różnych typów
histologicznych. Przeciwciało reaguje z limfocytami B, aktywnymi limfocytami T, makrofagami, komórkami
prezentującymi ten antygen, np. komórki Langerhansa skóry a także z niektórymi tkankami śródbłonka i nabłonka
(8).
Opisano reaktywność krzyżową z tkankami limfoidalnymi świni (5) oraz limfocytami psa (6)
Środki ostrożności
1. Do stosowania przez osoby przygotowane zawodowo.
2. Produkt zawiera azydek sodowy (NaN3), odczynnik chemiczny silnie toksyczny w czystej postaci. W stężeniu
obecnym w produkcie, chociaż nie klasyfikowanym jako niebezpieczne, azydek sodowy może reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, tworząc silnie wybuchowe pochodne lub azydki tych
metali. Przy usuwaniu odpadów przepłukać odpływ dużą ilością wody, aby uniknąć tworzenia się azydków w
kanalizacji.
3. Jak w przypadku każdego materiału biologicznego należy stosować odpowiednie procedury.
Przechowywanie
Przechowywać w temp. 2-8 °C. Nie używać po upływie daty ważności wskazanej na opakowaniu. Jeśli
odczynniki były przechowywane w warunkach innych niż wskazane, użytkownik musi sprawdzić jakość
produktu. Nie ma wyraźnych oznak wskazujących na niestabilność produktu, dlatego równocześnie z próbkami
badanymi powinno się oznaczać wiarygodną kontrolę dodatnią i ujemną. Jeżeli uzyskuje się nieoczekiwane
wyniki bez zmiany procedur laboratoryjnych i można podejrzewać, że dzieje się to z winy przeciwciała, należy
skontaktować się z serwisem technicznym firmy Dako.
Przygotowanie próbek
Skrawki parafinowe: Przeciwciało może być zastosowane do znakowania tkanki utrwalonej w formalinie i
zatopionej w parafinie. Zaleca się wstępne odsłonięcie epitopów przez ogrzewanie. Optymalne można uzyskać
stosując Dako Target Retrieval Solution, nr kat. S1700 lub 10 mmol/L bufor cytrynianowy o pH 6,0. Wstępne
trawienie tkanek trypsyną i proteinazą K powoduje zniszczenie epitopów. Skrawki tkankowe nie powinny
wysychać podczas odsłaniania epitopów ani podczas podanej poniżej procedury immunohistochemicznego
barwienia.
Skrawki kriostatoowe i preparaty komórkowe: przeciwciało nadaje się do znakowanie skrawków kriostatowych
utrwalonych w acetonie lub utrwalonych rozmazów krwi.
(111960-004)
M0746/PL/KKR/08.03.05 str. 1/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Procedura barwienia
Rozcieńczenie: Monoclonal Mouse Anti-Human HLA-DR Antigen, Alpha-Chain, nr kat. M0746 może być
używane w zakresie rozcieńczeń 1:20-1:40 z systemem EnVision™+, gdy stosuje się go na skrawki migdałków
podniebiennych utrwalane formaliną i zatopione w parafinie. Przy stosowaniu techniki APAAP przeciwciało
można użyć w zakresie rozcieńczeń 1:10-1:20, gdy stosuje się je na utrwalone rozmazy krwi. Obie procedury
wymagają 30 min. inkubacji z pierwotnym przeciwciałem w temperaturze pokojowej. Optymalne warunki mogą
się różnić zależnie od próbki i metod jej przygotowania, i powinny zostać dobrane w każdym laboratorium.
Zalecaną kontrolą ujemną jest Dako Mouse IgG1, nr kat. X0931, rozcieńczone do takiego samego stężenia
przeciwciał IgG mysich jak roztwór pierwszego przeciwciała. Jeśli nie udowodniono trwałości przeciwciała i
kontroli ujemnej w danej metodzie, zaleca się rozcieńczanie tych odczynników tuż przed użyciem lub
rozcieńczanie w Antibody Diluent, nr kat. S0809. Dodatnia i ujemna kontrola powinny być oznaczane razem z
materiałem badanym.
Uwidocznienie: Zalecane są zestawy odczynnikowe DAKO LSAB™+/HRP, nr kat. K0679, oraz DAKO
EnVision™+/HRP, nr kat. K4004 i K4006. Do oznaczania skrawków kriostatowych i preparatów komórkowych
w przypadku, gdy problemem jest barwienie endogennej peroksydazy, wskazaną alternatywą jest zestaw Dako
APAAP, nr kat. K0670. Procedura wykonania jest opisana w każdym z zestawów.
Opis wyników
Komórki znakowane przeciwciałem wykazują silne barwienie powierzchniowej błony komórkowej, chociaż można
zaobserwować także barwienie wewnątrzkomórkowe (9).
Tkanki normalne: w korze i rdzeniu grasicy przeciwciało znakuje silnie lub wcale komórki nabłonka oraz barwi
silnie makrofagi rdzeniowe . Makrofagi błony śluzowej okrężnicy są silnie barwione. Barwione są także
makrofagi, komórki dendrytyczne oraz limfocyty B i limfocyty T w limfie i śledzionie oraz komórki Langerhana i
Kupffera (8).
Tkanki nowotworowe: przeciwciało znakuje 10/10 przypadków chłoniaka nieziarniczego, 3/3 czerniaka, 2/9
gruczolakoraka okrężnicy, 3/5 gruczolakoraka nosowo-gardłowego i 1/1 gruczolakoraka ślinianek i raka
płaskokomórkowego ślinianek (8).
Piśmiennictwo
1. Navarrete CV. The HLA system in blood transfusion. Baillière’s Clinical Haematology 2000;13,511-32.
2. Adams TE, Bodmer JG, Bodmer WF. Production and characterization of monoclonal antibodies
recognizing the alpha-chain subunits of human Ia alloantigens. Immunology 1983;50:613-24.
3. Grüneberg U, Rich T, Roucard C, Marieke van Ham S, Charron D, Trowsdale J. Two widely used anti-DR
monoclonal antibodies bind to an intracellular C-terminal epitope. Hum Immunol 1997;53:34-8.
4. Ashton-Key M, Singh N, Pan LX, Smith MEF. HLA antigen expression in enteropathy associated T cell
lymphoma. J Clin Pathol 1996;49:545-8.
5. Tanimoto T, Ohtsuki Y. Evaluation of antibodies reactive with porcine lymphocytes and lymphoma cells in
formalin-fixed, paraffin-embedded, antigen-retrieved tissue sections. Am J Vet Res 1996;57:853-9.
6. Galkowska H, Waldemar LO, Wojewodzka U. Reactivity of antibodies directed against human antigens with
surface markers on canine leukocytes. Vet Immunol Immunopathol 1996;53:329-34.
7. Barclay AN, Brown MH, Law SKA, McKnight AJ, Tomlinson MG and van der Merve PA in: The Leucocyte
Antigen Factsbook. MHC Class II. Hartcourt Brace & Company, Publishers. 1997:567-8.
8. Thomas A, Lindsay J, Wilkinson M and Bodmer J. HLA-D region –chain monoclonal antibodies: Cross
reaction between an anti-DP –chain antibody and smooth muscle. J Pathol 1988;154:353-63.
9.
Norton AJ, Isaacson PG. Detailed phenotypic analysis of B-cell lymphoma using a panel of antibodies
reactive in routinely fixed wax-embedded tissue. Am J Pathol 1987;128,225-40.
Objaśnienia symboli
(111960-004)
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Numer serii
Sprawdź w instrukcji
stosowania
Zużyć przed
Producent
M0746/PL/KKR/08.03.05 str. 2/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Download