zestawienie parametrów granicznych

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2(zmieniony)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot zamówienia:
UZUPEŁNIENIE SPRZĘTU DO DOZYMETRII
L.p.
PARAMETRY
WARTOŚCI
WYMAGANE
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
1. KOMORA JONIZACYJNA TYPU ROOS
TAK
Podać nazwę, typ,
producenta oraz rok
produkcji
1.1.
Komora płaska, równoległa przeznaczona do
pomiarów wiązek elektronowych – szt. 1
1.1.2
Komora typu otwartego
TAK
1.1.3
Wodoodporna
TAK
1.1.4
Objętość pomiarowa: 0,35 cm3
TAK
1.1.5
Grubość okienka wejściowego 1,12 mm
TAK
1.1.6
Średnica elektrody: 7,5 mm
TAK
1.1.7
Kabel
1.1.8
Nominalny zakres energetyczny
1.1.9
Odpowiedź nominalna
1.1.10
Maksymalna mierzona moc dawki przy
ciągłym naświetlaniu
1.1.11
Typ przyłącza "M"
min. 1,0 m
min. 2 MeV ÷ 45 MeV
10 nC/Gy
do 10,4 Gy/s (włącznie)
(napięcie 200 V)
TAK
2. KOMORA CYLINDRYCZNA TYPU FARMER
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Komora jonizacyjna przeznaczona do
pomiarów wiązek promieniowania
fotonowego z elektrodą centralną z Al – szt.1
Wodoodporna
Objętość pomiarowa 0,6 cm3
Nasadka "build-up" dla Co-60 i Cs-137
Nominalny zakres energetyczny
Materiał ścianki: grafit + PMMA.
Odpowiedź
Maksymalna mierzona moc dawki przy
2.1.7
ciągłym naświetlaniu
2.1.8 Prąd upływu
2.1.9 Typ przyłącza "M"
Kalibracja w wiązce Co-60 w Dw w
2.1.10
temperaturze 20ºC
3. KOMORA JONIZACYJNA TYPU SEMIFLEX
Komora jonizacyjna przeznaczona do
pomiarów wiązek promieniowania
3.1.
fotonowego, elektronów i protonów,
dedykowana do pomiarów względnych w
fantomie wodnym – szt. 2
Elastyczna i wodoodporna, otwarta do
3.1.1
atmosfery
3.1.2 Objętość komory 0,125 cm3
3.1.3.1 Nominalny zakres pomiarowy dla fotonów
TAK
Podać nazwę, typ,
producenta oraz rok
produkcji
TAK
TAK
TAK
min. 30 keV ÷ 50 MV
TAK
2x10E-8 C/Gy
16 Gy/s
(napięcie 500 V)
< ± 4x10E-15 A
TAK
TAK
TAK
Podać nazwę, typ,
producenta oraz rok
produkcji
TAK
TAK
min. 66 keV ÷ 50 MeV
Białostockie Centrum Onkologii
SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę uzupełnienia sprzętu do dozymetrii
Strona 1 / 4
L.p.
PARAMETRY
WARTOŚCI
WYMAGANE
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
Nominalny zakres pomiarowy dla
min. 10 MeV ÷ 45 MeV
elektronów
3.1.3.3 Nominalny zakres pomiarowy dla protonów
min. 50 MeV ÷ 270 MeV
3.1.4 Materiał ścianki: grafit + PMMA
TAK
3.1.5 Odpowiedź nominalna
3,3 nC/Gy
Maksymalna mierzona moc dawki przy
3.1.6
12 Gy/s
ciągłym napromienianiu
3.1.7 Prąd upływu
< ± 4x10E-15 A
3.1.8 Typ przyłącza "M"
TAK
3.1.9 Kalibracja w wiązce Co-60 w Dw
TAK
4. DETEKTOR PÓŁPRZEWODNIKOWY TYPU DIODA
Detektor półprzewodnikowy, przeznaczony
TAK
do pomiarów rozkładu pola promieniowania
Podać nazwę, typ,
4.1.
fotonowego oraz elektronowego w fantomie
producenta oraz rok
wodnym – szt. 1
produkcji
4.1.1 Wodoodporny
TAK
4.1.2 Dioda typu p-Si
TAK
4.1.3 Odpowiedź niezależna od wielkości pola
TAK
min od (1 cm x 1cm)
4.1.4.1 Pomiary pól dla elektronów
do (40 cm x 40 cm)
min od (1 cm x 1cm)
4.1.4.2 Pomiary pól dla fotonów
do (10 cm x 10 cm)
Zakres energii promieniowania dla
4.1.5.1
min 6 ÷ 25 MeV
elektronów
4.1.5.2 Zakres energii promieniowania dla fotonów
min Co-60 ÷ 25 MV
0,03 mm3
4.1.6 Nominalna objętość pomiarowa
(1 mm2 x 2,5 μm)
Jednostka pomiarowa: dawka
4.1.7
TAK
zaabsorbowana w wodzie
Charakterystyka odpowiedzi przestrzennej
4.1.8
5%
(360 deg) w odniesieniu do osi detektora
4.1.9 Napięcie zasilania
0V
4.1.10 Odpowiedź nominalna
9 nC/Gy
4.1.11 Zależność temperaturowa
 0,4 %/K
4.1.12 System przyłącza „M”
TAK
5. DAWKOMIERZ
3.1.3.2
Dawkomierz kompatybilny z dawkomierzem typu UNIDOS firmy PTW Freiburg będącym
w posiadaniu Białostockiego Centrum Onkologii
Dawkomierz klasy referencyjnej,
TAK
„Secondary Standard”, przeznaczony do
Podać nazwę, typ,
5.1.
pomiarów w radioterapii,
producenta oraz rok
rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej
produkcji
oraz ochronie radiologicznej – szt. 1
5.1.1 Złącze typu „M”
TAK
6. URZĄDZENIE DO CODZIENNEJ KONTROLI WYDAJNOŚCI WIĄZEK TERAPEUTYCZNYCH NA
AKCLERATORZE Z WYPOSAŻENIEM I OPROGRAMOWANIEM
Urządzenie
6.1.
6.1.1
6.1.2
Urządzenie umożliwiające pomiary wiązki
promieniowania fotonowego i
elektronowego generowanego przez
przyspieszacz – szt. 2
Jednoczesne pomiary:
- dawki – [Gy]
- mocy dawki – [Gy/min]
- czasu ekspozycji – [s]
Automatyczny start i stop pomiaru
TAK
Podać nazwę, typ,
producenta oraz rok
produkcji
Białostockie Centrum Onkologii
SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę uzupełnienia sprzętu do dozymetrii
TAK
TAK
Strona 2 / 4
L.p.
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
PARAMETRY
Automatyczne zerowanie
Pamięć wyników pomiarowych
Zestaw akumulatorów zasilających – 1 kpl.
do każdego urządzenia
Interfejs RS232 do współpracy z PC
WARTOŚCI
WYMAGANE
TAK
min 99
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
TAK
TAK
Wyposażenie dodatkowe
6.2
6.2.1
Zasilacz do ładowania akumulatorów
określonych w punkcie 6.1.5 – szt. 2
Złącze typu EURO 230V/15 V, 50 Hz
TAK
TAK
Oprogramowanie
TAK
Podać nazwę, wersję i
6.4
producenta
oprogramowania
6.4.1 Zbieranie i archiwizacja danych
TAK
6.4.2 Współpraca z MS Excel
TAK
7. KABLE SYGNAŁOWE ORAZ UCHWYT DO MOCOWANIA KABLI
Wzmocniony
kabel
sygnałowy
typu
triaksalnego,
w
osłonie
metalowej,
przeznaczony do przyłączania detektora
referencyjnego
do
dozymetru
typu
7.1
MULTIDOS/UNIDOS
oraz
fantomu
TAK
wodnego – szt. 2
Pakiet oprogramowania przeznaczony do
obsługi urządzenia określonego w punkcie
6.1. – szt. 1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
(do instalacji w ścianie pomiędzy sterownią
a bunkrem urządzenia radioterapeutycznego)
Typ „ARM”
Złącze typu „M”
Długość przewodu: 10 m każdy
TAK
TAK
TAK
7.2
Zestaw przewodów sygnałowych
przeznaczonych do połączenia kontrolera
fantomu wodnego typu MP3 ze zbiornikiem
wodnym – 1 kpl.
TAK
7.2.1
(do instalacji w ścianie pomiędzy sterownią
a bunkrem urządzenia radioterapeutycznego)
Długość przewodów: 10 m każdy
TAK
7.3
7.3.1
Kabel RS232 przeznaczony do połączenia
kontrolera fantomu wodnego typu MP3 ze
zbiornikiem wodnym – szt. 1
(do instalacji w ścianie pomiędzy sterownią
a bunkrem urządzenia radioterapeutycznego)
Długość kabla: 10 m.
TAK
TAK
Przewód sygnałowy do dozymetru typu
MULTIDOS – szt. 1
7.4
7.4.1
7.5
TAK
(do instalacji w ścianie pomiędzy sterownią
a bunkrem urządzenia radioterapeutycznego)
Długość kabla: 10 m.
Kabel sygnałowy typu triaksalnego
przeznaczony do przyłączania detektorów
lub komór jonizacyjnych do dozymetru typu
MULTIDOS/UNIDOS – szt. 3
Białostockie Centrum Onkologii
SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę uzupełnienia sprzętu do dozymetrii
TAK
TAK
Strona 3 / 4
L.p.
7.5.1
7.5.2
7.6
7.6.1
L.p.
WARTOŚCI
WYMAGANE
TAK
TAK
PARAMETRY
Złącze typu „M”
Długość przewodów: 10 m każdy
Uchwyt do mocowania kabla sygnałowego
na ścianie pomieszczenia sterowni oraz
bunkra urządzenia radioterapeutycznego –
szt. 1
Dwa gniazda mocujące na kable ze złączami
typu „M”
TAK
TAK
WARTOŚCI
WYMAGANE
PARAMETRY
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
TAK/NIE/WARTOŚCI
OFEROWANE
SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
1. OKRES GWARANCYJNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
Okres gwarancji od daty oddania urządzeń
do eksploatacji
Czas reakcji: „przyjęcie zgłoszenia – podjęta
naprawa”
Minimalna liczba napraw powodująca
wymianę podzespołu na nowy lub
urządzenia na nowe
Bezpłatna wymiana części koniecznych do
wymiany w czasie przeglądu
24 miesiące
max. 48 godzin
konieczność więcej niż
3 napraw tego samego
uszkodzenia
TAK
do końca okresu
Okres gwarancji dla wymienionych części po
gwarancyjnego jednak nie
naprawie
mniej niż 12 miesięcy
Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie
minimum 1/rok
gwarancji
SERWIS POGWARANCYJNY
Pełna obsługa pogwarancyjna
Okres zagwarantowania dostępności części
zamiennych oraz materiałów zużywalnych
od daty sprzedaży
TAK
minimum 7 lat
Parametry, dla których wartość wymaganą określono jako „TAK” oraz parametry o określonych
wymaganych warunkach liczbowych (min. , >,  lub <, ) są parametrami z określonymi warunkami
granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub niespełnienie warunków dla parametrów z
określonymi warunkami granicznymi spowoduje odrzucenie oferty.
Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne ( np.: Data, Data Sheet, Product Data itp.)
przetłumaczone na język polski.
Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne, nowe,
niepowystawowe, nierekondycjonowane i będą po zainstalowaniu gotowe do uruchomienia bez
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
.......................................................................................
/ podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy/
Białostockie Centrum Onkologii
SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę uzupełnienia sprzętu do dozymetrii
Strona 4 / 4
Download