Załącznik nr 2

advertisement
Załącznik nr 2
………………………………..
pieczęć wykonawcy
REGON : .................................NIP : .........................................
Nr telefonu : ................................ Nr faksu : ................................e-mail.......................................
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5824/AB/12
składamy niniejszą ofertę na częściową wymianę okien drewnianych skrzynkowych typu
weneckiego i warszawskiego, w ilości 86 szt., na nowe okna z zachowaniem wymiarów, typu,
materiału i koloru istniejących wraz z podokiennikami w ilości 86 szt. oraz robotami
towarzyszącymi związanymi z wykonaniem, dostawą i wymianą stolarki w Pałacu Paca przy
ul. Miodowej 15, w Warszawie. Zobowiązujemy się do wykonania wszystkich prac
związanych z wymianą okien zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją
Zamawiającego obejmującą:
● Projekt budowlany wymiany części okien w gmachu Ministerstwa ZdrowiaPałacu „Paca”.
● Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót .
● Książka przedmiarów
Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia za całkowite wynagrodzenie............................zł.
brutto ( słownie....................), w tym VAT......% , w tym za:
Etap I -Dostawa fabrycznie nowych okien wraz z podokiennikami w ilości 86 szt.
do 20 grudnia 2012 r.- za cenę....................................... zł
Etap II - Demontaż i montaż nowych okien wraz z podokiennikami oraz w ilości 86 szt.
do 30 kwietnia 2013 r.- za cenę....................................... zł
Uwaga: Zamawiający wymaga, by oferowana cena zawierała wszelkie należności
za wykonane zamówienie, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Podstawą
do określenia ceny oferty są kosztorysy ofertowe sporządzone przez Wykonawcę na
podstawie załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarów
robót. Ceny (w złotych polskich) powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc
po przecinku.
Oświadczamy, że:
1) udzielamy ………miesięcy gwarancji na wykonane roboty (wymagane min. 60 m-cy
od zakończenia realizacji II etapu umowy),
2) w przypadku, gdyby nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy
umowę według załączonego wzoru w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
3) jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert,
4) akceptujemy termin płatności.
Do oferty załączamy następujące dokumenty:
.................................................
……………………., dnia ....................
.
……………………………………
( podpis i pieczątka imienna uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy )
Download