Monoclonal Mouse Anti-Human CD31, Endothelial Cell

advertisement
Monoclonal Mouse
Anti-Human
CD31, Endothelial Cell
klon JC70A
Nr kat. M0823
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
Przeciwciało Monoclonal Mouse Anti-Human CD31, Endothelial Cell, klon JC70A, jest przeznaczone do badań
immunocytochemicznych. Przeciwciało przede wszystkim znakuje komórki śródbłonka i jest przydatnym
narzędziem do identyfikacji łagodnych i złośliwych zaburzeń naczyniowych w tym mięsaków z naczyń
krwionośnych (1, 2). Ponadto przeciwciało jest przydatne do znakowania naczyń podczas określania
angiogenezy w różnych typach guzów (3-5). Identyfikacja różnicująca jest wspomagana przez wyniki panelu
przeciwciał. Interpretację powinien przeprowadzić wykwalifikowany patolog w oparciu o historię choroby
pacjenta oraz inne testy diagnostyczne.
Synonim antygenu
PECAM-1 (cząsteczka adhezyjna płytek krwi i śródbłonka 1) (6).
Streszczenie i
informacja ogólne
CD31 jest białkiem przezbłonowym z pojedynczym łańcuchem typu 1 o masie cząsteczkowej około 135 kDa,
należącym do super-rodziny immunoglobulin. W ludzkiej surowicy wykryto naprzemiennie składane wersje
CD31, w tym postać pozornie bez domeny przezbłonowej lecz obejmującą tzw. ogon cytoplazmatyczny (6).
CD31 wiąże się zarówno za pomocą wiązań homofilnych jak i heterofilnych. Ligandy heterotrofilne obejmują
glikozaminoglikany z siarczanem heparanu, heparynę i integrynę v3. CD31 pełni rolę w interakcjach
adhezyjnych pomiędzy sąsiadującymi komórkami śródbłonka jak również pomiędzy leukocytami i komórkami
śródbłonka. Przyłączenie CD31 do powierzchni leukocytów powoduje regulację w górę czynnościowych
integryn leukocytów, a homofilne CD31 uczestniczą w diapedezie leukocytów przez śródbłonek. Ponadto
interakcja heterofilnej CD31 pełni odrębną rolę w migracji monocytów przez błonę podstawną podśródbłonkową
(6).
Ekspresja CD31 występuje na ciągłych śródbłonkach, w tym na śródbłonkach tętnic, tętniczek, żyłek, żył i
niezatokowych naczyń włosowatych, natomiast nie występuje na nieciągłym śródbłonku np. w miazdze czerwonej
śledziony. Ponadto występuje rozproszona ekspresja CD31 na powierzchni megakariocytów, płytek, komórek
szpiku, komórek NK oraz na niektórych podgrupach komórek T i prekursorach komórek B (6).
Odczynnik dostarczony
Mysie przeciwciało monoklonalne jest dostarczone w postaci płynnej jako supernatant hodowli komórkowej
dializowany w obecności 0,05 mol/L Tris/HCl o pH 7,2 i zawierający 15 mmol/L NaN 3.
Klon: JC70A (1). Izotyp: IgG1, kappa.
Stężenie mysiej IgG: zob. informacja podana na etykiecie fiolki.
Stężenie białek w różnych partiach może się różnić bez wpływu na rozcieńczenie optymalne. W celu
zapewnienia jednolitości odczynów immunohistochemicznych wykonywanych przy użyciu różnych partii
produktu, miano każdej partii jest porównywane i dostosowywane do partii referencyjnej.
Immunogen
Preparat błony komórkowej ze śledziony pacjenta z białaczką kosmatokomórkową (1).
Swoistość
Przeciwciało zostało zaliczone jako przeciwciało anty-CD31 podczas Piątych Międzynarodowych Warsztatów i
Konferencji: Ludzkie antygeny różnicowania leukocytów (the Fifth International Workshop and Conference on
Human Leucocyte Differentiation Antigens) (7). Rozpoznany epitop został wykryty w zakresie domeny
zewnątrzkomórkowej 1 (6).
Podczas zastosowania techniki Western blotting dla preparatów błony ze śledzony bogatej w antygen lub z
normalnych płytek, przeciwciało znakuje pasma o ciężarze cząsteczkowym 100 kDa i 130 kDa, przy czym te
ostatnie odpowiadają klasycznym CD31. Mniejsze pasmo o ciężarze 100 kDa zauważone w preparacie śledzony
może wynikać z rozkładu proteolitycznego lub odchyleń glikozylacji (1).
Środki ostrożności
1. Do stosowania przez wyszkolony personel.
2. Produkt zawiera azydek sodu (NaN3), substancję chemiczną silnie toksyczną w czystej postaci. Azydek
sodu, zastosowany w produkcie w stężeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, może reagować
z elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych
azydków metali. Po usunięciu spłukać dużą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydku metalu w
kanalizacji.
3. Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych należy stosować
właściwe procedury postępowania.
4. Należy stosować właściwe wyposażenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą
bądź oczami.
5. Niewykorzystany odczynnik należy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
(108104-003)
M0823/PL/KRM/2008.09.30. s. 1/3
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-8 C. Nie używać po upłynięciu daty ważności podanej na etykiecie fiolki.
Jeśli odczynniki są przechowywane w warunkach innych niż podane powyżej, użytkownik musi zweryfikować te
warunki. Nie ma oczywistych oznak wskazujących na utratę stabilności produktu. Dlatego jednocześnie z
badaniem próbek pacjenta należy wykonywać kontrole dodatnie i ujemne. Jeśli wystąpi nieoczekiwany wzór
barwienia, którego nie można wyjaśnić różnicami w procedurach laboratoryjnych i istnieje podejrzenie, że
przyczyną może być problem z przeciwciałem, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Pomocy
Technicznej naszej firmy.
Przygotowanie próbek
Skrawki parafinowe: Przeciwciało można stosować do znakowania skrawków tkanek utrwalonych w formalinie,
zatopionych w parafinie. Wymagane jest wstępne przygotowanie tkanek za pomocą podwyższonej temperatury
podczas odzyskiwania epitopu. Optymalne wyniki uzyskuje się przy użyciu Dako Target Retrieval Solution, nr
kat. S1700, Dako Target Retrieval Solution o wysokim pH, nr kat. S3308 lub 10 mmol/L buforu Tris, 1 mmol/L
EDTA o pH 9,0. Nieco gorsze wyniki uzyskuje się stosując bufor cytrynianowy 10 mmol/L, o pH 6,0 i wstępne
przygotowanie tkanek z proteinazą K. Skrawki tkanek nie powinny wysychać podczas przygotowania ani
następującej po nim procedury barwienia cytochemicznego.
Skrawki zamrożone i przygotowanie komórek: Przeciwciało można stosować do znakowania zamrożonych
skrawków i preparatów komórek (1).
Procedura barwienia
Rozcieńczanie: Przeciwciało Monoclonal Mouse Anti-Human CD31, Endothelial Cell, nr kat. M0823, można
rozcieńczać w zakresie 1:20-1:40 w przypadku stosowania na skrawkach ludzkich migdałków utrwalonych w
formalinie i zatopionych w parafinie, stosując podwyższoną temperaturę podczas odzyskiwania epitopu w Dako
Target Retrieval Solution, nr kat. S1700 przez 20 minut oraz inkubację w temperaturze pokojowej z pierwszym
przeciwciałem przez 30 minut. Optymalne warunki mogą się zmieniać w zależności od próbki i metody
przygotowania i powinny być określone przez każde z poszczególnych laboratoriow. Zalecaną kontrolą ujemną
jest Dako Mouse IgG1, nr kat. X0931, rozcieńczona do takiego samego stężenia mysiej IgG jak pierwsze
przeciwciało. Jeśli stabilność rozcieńczonego przeciwciała i kontroli ujemnej nie została ustalona podczas
rzeczywistej procedury barwienia, zaleca się, aby rozcieńczać te odczynniki bezpośrednio przed użyciem lub
rozcieńczyć w rozcieńczalniku Dako Antibody Diluent, nr kat. S 0809. Kontrolę dodatnią i ujemną należy
wykonać jednocześnie z testem próbki pacjenta.
Wizualizacja: Zaleca się stosowanie zestawu DAKO LSAB™+/HRP, nr kat. K0679 oraz zestawów DAKO
EnVision™+/HRP, nr kat. K4004 oraz K4006. Zestaw Dako APAAP, nr kat. K0670, stanowi dobrą alternatywę
dla zamrożonych skrawków i przygotowywania komórek, jeśli pod uwagę brane jest barwienie peroksydazy
endogennej. Należy postępować zgodnie z procedurą załączoną do wybranego zestawu wizualizacji.
Charakterystyka działania
Komórki znakowane przeciwciałem wykazują głównie barwienie błony komórkowej, przy słabym wybarwianiu
cytoplazmatycznym.
Tkanki normalne: Przeciwciało znakuje komórki śródbłonka w szerokim zakresie tkanek, w tym śródbłonek w
naczyniach włosowatych kłębuszków nerkowych i śródbłonek naczyń odżywczych naczyń. Ponadto przeciwciało
znakuje megakariocyty i sporadyczne komórki plazmatyczne w szpiku kostnym (1). W zamrożonych skrawkach
ludzkich migdałków i śledziony przeciwciało znakuje niektóre komórki nie-śródbłonkowe, w tym niektóre komórki
strefy komórek płaszcza B i T. W rozmazach krwi przeciwciało znakuje neutrofile polimorficzne, 50% limfocytów,
wszystkie monocyty i płytki krwi (1).
Tkanki patologiczne: Przeciwciało znakuje komórki śródbłonka w różnych zmianach chorobowych naczyń o
charakterze łagodnym i złośliwym. Przeciwciało znakowało złośliwe komórki śródbłonka naczyniowego w 10/10
(1) i 6/7(2) mięsaka z naczyń krwionośnych. Ponadto przeciwciało znakowało 17/17(2) i 3/3(1) naczyniaków
krwionośnych, odpowiednio, 3/3 naczyniaków krwionośnych nabłonkowatych, 1/1 naczyniaka krwionośnego
wewnątrznaczyniowego brodawkowego (2), 3/3 naczyniakowłókniaków, 2/2 naczyniaka skóry z rogowaceniem,
1/1 naczyniaka złożonego z perycytów , 1/1przyzwojaka niechromochłonnego, 3/3 śluzaka przedsionka serca i
2/2 wodniaka torbielowatego (1). Ponadto przeciwciało znakowało komórki śródbłonka w tkankach guza z
angiogenezą (3-5). Rozbieżne wyniki zaobserwowano w przypadku naczyniaków chłonnych, ponieważ podano,
że przeciwciało znakowało odpowiednio 8/8(2) i 0/4(1) przypadków. Podobnie w przypadkach
naczyniakonerwiakomięśniaka przeciwciało znakowało 2/2(1) i 0/7(2) przypadków. Nie zaobserwowano
żadnego znakowania w jednym przypadku cysty limfoepitelialnej oraz odmy śródściennej jelit (1), ponadto
ujemny wynik otrzymano w przypadku wszystkich 30 łagodnych i 4 złośliwych guzów osłonek nerwów, 11
włókniaków skóry, 28 guzowatych włókniakomięsaków skóry, 6 mięśniaków gładkich, 3 mięsaków
gładkokomórkowych,
3
przypadków
fibroblastomy
komórek
olbrzymich
(2),
52
mięsaka
prążkowanokomórkowego, 16 małych guzów komórek okrągłych, 11 nerwiaków niedojrzałych, 23 guzów
Wilmsa, 20 glejaka siatkówki,13 esthesioneuroblastomy i 7 chłoniaków złośliwych z małych niezróżnicowanych
komórek. Ponadto komórki wrzecionowate w 17 przypadkach mięsaka Kaposiego były jednolicie ujemne (8).
Piśmiennictwo
1. Parums DV, Cordell JL, Micklem K, Heryet AR, Gatter KC, Mason DY. JC70: a new monoclonal antibody
that detects vascular endothelium associated antigen on routinely processed tissue sections. J Clin Pathol
1990;43:752-7.
2. DeYoung BR, Swanson PE, Argenyi ZB, Ritter JH, Fitsgibbon JF, Stahl DJ, et al. CD31 immunoreactivity in
mesenchymal neoplasms of the skin and subcutis: Report of 145 cases and review of putative
immunohistologic markers of endothelial differentiation. J Cutan Pathol 1995;22:215-22.
3. Engel CJ, Bennett ST, Chambers AF, Doig GS, Kerkvliet N, O’Malley FP. Tumor angiogenesis predicts
recurrence in invasive colorectal cancer when controlled for Dukes staging. Am J Surg Pathol
1996;20:1260-5.
4. Fox SB, Leek RD, Bliss J, Mansi JL, Gusterson B, Gatter KC, et al. Association of tumor angiogenesis with
bone marrow micrometastases in breast cancer patients. J Natl Cancer Inst 1997;89:1044-9.
5. Giatromanolaki A, Koukourakis M, O’Byrne K, Fox S, Whitehouse R, Talbot DC, et al. Prognostic value of
angiogenesis in operable non-small cell lung cancer. J Pathol 1996;179:80-8.
(108104-003)
M0823/PL/KRM/2008.09.30. s. 2/3
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
6. Muller WA. AS9. CD31 workshop panel report. In: Kishimoto T, Kikutani H, von dem Borne AEG, Goyert
SM, Mason DY, Miyasaka M, et al., editors. Leucocyte typing VI. White cell differentiation antigens.
Proceedings of the 6th International Workshop and Conference; 1996 Nov 10-14; Kobe, Japan. New York,
London: Garland Publishing Inc.; 1997. p. 362-4.
7. Fornelli CS, George F, Sampol J, van Agthoven AJ. E6.6. Biochemical analysis of endothelial antigens
recognized by workshop mAb. In: Schlossman SF, Boumsell L, Gilks W, Harlan JM, Kishimoto T, Morimoto
C, et al., editors. Leucocyte typing V. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 5th
International Workshop and Conference; 1993 Nov 3-7; Boston, USA. Oxford, New York, Tokyo: Oxford
University Press; 1995. p. 1791-5.
8. Nicholson SA, McDermott MB, DeYoung BR, Swanson PE. CD31 immunoreactivity in small round cell
tumors. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2000;8:19-24.
Objaśnienia symboli
(108104-003)
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Numer serii
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
Zużyć przed
Producent
M0823/PL/KRM/2008.09.30. s. 3/3
Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download