(Dako Omnis) Nr kat. GA636

advertisement
FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Human CD43
Clone DF-T1
Ready-to-Use
(Dako Omnis)
Nr kat. GA636
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD43, Clone DF-T1, Ready-to-Use (Dako Omnis), jest przeznaczone do
stosowania w immunohistochemii z urządzeniami Dako Omnis. Przeciwciała skierowane przeciwko CD43 mogą być
przydatne w identyfikacji chłoniaków z komórek B o niskim stopniu złośliwości, chłoniaków z obwodowch komórek T i
zaburzeń tkanki szpikowej (1). Interpretacja kliniczna wystąpienia barwienia lub jego braku musi być uzupełniona o
badania morfologiczne z wykorzystaniem odpowiednich prób kontrolnych i powinna być przeprowadzana przez
doświadczonego patologa z uwzględnieniem historii choroby pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Synonimy antygenu
Leukosialina, gpL115, sialoforyna, sialoglikoproteina leukocytowa (2).
Podsumowanie
i wyjaśnienie
Ludzkie CD43 jest jednołańcuchowym białkiem wewnątrzbłonowym o pozornej masie cząsteczkowej w zakresie od
95 000 do 135 000 (2). Przypominająca mucynę domena pozakomórkowa zawierająca 234 aminokwasy jest silnie
glikozylowana łańcuchami węglowodanowymi. Łańcuchy te zawierają wiązania O-glikozydowe 70-85 i epitop sialylLewis X. Dzięki temu cząsteczka moŜe działać jako ligand dla P- i E-selektyny. Ponadto antygen CD43 moŜe wiązać
się z cząsteczką 1 adhezji międzykomórkowej (ICAM-1, CD54). Zrozumienie fizjologicznej funkcji CD43 było
utrudnione z powodu sprzecznych wyników badań. Jak dotąd zgromadzono dane świadczące o następujących
funkcjach tego antygenu: przeciwdziałanie adhezji, adhezja, funkcje sygnalizacyjne oraz interakcje w cytoszkielecie
(3).
CD43 występuje zwykle w znacznym stęŜeniu na wszystkich leukocytach z wyjątkiem limfocytów B w fazie
spoczynkowej. Ekspresja na płytkach krwi jest słaba. Białko CD43 jest szybko usuwane z powierzchni limfocytów i
neutrofili w procesie wydalania proteolitycznego po aktywacji róŜnymi bodźcami (2). Na prawidłowych małych
limfocytach B nie stwierdzono występowania CD43, ale większość chłoniaków z limfocytów B o niskim stopniu
złośliwości wykazuje odczyn dodatni. Jednak komórki białaczki włochatokomórkowej, chłoniaka MALT i chłoniaków z
grudek chłonnych dają zwykle ujemny odczyn CD43. Chłoniaki z obwodowych komórek T częściej dają wynik
dodatni, niŜ ujemny. W badaniu 28 pozaszpikowych guzów z komórek mieloidalnych uzyskano intensywny odczyn
dodatni CD43, niezaleŜnie od róŜnicowania komórek mieloidalnych (1).
Patrz dokument General Instructions for Immunohistochemical Staining (Ogólne instrukcje wykonywania odczynów
immunohistochemicznych) firmy Dako (www.dako.com/IHC-instructions) lub instrukcje do systemu detekcji IHC.
Odczynnik
dostarczony
Gotowe do uŜycia mysie przeciwciało monoklonalne dostarczane w postaci ciekłej w buforze zawierającym białko
stabilizujące i azydek sodu w stęŜeniu 0,015 mol/L.
Klon: DF-T1(4). Izotyp: IgG1, kappa.
Immunogen
Komórki KG1 (linia komórek mieloblastycznych).
Swoistość
Wyniki testu Western blot i reaktywność immunohistochemiczna przeciwciał jest identyczna, jak dla przeciwciał
CD43. Ponadto przeciwciała wykazują silną reaktywność z komórkami COS-7 (linia komórek z nerek małp)
transfekowanych genem CD43, a komórki kontrolne transfekowane wyłącznie wektorem wykazały odczyn ujemny
(4).
Przeciwciała powodują szybką i gwałtowną agregację prawidłowych leukocytów i prawidłowych komórek T oraz
komórek z linii mieloidalnych/monocytarnych (5).
Środki ostroŜności
1. Do stosowania przez wyszkolony personel.
2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. Azydek sodu,
zastosowany w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych azydków
metali. Po usunięciu spłukać duŜą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydku metalu w kanalizacji.
3. Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, naleŜy stosować
właściwe procedury postępowania.
4. W celu uniknięcia kontaktu z oczami i skórą naleŜy nosić odpowiednie osobiste wyposaŜenie ochronne.
5. Niewykorzystany roztwór utylizować zgodnie z rozporządzeniami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi.
(123983-001)
Dako Denmark A/S
P02442PL_001_GA636/2013.06 str. 1/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Dania | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | Nr CVR 33 21 13 17
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Podczas przechowywania korek powinien być zamknięty. Nie naleŜy uŜywać
odczynników po upływie terminu waŜności podanego na fiolce. Stabilność w urządzeniu wynosi 40 godzin. Pozostały
okres stabilności w urządzeniu jest kontrolowany przez oprogramowanie Dako Omnis. Jeśli odczynniki są
przechowywane w warunkach innych niŜ podane powyŜej, uŜytkownik musi zweryfikować takie warunki. Nie ma
oczywistych oznak wskazujących na niestabilność produktu. Dlatego jednocześnie z badaniem próbek
pochodzących od pacjenta naleŜy wykonywać kontrole pozytywne i negatywne. W wypadku nieoczekiwanego
wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem
z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Skrócona instrukcja
uŜytkownika
Krok
Utrwalanie/zatapi
anie
Komentarze
Utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie
Odparafinowanie w urządzeniu
Obróbka wstępna
EnVision™ FLEX, High pH (nr kat. GV804)
HIER 30 min
Przeciwciało
Produkt gotowy do uŜycia
Inkubacja 25 min
Kontrola
negatywna
FLEX Negative Control, Mouse (nr kat. GA750)
Inkubacja 25 min
Wizualizacja
EnVision™ FLEX (nr kat. GV800) + EnVision™
FLEX+ Mouse LINKER (nr kat. GV821)
Blokowanie: 3 min; Wiązanie: 10 min;
Polimeryzacja: 20 min; Chromogen:
5 min
Barwnik
kontrastowy
Hematoxylin (nr kat. GC808)
Inkubacja 3 min
Tkanka kontrolna
Migdałki
Odczyn błonowy
Szkiełka
FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020)
Zalecane w celu uzyskania lepszego
przylegania skrawków tkankowych do
szkiełek.
Zatapianie
preparatu
Wymagane niewodne, trwałe zatapianie
preparatów
Po przeprowadzeniu barwienia skrawki
muszą być odwodnione, oczyszczone i
zatopione w środku do trwałego
zatapiania.
Oprzyrządowanie
Dako Omnis
Odczynniki znajdują się we fiolkach
dostosowanych do urządzenia
*UŜytkownik jest zobowiązany przeczytać ulotki dostarczane do opakowań, które zawierają dokładne instrukcje przeprowadzania
procedury barwienia i postępowania z produktem.
Przygotowanie
próbek
Skrawki parafinowe: przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania skrawków utrwalonych w formalinie i
zatopionych w parafinie. Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o grubości 4 µm.
Obróbka wstępna: wymagane jest poddanie utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER). Zaleca się przeprowadzenie na tkankach HIER z
zastosowaniem odczynnika EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (Dako Omnis), nr kat. GV804.
Procesy odparafinowania, odparowania i odmaskowania antygenu przeprowadza się w urządzeniu Dako Omnis.
Informacje na ten temat moŜna znaleźć w podstawowym podręczniku uŜytkownika Dako Omnis.
Podczas obróbki wstępnej oraz procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny wyschnąć. W
celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych zaleca się stosowanie szkiełek FLEX IHC
Microscope Slides, nr kat. K8020.
Procedura barwienia
Program: w urządzeniu Dako Omnis wstępnie zaprogramowano etapy odczynu i czasy inkubacji. Szczegółowe
informacje dotyczące umieszczania szkiełek mikroskopowych i odczynników w urządzeniu przedstawiono w
podstawowym podręczniku uŜytkownika Dako Omnis. Jeśli w uŜytkowanym urządzeniu Dako Omnis protokoły nie są
dostępne, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako. Wszystkie procedury inkubacji
przeprowadza się w temperaturze 32°C w urz ądzeniu Dako Omnis.
Wizualizacja: zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX, High pH (Dako Omnis), nr kat. GV800, łącznie
z odczynnikiem EnVision FLEX+ Mouse (LINKER) (Dako Omnis), nr kat. GV821. Wizualizacja odbywa się w
urządzeniu Dako Omnis.
Barwienie kontrastowe: zaleca się stosowanie barwnika Hematoxylin (Dako Omnis), nr kat. GC808. Barwienie
kontrastowe odbywa się w urządzeniu Dako Omnis.
Zatapianie: po wykonaniu odczynu w urządzeniu Dako Omnis skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone i
zatopione w środku do trwałego zatapiania.
Próby kontrolne: równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać pozytywne i
negatywne próby kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Tkankowa kontrola pozytywna powinna obejmować
migdałki, a komórki/struktury powinny wykazywać odczyn taki, jak opisany dla tej tkanki w części „Charakterystyka
działania”. Zalecana kontrola negatywna to FLEX Universal Negative Control, Mouse (Dako Omnis), nr kat. GA750.
Interpretacja
wybarwienia
Komórki znakowane przez przeciwciała wykazują odczyn błonowy.
Charakterystyka
działania
Tkanki prawidłowe: większość komórek kory i rdzenia grasicy jest silnie znakowana. Analiza 36 próbek reaktywnych
komórek plazmatycznych wykazała znakowanie więcej niŜ 1% komórek plazmatycznych w 28% przypadków (6). W
migdałkach, stłoczone komórki T w strefie T wykazują silny odczyn, podczas gdy izolowane komórki T oraz
makrofagi w ośrodkach rozmnaŜania migdałków wykazują odczyn umiarkowany do silnego.
Tkanki patologiczne: w nowotworach tkanek krwiotwórczych 10/15 chłoniaków z komórek T wykazało dodatni
odczyn z przeciwciałem. Spośród 20 chłoniaków z komórek B dodatnie były 4/6 przypadków limfocytarnych
(123983-001)
Dako Denmark A/S
P02442PL_001_GA636/2013.06 str. 2/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Dania | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | Nr CVR 33 21 13 17
drobnokomórkowych i 1/2 przypadki drobnokomórkowych szczelinowatych (centrocytarnych), natomiast we
wszystkich 6 przypadkach pęcherzykowych, 2 rozlanych z duŜych komórek i 2 białaczek włochatokomórkowych nie
stwierdzono reaktywności z przeciwciałami (4). W 29 z 34 przypadków oponiaków obserwowano równieŜ
znakowanie przez przeciwciała naciekowych komórek T (7). Analiza immunocytochemiczna 51 przypadków
szpiczaka mnogiego (plazmocytowego) wykazała dodatni odczyn z przeciwciałami DF-T1 w 59% przypadków (8).
Zmniejszenie ekspresji CD43 w większości komórek hematopoetycznych zgłoszono u 3 spośród 32 pacjentów z
zespołem mielodysplazji (9).
Piśmiennictwo
1. Leong A, Cooper K, Leong F. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. 2nd edition. Greenwich
Medical Media 2003. p. 167-170
2. Horejsi V. CD guide. CD43. In: Mason D, André P, Bensussan A, Buckley C, Civin C, Clark E, et al., editors.
Leucocyte typing VII. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 7th International Workshop and
Conference; 2000 Jun 19-23; Harrogate, United Kingdom. New York: Oxford University Press Inc.; 2002. p. 790-1.
3. Ostberg JR, Barth RK, Frelinger JG. The Roman god Janus: a paradigm for the function of CD43. Immunology
Today 1998;19:546-50.
4. Stross WP, Warnke RA, Flavell DJ, Flavell SU, Simmons D, Gatter KC, et al. Molecule detected in formalin fixed
tissue by antibodies MT1, DF-T1, and L60 (Leu-22) corresponds to CD43 antigen. J Clin Pathol 1989;42:953-61. 1.
5. de Smet W, Walter H, van Hove L. A new CD43 monoclonal antibody induces homotypic aggregation of human
leucocytes through a CD11a/CD18-dependent and -independent mechanism. Immunology 1993;79:46-54.
6. Beschorner R, Horny HP, Petruch UR, Kaiserling E. Frequent expression of haemopoietic and non-haemopoietic
antigens by reactive plasma cells: an immunohistochemical study using formalin-fixed, paraffin-embedded
tissue. Histol Histopathol 1999;14:805-12.
7. Bø L, Mørk SJ, Nyland H. An immunohistochemical study of monuclear cells in meningiomas. Neuropathol Appl
Neurobiol 1992;18:548-58.
8. Petruch UR, Horny HP, Kaiserling E. Frequent expression of haemopoietic and non-haemopoietic antigens by
neoplastic plasma cells: an immunohistochemical study using formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Histopathology 1992;20:35-40.
9. Kyriakou DS, Alexandrakis M, Tzardi M, Stephanaki D, Eliopoulos GD. Downregulation of CD43 in RAEB and
RAEB-T patients. Report of 3 cases. Am J Hematol 2000;63:20-7.
Objaśnienie symboli
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
ZuŜyć przed
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Zawiera odczynnik w ilości
wystarczającej na <n> testów
Producent
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
Numer serii
(123983-001)
Dako Denmark A/S
P02442PL_001_GA636/2013.06 str. 3/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Dania | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | Nr CVR 33 21 13 17
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards