(Dako Omnis) Nr kat. GA509

advertisement
FLEX
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
Thyroglobulin
Ready-to-Use
(Dako Omnis)
Nr kat. GA509
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human Thyroglobulin, Ready-to-Use (Dako Omnis), jest przeznaczone do stosowania
w immunohistochemii z urządzeniami Dako Omnis. Przeciwciała te są przydatne w identyfikacji tyreoglobuliny w
tkance tarczycy, a ponadto stanowią uŜyteczne narzędzie przeznaczone do identyfikacji prawidłowo zróŜnicowanych
raków tarczycy (1). Interpretacja kliniczna wystąpienia barwienia lub jego braku musi być uzupełniona o badania
morfologiczne z wykorzystaniem odpowiednich prób kontrolnych i powinna być przeprowadzana przez
doświadczonego patologa z uwzględnieniem historii choroby pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Podsumowanie
i wyjaśnienie
Tyreoglobulina (Tg) jest glikoproteiną zawierającą dominującą formę w postaci homodimera 660 kDa. Tg —
prekursor hormonów tarczycowych — jest syntezowana przez komórki tarczycy i transportowana do powierzchni
wierzchołków, skąd jest wydzielana do światła pęcherzyków tarczycy i przechowywana jako główny składnik koloidu
(> 95%). Mniejsza część cząsteczek Tg występuje w postaci monomerów 330 kDa lub tetramerów. Redukcja lub
rozkład cząsteczek 660 kDa lub 330 kDa Tg moŜe prowadzić do tworzenia mniejszych polipeptydów — w koloidzie
znajdują się śladowe ilości tych polipeptydów. Na styku komórek i koloidu dochodzi do posttranslacyjnych
modyfikacji Tg, które charakteryzuje jodowanie pozostałości tyrozylu, co prowadzi do tworzenia reszt hormonu
tarczycy w cząsteczce Tg. Aby doszło do uwalniania hormonów, zwykle wymagane jest pobieranie Tg z koloidu
przez komórki tarczycy i cięcie proteolityczne wzdłuŜ ścieŜki lizosomalnej (2).
Patrz dokument General Instructions for Immunohistochemical Staining (Ogólne instrukcje wykonywania odczynów
immunohistochemicznych) firmy Dako (www.dako.com/IHC-instructions) lub instrukcje do systemu detekcji IHC.
Odczynnik
dostarczony
Gotowe do uŜycia poliklonalne przeciwciało królicze dostarczane w postaci płynnej w buforze zawierającym białko
stabilizujące i azydek sodu o stęŜeniu 0,015 mol/L.
Immunogen
Ludzka tyreoglobulina wyizolowana z ludzkiej tarczycy.
Swoistość
Przeciwciało barwi ludzką tyreoglobulinę, ślady zanieczyszczeń przeciwciałami usunięto przez absorpcję w fazie
stałej z innymi białkami ludzkiego osocza.
W badaniach metodą immunoelektroforezy krzyŜowej przy uŜyciu 12,5 µL stęŜonego roztworu przeciwciał na cm2
Ŝelu i 2 µL wyciągu z ludzkiej tarczycy widoczny jest tylko jeden prąŜek odpowiadający Tg. W przypadku 2 µL
ludzkiego osocza nie pojawia się Ŝaden prąŜek. Barwienie: błękit Coomassie Brilliant Blue.
W kulturach komórek z ludzkiej tarczycy przeciwciało barwi tyreoglobulinę wewnątrzkomórkową (3).
Środki ostroŜności
1. Do stosowania przez wyszkolony personel.
2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. Azydek sodu,
zastosowany w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych azydków
metali. Po usunięciu spłukać duŜą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydku metalu w kanalizacji.
3. Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, naleŜy stosować
właściwe procedury postępowania.
4. W celu uniknięcia kontaktu z oczami i skórą naleŜy nosić odpowiednie osobiste wyposaŜenie ochronne.
5. Niewykorzystany roztwór utylizować zgodnie z rozporządzeniami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi.
Przechowywanie
(123967-001)
Dako Denmark A/S
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. Podczas przechowywania kore k powinien być zamknięty. Nie naleŜy uŜywać
odczynników po upływie terminu waŜności podanego na fiolce. Stabilność w urządzeniu wynosi 80 godzin. Pozostały
okres stabilności w urządzeniu jest kontrolowany przez oprogramowanie Dako Omnis. Jeśli odczynniki są
przechowywane w warunkach innych niŜ podane powyŜej, uŜytkownik musi zweryfikować takie warunki. Nie ma
oczywistych oznak wskazujących na niestabilność produktu. Dlatego jednocześnie z badaniem próbek
pochodzących od pacjenta naleŜy wykonywać kontrole pozytywne i negatywne. W wypadku nieoczekiwanego
wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem
z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
P02425PL_001_GA509/2013.07 str. 1/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Dania | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | Nr CVR 33 21 13 17
Skrócona instrukcja
uŜytkownika
Krok
Komentarze
Utrwalanie/zatapia
nie
Utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie
Odparafinowanie w urządzeniu
Obróbka wstępna
EnVision™ FLEX, Low pH (nr kat. GV805)
HIER 30 min
Przeciwciało
Produkt gotowy do uŜycia
Inkubacja 10 min
Kontrola
negatywna
FLEX Negative Control, Rabbit (nr kat. GA600)
Inkubacja 10 min
Wizualizacja
EnVision™ FLEX (nr kat. GV800)
Blokowanie: 3 min; Polimeryzacja:
20 min; Chromogen: 5 min
Barwnik
kontrastowy
Hematoxylin (nr kat. GC808)
Inkubacja 3 min
Tkanka kontrolna
Tarczyca
Odczyn cytoplazmatyczny
Szkiełka
FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020)
Zalecane w celu uzyskania lepszego
przylegania skrawków tkankowych do
szkiełek.
Zatapianie
preparatu
Wymagane niewodne, trwałe zatapianie
preparatów
Po przeprowadzeniu barwienia
skrawki muszą być odwodnione,
oczyszczone i zatopione w środku do
trwałego zatapiania.
Oprzyrządowanie
Dako Omnis
Odczynniki znajdują się we fiolkach
dostosowanych do urządzenia
*UŜytkownik jest zobowiązany przeczytać ulotki dostarczane do opakowań, które zawierają dokładne instrukcje przeprowadzania
procedury barwienia i postępowania z produktem.
Przygotowanie
próbek
Skrawki parafinowe: przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania skrawków utrwalonych w formalinie i
zatopionych w parafinie. Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o grubości 4 µm.
Obróbka wstępna: wymagane jest poddanie utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER). Zaleca się przeprowadzenie na tkankach HIER z
zastosowaniem odczynnika EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis), nr kat. GV805.
Procesy odparafinowania, odparowania i odmaskowania antygenu przeprowadza się w urządzeniu Dako Omnis.
Informacje na ten temat moŜna znaleźć w podstawowym podręczniku uŜytkownika Dako Omnis.
Podczas obróbki wstępnej oraz procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny wyschnąć. W
celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych zaleca się stosowanie szkiełek FLEX IHC
Microscope Slides, nr kat. K8020.
Procedura barwienia
Program: w urządzeniu Dako Omnis wstępnie zaprogramowano etapy odczynu i czasy inkubacji. Szczegółowe
informacje dotyczące umieszczania szkiełek mikroskopowych i odczynników w urządzeniu przedstawiono w
podstawowym podręczniku uŜytkownika Dako Omnis. Jeśli w uŜytkowanym urządzeniu Dako Omnis protokoły nie są
dostępne, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako. Wszystkie procedury inkubacji
przeprowadza się w temperaturze 32°C w urz ądzeniu Dako Omnis.
Wizualizacja: zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX, High pH (Dako Omnis), nr kat. GV800.
Wizualizacja odbywa się w urządzeniu Dako Omnis.
Uwaga: do wykonania HIER naleŜy uŜyć roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako
Omnis), nr kat. GV805.
Barwienie kontrastowe: zaleca się stosowanie barwnika Hematoxylin (Dako Omnis), nr kat. GC808. Barwienie
kontrastowe odbywa się w urządzeniu Dako Omnis.
Zatapianie: po wykonaniu odczynu w urządzeniu Dako Omnis skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone i
zatopione w środku do trwałego zatapiania.
Próby kontrolne: równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać pozytywne i
negatywne próby kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Tkankowa kontrola pozytywna powinna obejmować
tarczycę, a komórki/struktury powinny wykazywać odczyn taki, jak opisany dla tej tkanki w części „Charakterystyka
działania”. Zalecana kontrola negatywna to FLEX Universal Negative Control, Rabbit (Dako Omnis), nr kat. GA600.
Interpretacja
wybarwienia
Przeciwciała dają odczyn cytoplazmatyczny, który otacza pęcherzyki tarczycy i powierzchnie koniuszków komórek
tarczycy.
Charakterystyka
działania
Tkanki prawidłowe: przeciwciało znakuje tyreoglobulinę w pęcherzykach tarczycy i przy powierzchni wierzchołków
komórek tarczycy. Tyreoglobulina występuje w komórkach pęcherzyków tarczycy oraz, w mniejszych ilościach —
wskutek normalnego wycieku, w tkance śródmiąŜszowej i zrębie tarczycy. Sześcienne i walcowate komórki nabłonka
pęcherzykowego tarczycy powinny wykazywać odczyn o nasileniu od słabego do umiarkowanego w reakcji
barwienia cytoplazmatycznego, natomiast pozakomórkowe koloidy powinny wykazywać odczyn od umiarkowanego
do silnego.
Tkanki patologiczne: w gruczołach hiperplastycznych obecność tyreoglobuliny stwierdzano w pęcherzykach i
komórkach gruczołowych mniejszych pęcherzyków. Opisywane przeciwciała dają odczyn z rakami brodawkowatymi,
pęcherzykowatymi i rdzeniastymi wytwarzającymi wiele hormonów (1,4-5). Obecność tyreoglobuliny stwierdzono
równieŜ w rakach jasnokomórkowych pęcherzykowatych — przeciwciało nie znakowało innych raków
jasnokomórkowych (1, 6). Reaktywność wykazują teŜ niektóre komórki raka anaplastycznego
wrzecionowatokomórkowego i olbrzymiokomórkowego. Mięsaki i raki przerzutowe nie są reaktywne (1).
(123967-001)
Dako Denmark A/S
P02425PL_001_GA509/2013.07 str. 2/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Dania | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | Nr CVR 33 21 13 17
Piśmiennictwo
1. Albores-Saavedra J, Nadji M, Civantos F, Morales AR. Thyroglobulin in carcinoma of the thyroid: An
immunohistochemical study. Hum Pathol 1983;14:62-6.
2. Marinò M, McLuskey RT. Role of thyroglobulin endocytic pathways in the control of thyroid hormone release. Am
J Physiol Cell Physiol 2000;279:1295-1306.
3. Kayser L, Olsen BE, Høyer PE. Quantitative cytochemical demonstration of intracellular thyroglobulin in cultured
human thyrocytes. Effects of fixatives, TSH and interleukin-1α. Histochem J 1991;23:235-40.
4. LiVolsi V, et al. Anaplastic thyroid tumors. Amer J Clin Pathol 1987; 87:434
5. Holm R, et al. Medullary thyroid carcinoma with thyroglobulin immunoreactivity. A special entity? Lab Invest
1987; 57:258
6. Civantos F, et al. Clear cell variant of thyroid carcinoma. Amer J Surg Pathol 1984; 8:187
Objaśnienie symboli
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Numer serii
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
ZuŜyć przed
(123967-001)
Dako Denmark A/S
Producent
P02425PL_001_GA509/2013.07 str. 3/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Dania | Tel. +45 44 85 95 00 | Faks +45 44 85 95 95 | Nr CVR 33 21 13 17
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards