zestawienie parametrów granicznych

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot zamówienia:
UZUPEŁNIENIE SPRZĘTU DO DOZYMETRII
L.p.
PARAMETRY
WARTOŚCI
WYMAGANE
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
1. KOMORA JONIZACYJNA TYPU MARKUS
1.1.
Komora płaska przeznaczona do pomiarów
wiązek elektronowych – szt. 1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.6
Komora typu otwartego
Objętość pomiarowa: 0,02 cm3
Grubość okienka wejściowego 0,03 mm
Elektroda z PMMA pokryta grafitem
Średnica elektrody: 5,5 mm
Kabel
Nasadka 0,78 mm PMMA (ekwiwalent 1
1.1.7
mm H2O) umożliwiająca pomiary w wodzie
1.1.8 Nominalny zakres energetyczny
1.1.9 Materiał ścianki: CH2 polietylen + grafit
1.1.10 Odpowiedź
Maksymalna mierzona moc dawki przy
1.1.11
ciągłym naświetlaniu
1.1.12 Typ przyłącza "M"
2. KOMORA CYLINDRYCZNA TYPU FARMER
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Komora jonizacyjna przeznaczona do
pomiarów wiązek promieniowania
fotonowego z elektrodą centralną z Al – szt.1
Wodoodporna
Objętość pomiarowa 0,6 cm3
Nasadka "build-up" dla Co-60 i Cs-137
Nominalny zakres energetyczny
Materiał ścianki: grafit + PMMA.
Odpowiedź
Maksymalna mierzona moc dawki przy
2.1.7
ciągłym naświetlaniu
2.1.8 Prąd upływu
2.1.9 Typ przyłącza "M"
Kalibracja w wiązce Co-60 w Dw w
2.1.10
temperaturze 20ºC
3. KOMORA JONIZACYJNA TYPU SEMIFLEX
Komora jonizacyjna przeznaczona do
pomiarów wiązek promieniowania
3.1.
fotonowego, elektronów i protonów,
dedykowana do pomiarów względnych w
fantomie wodnym – szt. 2
Elastyczna i wodoodporna, otwarta do
3.1.1
atmosfery
3.1.2 Objętość komory 0,125 cm3
3.1.3.1 Nominalny zakres pomiarowy dla fotonów
TAK
Podać nazwę, typ,
producenta oraz rok
produkcji
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
min. 1,5m
TAK
min. 2 MeV ÷ 45 MeV
TAK
2x10E-9 C/Gy
8.5 Gy/s
(napięcie 150 V)
TAK
TAK
Podać nazwę, typ,
producenta oraz rok
produkcji
TAK
TAK
TAK
min. 30 keV ÷ 50 MV
TAK
2x10E-8 C/Gy
16 Gy/s
(napięcie 500 V)
< ± 4x10E-15 A
TAK
TAK
TAK
Podać nazwę, typ,
producenta oraz rok
produkcji
TAK
TAK
min. 66 keV ÷ 50 MeV
Białostockie Centrum Onkologii
SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę uzupełnienia sprzętu do dozymetrii
Strona 1 / 4
L.p.
PARAMETRY
WARTOŚCI
WYMAGANE
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
Nominalny zakres pomiarowy dla
min. 10 MeV ÷ 45 MeV
elektronów
3.1.3.3 Nominalny zakres pomiarowy dla protonów
min. 50 MeV ÷ 270 MeV
3.1.4 Materiał ścianki: grafit + PMMA
TAK
3.1.5 Odpowiedź nominalna
3,3 nC/Gy
Maksymalna mierzona moc dawki przy
3.1.6
12 Gy/s
ciągłym napromienianiu
3.1.7 Prąd upływu
< ± 4x10E-15 A
3.1.8 Typ przyłącza "M"
TAK
3.1.9 Kalibracja w wiązce Co-60 w Dw
TAK
4. DETEKTOR PÓŁPRZEWODNIKOWY TYPU DIODA
Detektor półprzewodnikowy, przeznaczony
TAK
do pomiarów rozkładu pola promieniowania
Podać nazwę, typ,
4.1.
fotonowego oraz elektronowego w fantomie
producenta oraz rok
wodnym – szt. 1
produkcji
4.1.1 Wodoodporny
TAK
4.1.2 Dioda typu p-Si
TAK
4.1.3 Odpowiedź niezależna od wielkości pola
TAK
min od (1 cm x 1cm)
4.1.4.1 Pomiary pól dla elektronów
do (40 cm x 40 cm)
min od (1 cm x 1cm)
4.1.4.2 Pomiary pól dla fotonów
do (10 cm x 10 cm)
Zakres energii promieniowania dla
4.1.5.1
min 6 ÷ 25 MeV
elektronów
4.1.5.2 Zakres energii promieniowania dla fotonów
min Co-60 ÷ 25 MV
0,03 mm3
4.1.6 Nominalna objętość pomiarowa
(1 mm2 x 2,5 μm)
Jednostka pomiarowa: dawka
4.1.7
TAK
zaabsorbowana w wodzie
Charakterystyka odpowiedzi przestrzennej
4.1.8
5%
(360 deg) w odniesieniu do osi detektora
4.1.9 Napięcie zasilania
0V
4.1.10 Odpowiedź nominalna
9 nC/Gy
4.1.11 Zależność temperaturowa
 0,4 %/K
4.1.12 System przyłącza „M”
TAK
5. DAWKOMIERZ
3.1.3.2
Dawkomierz kompatybilny z dawkomierzem typu UNIDOS firmy PTW Freiburg będącym
w posiadaniu Białostockiego Centrum Onkologii
Dawkomierz klasy referencyjnej,
TAK
„Secondary Standard”, przeznaczony do
Podać nazwę, typ,
5.1.
pomiarów w radioterapii,
producenta oraz rok
rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej
produkcji
oraz ochronie radiologicznej – szt. 1
5.1.1 Złącze typu „M”
TAK
6. URZĄDZENIE DO CODZIENNEJ KONTROLI WYDAJNOŚCI WIĄZEK TERAPEUTYCZNYCH NA
AKCLERATORZE Z WYPOSAŻENIEM I OPROGRAMOWANIEM
Urządzenie
6.1.
6.1.1
6.1.2
Urządzenie umożliwiające pomiary wiązki
promieniowania fotonowego i
elektronowego generowanego przez
przyspieszacz – szt. 2
Jednoczesne pomiary:
- dawki – [Gy]
- mocy dawki – [Gy/min]
- czasu ekspozycji – [s]
Automatyczny start i stop pomiaru
TAK
Podać nazwę, typ,
producenta oraz rok
produkcji
Białostockie Centrum Onkologii
SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę uzupełnienia sprzętu do dozymetrii
TAK
TAK
Strona 2 / 4
L.p.
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
PARAMETRY
Automatyczne zerowanie
Pamięć wyników pomiarowych
Zestaw akumulatorów zasilających – 1 kpl.
do każdego urządzenia
Interfejs RS232 do współpracy z PC
WARTOŚCI
WYMAGANE
TAK
min 99
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
TAK
TAK
Wyposażenie dodatkowe
6.2
6.2.1
Zasilacz do ładowania akumulatorów
określonych w punkcie 6.1.5 – szt. 2
Złącze typu EURO 230V/15 V, 50 Hz
TAK
TAK
Oprogramowanie
TAK
Podać nazwę, wersję i
6.4
producenta
oprogramowania
6.4.1 Zbieranie i archiwizacja danych
TAK
6.4.2 Współpraca z MS Excel
TAK
7. KABLE SYGNAŁOWE ORAZ UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI
Wzmocniony
kabel
sygnałowy
typu
triaksalnego,
w
osłonie
metalowej,
przeznaczony do przyłączania detektora
referencyjnego
do
dozymetru
typu
7.1
MULTIDOS/UNIDOS
oraz
fantomu
TAK
wodnego – szt. 2
Pakiet oprogramowania przeznaczony do
obsługi urządzenia określonego w punkcie
6.1. – szt. 1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
(do instalacji w ścianie pomiędzy sterownią
a bunkrem urządzenia radioterapeutycznego)
Typ „ARM”
Złącze typu „M”
Długość przewodu: 10 m każdy
TAK
TAK
TAK
7.2
Zestaw przewodów sygnałowych
przeznaczonych do połączenia kontrolera
fantomu wodnego typu MP3 ze zbiornikiem
wodnym – 1 kpl.
TAK
7.2.1
(do instalacji w ścianie pomiędzy sterownią
a bunkrem urządzenia radioterapeutycznego)
Długość przewodów: 10 m każdy
TAK
7.3
7.3.1
Kabel RS232 przeznaczony do połączenia
kontrolera fantomu wodnego typu MP3 ze
zbiornikiem wodnym – szt. 1
(do instalacji w ścianie pomiędzy sterownią
a bunkrem urządzenia radioterapeutycznego)
Długość kabla: 10 m.
TAK
TAK
Przewód sygnałowy do dozymetru typu
MULTIDOS – szt. 1
7.4
7.4.1
7.5
TAK
(do instalacji w ścianie pomiędzy sterownią
a bunkrem urządzenia radioterapeutycznego)
Długość kabla: 10 m.
Kabel sygnałowy typu triaksalnego
przeznaczony do przyłączania detektorów
lub komór jonizacyjnych do dozymetru typu
MULTIDOS/UNIDOS – szt. 3
Białostockie Centrum Onkologii
SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę uzupełnienia sprzętu do dozymetrii
TAK
TAK
Strona 3 / 4
L.p.
7.5.1
7.5.2
7.6
7.6.1
L.p.
WARTOŚCI
WYMAGANE
TAK
TAK
PARAMETRY
Złącze typu „M”
Długość przewodów: 10 m każdy
Uchwyt do mocowania kabla sygnałowego
na ścianie pomieszczenia sterowni oraz
bunkra urządzenia radioterapeutycznego –
szt. 1
Dwa gniazda mocujące na kable ze złączami
typu „M”
TAK
TAK
WARTOŚCI
WYMAGANE
PARAMETRY
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
1. OKRES GWARANCYJNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
Okres gwarancji od daty oddania urządzeń
do eksploatacji
Czas reakcji: „przyjęcie zgłoszenia – podjęta
naprawa”
Minimalna liczba napraw powodująca
wymianę podzespołu na nowy lub
urządzenia na nowe
Bezpłatna wymiana części koniecznych do
wymiany w czasie przeglądu
24 miesiące
max. 48 godzin
konieczność więcej niż
3 napraw tego samego
uszkodzenia
TAK
do końca okresu
Okres gwarancji dla wymienionych części po
gwarancyjnego jednak nie
naprawie
mniej niż 12 miesięcy
Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie
minimum 1/rok
gwarancji
SERWIS POGWARANCYJNY
Pełna obsługa pogwarancyjna
Okres zagwarantowania dostępności części
zamiennych oraz materiałów zużywalnych
od daty sprzedaży
TAK
minimum 7 lat
Parametry, dla których wartość wymaganą określono jako „TAK” oraz parametry o określonych
wymaganych warunkach liczbowych (min. , >,  lub <, ) są parametrami z określonymi warunkami
granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub niespełnienie warunków dla parametrów z
określonymi warunkami granicznymi spowoduje odrzucenie oferty.
Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne ( np.: Data, Data Sheet, Product Data itp.)
przetłumaczone na język polski.
Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne, nowe,
niepowystawowe, nierekondycjonowane i będą po zainstalowaniu gotowe do uruchomienia bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
.......................................................................................
/ podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy/
Białostockie Centrum Onkologii
SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę uzupełnienia sprzętu do dozymetrii
Strona 4 / 4
Download