Nr kat. IR779

advertisement
FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Human
Placental Alkaline Phosphatase
Klon 8A9
Ready-to-Use
(Link)
Nr kat. IR779
Przeznaczenie
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Przeciwciało FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Placental Alkaline Phosphatase, Clone 8A9, Ready-to-Use,
(Link), jest przeznaczone do stosowania w immunohistochemii w aparatach Autostainer Link. Przeciwciało znakuje
komórki wykazujące ekspresję alkalicznej fosfatazy łoŜyskowej (PLAP) i alkalicznej fosfatazy przypominającej PLAP,
określanej równieŜ jako alkaliczna fosfataza komórek zarodkowych (GCAP) (1). Przeciwciało jest przydatne w
identyfikacji nasieniaków (2) i desmoplastycznych nowotworów drobnokomórkowych (3). Przeciwciała przeciwko
PLAP/GCAP są szczególnie uŜyteczne w identyfikowaniu guzów komórek zarodkowych (4–6). Interpretacja kliniczna
wystąpienia lub braku barwienia musi być uzupełniona przez badania morfologiczne z wykorzystaniem odpowiednich
prób kontrolnych i powinna być przeprowadzana przez doświadczonego patologa z uwzględnieniem historii choroby
pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Streszczenie
i informacje ogólne
U ludzi alkaliczne fosfatazy (AP, EC. 3.1.3.1) są kodowane przez rodzinę genów obejmujących cztery loci; trzy geny
kodujące alkaliczne fosfatazy konkretnych tkanek (TSAP) (np. łoŜyskowa AP (PLAP), komórek zarodkowych (GCAP)
i jelitowa AP (IAP)) znajdują się przy końcu długiego ramienia chromosomu 2, pasma q34-q37, a pojedynczy gen
kodujący alkaliczną fosfatazę niespecyficzną dla tkanek (TNAP) znajduje się na krótkim ramieniu chromosomu 1,
pasma p36.1-p34. Trzy izoenzymy TSAP wykazują wysoką homologię, poniewaŜ ich sekwencja aminokwasów jest
identyczna w 90–98%, natomiast gen fosfatazy TNAP jest homologiczny z genami TSAP tylko w 50–60% (1).
W tkankach prawidłowych PLAP występuje w syncytiotrofoblastach od około 8. tygodnia ciąŜy, a jej stęŜenie rośnie
przez całą ciąŜę (1). Ponadto PLAP występuje w śluzówce szyjki macicy i jajowodach (6). Ekspresję GCAP
stwierdzono w zawiązkowych komórkach zarodkowych podczas ich migracji przez grzebienie płciowe, a takŜe w
śladowych ilościach podczas kilku pierwszych etapów dojrzewania komórek zarodkowych w prawidłowych jądrach u
dorosłych oraz w grasicy. IAP występuje w prawidłowej błonie śluzowej jelita u płodu i u osób dorosłych, a w
szczególności w mikrokosmkach komórek nabłonkowych. Ekspresję TNAP stwierdzono w róŜnych tkankach, między
innymi w wątrobie, kościach, nerkach, płucach i łoŜysku do około 12. tygodnia ciąŜy (1).
W tkankach nowotworowych obecność PLAP stwierdzono w raku płuc, jajników, macicy oraz proksymalnych
tkankach przewodu pokarmowego. Rzadko występuje w guzach komórek zarodkowych (1, 6). Natomiast GCAP
występuje w większości guzów zarodkowych, w szczególności w raku in situ jąder (CIS) i nasieniaku (1, 5, 6).
IAP wykryto w raku z komórek wątrobowych i raku z komórek nerkowych. Zwykle raki wykazują ekspresję więcej niŜ
jednego izoenzymu AP (1).
Zobacz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub następujące
części instrukcji do systemu detekcji IHC: 1) Zasady procedury, 2) Niezbędne materiały niedostarczone z zestawem,
3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie odczynu, 6) Kontrola jakości, 7) Rozwiązywanie
problemów, 8) Interpretacja wyniku odczynu, 9) Ograniczenia metody.
Dostarczany
odczynnik
Gotowe do uŜycia mysie przeciwciała monoklonalne są dostarczane w postaci ciekłej w buforze zawierającym białko
stabilizujące i azydek sodu o stęŜeniu 0,015 mol/L.
Klon: 8A9. Izotyp: IgG1, kappa.
Immunogen
Oczyszczona ludzka alkaliczna fosfataza łoŜyskowa.
Swoistość
Przeciwciało znakuje nasieniaki i łoŜysko, rozpoznając PLAP i GCAP, co stwierdzono w drodze badań
immunohistochemicznych.
Środki ostroŜności
1. Odczynniki przeznaczone dla przeszkolonych UŜytkowników.
2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. StęŜenie NaN3
występujące w produkcie nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Jednak w wyniku reakcji NaN3 z ołowiem lub
miedzią, wchodzącymi w skład instalacji kanalizacyjnych, mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali. Przy
usuwaniu resztek odczynnika uŜywać duŜych ilości wody do przepłukiwania, aby uniknąć gromadzenia się
azydków w instalacji kanalizacyjnej.
3. Podobnie jak w przypadku kaŜdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, naleŜy stosować
odpowiednie procedury postępowania.
4. NaleŜy stosować właściwe wyposaŜenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą bądź
oczami.
5. Niewykorzystany odczynnik naleŜy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
(117642-002)
Dako Denmark A/S
IR779/PL/MNI/2009.12.04 s. 1/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie stosowa ć po upływie terminu waŜności podanego na opakowaniu. JeŜeli
odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane na ulotce dołączanej do opakowania, UŜytkownik
powinien je zweryfikować. Nie ma jednoznacznych oznak świadczących o niestabilności tego produktu. Z tego
względu jednocześnie z badaniem próbek pochodzących od pacjentów, naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne. W wypadku nieoczekiwanego wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach
laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować z działem wsparcia
technicznego firmy Dako.
Przygotowanie
próbek i materiały
dodatkowe
wymagane, ale
niedostarczane
Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie.
Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o wymiarach około 4 µm.
Wymagane jest poddanie cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER) z uŜyciem Dako PT Link (nr kat.
PT100/PT101). Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja uŜytkownika aparatu PT Link. Optymalne wyniki uzyskuje
się w wyniku wstępnej obróbki tkanek przy uŜyciu roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH
(50x) (nr kat. K8000/K8004).
Skrawki zatapiane w parafinie: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecana jest procedura 3 w 1 z uŜyciem odczynnika Dako PT Link. Postępować według procedury
wstępnej obróbki tkanek, zamieszczonej w ulotce roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x)
(nr kat. K8000/K8004). Uwaga: Po przeprowadzeniu barwienia skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone
zakryte za pomocą środka do trwałego zatapiania.
Odparafinowane skrawki: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecane jest uŜycie odczynnika Dako PT Link i przeprowadzenie procedury opisane dla skrawków
parafinowych. Po zakończeniu barwienia szkiełka naleŜy zatopić w wodnym lub trwałym środku do zatapiania.
W trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny
wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych, zaleca się stosowanie
szkiełek FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020).
Wykonanie odczynu
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX, High pH (Link) (nr kat. K8000). W systemie Autostainer Link
wstępnie zaprogramowano etapy odczynu i czasy inkubacji. Zalecana objętość uŜytego odczynika to 1 x 200 µL lub
2 x 150 µL na preparat. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania szkiełek mikroskopowych i odczynników
przedstawiono w Instrukcji uŜytkownika aparatu Autostainer Link. Jeśli protokoły nie są dostępne w uŜywanym
urządzeniu Autostainer, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako. Wszystkie procedury
inkubacji naleŜy równieŜ przeprowadzać w temperaturze pokojowej.
Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału oraz sposobów jego przygotowania i
powinny być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. JeŜeli patolog oceniający preparat Ŝyczy sobie
wybarwienia innym natęŜeniu, czasy inkubacji oraz uŜycie szablonów wizualizacji EnVision FLEX/EnVision
FLEX+ mogą zostać zmienione. W celu uzyskania informacji dotyczącej zmiany programowania protokołu, naleŜy
skontaktować się z działem obsługi/obsługą techniczną firmy Dako. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie
zmodyfikowanego protokołu jest prawidłowe — w tym celu naleŜy ocenić, czy odczyn jest taki jak opisany w części
„Charakterystyka wydajnościowa”.
Zalecane jest barwienie kontrastowe hematoksyliną przy uŜyciu EnVision FLEX Hematoxylin, (Link)
(nr kat. K8008). Zaleca się stosowanie niewodnego, trwałego środka do zatapiania.
Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Dodatnia kontrola tkankowa powinna obejmować łoŜysko, natomiast we
wszystkich dodatnich preparatach komórki/struktury powinny wskazywać odczyn reakcji taki jak opisany dla tej
tkanki w części „Charakterystyka wydajnościowa”. Zalecana kontrola ujemna to FLEX Negative Control, Mouse
(Link) (nr kat. IR750).
Interpretacja odczynu
Komórki znakowane przez przeciwciało wykazują odczyn cytoplazmatyczny.
Charakterystyka
wydajnościowa
Tkanki prawidłowe: Przeciwciało barwi komórki syncytiotrofoblastu w trzecim trymestrze ciąŜy oraz komórki
zarodkowe w jądrach. W łoŜysku rąbek szczoteczkowy syncytiotrofoblasty i trofoblast wykazuje odczyn od
umiarkowanego do silnego, a przedział cytoplazmatyczny syncytiotrofoblastu i trofoblastu wykazuje odczyn słaby do
umiarkowanego.
Zaobserwowano odczyn w postaci prąŜkowanej w komórkach mięśni gładkich.
Tkanki nieprawidłowe: Przeciwciało barwi nasieniaki (19/22), guzy pęcherzyka Ŝółtkowego (2/14) oraz raki
zarodkowe (7/24) (2), a takŜe desmoplastyczne nowotwory drobnokomórkowe (17/21) (3).
Piśmiennictwo
1.
Millán JL, Fishman WH. Biology of human alkaline phosphatases with special reference to cancer. Crit Rev Clin
Lab Sci 1995; 32:1–39.
2.
Eyzaguirre E, Gatalica Z. Loss of fhit expression in testicular germ cell tumors and intratubular germ cell
neoplasia. Mod Pathol 2002;15:1068–72.
3.
Zhang PJ, Golfblum JR, Pawel BR, Fischer C, Pasha TL, Barr FG. Immunophenotype of desmoplastic small
round cell tumors as detected in cases with EWS-WT1 gene fusion product. Mod Pathol 2003;16:229–35.
4.
Leong AS-Y, Cooper K, Leong FJW-M. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London: Oxford
University Press; 1999. p. 277–8.
5.
Dieckmann K-P, Skakkebaek NE. Carcinoma in situ of the testis: review of biological and clinical features. Int J
Cancer 1999;83:815–22.
6.
Hamilton-Dutoit SJ, Lou H, Pallesen G. The expression of placental alkaline phosphatase (PLAP) and
PLAP-like enzymes in normal and neoplastic human tissues. APMIS 1990; 98:797–811.
(117642-002)
Dako Denmark A/S
IR779/PL/MNI/2009.12.04 s. 2/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Objaśnienie symboli
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
ZuŜyć przed
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Zawartość wystarcza na <n>
testów
Producent
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
Numer serii
(117642-002)
Dako Denmark A/S
IR779/PL/MNI/2009.12.04 s. 3/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download