1 04.11.2015 do pobrania

advertisement
Formularz ofertowy załącznik nr 1
Oferta dla Krajowego Centrum ds. AIDS
z siedzibą przy ul. Samsonowskiej 1, 02-829 Warszawa
Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy składającego ofertę / imię i nazwisko oraz adres osoby składającej ofertę*
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
nr telefonu
_____________________________________
nr faksu, na który winny zostać przesyłane zapotrzebowania
_____________________________________
adres poczty elektronicznej
_____________________________________
osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji zamówienia
_____________________________________, nr tel. ___________________________ , adres poczty elektronicznej: ___________________________.
Niniejsza oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8, którego przedmiotem jest sprzedaż
i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego czterech jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem (oznaczenie sprawy
KC/AIDS/DZ/270-26/2015).
Strona 1 z 4
oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZ/270-26/2015
1. Ja (imię i nazwisko):
__________________________________________________________________________,
reprezentując firmę (nazwa firmy, siedziba lub imię i nazwisko osoby fizycznej, adres):
__________________________________________________________________________,
jako upoważniony na piśmie/ wskazany w treści Krajowego Rejestru Sądowego jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli/
wskazany w treści w ewidencji działalności gospodarczej jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woli, oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. dostawę czterech jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem
______________________________________________________________________________________________________ (producent i model)
za cenę (cena winna być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku):
l.p
1.
Przedmiot zamówienia
Liczba sztuk
Jednostka komputerowa
4
Cena jednostkowa brutto PLN
Wartość brutto PLN
[cena jednostkowa brutto x liczba sztuk]
oraz zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną:
l.p
wyszczególnienie
wymagane warunki
1.
Zastosowanie
2.
Wydajność obliczeniowa
3.
Pamięć operacyjna
Minimum 4 GB, maksymalna obsługiwana
pamięć 8 GB
4.
Wydajność grafiki
5.
Parametry pamięci masowej
Przynajmniej 700 pkt w teście PassMark G3D Mark, Videocards;
Minimum 500GB
DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual
Layer
oferowane warunki
(wypełnia Wykonawca)
praca biurowa, prezentacje i wizualizacje
graficzne.
Co najmniej 7000 pkt w teście PassMark
CPU Mark High End CPUs. Procesor
minimum 4 rdzeniowy
Strona 2 z 4
oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZ/270-26/2015
6.
Wyposażenie multimedialne
7.
Zgodność z systemami operacyjnymi i
standardami
Warunki gwarancji zestawu komputerowego
8.
9.
Wymagania dodatkowe:
Typ obudowy
Suma wymiarów obudowy
Typ zintegrowanej karty sieciowej:
Wewnętrzne karty rozszerzeń:
Interfejsy (minimalne wymagania):
PS/2
15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
HDMI
RJ-45 (LAN)
wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)
wejście liniowe (stereo)
wyjście liniowe
wejście na mikrofon (na froncie obudowy)
USB 3,0
USB ogółem
mysz optyczna
klawiatura
10. Dołączone oprogramowanie
Karta dźwiękowa zintegrowana
Zgodność z 64-bitową wersją systemu
operacyjnego Windows 7 lub Windows 10
Minimum 2 lata, koszt odbioru
uszkodzonego sprzętu i zwrot
naprawionego do siedziby
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
desktop z możliwością ustawienia w
pozycji pionowej
maksymalna (wys., głęb. szer.) 820mm
10/100/1000 Mbit/s
min. 1x PCI-Express x1
min. 1x PCI-Express x16
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
min 2 szt.
min. 8 szt., w tym minimum 2 szt. na
przednim panelu
1 szt.
1 szt.
MS Windows 7 Professional (64 bity) PL lu
Microsoft Office 2013 dla Użytkowników
Domowych i Małych Firm 32-bit/x64
(MLK)
Strona 3 z 4
oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZ/270-26/2015
2. Zobowiązuje się do wykonania dostawy do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa w terminie 10 dni
roboczych licząc od dnia zawarcia umowy oraz o dostarczenie faktury za zrealizowaną dostawę najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r.
3. Akceptuję termin płatności wynoszący 14 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert i tym samym zobowiązuję się spełnić wszystkie zawarte w nim
warunki.
5. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu .
7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą w terminie 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy załączony do zaproszenia do składania ofert. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru
złożonej przeze mnie oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez Niego wyznaczonym.
9. Do oferty załączam wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
10. Niżej wymienione części zamówienia będą realizowane przez podwykonawców (wypełnić jeżeli dotyczy): ______________________________
11. W przypadku wyboru mojej oferty, informuję, że płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia, winna być dokonana na rachunek bankowy
nr: _________________________
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.
* - niepotrzebne należy skreślić,
_______________, dnia _______________,
__________________________________________
(czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)
Strona 4 z 4
oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZ/270-26/2015
Download