1. przedmiot opracowania

advertisement
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ____________________________________________ 2
2. PODSTAWA OPRACOWANIA _____________________________________________ 2
3. OPIS SYSTEMU _________________________________________________________ 2
4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA _______________________________ 3
KLAPA DYMOWA Z PODSTAWĄ PROSTĄ ..................................................................................................................... 3
CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM RZN 440XK ................................................................................................. 3
NAPĘD DRZWIOWY DDS 50/500 ............................................................................................................................... 4
OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR 40 ........................................................................................................................... 4
PRZYCISKI ODDYMIANIA RT 42 I RT 42ST ............................................................................................................... 5
5. OPIS – WYDZIELENIA POŻAROWE _______________________________________ 5
6. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH _____________________ 5
CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH BAZ 04 ............................................................................................................. 5
CHWYTAK ELEKTROMAGNETYCZNY GT 50 R089 ..................................................................................................... 6
PRZYCISKI PRZERYWAJĄCY UT 4U ........................................................................................................................... 6
LOKALIZACJA CENTRALI SYSTEMU ODDYMIANIA ...................................................................................................... 6
ZASILANIE CENTRAL .................................................................................................................................................. 6
ZASILANIE AWARYJNE ............................................................................................................................................... 7
MONTAŻ INSTALACJI.................................................................................................................................................. 7
7. WYKAZ URZĄDZEŃ _____________________________________________________ 8
8. RYSUNKI ŚCIANEK I DRZWI WYDZIELEŃ PPOŻ. ___________________________ 9
9. UWAGI KOŃCOWE _____________________________________________________ 10
ZALECENIA DLA WYKONAWCY ................................................................................................................................. 10
DOKUMENTACJA ..................................................................................................................................................... 10
SZKOLENIE .............................................................................................................................................................. 10
KONSERWACJA ....................................................................................................................................................... 10
PROCEDURA ODBIORU ............................................................................................................................................ 10
10.
SPIS RYSUNKÓW _______________________________________________ 11
11.
WYKAZ CERTYFIKATÓW ________________________________________ 12
1
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu oddymiania klatki schodowej w budynku
głównym Ośrodka dla bezdomnych nr 1 przy ul. Michałowo 68 w Poznaniu. Projekt opracowano zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami.
2. Podstawa opracowania
2.1.
Zlecenie Inwestora
2.2.
Ustalenia ze spotkań roboczych
2.3.
Rzuty budowlane obiektu dostarczone przez Zleceniodawcę
2.4.
Obowiązujące normy i dokumenty związane z projektem:












PN-B-02877-4 – Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła
PN-ISO 6790 - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie.
PN-EN 50130-4:2002 – Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna
BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania
PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego, oprzewodowanie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) - tekst jednolity
ustawy - Dz.U. 2000 nr 106 póz. 1126 z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U.
Nr 80, poz. 563 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690 z późn.
zmianami)
Zasady sterowania automatycznymi urządzeniami przeciwpożarowymi przez systemy sygnalizacji
pożarowej. (opracowanie J. Sawickiego)
Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczeń (Poradnik pod red. A. Wójcika)
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa
Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów
3. OPIS SYSTEMU
Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej będzie się odbywać poprzez otwarcie klap dymowych na
ostatniej kondygnacji, oraz otwarcie drzwi wejściowych w celu dostarczenia powietrza.
W celu oddymiania klatek schodowych konieczne jest zastosowanie klap dymowych w dachu.
W celu zapewnienia prawidłowego oddymiania klatek schodowych należy wyciąć otwory w stropie i w
dachu. Klapę dymową należy zamontować w dachu.
Dobór powierzchni oddymiania:
Zgodnie z normą PN-B-02877-4:2001 punkt 4.1:
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynków niskich i
średniowysokich powinna wynosić, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki
schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niż 7%. Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie
może być mniejsza niż 1,0m2 w budynkach niskich i średniowysokich i 1,5m2 w budynkach wysokich.
OBLICZENIA:
Przyjęta do obliczeń powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schodowej wynosi 19,98m2.
α=5% ; F=19,98m2 →
Acz=5%*F = 0,99m2
w budynkach niskich i średniowysokich:
Acz1,0m2
→
Acz=1m2
W obiekcie, na najwyższej kondygnacji nad klatką schodową należy zainstalować klapę dymową o
powierzchni czynnej oddymiania min 1 m2.
2
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
Dla rozpatrywanej klatki schodowej najbardziej odpowiednią będzie (dostępna w standardzie) klapa dymowa
o wymiarach 120x120 z owiewkami (pow. czynna oddymiania 1,08m2)
Prace związane z montażem klapy dymowej należy poprzedzić pracami budowlanymi i
modernizacyjnymi konstrukcji dachu. W tym celu, należy skontaktować się z firma budowlaną, która
wykona niezbędne obliczenia nośności dachu i wykona prace budowlane w tym zakresie.
NAPOWIETRZANIE
W celu zapewnienia powietrza uzupełniającego, należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów
doprowadzających.
Do napowietrzania przewiduje się przystosowanie drzwi wejściowych do otwierania przy pomocy
napędów drzwiowych.
4. Opis instalacji systemu oddymiania
Klapa dymowa z podstawą prostą
Klapa dymowa służy do usuwania z zamkniętych pomieszczeń dymu i gorących
gazów, powstających w czasie pożaru. Klapy dymowe otwierają się o kąt 90o
zależnie od systemu sterowania. Klapa oddymiająca składa się z otwieranego
skrzydła wykonanego ze stali galwanizowanej, w którym zamontowana jest
podwójna kopuła z akrylu, poliestru, poliwęglanu litego lub płyta z poliwęglanu
kanalikowego. Skrzydło za pomocą zawiasów połączone jest z podstawą klapy.
Podstawa prosta wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją termiczną
zamocowaną od zewnątrz.
W celu montażu klap dymowych na ostatniej kondygnacji klatek schodowych należy wykonać otwory w
dachu.
Centrala sterująca oddymianiem RZN 440xK
System oddymiania 440x-K zawiera wszystkie komponenty niezbędne dla tego
rodzaju instalacji na klatkach schodowych wyposażonych w okna połaciowe lub
fasadowe. Najważniejsza część instalacji, centrala RZN 440x-K, posiada wysoki
standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi. Zintegrowany service timer do
kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania
funkcji np.: alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania,
ograniczenie wysuwu stanowi standardowe elementy systemu.
Parametry

konstrukcja kompaktowa dla całkowitego prądu napędu 28A

stabilizowane napięcie wyjściowe

możliwość podłączenia maks. 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych

wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez D+H

włączalne funkcje bezpieczeństwa: zakłócenie = alarm,

resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych

możliwość przyłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modułu dodatkowego

główna płyta drukowana z 1 miejscem wtykowym na moduł dodatkowy.

centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego;

zamykane drzwiczki z blachy stalowej (możliwość odrębnego nabycia podtynkowego zestawu
montażowego do centrali

zamykana obudowa natynkowa z blachy stalowej (-KS)

możliwość przyłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych

72 godziny awaryjnego zasilania w wypadku przerwy w dostawie energii z sieci

wymagane 2 akumulatory w połączeniu ze środkami alarmowymi
3
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej

w programie D+H dostępne są jako akcesoria: przycisk oddymiania i wentylacji, napędy okienne,
czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące instalacji wiatrowej, deszczowej i temperatury
pomieszczeń.
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe:
Moc znamionowa:
Temperatura pracy:
Stopień ochrony:
Rodzaje pracy
wyjścia napięciowe:
dopuszczalne obciążenie wyjść:
230VAC, 50Hz
120VA / 240VA / 240VA
-5 do +40 st. C
IP30
- dozór: praca długotrwała
- stan alarmu / przewietrzanie: praca krótkotrwała
24VDC
28A
Napęd drzwiowy DDS 50/500
Napęd drzwiowy stosuje się jako zdalne sterowanie drzwi w celu niezbędnego
dopływu powietrza oraz otwarcie drogi ewakuacyjnej.
Siła pchania:
Siła ciągnięcia:
Czas pracy:
Odporność ogniowa:
Obudowa:
Dane techniczne:
Zasilanie:
24VDC±15%, 1A
Moc:
30W
500N+20% rezerwy
150N
12sec. / 100mm
30min. / 300ºC
anodowane aluminium
Optyczna czujka dymu DOR 40
Optyczna czujki dymu DOR 40 umożliwia wczesne wykrycie powstającego pożaru, na
ogół przed utworzeniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.
Czujka DOR-40 reaguje na widzialne produkty spalania towarzyszące powstawaniu
pożaru. Ich wniknięcie do komory pomiarowej czujki powoduje rozproszenie
strumienia świetlnego pochodzącego od wewnętrznego źródła światła. Światło
rozproszone na cząstkach dymu dociera do fotoogniwa, które w stanie normalnym nie
jest oświetlone. Powstający fotoprąd zostaje wzmocniony i po przekroczeniu
określonego poziomu wyzwala układ spustowy. Następuje gwałtowny wzrost prądu, co jako kryterium pożaru
przekazywane jest do centrali sygnalizacji pożaru. W czujce znajduje się wskaźnik optyczny, który świeci się
wtedy, gdy czujka znajduje się w stanie alarmu. Umożliwia to dokładną lokalizację pożaru i stanowi pomoc
przy okresowym sprawdzaniu działania czujek. Jeśli czujka jest źle widoczna lub źle zainstalowana w
trudnodostępnym miejscu można ją wyposażyć w dodatkowy wskaźnik optyczny zainstalowany w dostępnym
i widocznym miejscu. Czujki DOR instaluje się, gdy w pomieszczeniach chronionych znajdują się przedmioty
lub materiały wydzielające dym przy powstającym pożarze.
Dane techniczne:
prąd dozorowania
zasilanie
wykrywane pożary testowe
temperatura pracy
gniazdo
60μA
z centrali
TF2 do TF5
-25ºC ÷ +55ºC
G -40
4
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
Przyciski oddymiania RT 42 i RT 42ST
Przycisk oddymiania RT 42 służy do ręcznego uruchamiania alarmu systemu
oddymiania oraz jego kasowania. Zastosowana sygnalizacja świetlna i akustyczna (RT
42-ST) umożliwia także stwierdzenie faktycznego stanu pracy systemu oddymiania
Urządzenie, w którym po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku przesyła kryterium alarmu
pożarowego.
Dane techniczne:
Funkcje:
Sygnalizacja diodowa
Sygnalizacja dźwiękowa
Sygnalizacja dźwiękowa uruchamiana
Głośność:
Napięcie:
Prąd alarmowy:
Obudowa:
Kategoria ochrony:
Zakres temperatury:
alarm
kasowanie alarmu
system OK. – dioda zielona
alarm – dioda czerwona
uszkodzenie – dioda żółta (RT 42-ST)
(RT 42-ST)
jest w przypadku alarmu lub zakłócenia
70db
24V DC
20mA
ABS, szara (RAL 7035)
IP 40
-10°C do 50°C
5. OPIS – WYDZIELENIA POŻAROWE
Ścianki i drzwi wydzieleń pożarowych muszą posiadać klasę odporności ogniowej
EIS60/EIS30.
Miejsce instalacji ścianek i drzwi wydzieleń ppoż. zaznaczono na rysunkach. Typy i wymiary
drzwi stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji.
Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze.
W trakcie „normalnego” użytkowania obiektu, drzwi na ciągach komunikacyjnych pozostają
otwarte. W chwili wykrycia zagrożenia (dym na drogach ewakuacyjnych) drzwi muszą się
zamknąć.
W tym celu zaprojektowano instalację systemu zamknięć ogniowych.
Drzwi pozostają w pozycji otwartej poprzez system trzymaczy elektromagnetycznych.
Sterowanie odbywa się poprzez centralę sterującą BAZ współpracującą z czujkami dymu i
przyciskami przerywającymi oraz centralą oddymiania.
6. Opis instalacji systemu zamknięć ogniowych
Centrala zamknięć ogniowych BAZ 04
Centrale BAZ 04 służą do sterowania chwytakami elektromagnetycznymi w
systemach zamknięć ogniowych. Chwytaki utrzymują drzwi i bramy stanowiące
zamknięcia ogniowe w pozycji otwartej umożliwiając przemieszczanie się osób
i towarów.
Zadziałanie automatycznej czujki pożarowej lub ręcznego przycisku
zwalniającego powoduje odłączenie od chwytaka napięcia zasilającego magnes.
Pod wpływem samozamykaczy drzwi zamykają się zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia na
inne części budynku.
Centrala BAZ została wyposażona w podtrzymanie zasilania chwytaków elektromagnetycznych
przy chwilowych zanikach zasilania podstawowego 230VAC.
Czas podtrzymania jest uzależniony od ilości podłączonych elementów.
5
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
Dane techniczne

Typ centrali:
BAZ 04

Zasilanie:
230VAC/50Hz

Moc znamionowa:
15VA
System zamykający

Zasilanie:
24VDC

Max prąd:
0,4A

Wyzwolenie
ręczne poprzez przycisk przerywający UT 4U.

Bezpotencjałowy zestyk sygnalizacji zdalnej:
230V/6A

Stopień ochrony:
IP52

Obudowa:
PC, RAL 7035

Wymiary obudowy:
170×135×80mm
Chwytak elektromagnetyczny GT 50 R089
Chwytak elektromagnetyczny do drzwi ppoż. może być mocowany do ściany lub
bezpośrednio na posadzce. Posiada ruchomą głowicę, którą można przekręcać. Siła
trzymania to 500N.
Przyciski przerywający UT 4U
Przycisk przerywający służy do ręcznego przerwania
elektromagnetycznych i tym samym zamknięcie drzwi ppoż.
zasilania
chwytaków
Opis działania
Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidłowo zainstalowanym układzie, centrala oddymiania RZN
wskazuje poprawną pracę świeceniem diody LED (zielona) na płycie przycisku oddymiania.
Alarmowanie
W przypadku alarmu pożarowego (wykrycie dymu przez optyczne czujki dymu) lub wciśnięcie
przycisku oddymiania, centrala zgłosi alarm i wysteruje otwarcie siłowników i napędów oraz
napędy, które otworzą drzwi w celu napowietrzenia klatek. Dodatkowo wysterowana zostanie
centrala zamknięć ogniowych na parterze.
Postępować zgodnie z instrukcją producenta.
Lokalizacja centrali systemu oddymiania
W obiektach zaprojektowano lokalizację centrali oddymiania na ostatniej kondygnacji na klatce schodowej. Centralę
zamknięć ogniowych zaprojektowano na parterze przy wysterowanych drzwiach.
Zasilanie central
Zasilanie central należy prowadzić osobną linią zasilającą, przewodem YDY 3x1,5 mm2 z najbliższej rozdzielni
elektrycznej (piętrowej).
Dokładne rozmieszczenie central należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonastwa.
6
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
Zasilanie awaryjne
Na wypadek zaniku napięcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali oddymiania jest bateria akumulatorów o napięciu
24V i odpowiedniej pojemności. Przełączenie zasilania zasadniczego na rezerwowe następuje samoczynnie, bez
powodowania przerwy w zasilaniu.
Bateria akumulatorów jest ładowana samoczynnie przez urządzenie ładujące zintegrowane z zasilaczem centrali.
Ogólna sprawność baterii jak i urządzenia ładującego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia są sygnalizowane.
Montaż instalacji
Połączenia między centralą i czujkami należy wykonać kablem YnTKSYekw 2x2x0,8. Połączenia między
centralą i przyciskami oddymiania należy wykonać kablem YnTKSYekw 3x2x0,8.
Połączenia między centralą i siłownikami należy wykonać kablem HDGs 2x2,5.
Połączenia między centralą a przyciskami przerywającymi i chwytakami elektromagnetycznymi należy wykonać
kablem YDY 2x1.
Połączenia między centralą a czujkami należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8.
Przewody należy prowadzić w listwach PCV, rurkach instalacyjnych lub pod tynkiem. Do prowadzenia instalacji
kablem niepalnym HDGs (sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, wykonawczymi) należy zastosować metalowe
uchwytki i kołki.
Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach).
Przepusty w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów
budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m
od instalacji energetycznej.
Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach. W instalacji niedopuszczalne są połączenia żył
przewodów przez skręcanie. Metalowe korytka i rurki uziemić.
7
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
7. Wykaz urządzeń
Opis
Typ
Klapa dymowa z siłownikiem elektrycznym 24 VDC
120x120 z owiewkami
O1 74EI30 - Okno serwisowe otwierane do wewnątrz (B=1 015, H=1 015) Thermo
74 EI 2074 wg AT-15-4345/2008
Samozamykacz
Centrala sterująca oddymianiem
RZN 4408K
Akumulator 12V/7,2Ah
Typ 3
Centrala zamknięć ogniowych
BAZ 04
Optyczna czujka dymu
DOR 40
Gniazdo czujki
G 40
Przycisk oddymiania
RT 42ST
Napęd drzwiowy
DDS 50/500
Chwytak elektromagn. drzwiowy (łamany)
GT 50 R 089
Zwora do GT 50
GT 50 R 5
Przycisk przerywający dla BAZ
UT 4U-PL
AP-LT-PL
Obudowa natynkowa, do przycisku UT
Przewód instalacyjny
YnTKSYekw 1x2x0,8
Przewód instalacyjny
YnTKSYekw 2x2x0,8
Przewód instalacyjny
YnTKSYekw 3x2x0,8
Przewód instalacyjny
HDGs 2x2,5
Przewód instalacyjny
YDY 3x1,5
Przewód instalacyjny
YDY 2x1
Rurki i listwy instalacyjne
Materiały instalacyjne: kołki, uchwyty, wkręty itp.
Hydrant wewnętrzny H25 wnękowy z wężem
25HP+GP-1000-B.30
półsztywnym z miejscem na gaśnice
Hydrant wnękowy H52 z wężem płasko składanym
HP-650
Rura stalowa ocynkowana
Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1
Oprawa oświetlenia awaryjnego AW2
Oprawa oświetlenia awaryjnego AW3
Oprawa oświetlenia awaryjnego AW4z
Siatka ochronna
Piktogram
Przepusty kablowe, masy uszczelniające o
odpowiedniej klasie odporności ogniowej
Ilość
kpl.
1
kpl.
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
5
1
2
1
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
szt.
3
szt.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
1
29
23
3
4
4
15
kpl.
1
UWAGA:
Przed przystąpieniem do zamawiania i montażu stolarki ppoż. należy wykonać dokładne pomiary na
obiekcie.
8
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
8. Rysunki ścianek i drzwi wydzieleń ppoż.
Widok konstrukcji od zewnątrz
Nazwa:
Ilość:
Kolor:
Klamka:
Zamek:
Szklenie:
Inne:
O1 74EI30 - Okno serwisowe otwierane do wewnątrz(B=1 015,
H=1 015) Thermo 74 EI 2074 wg AT-15-4345/2008
1 szt.
RAL podstawowy - 8016
U-form – stal nierdzewna
BKS1828
Pilkington Pyrostop 30-10 (15mm)
Samozamykacz DORMA TS83
9
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
9. Uwagi końcowe
Zalecenia dla wykonawcy

Gniazda czujek należy instalować bezpośrednio na stropie lub belkach.

Dla systemu zamknięć ogniowych, czujki instalować w odległości min. 0,5m – max 2,5m od drzwi
wydzieleń ppoż.

Pomiędzy czujkami stosować przewody jednoodcinkowe.

Siłowniki instalować do klapy dymowej przy pomocy konsol mocujących.

Całość robót należy skoordynować z innymi branżami, a zwłaszcza z branżą elektryczną.

Należy przeszkolić personel użytkownika w zakresie zasad działania systemu oddymiania i jego obsługi.

Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski, siłowniki itp.) należy
uzgodnić z projektantem oraz wykonawcą instalacji.

Należy zdemontować istniejące hydranty i piony hydrantowe,

Szafki hydrantowe należy zabudować płytami g-k w klasie odporności,

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy wydzieleń ppoż. należy zabezpieczyć przepustami
instalacyjnymi w odpowiedniej klasie odporności.
Dokumentacja
Pomieszczenie ochrony obiektu w budynku biurowym, należy wyposażyć w dokumenty związane z obsługą techniczną i
konserwacyjną systemu sygnalizacji pożaru:

Plan sytuacyjny (wyciąg) z zaznaczeniem urządzeń systemu oddymiania.

Opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji.

Książka pracy systemu oddymiania, w której należy notować wszystkie prace związane obsługą
techniczną, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia / włączenia, jak również wszystkie wypadki
alarmów pożarowych (w tym fałszywych) i uszkodzeniowych – z podaniem daty i godziny zdarzenia;
wszystkie wpisy muszą być imienne.

Wykaz osób funkcyjnych, to znaczy osoby związane z obiektem, które należy w pierwszej kolejności
powiadomić o pożarze w obiekcie; adresy i numery telefonów służbowych i prywatnych.

Nazwa i adres konserwatora.
Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w budynku powinny być przeszkolone w zakresie obsługi systemu oddymiania.
Bezpośredni nadzór całodobowy nad centralką systemu oddymiania sprawować będą wytypowani pracownicy. Szkolenie
powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemu oddymiania. Każda ze szkolonych osób musi mieć
możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą systemu oddymiania.
Konserwacja
Poniżej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu oddymiania w aspekcie sprawności technicznej i
operacyjnej. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.

Obsługa Codzienna. Sprawdzić wskazania centralki systemu oddymiania.

Obsługa Kwartalna. Sprawdzić poprawność pracy systemu oddymiania.

Obsługa Roczna.
Procedura odbioru
Odbiór techniczny instalacji systemu oddymiania powinien być przeprowadzony w obecności przedstawiciela inwestora,
inspektora nadzoru, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s ochrony przeciwpożarowej i przyszłego konserwatora.
UWAGA: Na dzień odbioru powinna być sporządzona umowa na konserwację systemu oddymiania.
10
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
10. Spis rysunków
ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Rys. 001 ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ – II PIĘTRO
Rys. 002 ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ – I PIĘTRO
Rys. 003 ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ – PARTER
Rys. 004 ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ – PIWNICA
OŚWIETLENIE AWARYJNE
Rys. 001 OŚWIETLENIE AWARYJNE – II PIĘTRO
Rys. 002 OŚWIETLENIE AWARYJNE – I PIĘTRO
Rys. 003 OŚWIETLENIE AWARYJNE – PARTER
Rys. 004 OŚWIETLENIE AWARYJNE – PIWNICA
11
OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH nr 1
Oddymianie klatki schodowej
11. Wykaz certyfikatów
Nr certyfikatu
Opis
Data
wydania
Data
ważności
2410/2007
Centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania
typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx - E
2007-04-12
2012-01-16
AT-0401-0109/2007
Centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania
typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx - E
2007-01-17
2012-01-16
2546/2007
Centrala sterująca zamknięciami przeciwpożarowymi BAZ 2,
BAZ 04 i BAZ 04-N
2007-09-12
2012-04-25
AT-0401-0139/2007
Centrala sterująca zamknięciami przeciwpożarowymi BAZ 2,
BAZ 04 i BAZ 04-N
2007-04-26
2012-04-25
Ręczny przycisk oddymiania typ RT42, RT42-ST
2007-05-18
2011-12-14
AT-0402-0108/2006 Ręczny przycisk oddymiania typ RT42, RT42-ST
2006-12-15
2011-12-14
Klapa dymowa
2006-06-30
2011-06-30
1438/CPD/0020
Czujka optyczna dymu typu: DOR-40 z gniazdem typu: G 40
2005-06-07
bezterminowo
1981/2006
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu YnTKSY i YnTKSX w
wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw
(1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05)
2006-01-09
2010-10-17
2006-06-23
2011-05-21
Deklaracja
Chwytak elektromagnetyczny typu GT
zgodności Nr 07006
2468/2007
AT-15-4372/2006
AT-0017/2005
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu: YnTKSY i YnTKSX
0013/2007
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu: YnTKSY i YnTKSX
07/16-639-2/A
Telekomunikacyjne kable stacyjne typu YnTKSY
2173/2006
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu HDGs (FE 180) PH 90; HDGs ekwf (FE
180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs ekwf (FE 180) PH
90;
AT-0057/2006
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu: HDGs PH90, HDGs ekwf PH90, HLGs
PH90, HLGs ekwf PH90
07/16-714-1/A
Kable elektroenergetyczne typu: HDGs FE180/PH90 i HDGs
ekwf FE/180/PH90
008/2007
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu: HDGs PH90, HDGs ekwf PH90, HLGs
PH90, HLGs ekwf PH90
1438/CPD/0030
Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem półsztywnym
1438/CPD/0007
Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym
12
Download