FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human IgA Ready-to-Use

advertisement
FLEX
Polyclonal Rabbit
Anti-Human IgA
Ready-to-Use
(Dako Autostainer/Autostainer Plus)
Nr kat. IS510
Przeznaczenie
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Przeciwciała FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human IgA, Ready-to-Use, (Dako Autostainer/Autostainer Plus), są
przeznaczone do stosowania w immunohistochemii w aparatach Dako Autostainer/Autostainer Plus. Przeciwciała te
są przydatne w identyfikacji komórek plazmatycznych i pokrewnych komórek limfoidalnych zawierających IgA. Są
uŜytecznym narzędziem do klasyfikacji pacjentów z powstającymi nowotworami z komórek B (1–3). Ponadto
przeciwciało moŜna wykorzystać do róŜnicowania nowotworowej, monoklonalnej poliferacji z reaktywnego rozrostu
komórek plazmatycznych (1, 4). Interpretacja kliniczna dodatniego lub ujemnego odczynu musi być uzupełniona
przez ocenę morfologiczną, wykonanie odpowiednich prób kontrolnych i interpretowana przez doświadczonego
patologa w kontekście historii choroby pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Streszczenie
i informacje ogólne
Ludzkie immunoglobuliny składają się głównie z dwóch identycznych łańcuchów cięŜkich (Mr ok. 50 000) i dwóch
identycznych łańcuchów lekkich (Mr ok. 20 000). Cztery łańcuchy są związane wiązaniami kowalencyjnymi
za pomocą wiązań dwusiarczkowych. Łańcuchy lekkie są typu kappa lub lambda. Pięć immunoglobulin, IgA, IgD,
IgE, IgG i IgM, róŜni się w zaleŜności od łańcuchów cięŜkich. Immunoglobuliny IgA i IgM występują takŜe w formach
polimerycznych. Łańcuch cięŜki immunoglobuliny IgA jest łańcuchem typu alfa. W surowicy ok. 80 % immonoglobulin
IgA jest monomeryczna, natomiast w wydzielinach, takich jak ślina, śluz jelitowy i oskrzeli, wydzielina nosowa, pot,
mleko i siara, główną formą jest wydzielnicza dimeryczna immunoglobulina IgA (sIgA). Ponadto 4 łańcuchy lekkie
i 4 łańcuchy alfa dimerycznej sIgA takŜe zawierają łańcuchy J i składnik wydzielniczy. Ten drugi chroni sIgA przed
proteazą wydzielniczą. Masa cząsteczkowa dimetrycznej sIgA wynosi 390 000 (5).
Prawidłowa populacja komórek B jest poliklonalna i wykazuje ekspresję zakresu róŜnych cząsteczek immunoglobulin.
Większość powstających nowotworów z komórek B jest charakteryzowana przez proliferację komórek monoklonalnych
wykazujących ekspresję tylko jednego typu łańcucha lekkiego, natomiast ta sama komórka moŜe wykazywać ekspresję
więcej niŜ jednego typu łańcucha cięŜkiego. Ograniczona ekspresja immunoglobulin przez poliferacje linii komórkowej
monoklonalnych komórek B powoduje, Ŝe przeciwciała stają się swoiste dla łańcuchów lekkich i cięŜkich
immunoglobulin przydatnych do identyfikacji i oznaczania izotypowego tych powstających nowotworów (6).
Zobacz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub następujące
części instrukcji do systemu detekcji IHC: 1) Zasada przeprowadzenia odczynu, 2) Niezbędne materiały
niedostarczone z zestawem, 3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie barwienia, 6) Kontrola
jakości, 7) Rozwiązywanie problemów, 8) Interpretacja wyniku barwienia, 9) Ograniczenia metody.
Dostarczany
odczynnik
Gotowe do uŜycia królicze przeciwciała poliklonalne są dostarczane w postaci ciekłej w buforze zawierającym białko
stabilizujące i roztwór NaN3 o stęŜeniu 0,015 mol/L.
Immunogen
IgA wyizolowane z puli prawidłowych surowic ludzkich.
Swoistość
Przeciwciało reaguje z łańcuchami alfa ludzkiej immunoglobuliny IgA. Ślady zanieczyszczeń przeciwciałami usunięto
przez absorpcję w fazie stałej z innymi białkami ludzkiego osocza.
Swoistość tych przeciwciał określono następująco:
Immunoelektroforeza krzyŜowa: Przy uŜyciu 12,5 µL roztworu stęŜonego przeciwciała na cm2 Ŝelu i 2 µL ludzkiego
osocza pojawia się wyłącznie osad IgA. Barwnik: Coomassie Brilliant Blue.
ELISA: W testach prowadzonych pośrednią metodą ELISA, z ludzkimi immunoglobulinami IgG lub IgM uŜywanymi
w charakterze antygenów powlekających, nie obserwuje się istotnej reaktywności. W testach ELISA z antygenem
uwięzionym między przeciwciałami (sandwich) nie obserwuje się istotnych reakcji z ludzkim osoczem pozbawionym IgA.
Środki ostroŜności
1. Odczynniki przeznaczone dla przeszkolonych UŜytkowników.
2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. StęŜenie NaN3
występujące w produkcie nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Jednak w wyniku reakcji NaN3 z ołowiem
lub miedzią, wchodzącymi w skład instalacji kanalizacyjnych, mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali.
Przy usuwaniu resztek odczynnika uŜywać duŜych ilości wody do przepłukiwania, aby uniknąć gromadzenia
się azydków w instalacji kanalizacyjnej.
3. Podobnie jak w przypadku kaŜdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, naleŜy stosować
odpowiednie procedury postępowania.
4. NaleŜy stosować właściwe wyposaŜenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą
bądź oczami.
5. Niewykorzystany odczynnik naleŜy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2–8 °C. Nie stosowa ć po upływie terminu waŜności podanego na opakowaniu.
JeŜeli odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane na ulotce dołączanej do opakowania,
uŜytkownik powinien je zweryfikować. Nie ma jednoznacznych oznak świadczących o niestabilności produktu.
Z tego względu jednocześnie z badaniem próbek pochodzących od pacjentów, naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne
próby kontrolne. W wypadku nieoczekiwanego wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami
w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować z działem
wsparcia technicznego firmy Dako.
(116682-002)
Dako Denmark A/S
IS510/PL/MNI/2009.12.04 s. 1/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Przygotowanie
próbek oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie.
Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o wymiarach około 4 µm.
Wymagane jest poddanie cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER) z uŜyciem Dako PT Link (nr kat.
PT100/PT101). Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja uŜytkownika aparatu PT Link. Optymalne wyniki uzyskuje
się w wyniku wstępnej obróbki tkanek przy uŜyciu roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH
(50x) (nr kat. K8000/K8004).
Skrawki zatapiane w parafinie: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecana jest procedura 3 w 1 z uŜyciem odczynnika Dako PT Link. Postępować według procedury
wstępnej obróbki tkanek, zamieszczonej w ulotce roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x)
(nr kat. K8000/K8004). Uwaga: Po przeprowadzeniu barwienia skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone
zakryte za pomocą środka do trwałego zatapiania.
Odparafinowane skrawki: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecane jest uŜycie odczynnika Dako PT Link i przeprowadzenie procedury opisane dla skrawków
parafinowych. Po zakończeniu barwienia szkiełka naleŜy zatopić w wodnym lub trwałym środku do zatapiania.
W trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny
wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych, zaleca się stosowanie
szkiełek FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020).
Wykonanie odczynu
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX, High pH (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat.
K8010). Oprogramowanie aparatów Dako Autostainer/Autostainer Plus zawiera wstępnie zaprogramowane etapy
odczynu i czas barwienia, które są aktywne podczas korzystania z następujących protokołów:
Protokół wzorcowy: FLEXRTU2 (dawka odczynnika 200 µL) lub FLEXRTU3 (dawka odczynnika 300 µL)
Autoprogram: IgA (bez barwienia kontrastowego) lub IgAH (z barwieniem kontrastowym)
Dla etapu „Auxiliary” naleŜy ustawić opcję „rinse buffer” w programach barwienia ≤10 szkiełek. Przy programach
z więcej niŜ 10 szkiełkami, etap „auxiliary” naleŜy ustawić na „none”. Zapewnia to porównywalne czasy płukania.
Wszystkie procedury inkubacji naleŜy równieŜ przeprowadzać w temperaturze pokojowej. Szczegółowe informacje
zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego aparatu. Jeśli protokoły nie są dostępne w uŜywanym aparacie
Autostainer, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału i sposobu jego przygotowania i powinny
być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. Aby moŜliwe było wykonanie oceny przez patologów z róŜnym
nasileniem odczynu preparatów, naleŜy skontaktować się z działem obsługi/obsługą techniczną firmy Dako w celu
uzyskania informacji dotyczącej zmiany programowania protokołu. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie
zmodyfikowanego protokołu jest prawidłowe — w tym celu naleŜy ocenić, czy odczyn jest taki jak opisany w części
„Charakterystyka wydajnościowa”.
Zalecane jest barwienie kontrastowe hematoksyliną za EnVision FLEX Hematoxylin (Dako Autostainer/Autostainer
Plus) (nr kat. K8018). Zaleca się stosowanie bezwodnego, trwałego środka do zatapiania.
Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Dodatnia kontrola tkankowa powinna obejmować migdałki, natomiast
we wszystkich dodatnich preparatach komórki/struktury powinny wskazywać odczyn reakcji taki jak opisany dla
tej tkanki w części „Charakterystyka wydajnościowa”. Zalecana kontrola ujemna to FLEX Negative Control, Rabbit
(Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. IS600).
Interpretacja odczynu
Odczyn komórkowy ma charakter cytoplazmatyczny i/lub błonowy.
Charakterystyka
wydajnościowa
Tkanki prawidłowe: Przeciwciała przeciwko IgA wykrywają IgA w komórkach plazmatycznych węzłów chłonnych
i migdałków, w zewnętrznych wydzielinach gruczołów surowiczo-śluzowych (ślinie, łzach, wydzielinie nosowej,
siarze i wydzielinach płuc) oraz wydzielinach wewnętrznych (maziówce, płynie owodniowym, płynie
mózgowo-rdzeniowym, wydzielinach Ŝołądka i jelit) (7,8).
Tkanki nieprawidłowe: W dwóch badaniach przebadano 33 (2) i 29 (3) tkanek utrwalonych w formalinie powstających
nowotworów z komórek plazmatycznych róŜnych typów. Odczyn dodatni z przeciwciałami wykazał dobrą korelację
z monoklonalnymi immunoglobulinami w surowicy lub moczu. Wystąpiło wyraźne rozróŜnienie między reaktywnym
rozrostem komórek i powstawaniem nowotworu z monoklonalnych komórek B, gdy uŜywane było przeciwciało wraz
z panelem innych przeciwciał do immunoglobulin (2), a zwłaszcza z przeciwciałami do łańcuchów lekkich (5).
Piśmiennictwo
1. Taylor CR, Burns J. The demonstration of plasma cells and other immunoglobulin-containing cells in formalinfixed, paraffin-embedded tissues using peroxidase-labeled antibody. J Clin Pathol 1974;27:14-20.
2. Taylor CR, Mason DY. The immunohistological detection of intracellular immunoglobulin in formalin-paraffin
sections from multiple myeloma and related conditions using the immunoperoxidase technique. Clin exp Immunol
1974;18:417-29.
3. Taylor CR, Russell R, Chandor S. An immunohistologic study of multiple myeloma and related conditions, using
an immunoperoxidase method. Am J Clin Pathol 1978;70:612-22.
4. Beschorner R, Horny H-P, Petrusch UR, Kaiserling E. Frequent expression of haemopoietic and
non-haemopoietic antigens by reactive plasma cells: an immunohistochemical study using formalin-fixed,
paraffin-embedded tissue. Histol Histopathol 1999;14:805-12.
5. Klein J, Hořejši V. Immunology. 2nd ed. Abingdon (UK): Blackwell Science Ltd; 1999. p. 226–7, 238–46.
6. Leong ASY, Cooper K, Leong FJWA. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London: Oxford
University Press; 1999. p. 217–9.
7. Curran RC, Gregory J. Demonstration of immunoglobulin in cryostat and paraffin sections of human tonsil by
immunofluorescence and immunoperoxidase techniques. Effects of processing on immunohistochemical
performance of tissues and on the use of proteolytic enzymes to unmask antigens in sections. J Clin Pathol
1978; 31:974.
8. Brandtzaeg P, Baklien K. Immunoglobulin-producing cells in the intestine in health and disease. Clin Gastroenterol
1976; 5(2):251.
(116682-002)
Dako Denmark A/S
IS510/PL/MNI/2009.12.04 s. 2/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Objaśnienie symboli
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
ZuŜyć przed
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Zawartość wystarcza na <n>
testów
Producent
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
Numer serii
(116682-002)
Dako Denmark A/S
IS510/PL/MNI/2009.12.04 s. 3/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards