(Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS636

advertisement
FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Human CD43
Klon DF-T1
Ready-to-Use
(Dako Autostainer/Autostainer Plus)
Nr kat. IS636
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
Przeciwciało FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD43, klon DF-T1, Ready-to-Use, (Dako Autostainer/Autostainer
Plus) jest przeznaczone do stosowania w immunohistochemii w aparatach Dako Autostainer/Autostainer Plus.
Przeciwciała skierowane przeciwko CD43 mogą być przydatne w identyfikacji chłoniaków z komórek B o niskim
stopniu złośliwości, chłoniaków z obwodowch komórek T i zaburzeń tkanki szpikowej (1). Interpretacja kliniczna
wystąpienia lub braku barwienia musi być uzupełniona przez badania morfologiczne z wykorzystaniem odpowiednich
prób kontrolnych i powinna być przeprowadzana przez doświadczonego patologa z uwzględnieniem historii choroby
pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Synonimy antygenu
Leukosialina, gpL115, sialoforyna, sialoglikoproteina leukocytowa (2).
Podsumowanie
i wyjaśnienie
Ludzkie CD43 jest jednołańcuchowym białkiem wewnątrzbłonowym o pozornej masie cząsteczkowej w zakresie od
95 000 do 135 000 (2). Przypominająca mucynę domena pozakomórkowa zawierająca 234 aminokwasy jest silnie
glikozylowana łańcuchami węglowodanowymi. Łańcuchy te zawierają wiązania O-glikozydowe 70-85 i epitop sialylLewis X. Dzięki temu cząsteczka moŜe działać jako ligand dla P- i E-selektyny. Ponadto antygen CD43 moŜe wiązać się
z cząsteczką 1 adhezji międzykomórkowej (ICAM-1, CD54). Zrozumienie fizjologicznej funkcji CD43 było utrudnione z
powodu sprzecznych wyników badań. Jak dotąd zgromadzono dane świadczące o następujących funkcjach tego
antygenu: przeciwdziałanie adhezji, adhezja, funkcje sygnalizacyjne oraz interakcje w cytoszkielecie (3).
CD43 występuje zwykle w znacznym stęŜeniu na wszystkich leukocytach z wyjątkiem limfocytów B w fazie
spoczynkowej. Ekspresja na płytkach krwi jest słaba. Białko CD43 jest szybko usuwane z powierzchni limfocytów i
neutrofili w procesie wydalania proteolitycznego po aktywacji róŜnymi bodźcami (2). Na prawidłowych małych
limfocytach B nie stwierdzono występowania CD43, ale większość chłoniaków z limfocytów B o niskim stopniu
złośliwości wykazuje odczyn dodatni. Jednak komórki białaczki włochatokomórkowej, chłoniaka MALT i chłoniaków z
grudek chłonnych dają zwykle ujemny odczyn CD43. Chłoniaki z obwodowych komórek T częściej dają wynik
dodatni, niŜ ujemny. W badaniu 28 pozaszpikowych guzów z komórek mieloidalnych uzyskano intensywny odczyn
dodatni CD43, niezaleŜnie od róŜnicowania komórek mieloidalnych (1).
Patrz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub następujące
części instrukcji do systemu detekcji IHC: 1) Zasady procedury, 2) Niezbędne materiały niedostarczone z zestawem,
3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie odczynu, 6) Kontrola jakości, 7) Rozwiązywanie
problemów, 8) Interpretacja wyniku odczynu, 9) Ograniczenia metody.
Odczynnik
dostarczony
Gotowe do uŜycia mysie przeciwciała monoklonalne są dostarczane w postaci ciekłej w buforze zawierającym białko
stabilizujące i azydek sodu o stęŜeniu 0,015 mol/L.
Klon: DF-T1(4). Izotyp: IgG1, kappa.
Immunogen
Komórki KG1 (linia komórek mieloblastycznych).
Swoistość
Wyniki testu Western blot i reaktywność immunohistochemiczna przeciwciał jest identyczna, jak dla przeciwciał CD43.
Ponadto przeciwciała wykazują silną reaktywność z komórkami COS-7 (linia komórek z nerek małp) transfekowanych
genem CD43, a komórki kontrolne transfekowane wyłącznie wektorem wykazały odczyn ujemny (4).
Przeciwciała powodują szybką i gwałtowną agregację prawidłowych leukocytów i prawidłowych komórek T oraz
komórek z linii mieloidalnych/monocytarnych (5).
Środki ostroŜności
1. Do stosowania przez wyszkolony personel.
2. Produkt zawiera azydek sodu (NaN3), substancję chemiczną silnie toksyczną w czystej postaci. Azydek sodu,
zastosowany w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych azydków
metali. Po usunięciu spłukać duŜą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydku metalu w kanalizacji.
3. Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, naleŜy stosować
właściwe procedury postępowania.
4. W celu uniknięcia kontaktu z oczami i skórą naleŜy nosić odpowiednie osobiste wyposaŜenie ochronne.
5. Niewykorzystany roztwór utylizować zgodnie z lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi rozporządzeniami.
Przechowywanie
(117424-003)
Dako Denmark A/S
Przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie stosowa ć po upływie terminu waŜności podanego na fiolce. Jeśli
odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane powyŜej, uŜytkownik musi zweryfikować takie
warunki. Nie ma oczywistych oznak wskazujących na niestabilność produktu. Dlatego jednocześnie z badaniem
próbek pochodzących od pacjenta naleŜy wykonywać kontrole dodatnie i ujemne. W wypadku nieoczekiwanego
wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, oraz gdy podejrzewa się
problem z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
IS636/PL/MNI/2009.12.04 str. 1/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Przygotowanie
próbek
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie.
Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o wymiarach około 4 µm.
Wymagane jest poddanie cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER) z uŜyciem Dako PT Link (nr kat.
PT100/PT101). Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja uŜytkownika aparatu PT Link. Optymalne wyniki uzyskuje
się w wyniku wstępnej obróbki tkanek przy uŜyciu roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH
(50x) (nr kat. K8000/K8004).
Skrawki zatapiane w parafinie: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecana jest procedura 3 w 1 z uŜyciem odczynnika Dako PT Link. Postępować według procedury
wstępnej obróbki tkanek, zamieszczonej w ulotce roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x)
(nr kat. K8000/K8004). Uwaga: Po przeprowadzeniu barwienia skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone
zakryte za pomocą środka do trwałego zatapiania.
Odparafinowane skrawki: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecane jest uŜycie odczynnika Dako PT Link i przeprowadzenie procedury opisane dla skrawków
parafinowych. Po zakończeniu barwienia szkiełka naleŜy zatopić w wodnym lub trwałym środku do zatapiania.
W trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny
wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych, zaleca się stosowanie
szkiełek FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020).
Procedura barwienia
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX+, High pH (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat.
K8010). Kolejne kroki barwienia oraz czasy inkubacji zaprogramowano wstępnie w oprogramowaniu aparatów Dako
Autostainer/Autostainer Plus, przy uŜyciu następujących protokołów:
Protokół wzorcowy: FLEXRTU2 (200 µL dozowanych odczynników) lub FLEXRTU3 (300 µL dozowanych
odczynników)
Autoprogram: CD43 (bez barwienia kontrastowego) lub CD43H (z barwieniem kontrastowym)
Dla etapu „Auxiliary” naleŜy ustawić opcję „rinse buffer ” w programach barwienia ≤10 szkiełek. W przypadku
programów barwienia >10 szkiełek etap Auxiliary naleŜy ustawić na „none”. Zapewnia to porównywalne czasy
płukania.
Wszystkie procedury inkubacji naleŜy równieŜ przeprowadzać w temperaturze pokojowej. Szczegółowe informacje
zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego aparatu. Jeśli protokoły nie są dostępne w uŜywanym aparacie Dako
Autostainer, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału i sposobów jego przygotowania i powinny
być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. Aby moŜliwe było wykonanie oceny przez patologów z róŜnym
nasileniem odczynu preparatów, naleŜy skontaktować się z działem obsługi/obsługą techniczną firmy Dako w celu
uzyskania informacji dotyczącej zmiany programowania protokołu. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie
zmodyfikowanego protokołu jest prawidłowe — w tym celu naleŜy ocenić, czy odczyn jest taki jak opisany w części
„Charakterystyka wydajnościowa”.
Zalecane jest barwienie kontrastowe hematoksyliną przy uŜyciu EnVision FLEX Hematoxylin, (Dako
Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. K8018). Zaleca się stosowanie niewodnego, trwałego środka do zatapiania.
Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Dodatnia kontrola tkankowa powinna obejmować migdałki, natomiast
we wszystkich dodatnich preparatach komórki/struktury powinny wskazywać odczyn reakcji taki jak opisany dla tej
tkanki w części „Charakterystyka wydajnościowa”. Zalecana kontrola ujemna to FLEX Negative Control, Mouse,
(Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. IR750).
Interpretacja
wybarwienia
Komórki znakowane przez przeciwciała wykazują odczyn błonowy.
Charakterystyka
działania
Tkanki normalne: Większość komórek kory i rdzenia grasicy jest silnie znakowana. Analiza 36 próbek reaktywnych
komórek plazmatycznych wykazała znakowanie więcej niŜ 1% komórek plazmatycznych w 28% przypadków (6).
W migdałkach, stłoczone komórki T w strefie T wykazują silny odczyn, podczas gdy izolowane komórki T oraz
makrofagi w ośrodkach rozmnaŜania migdałków wykazują odczyn umiarkowany do silnego.
Tkanki patologiczne: W nowotworach tkanek krwiotwórczych 10/15 chłoniaków z komórek T wykazało dodatni odczyn z
przeciwciałem. Spośród 20 chłoniaków z komórek B dodatnie były 4/6 przypadków limfocytarnych drobnokomórkowych
i 1/2 przypadków drobnokomórkowych szczelinowatych (centrocytarnych), natomiast we wszystkich 6 przypadkach
pęcherzykowych, 2 rozlanych z duŜych komórek i 2 białaczek włochatokomórkowych nie stwierdzono reaktywności z
przeciwciałami (4). W 29 z 34 przypadków oponiaków obserwowano równieŜ znakowanie przez przeciwciała
naciekowych komórek T (7). Analiza immunocytochemiczna 51 przypadków szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)
wykazała dodatni odczyn z przeciwciałami DF-T1 w 59% przypadków (8). Zmniejszenie ekspresji CD43 w większości
komórek hematopoetycznych zgłoszono u 3 spośród 32 pacjentów cierpiących z zespołem mielodysplazji (9).
Piśmiennictwo
(117424-003)
Dako Denmark A/S
1.
Leong A, Cooper K, Leong F. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. 2nd edition. Greenwich Medical
Media 2003. p. 167-170
2.
Horejsi V. CD guide. CD43. In: Mason D, André P, Bensussan A, Buckley C, Civin C, Clark E, et al., editors.
Leucocyte typing VII. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 7th International Workshop and
Conference; 2000 Jun 19-23; Harrogate, United Kingdom. New York: Oxford University Press Inc.; 2002. p.
790-1.
3.
Ostberg JR, Barth RK, Frelinger JG. The Roman god Janus: a paradigm for the function of CD43. Immunology
Today 1998;19:546-50.
4.
Stross WP, Warnke RA, Flavell DJ, Flavell SU, Simmons D, Gatter KC, et al. Molecule detected in formalin
fixed tissue by antibodies MT1, DF-T1, and L60 (Leu-22) corresponds to CD43 antigen. J Clin Pathol
1989;42:953-61. 1.
5.
de Smet W, Walter H, van Hove L. A new CD43 monoclonal antibody induces homotypic aggregation of human
leucocytes through a CD11a/CD18-dependent and -independent mechanism. Immunology 1993;79:46-54.
IS636/PL/MNI/2009.12.04 str. 2/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
6.
Beschorner R, Horny HP, Petruch UR, Kaiserling E. Frequent expression of haemopoietic and non-haemopoietic
antigens by reactive plasma cells: an immunohistochemical study using formalin-fixed, paraffin-embedded tissue.
Histol Histopathol 1999;14:805-12.
7.
Bø L, Mørk SJ, Nyland H. An immunohistochemical study of monuclear cells in meningiomas. Neuropathol Appl
Neurobiol 1992;18:548-58.
8.
Petruch UR, Horny HP, Kaiserling E. Frequent expression of haemopoietic and non-haemopoietic antigens by
neoplastic plasma cells: an immunohistochemical study using formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Histopathology 1992;20:35-40.
9.
Kyriakou DS, Alexandrakis M, Tzardi M, Stephanaki D, Eliopoulos GD. Downregulation of CD43 in RAEB and
RAEB-T patients. Report of 3 cases. Am J Hematol 2000;63:20-7.
Obja śnienie s ym boli
Nume r kata lo go wy
Temp era tu ra p rzec ho wywa ni a
Zu Ŝyć p rzed
Wyr ób me dycz ny d o
d ia gn ostyki i n vi tro
Zawa rtość wystarcz a na <n >
te stów
Prod uce nt
Sp ra wdz ić w i nstru kcji
sto sow an ia
Nu mer se rii
(117424-003)
Dako Denmark A/S
IS636/PL/MNI/2009.12.04 str. 3/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards