Monoclonal Mouse Anti-Human Myeloperoxidase, Klon

advertisement
Monoclonal Mouse Anti-Human Myeloperoxidase, Klon MPO-7
nr kat. C 7246
nr kat. F 0714
nr kat. R 7209
Przeznaczenie
skoniugowane z APC
skoniugowane z FITC
skoniugowane z RPE
Do badań diagnostycznych in vitro.
Produkty o nr kat. C 7246, F 0714 i R 7209 są przeznaczone do stosowania w cytometrii przepływowej.
Interpretację wyników powinien przeprowadzić pracownik uprawniony do wykonywania takich badań w oparciu
o historię kliniczną pacjenta oraz inne testy diagnostyczne.
Wstęp
Ludzka mieloperoksydaza (MPO) jest polipeptydem czteroczłonowym o 150 kDa składającym się z 2
związanych kowalentnie podjednostek o około 59 kDa oraz 2 podjednostek o około 13 kDa. MPO jest enzymem
lizosomalnym licznie występującym w ziarnistościach azurofilnych neutrofili oraz w niższym stężeniu w
ziarnistościach monocytów. MPO uczestniczy w działaniu bakteriobójczym tych komórek (1).
Odczynnik dostarczony
Koniugaty anty-MPO, C 7246, F 0714 i R 7209 zostały wyprodukowane z mysiego przeciwciała
monoklonalnego. Koniugaty są dostarczane w postaci płynnej w buforze zawierającym 1% albuminę surowicy
bydlęcej (BSA) oraz 15 mmol/L NaN3 o pH 7,2. Każda fiolka zawiera 100 testów (10 L koniugatu
przeznaczone jest dla maksymalnie 106 leukocytów z normalnej ludzkiej krwi obwodowej).
Izotyp: IgG1, kappa. Stężenie koniugatu mg/L: Zobacz informację podaną na etykiecie fiolki.
Przeciwcia
ło nr kat.
Fluorochrom
Kontrola Ujemna
nr kat.
F 0714
FITC (Izomer 1 izotiocyjanianu fluoresceiny)
X 0927
R 7209
RPE (R-fikoerytryna)
X 0928
C 7246
APC (Alofikocyjanina)
X 0968
Immunogen:
Ludzka MPO wyizolowana z komórek CML (przewlekłej białaczki szpikowej) (2).
Swoistość
Mysie przeciwciało monoklonalne anty-MPO, MPO-7, silnie znakuje cytoplazmę granulocytów neutrofili w krwi
obwodowej. Monocyty są słabo dodatnie, natomiast limfocyty pozostają niereaktywne. W szpiku kostnym
znakowane są komórki serii granulocytów. Ponadto mysie przeciwciało monoklonalne anty-MPO, MPO-7,
znakuje ludzką linię komórek promielocytów HL-60, podczas gdy inne linie komórek szpiku kostnego takie, jak
K-562 i KG-1 pozostają zawsze niereaktywne (3). W ostrej białaczce szpikowej, mysie przeciwciało monoklonalne
anty-MPO, MPO-7, jest użytecznym odczynnikiem (4), ponieważ znakuje dużą część przypadków (3, 5).
Środki ostrożności
1. Do stosowania przez wyszkolony personel.
2. Produkt zawiera azydek sodu (NaN3), substancję chemiczną silnie toksyczną w czystej postaci. Azydek
sodu, zastosowany w produkcie w stężeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, może reagować
z elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, tworząc nagromadzenie silnie wybuchowych azydków
metali. Po usunięciu spłukać dużą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydku metalu w kanalizacji.
3. Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych należy stosować
prawidłowe procedury postępowania.
Przechowywanie
Przechowywać w ciemnym miejscu w temperaturze 2-8 C. Nie używać po upływie daty ważności podanej na
etykiecie fiolki. Jeśli odczynniki są przechowywane w innych warunkach niż warunki podane powyżej,
użytkownik musi zweryfikować takie warunki. Brak oczywistych oznak wskazujących na brak stabilności
produktu. Dlatego też należy wykonywać kontrole dodatnie i ujemne jednocześnie z badaniem próbek
pacjentki. Jeśli zauważone zostanie nieoczekiwane zabarwienie, którego nie można wyjaśnić różnicami w
procedurach laboratoryjnych i podejrzewa się, że przyczyną może być przeciwciało, należy niezwłocznie
skontaktować się z działem Pomocy Technicznej naszej firmy.
Procedura barwienia
1.
Przenieść 50 L (do 106 komórek) zawiesiny komórek badanych (komórki pełnej krwi, szpiku kostnego
lub jednojądrzaste) do probówki.
2.
Dodać 100 L Dako IntraStain Reagent A (Fixation), nr kat. K 2311. Delikatnie wymieszać używając
wytrząsarki, aby zapewnić powstanie jednorodnej zawiesiny komórek.
3.
Inkubować w temperaturze pokojowej przez 15 minut.
4.
Dodać 2 mL zbuforowanego roztworu soli fizjologicznej (PBS) i delikatnie wymieszać przy pomocy
wytrząsarki.
5.
Wirować 300 x g przez 5 minut następnie zassać supernatant pozostawiając około 50 L płynu.
6.
Dokładnie wymieszać stosując wytrząsarkę, aby uzyskać zawiesinę komórek i dodać 100 L Dako
IntraStain Reagent B (Permeabilizacja), nr kat. K 2311. Dodać 10 L koniugatu anty-MPO. Delikatnie
wymieszać przy pomocy wytrząsarki, aby uzyskać jednorodną zawiesinę komórek.
(106765-002)
C 7246/F 0714/R 7209/PL/ROP/01.07.02 p. 1/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
7.
Jako kontrolę ujemną zastosować niereaktywne przeciwciało monoklonalne tego samego izotopu,
skoniugowane z tym samym fluorochromem (zobacz tabela).
8.
Inkubować w ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej przez 15 minut.
9.
Powtórzyć etapy 4 i 5.
10.
Ponownie wykonać zawiesinę peletek w płynie odpowiednim dla analizy cytometrycznej, np. w 0,3 mL 1
% paraformaldehydzie (utrwalacz) w 0,01 mol/L PBS o pH 7,4.
11.
Analizować na cytometrze przepływowym.
Podczas każdego testu zaleca się zastosowanie odpowiednich próbek kontroli dodatniej i ujemnej dla
zapewnienia kontroli odczynników i przygotowania próbek. Należy pamiętać, że koniugaty fluorochromu są
wrażliwe na działanie światła, dlatego też próbki należy chronić przed działaniem światła podczas procedury
barwienia i do chwili wykonania analizy.
Odsyłacze
1.
Klebanoff SJ. Myeloperoxidase. Proc Assoc Am Physicians 1999;111:383-89.
2.
Olsson I, Olofsson T, Odeberg H. Myeloperoxidase-mediated iodination in granulocytes. Scand J Haemat
1972;9:483-91.
3.
Nakase K, Sartor M, Bradstock K. Detection of myeloperoxidase by flow cytometry in acute leukemia.
Cytometry 1998;34:198-202.
4.
Kappelmayer J, Gratama JW, Karászi É, Menéndez P, Ciudad J, Rivas R, et al. Flow cytometric
detection of intracellular myeloperoxidase, CD3 and CD79a. Interaction between monoclonal antibody
clones, fluorochromes and sample preparation protocols. J Immunol Methods 2000;242:53-65.
5.
Lanza F, Latorraca A, Moretti S, Castagnari B, Ferrari L, Castoldi G. Comparative analysis of different
permeabilization methods for the flow cytometry measurement of cytoplasmic myeloperoxidase and
lysozyme in normal and leukemic cells. Cytometry 1997;30:134-44.
Objaśnienie symboli
(106765-002)
Nr katalogowy
Temperatura przechowywania
Stosować do
Materiał medyczny
przeznaczony do badań in vitro
Chronić przed światłem
dziennym (zobacz informacje
dotyczące przechowywania)
Producent
Sprawdzić w instrukcji użycia
Numer serii
C 7246/F 0714/R 7209/PL/ROP/01.07.02 p. 2/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Download