Projekt Budowlany - Sąd Rejonowy w Augustowie

advertisement
Elektryczna Pracownia Projektowo – Inwestycyjna
„GRID” - Maciej Czerwonko
18-400 ŁomŜa ul. Polowa 33/12
REGON: 200081400
NIP: 718-125-81-30
/fax: (086) 2162768, kom: 0 603 684 292, e-mail: [email protected]
DT 55/2010
Projekt
Budowlany
branża elektryczna
Temat:
Instalacja elektryczna oddymiania klatki
schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego
Obiekt:
Projekt prac remontowo-budowlanych
pokoi gościnnych w budynku Sądu
Adres:
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 43
Inwestor:
Sąd Rejonowy
ul. Młyńska 59
16-300 Augustów
Opracował:
mgr inŜ. Marcin Wawiórko
upr. bud. bez ograniczeń do kier. rob. bud.
w zakresie sieci, inst. i urządz. elektr. i
elektroenerg.: PDL/0112/PWOE/06
Projektant:
mgr inŜ. Maciej Czerwonko
upr. bud. bez ograniczeń do proj. i kier. rob. bud.
w zakresie sieci, inst. i urządz. elektr. i
elektroenerg.: PDL/0062/PWOE/04
PDL/IE/0187/04
ŁomŜa - Czerwiec - 2011r.
PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKU SĄDU
UL. 3 MAJA 43 W AUGUSTOWIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
SPIS TREŚCI
OPIS I OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Podstawa opracowania ….........….................................................................................................. 3
2. Instalacja oddymiania klatki schodowej …..............................................….................................. 3
3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego …........................................................................................ 7
4. Zestawienie materiałów …........... ….............................................................................................. 8
6.Ochrona przeciwporaŜeniowa …..................................................................................................... 9
7. Uwagi …......................................................................................................................................... 9
RYSUNKI:
RYS.1 Instalacja oddymiania klatki – rysunek poglądowy ............................................................. 10
RYS.2 Schemat instalacji oddymiania klatki i oświetlenia ewakuacyjnego – parter …................... 11
RYS.3 Schemat instalacji oddymiania klatki i oświetlenia ewakuacyjnego– I piętro ......................12
RYS.4 Schemat instalacji oddymiania klatki i oświetlenia ewakuacyjnego– II piętro ....................13
RYS.5 Schemat instalacji oddymiania klatki i oświetlenia ewakuacyjnego– poddasze ….............. 14
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA …........................................................................................... 15
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA …...............................................................................................16
2
PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKU SĄDU
UL. 3 MAJA 43 W AUGUSTOWIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
OPIS TECHNICZNY
Niniejszy projekt zawiera rozwiązanie techniczne prac remonowo – budowlanych branŜy
elektrycznej rozbudowy pokoi gościnnych w budynku Sądu ul. 3 Maja 43 w Augustowie i
dostosowanie budynku do wymagań przeciwpoŜarowych, zawartych w ekspertyzie ochrony
przeciwpoŜarowej oraz postanowieniu Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
StraŜy PoŜarnej.
Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne oddymiania klatki schodowej i
oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych.
1. Podstawa opracowania
−
−
−
−
−
−
−
uzgodnienia z przedstawicielem inwestora
ekspertyza stanu ochrony przeciwpoŜarowej
wizja lokalna na obiekcie
PN-IEC60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia”
PN-B-02877-4 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła”,
katalog firmy MERCOR (system oddymiania)
2. Instalacja oddymiania klatki schodowej
Zgodnie z zaleceniem specjalisty do spraw p.poŜarowych obiekt wymaga zainstalowania
systemu oddymiania klatki schodowych w budynku celem utrzymania dróg ewakuacyjnych o
niewielkim zadymieniu umoŜliwiającym ewakuację.
Instalację oddymiania klatki schodowej zaprojektowano w oparciu o centralkę sterującą
oddymiania i wentylacji MCR 0204 (prod. MERCOR) zainstalowanej na poddaszu budynku. Plan
instalacji przedstawia (rys.nr 1).
Centralka oddymiania na podstawie sygnału alarmowego z czujek optycznych dymu lub
ręcznych przycisków oddymiania (RPO-1) steruje siłownikiem okna zlokalizowanego na ostatniej
kondygnacji, umoŜliwiając grawitacyjne wydostawanie się dymu.
Centralka zasilana jest napięciem zmiennym 230V, natomiast na jej wyjściu napięcie robocze
wynosi 24V prądu stałego. Centralka wyposaŜona jest w akumulatory pozwalające na pracę
systemu przez 72 godziny po zaniku napięcia sieciowego.
Zasilanie centralki systemu oddymiania i wentylacji MCR 0204, naleŜy wykonać wspólnym
przewodem YDYp 3x1,5mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy piętrowej TPG znajdującej się na
parterze budynku na klatce schodowej budynku (rys.nr 2)
NaleŜy doposaŜyć rozdzielnię TPG w bezpiecznik nadmiarowo-prądowy typu S301 B6 do
zabezpieczenia obwodu zasilania centrali oddymiającej.
Na paterze i poddaszu projektuje się przyciski oddymiające RP0-1 słuŜące do ręcznego
załączenia centrali oddymiającej.
3
PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKU SĄDU
UL. 3 MAJA 43 W AUGUSTOWIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Na ostatniej kondygnacji umieszczony został przycisk przewietrzania LT pozwalający na
przewietrzenie klatki schodowej w trakcie normalnej eksploatacji.
Na podstawie katalogu oraz informacji uzyskanych od producenta prąd pobierany z sieci
elektroenergetycznej przez centralkę sterowania oddymianiem MCR 0204 nie przekracza 3 A.
Dane centrali oddymiającej MCR 0204:
− napięcie znamionowe
230V/50Hz
− moc znamionowa
10VA
− zasilanie siłownika
24VDC/ max.4A
− obciąŜalność wyśc przekaźnikowych
max.100mA/24V
− czas gotowości do pracy bez zasilania
min. 72h
Dobór przewodu zasilającego zestaw na długotrwałą obciąŜalność i przeciąŜalność
prądową:
Obwód będzie zabezpieczony bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym S301 B6
- reguła prądu znamionowego:
3 > 6 > 17,5
IB > In > IZ
IZ - dopuszczalna długotrwała obciąŜalnośc przewodu YDY 3x1,5mm2 odczytana z PNIEC60364-5-523, dla temperatury otoczenia 200C
−
reguła wyzwalania:
I2 = 1,6 * In =1,6 * 6 = 9,6A
9,6 > 25,4
I2 > 1,45 * IZ
Oba warunki są spełnione.
Na podstawie PN-IEC 60354-5-523 naleŜy uznać, Ŝe przewód zasilający YDYp 3x1,5mm2 spełnia
warunki długotrwałej obciąŜalności prądowej i przeciąŜalności:
Iz'= Idd* k=17,5* 0,7 = 12,25 A
gdzie:
Unf – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią, w [V]
IB – prąd obciąŜenia przewodu, w [A]
In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A]
k1 – współczynnik poprawkowy zaleŜny od sposobu ułoŜenia przewodu (przewodów) ustalony na podstawie PN – IEC
60364-5-523, w [-]
k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, przy którym następuje wyłączenie zabezpieczenia w
określonym umownym czasie przyjmowany jako:
a) 1,6-2,1 dla wkładek bezpiecznikowych (dla wartości In ≥ 16A, naleŜy przyjmować k2 = 1,6);
b) 1,45 dla wyłączników nadprądowych bez względu na typ zastosowanej charakterystyki
Iz – wymagana długotrwała obciąŜalność prądowa przewodu, w [A]
Idd – dopuszczalna długotrwała obciąŜalność prądowa przewodu odczytana z PN-IEC 60364-5-523, dla temperatury
otoczenia 20C, w [A]
Iz – dopuszczalna długotrwała obciąŜalność prądowa przewodu uwzględniająca sposób jego ułoŜenia, w [A].
4
PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKU SĄDU
UL. 3 MAJA 43 W AUGUSTOWIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Sprawdzenie dobranego przewodu na warunki zwarciowe
Na podstawie danych uzyskanych od inwestora rezystancja oraz reaktancja w rozdzielni T3 na
klatce schodowej wynoszą odpowiednio:
Rk1min=0,482Ω; Xk1min=0,034Ω
Impedancja obwodu zwarciowego na początku obwodu zasilania siłownika wynosi:
2
2
2
2
Zk1min=  R k1min  X k1min = 0,482 0,034 =0,483 
Dla przekrojów przewodów zasilających Cu nie większych od 50 mm2 lub Al nie większych od 70
mm2 w obliczeniach zwarciowych reaktancja moŜe zostać pominięta.
Prąd zwarcia jednofazowego (na początku obwodu zasilania centralki MCR 0204) wynosi:
Unf
230V
Ik1max= Zk1min = 0,483 =476,2 A
Prąd udarowy:
ip=χ *  2 *Ik1max=1 *  2 *476,2=673,4A
gdzie:
χ – współczynnik udaru, w normalizacji międzynarodowej oznaczany jest jako κ (w odległej instalacji bez popełniania
większego błędu moŜna przyjmować wartość 1), w [-]
Na tej podstawie odporność zwarciowa S301 B6 spełnia warunek: ICS=50kA>>Ik1max=476,2A.
Wymagany minimalny przekrój przewodu zasilającego zestaw:
PoniewaŜ przy wartości spodziewanego prądu zwarciowego czas wyłączenia zasilania będzie
mniejszy od 0,1s, obliczenia wymaganego minimalnego przekroju przewodu naleŜy wykonać z
wykorzystaniem całki Joule'a odczytanej z charakterystyki I2tw=f(Ik).
Zatem wymagany minimalny przekrój przewodu zasilającego wynosi:
1
S
k

I2tw
1 100
=
=0,087 mm2 ≪1,5 mm2
1
115 1

gdzie:
2
2
I tw – wartość całki Joule'a wyłączenia odczytana z charakterystyki I t = f(Ik)
2
k – jednosekundowa dopuszczalna gęstość prądów zwarciowych, w [A/mm ].
NaleŜy zatem uznać, Ŝe dobrany przewód spełnia wymagania odporności zwarciowej.
5
PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKU SĄDU
UL. 3 MAJA 43 W AUGUSTOWIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia podczas zwarcia jednofazowego na
końcu obwodu zasilania zestawu:
Rezystancja przewodu zasilającego zestaw YDYp 3x1,5mm2:
R L4=
2L
30
=
=0,364 
 S 55 1,5
gdzie:
2
γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ωmm )], przyjmowana dla:
2
Cu-55 [m/(Ωmm )]
2
Al-33 [m/(Ωmm )]
2
S – przekrój przewodu, w [mm ]
L- długość przewodu, w [m].
R k1max =R k1minR L4=0,4830,364 =0,847 
Impedancja pętli zwarcia wynosi:
Z k1max=  R k1min2 X Lk1max2=  0,847 20,034 2=0,848 
Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania podczas zwarć na końcu obwodu
zasilania:
I k1min=
0,8 U 0 0,8∗230
=
=216,9 I a/t ≤0,2s=40,3 A
Z k1max
0,8648
Warunek skutecznego samoczynnego wyłączenia przy zwarciach zostanie zachowany.
Gdzie:
Ik1min – prąd zwarcia jednofazowego w obudowie centralki, w [A]
Zk1max – całkowita impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych na zaciskach zasilanej centralki, w
[Ω].
Dobór rezystora ograniczającego do magistrali do linii ROP, linii czujek oraz siłownika:
Na podstawie danych:
− napięcie znamionowe zasilania przycisku alarmowego (siłownika): 24 VDC
− rezystor ograniczający: 10 kΩ
U 2n
24 2
P rezystora=
=
=0,06 W
R 10∗10 3
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń naleŜy przyjąć rezystor 10 kΩ oraz mocy 0,25 W
6
PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKU SĄDU
UL. 3 MAJA 43 W AUGUSTOWIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
W budynku wymagane jest wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych klatki schodowej.
Projektuje się system oświetlenia ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ewakuacyjnych
wyposaŜonych w indywidualne baterie akumulatorów.
Oprawy zastosowane na klatce schodowej będą montowane do ściany na wys. 2m.
Projektuje się oprawy jednofunkcyjne typu SMART 44 1x8W (prod. TM Technologie).
NatęŜenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych klatki schodowej wyposaŜonej w system
oddymiania powinno wynosić nie mniej niŜ 5lx i załączać się po zaniku napięcia po czasie
krótszym niŜ 2s. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać co najmniej 1 godziny po zaniku
oświetlenia podstawowego.
Do zasilania opraw ewakuacyjnych nie wymaga się stosowania przewodów
ognioodpornych. Przewody do zasilania opraw oświetleniowych naleŜy układać podtynkowo na
uchwytach lub w korytach kablowych.
Stosować wyłącznie przewody miedziane
typu YDYp 3x1,5mm2.
Obliczenia techniczne
I. BILANS MOCY ZAINSTALOWANEJ w rozdzielni piętrowej TPG
LP Nazwa obwodu
Moc w W
Ilość
Moc [kW]
1
Oświetlenie ewakuacyjne
parter
Ob
ew
RAZEM TPG
8
64
8
0,06
W
Obliczenie prądu szczytowego
IB= 64:[230x0,93] =0,3A
Dobór przewodu zasilającego oprawy na długotrwałą obciąŜalność i przeciąŜalność
prądową:
Obwód zabezpieczony będzie bezpiecznikiem nadprądowym S301 B6
- reguła prądu znamionowego:
IB > In > IZ
0,3 > 6 > 17,5
IZ - dopuszczalna długotrwała obciąŜalnośc przewodu YDY 3x1,5mm2 odczytana z PNIEC60364-5-523, dla temperatury otoczenia 200C
−
reguła wyzwalania:
I2 = 1,6 * In =1,6 * 6 = 9,6A
I2 > 1,45 * IZ
9,6 > 25,4
Oba warunki są spełnione.
7
PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKU SĄDU
UL. 3 MAJA 43 W AUGUSTOWIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 naleŜy przyjąć do zasilenia obwodu oświetlenie
ewakuacyjnego z RG przewod YDY 3x1,5mm2 o długotrwałej obciąŜalności 17,5A.
Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania (impedancji pętli
zwarcia w rozdzielni głównej TPG)
długość przewodu YDY 3x1,5mm2 =30m
2∗l
2∗30
Rk1= ∗S = 55∗1,5
=
0,72 
Dla przekrojów przewodów zasilających Cu mniejszych niŜ 50mm2 w obliczeniach
zwarciowych reaktancja moŜe zostać pominięta:
Prąd zwarcia jednofazowego wynosi:
Unf
230
Ik1max= Zk 1min = 0,72
=
319A << 50kA
W przypadku zwarcia w rozdzielni głównej RG, zabezpieczenie obwodu wyłączy
zasilanie, w czasie t < 0,2s zgodnie z PN-IEC60364-4-41.
Co stanowi skuteczne zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim.
4. Zestawienie materiałów
Instalacja elektryczna oddymiania klatki i oświetlenia ewakuacyjnego.
Lp Nazwa urządzenia
Ilość
1
Ręczny ostrzegacz poŜarowy ROP-63
1 szt.
2
Centrala oddymiania mcr 0204 (MERCOR)
1szt
3
Przycisk oddymiania RPO-1 (MERCOR)
2szt
4
Gniazdo do czujki dymu G-40
3szt
5
Czujka dymu DOR-40
3szt
6
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
23m
7
Przewód YnTKSYekw 4x2x0,8
34m
8
Przewód HLGs 2x1,5mm2
8m
9
Przewód YDYp 3x1,5mm2
42m
10
Oprawa ewakuacyjna Smart 8W
8szt
8
PROJEKT PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH POKOI GOŚCINNYCH W BUDYNKU SĄDU
UL. 3 MAJA 43 W AUGUSTOWIE – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ I OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
5. Ochrona przeciwporaŜeniowa
Jako ochronę przeciwporaŜeniową zastosowano szybkie wyłączenie w układzie
TN-S.
Zaleca się zabezpieczenie dodatkowe obwodów zasilających urządzenia poŜarowe przez
zastosowanie wyłącznika róŜnicowoprądowego P302 30mA (np. prod. LEGRAND).
Instalację zaprojektowano jako trzyprzewodową polegającą na wydzielenie przewodu
naturalnego N i ochronnego PE.
6. Uwagi
Całość prac wykonać zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji
elektrycznych do uŜytkowania naleŜy wykonać komplet pomiarów elektrycznych
(tj. pomiar izolacji kabli, pomiar samoczynnego szybkiego wyłączenia i pomiary natęŜenia
oświetlenia ewakuacyjnego).
Po wykonaniu instalacji naleŜy przeprowadzić wszelkie niezbędne próby odbiorcze
w obecności pracownika Państwowej StraŜy PoŜarnej.
9
Rodos 6.8.14.0 [3871] - Rekomendacja SKB
Przedmiar
Instalacja elektryczna oddymiania klatki schodowej , oświetlnie ewakuacyjne i roboty uzupełniające
Nr Podstawa, opis robót
1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - instalacja oddymiania
1 Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy uŜyciu narzędzi ręcznych w cegle
2
Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 na podłoŜu innym niŜ betonowe - YnTKSY
ekw 1x2x0,8 mm2
3
Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 na podłoŜu innym niŜ betonowe - YnTKSY
4x2x0,8 mm2
4
Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 na betonie - YDYp 3x1,5 mm2
5
Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 na betonie - HLGS 2x1,5 mm2
6
MontaŜ konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoŜa - Centrala oddymiająca
Mercor MCR 0204
7
MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Gniazdo czujki dymu G-40
8
MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujka dymu DOR-40
9
MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Ręczny przycisk oddymiający RPO-1
10
MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Ręczny ostrzegacz poŜarowy - ROP-63
11
MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Przycisk przewietrzający LT
12
MontaŜ w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - Bezpiecznik nadmiarowo prądowy S 301 B6
13
2. ROBOTY ELEKTRYCZNE - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy uŜyciu narzędzi ręcznych w cegle
14
Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 na betonie - YDYp 3x1,5 mm2
15
MontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa SMART 44 8W ( 308/1 )
16
MontaŜ w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - Bezpiecznik nadmiarowo prądowy S 301 B6
17
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE - uzupełniające
MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 5kg - MontaŜ i uruchomienie modułu wejściowego EB322A 2szt do adresowalnej
centrali poŜarowej SIEMENS FC-330A - połączenie nowej centrali poŜarowej pokoi gościnnych z istniejącą centralą poŜarową
w budynku Sądu
18
MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - MontaŜ z zarobieniem końcówek patch panela w szafkach telefonicznej i
komputerowej
19
Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy uŜyciu narzędzi ręcznych w cegle
20
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłoŜu innym
niŜ betonowe - YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2
21
MontaŜ aparatów elektrycznych w piwnicy o masie do 2,5kg - Gniazdo czujki dymu G-40 -
22
MontaŜ aparatów elektrycznych w piwnicy o masie do 2,5kg - Czujka dymu DOR-40 ( 6szt.) i TUP-40 ( 1szt. )
23
MontaŜ aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - MontaŜ sygnalizatora akustycznego do centrali poŜarowej - Sygnalizator
SA-K7
Strona 1/2
Jm
Ilość
m
22,000
m
23,000
m
44,000
m
26,000
m
8,000
szt
1,000
szt
3,000
szt
3,000
szt
2,000
szt
1,000
szt
1,000
szt
1,000
m
28,000
m
48,000
kpl
8,000
szt
1,000
szt
2,000
szt
2,000
m
36,000
m
54,000
szt
7,000
szt
7,000
szt
1,000
Rodos 6.8.14.0 [3871] - Rekomendacja SKB
Zestawienie materiałów
Instalacja elektryczna oddymiania klatki schodowej , oświetlnie ewakuacyjne i roboty uzupełniające
Lp Nazwa
1
Bezpiecznik nadmiarowo prądowy S 301 B6
2
Centrala oddymiająca Mercor MCR 0204
3
Czujka dymu - TUP-40
4
Czujka dymu DOR-40
5
Gniazdo czujki dymu G-40
6
Moduł wejściowy EB322A do adresowalnej centrali poŜarowej SIEMENS FC-330A
7
Oprawa SMART 44 8W ( 308/1 )
8
Patch panel 12 x RJ45
9
Przewód HLGs 2x1,5 mm2
10 Przewód - YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2
11 Przewód - YnTKSY ekw 4x2x0,8 mm2
12 Przewód YDYp 3x1,5 mm2
13 Przycisk przewietrzający LT
14 Ręczny ostrzegacz poŜarowy - ROP-63
15 Ręczny przycisk oddymiający RPO-1
16 Sygnalizator SA-K7
Razem
Materiały pomocnicze
Razem
Strona 2/2
Jm
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
m
m
m
m
szt
szt
szt
szt
Ilość
2,000
1,000
1,000
9,000
10,000
2,000
8,000
2,000
8,320
80,080
45,760
76,960
1,000
1,000
2,000
1,000
Cena
Wartość
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont pokoi gościnnych Sądu Rejonowego w
Augustowie, ul. 3-go mają 43
Instalacja telefoniczna i komputerowa:
Na obecnym etapie realizacji zlecenia nie przewiduje się podłączenia instalacji
komputerowej i telefonicznej do istniejącej sieci teleinformatycznej Sądu.
Instalacja telewizyjna i RTV-SAT
1. Zaprojektowano położenie podwójnej ilości przewodów do anteny satelitarnej (8szt).
Dodatkowe 4 przewody antenowe, mogą byd wykorzystane w przypadku dalszej
rozbudowy systemu RTV lub zmiany ilości anten. Proszę o położenie 8szt przewodów do
anteny satelitarnej.
2. Na remontowanym obiekcie znajduje się komplet anten telewizyjnych i radiowych,
przewiduje się wykorzystanie istniejącego wzmacniacza.
Download