System oddymiania przekrytego dziedzińca i klatki schodowej

advertisement
PROJEKT WYKONAWCZY
System oddymiania przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
Obiekt:
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
Spis treści:
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ____________________________________________ 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA _____________________________________________ 3
3. OPIS SYSTEMU _________________________________________________________ 3
4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA _______________________________ 5
KLAPA DYMOWA Z PODSTAWĄ PROSTĄ .................................................................................................................... 5
CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM RZN 440X K ............................................................................................... 6
OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR 40 .......................................................................................................................... 6
PRZYCISKI ODDYMIANIA RT 42 I RT 42ST ............................................................................................................... 7
NAPĘD DRZWIOWY DDS 50/500 ............................................................................................................................... 7
SIŁOWNIKI ŁAŃCUCHOWE ......................................................................................................................................... 7
SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KA ................................................................................................................................... 8
LOKALIZACJA CENTRALI SYSTEMU ODDYMIANIA ...................................................................................................... 8
ZASILANIE CENTRAL.................................................................................................................................................. 8
ZASILANIE AWARYJNE ............................................................................................................................................... 8
MONTAŻ INSTALACJI ................................................................................................................................................. 8
5. UWAGI KOŃCOWE ______________________________________________________ 9
ZALECENIA DLA WYKONAWCY.................................................................................................................................. 9
DOKUMENTACJA ...................................................................................................................................................... 9
SZKOLENIE ............................................................................................................................................................... 9
KONSERWACJA ......................................................................................................................................................... 9
PROCEDURA ODBIORU .............................................................................................................................................. 9
6. WYKAZ URZĄDZEŃ ____________________________________________________ 10
7. RYSUNKI ______________________________________________________________ 11
8. WYKAZ CERTYFIKATÓW _______________________________________________ 12
2
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji systemu oddymiania przekrytego dziedzińca i klatki
schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce przy ul. Malinowej. Projekt opracowano zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami.
2. Podstawa opracowania
2.1.
Zlecenie na wykonanie prac projektowych
2.2.
Ustalenia ze spotkań roboczych
2.3.
Rzuty budowlane obiektu dostarczone przez Zleceniodawcę
2.4.
Obowiązujące normy i dokumenty związane z projektem:












PN-B-02877-4 – Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła
PN-ISO 6790 - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie.
PN-EN 50130-4:2002 – Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna
BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania
PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego, oprzewodowanie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 póz. 414) - tekst jednolity
ustawy - Dz.U. 2000 nr 106 póz. 1126 z późn. zmianami.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U.
Nr 80 z 2006r)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690 z późn.
zmianami.)
Zasady sterowania automatycznymi urządzeniami przeciwpożarowymi przez systemy sygnalizacji
pożarowej. (opracowanie J. Sawickiego)
Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczeń (Poradnik pod red. A. Wójcika)
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa
Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów
3. OPIS SYSTEMU
Oddymianie grawitacyjne przekrytego dziedzińca i klatki schodowej będzie się odbywać poprzez
otwarcie klap dymowych na ostatniej kondygnacji, oraz otwarcie drzwi wejściowych i okien na
parterze w celu dostarczenia powietrza.
W celu oddymiania przekrytego dziedzińca konieczne jest zastosowanie klap dymowych w świetlikach na
dachu.
W celu oddymiania klatek schodowych konieczne jest zastosowanie klap dymowych w dachu (z uwagi na
obowiązujące przepisy i PN w istniejących oknach nie jest możliwe zastosowanie systemu oddymiania).
W celu zapewnienia prawidłowego oddymiania klatek schodowych należy wyciąć otwory w stropie i w
dachu. Klapę dymową należy zamontować w dachu.
Prace związane z montażem klap dymowych należy poprzedzić opracowaniem dokumentacji
wykonawczej (rysunki i niezbędne obliczenia).
Otwarcie klap dymowych nastąpi po wykryciu pożaru przez system sygnalizacji pożaru i podaniu
sygnału sterującego do central oddymiających RZN (na parterze – napowietrzanie i piętrze –
oddymianie), oraz przez przyciski oddymiające.
System sygnalizacji pożaru należy wyposażyć w moduły sterujące. Projekt SSP stanowi odrębne
opracowanie.
Dobór powierzchni oddymiania:
Zgodnie z normą PN-B-02877-4:2001 punkt 4.1:
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynków niskich i
średniowysokich powinna wynosić, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki
schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niż 7%.
3
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
Dla przekrytego dziedzińca należy przyjąć 3% powierzchni rzutu poziomego podłogi. Strefa oddymiania nie
będzie większa niż 800-1300m2 (przy max dopuszczalnej 2600m2).
Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0m2 w budynkach niskich i
średniowysokich i 1,5m2 w budynkach wysokich.
OBLICZENIA dla klatki schodowej:
Przyjęta do obliczeń powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schodowej wynosi 8,64m2.
α=5% ; F=8,64m2 →
Acz=5%*F = 0,432m2
2
w budynkach niskich i średniowysokich:
Acz1,0m
→
Acz=1m2
W obiekcie, na najwyższej kondygnacji nad klatką schodową należy zainstalować klapę dymową o
powierzchni czynnej oddymiania min 1 m2.
Dla rozpatrywanej klatki schodowej najbardziej odpowiednią będzie (dostępna w standardzie) klapa dymowa
MCR PROLIGHT PLUS E 100/180 o wymiarach 100x180 [cm] (pow. czynna oddymiania 1,08m2)
NAPOWIETRZANIE
W celu zapewnienia powietrza uzupełniającego, należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów
doprowadzających.
Dopływ powietrza kompensacyjnego realizowany jest poprzez drzwi wejściowe na parterze. Drzwi te należy
wyposażyć w napędy drzwiowe. Zasilanie siłowników wykonać przewodem HDGs 3x2,5mm2 mocowanych
na certyfikowanych uchwytach minimum E30.
Odpowiedni napływ świeżego powietrza będzie zapewniony poprzez drzwi wyjściowe mieszczące się na
parterze budynku. Drzwi powinny spełniać następujące warunki:
 otwierane na zewnątrz;
 możliwość zamontowania napędu typu DDS systemu oddymiania;
 przy otwieraniu nie będą zawężać drogi ewakuacji;
 otwarcie następuje automatycznie po wykryciu zadymienia przez System Oddymiania;
 ewentualny system domofonowy lub kontroli dostępu, utrzymujący drzwi napowietrzające w
normalnie zamkniętej pozycji, należy dostosować do następujących wymagań:
o
zanik prądu na ryglu powoduje jego otwarcie (zastosowanie rygla elektromagnetycznego
rewersyjnego)
o
wejście centrali w stan alarmu i rozłączenie obwodu poprzez moduł przekaźnikowy TR 42
spowoduje odcięcie napięcia do rygla i możliwość otwarcia drzwi poprzez DDS 50/500.
Minimalna powierzchnia geometryczna otworów napowietrzających w świetle:
An = 1,30 x Ag
An = 1,30 x (100x180) = 2,34 m2
Drzwi 140 x 215 = 3,01m2
OBLICZENIA dla patio:
Przyjęta do obliczeń powierzchnia rzutu poziomego podłogi patio wynosi 981,12m2.
α=3% ; F=981,12m2
→
Acz=3%*F = 29,4336m2
2
w budynkach niskich i średniowysokich:
Acz1,0m
→
Acz=29,43m2
W obiekcie, na najwyższej kondygnacji nad patio należy zainstalować klapy dymowe w świetlikach.
Dla rozpatrywanej przestrzeni najbardziej odpowiednią będzie klapa o wymiarach np. 150x200 [cm] w ilości
18 szt. (pow. czynna oddymiania 1,8m2 x 18 = 32,4m2).
4
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
NAPOWIETRZANIE
W celu zapewnienia powietrza uzupełniającego, należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów
doprowadzających.
Dopływ powietrza kompensacyjnego realizowany jest poprzez drzwi wejściowe na parterze. Drzwi te należy
wyposażyć w napędy drzwiowe. Zasilanie siłowników wykonać przewodem HDGs 3x2,5mm2 mocowanych
na certyfikowanych uchwytach minimum E30.
Odpowiedni napływ świeżego powietrza będzie zapewniony poprzez drzwi wyjściowe mieszczące się na
parterze budynku. Drzwi powinny spełniać następujące warunki:
 otwierane na zewnątrz;
 możliwość zamontowania napędu typu DDS systemu oddymiania;
 przy otwieraniu nie będą zawężać drogi ewakuacji;
 otwarcie następuje automatycznie po wykryciu zadymienia przez System Oddymiania;
 ewentualny system domofonowy lub kontroli dostępu, utrzymujący drzwi napowietrzające w
normalnie zamkniętej pozycji, należy dostosować do następujących wymagań:
o
zanik prądu na ryglu powoduje jego otwarcie (zastosowanie rygla elektromagnetycznego
rewersyjnego)
o
wejście centrali w stan alarmu i rozłączenie obwodu poprzez moduł przekaźnikowy TR 42
spowoduje odcięcie napięcia do rygla i możliwość otwarcia drzwi poprzez DDS 50/500.
Minimalna powierzchnia geometryczna otworów napowietrzających w świetle:
An = 1,30 x Ag
An = 1,30 x (150x200x18) = 70,2m2
Zespół okien i drzwi:
FS.04
FS.01
FS.02
Zespół okien i drzwi – lewa strona
Drzwi Dz6
FS.03
Zespół okien i drzwi – prawa strona
RAZEM An
1m2
13,3m2
4,2m2
21 m2
3,87 m2
16,5 m2
11 m2
70,87 m2
4. Opis instalacji systemu oddymiania
Klapa dymowa z podstawą prostą
Klapa dymowa DYMKLAP służy do usuwania z zamkniętych pomieszczeń dymu i
gorących gazów, powstających w czasie pożaru. Klapy dymowe otwierają się o kąt
90o zależnie od systemu sterowania. Klapa oddymiająca składa się z otwieranego
skrzydła wykonanego ze stali galwanizowanej, w którym zamontowana jest
podwójna kopuła z akrylu, poliestru, poliwęglanu litego lub płyta z poliwęglanu
kanalikowego. Skrzydło za pomocą zawiasów połączone jest z podstawą klapy.
Podstawa prosta wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją termiczną
zamocowaną od zewnątrz.
W celu montażu klap dymowych na ostatniej kondygnacji klatek schodowych należy wykonać otwory w
dachu.
5
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
Centrala sterująca oddymianiem RZN 440x K
System oddymiania 440x-K zawiera wszystkie komponenty niezbędne dla tego
rodzaju instalacji na klatkach schodowych wyposażonych w okna połaciowe lub
fasadowe. Najważniejsza część instalacji, centrala RZN 440x-K, posiada wysoki
standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi. Zintegrowany service timer do
kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania
funkcji np.: alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania,
ograniczenie wysuwu stanowi standardowe elementy systemu.
Parametry

konstrukcja kompaktowa dla całkowitego prądu napędu od 2 do 8A

stabilizowane napięcie wyjściowe

możliwość podłączenia maks. 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych

wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez D+H

włączalne funkcje bezpieczeństwa: zakłócenie = alarm,

resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych

możliwość przyłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modułu dodatkowego

główna płyta drukowana z 1 miejscem wtykowym na moduł dodatkowy.

centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego;

zamykane drzwiczki z blachy stalowej (możliwość odrębnego nabycia podtynkowego zestawu
montażowego do centrali

zamykana obudowa natynkowa z blachy stalowej (-KS)

możliwość przyłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych

72 godziny awaryjnego zasilania w wypadku przerwy w dostawie energii z sieci

wymagane 2 akumulatory w połączeniu ze środkami alarmowymi

w programie D+H dostępne są jako akcesoria: przycisk oddymiania i wentylacji, napędy okienne,
czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące instalacji wiatrowej, deszczowej i temperatury
pomieszczeń.
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe:
Moc znamionowa:
Temperatura pracy:
Stopień ochrony:
Rodzaje pracy
wyjścia napięciowe:
dopuszczalne obciążenie wyjść:
230VAC, 50Hz
240VA
-5 do +40 st. C
IP30
- dozór: praca długotrwała
- stan alarmu / przewietrzanie: praca krótkotrwała
24VDC
2  8A
Optyczna czujka dymu DOR 40
Optyczna czujki dymu DOR 40 umożliwia wczesne wykrycie powstającego pożaru, na
ogół przed utworzeniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.
Czujka DOR-40 reaguje na widzialne produkty spalania towarzyszące powstawaniu
pożaru. Ich wniknięcie do komory pomiarowej czujki powoduje rozproszenie
strumienia świetlnego pochodzącego od wewnętrznego źródła światła. Światło
rozproszone na cząstkach dymu dociera do fotoogniwa, które w stanie normalnym nie
jest oświetlone. Powstający fotoprąd zostaje wzmocniony i po przekroczeniu
określonego poziomu wyzwala układ spustowy. Następuje gwałtowny wzrost prądu, co jako kryterium
pożaru przekazywane jest do centrali sygnalizacji pożaru. W czujce znajduje się wskaźnik optyczny, który
świeci się wtedy, gdy czujka znajduje się w stanie alarmu. Umożliwia to dokładną lokalizację pożaru i
stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujek. Jeśli czujka jest źle widoczna lub źle
zainstalowana w trudnodostępnym miejscu można ją wyposażyć w dodatkowy wskaźnik optyczny
zainstalowany w dostępnym i widocznym miejscu. Czujki DOR instaluje się, gdy w pomieszczeniach
chronionych znajdują się przedmioty lub materiały wydzielające dym przy powstającym pożarze.
6
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
Dane techniczne:
prąd dozorowania
zasilanie
wykrywane pożary testowe
temperatura pracy
gniazdo
60μA
z centrali
TF2 do TF5
-25ºC ÷ +55ºC
G -40
Przyciski oddymiania RT 42 i RT 42ST
Przycisk oddymiania RT 42 służy do ręcznego uruchamiania alarmu systemu
oddymiania oraz jego kasowania. Zastosowana sygnalizacja świetlna i akustyczna (RT
42-ST) umożliwia także stwierdzenie faktycznego stanu pracy systemu oddymiania
Urządzenie, w którym po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku przesyła kryterium
alarmu pożarowego.
Dane techniczne:
Funkcje:
Sygnalizacja diodowa
Sygnalizacja dźwiękowa
Sygnalizacja dźwiękowa uruchamiana
Głośność:
Napięcie:
Prąd alarmowy:
Obudowa:
Kategoria ochrony:
Zakres temperatury:
alarm
kasowanie alarmu
system OK. – dioda zielona
alarm – dioda czerwona
uszkodzenie – dioda żółta (RT 42-ST)
(RT 42-ST)
jest w przypadku alarmu lub zakłócenia
70db
24V DC
20mA
ABS, szara (RAL 7035)
IP 40
-10°C do 50°C
Napęd drzwiowy DDS 50/500
Napęd drzwiowy stosuje się jako zdalne sterowanie drzwi w celu niezbędnego
dopływu powietrza oraz otwarcie drogi ewakuacyjnej.
Dane techniczne:
Zasilanie:
24VDC±15%, 1A
Moc:
Siła pchania:
Siła ciągnięcia:
150N
Czas pracy:
12sec. / 100mm
Odporność ogniowa:
30min. / 300ºC
Obudowa:
anodowane aluminium
30W
500N+20% rezerwy
Siłowniki łańcuchowe
DOBÓR SIŁOWNIKA TYPU KA DO OKNA
1.
2.
Głównym kryterium doboru siłownika do okna są wymiary okna a – wysokość, b – szerokość
Podczas doboru siłownika korzystamy z przekształconego wzoru obliczeniowego, który pozwala nam na
odpowiedni dobór wysięgu siłownika tak, aby uzyskać maksymalną czynną powierzchnię oddymiania tego
okna:
X 
gdzie:
a *b
[ m]
ab
x – wymagany wysięg
7
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
a – wysokość
b - szerokość
Siłownik łańcuchowy KA
Napęd łańcuchowy KA można stosować jako zdalne sterowanie elektryczne do prawie wszystkich typów
okien. Siłownik posiada elektroniczne wyłączanie krańcowe i przeciążeniowe.
Dane techniczne
Zasilanie:
Siła zamykania:
Czas wysuwu:
Rodzaj członu nap.:
Stopień ochrony:
Zakres temperatur:
24V= 1A
300N
8s/100mm
łańcuch
IP 50
od -5°C do +75°C
Opis działania
Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidłowo zainstalowanym układzie, centrala oddymiania RZN
wskazuje poprawną pracę świeceniem diody LED (zielona) na płycie przycisku oddymiania.
Alarmowanie
W przypadku alarmu pożarowego (wykrycie dymu przez optyczne czujki dymu) lub wciśnięcie
przycisku oddymiania, centrala zgłosi alarm i wysteruje wentylator poprzez szafę sterującozasilającą oraz siłowniki, które otworzą okna w celu napowietrzenia klatki.
Postępować zgodnie z instrukcją producenta.
Lokalizacja centrali systemu oddymiania
W obiektach zaprojektowano lokalizację central oddymiania na ostatniej kondygnacji – do oddymiania, oraz na parterze
w pobliżu zespołu okien i drzwi przewidzianych do napowietrzania.
Zasilanie central
Zasilanie central należy prowadzić osobną linią zasilającą, przewodem HDGs 3x2,5 mm2 z najbliższej rozdzielni
elektrycznej (np. piętrowej).
Zasilanie awaryjne
Na wypadek zaniku napięcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria akumulatorów o napięciu 24V i
pojemności odpowiedniej pojemności (1,3  17 Ah). Przełączenie zasilania zasadniczego na rezerwowe następuje
samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu.
Bateria akumulatorów jest ładowana samoczynnie przez urządzenie ładujące zintegrowane z zasilaczem centrali.
Ogólna sprawność baterii jak i urządzenia ładującego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia są sygnalizowane.
Montaż instalacji
Połączenia między centralą i przyciskami oddymiania należy wykonać kablem YnTKSYekw 3x2x0,8.
Połączenia pomiędzy centralą oddymiania i czujnikiem deszczu należy wykonać przewodem OMY 4x1.
Połączenia między centralą i siłownikami należy wykonać kablem HDGs 2x2,5. Sterowanie z SSP należy
wykonać przewodem HDGs 2x1. Przewody linii dozorowych należy prowadzić w listwach PCV, rurkach
instalacyjnych lub w korytach kablowych. Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym HDGs (sterowanie
urządzeniami zewnętrznymi, wykonawczymi) należy zastosować metalowe uchwytki i kołki.
Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach).
Przepusty w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie
elementów budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co
najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej.
Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach winidurowych.
8
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
5. Uwagi końcowe
Zalecenia dla wykonawcy

Siłowniki instalować do klapy dymowej przy pomocy konsol mocujących.

Przewody połączeniowe do siłowników i napędów drzwiowych należy łączyć w puszkach PIP 2A.

Całość robót należy skoordynować z innymi branżami, a zwłaszcza z branżą elektryczną i SSP.

Należy przeszkolić personel użytkownika w zakresie zasad działania systemu oddymiania i jego obsługi.

Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski, siłowniki itp.) należy
uzgodnić z projektantem oraz wykonawcą instalacji.
Dokumentacja
Pomieszczenie ochrony obiektu, należy wyposażyć w dokumenty związane z obsługą techniczną i konserwacyjną
systemu oddymiania:

Plan sytuacyjny (wyciąg) z zaznaczeniem urządzeń systemu oddymiania.

Opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji.

Książka pracy systemu oddymiania, w której należy notować wszystkie prace związane obsługą
techniczną, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia / włączenia, jak również wszystkie wypadki
alarmów pożarowych (w tym fałszywych) i uszkodzeniowych – z podaniem daty i godziny zdarzenia;
wszystkie wpisy muszą być imienne.

Wykaz osób funkcyjnych, to znaczy osoby związane z obiektem, które należy w pierwszej kolejności
powiadomić o pożarze w obiekcie; adresy i numery telefonów służbowych i prywatnych.

Nazwa i adres konserwatora.
Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w budynku powinny być przeszkolone w zakresie obsługi systemu oddymiania.
Bezpośredni nadzór całodobowy nad centralką systemu oddymiania sprawować będą wytypowani pracownicy.
Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemu oddymiania. Każda ze szkolonych osób
musi mieć możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą systemu oddymiania.
Konserwacja
Poniżej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu oddymiania w aspekcie sprawności technicznej i
operacyjnej. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.

Obsługa Codzienna. Sprawdzić wskazania centralki systemu oddymiania.

Obsługa Kwartalna. Sprawdzić poprawność pracy systemu oddymiania.

Obsługa Roczna.
Procedura odbioru
Odbiór techniczny instalacji systemu oddymiania powinien być przeprowadzony w obecności przedstawiciela inwestora,
inspektora nadzoru, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s ochrony przeciwpożarowej i przyszłego konserwatora.
W czasie odbioru należy sprawdzić m. in. sposób komunikacji systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru,
zgodność z projektem technicznym i parametry elektryczne linii.
UWAGA: Na dzień odbioru powinna być sporządzona umowa na konserwację systemu oddymiania.
9
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
6. Wykaz urządzeń
Opis
Klapa dymowa z siłownikiem elektrycznym
Centrala sterująca oddymianiem RZN-1, RZN-6
Centrala sterująca oddymianiem RZN-4
Centrala sterująca oddymianiem RZN-2, RZN-3,
RZN-7
Centrala sterująca oddymianiem RZN-5, RZN-8
Centrala sterująca oddymianiem RZN-9
Akumulator 12V/1,3Ah
Akumulator 12V/2,2Ah
Akumulator 12V/7,2Ah
Akumulator 12V/12Ah
Akumulator 12V/17Ah
Panel liniowy dla central RZN 43xx-E
Moduł dwóch przekaźników bezpotencjałowych
NO/NC - alarm + uszkodzenie
Moduł impulsu dla central kompaktowych RZN-K
lub modułowych RZN -M
Siłownik łańcuchowy
Napęd drzwiowy
Puszka instalacyjna
Przycisk oddymiania
Czujka deszczu
Przewód instalacyjny (przyciski)
Przewód instalacyjny (monitorowanie z SSP)
Przewód instalacyjny (sterowanie z SSP)
Przewód instalacyjny (zasilanie)
Przewód instalacyjny (siłowniki)
Rurki i listwy instalacyjne
Materiały instalacyjne: kołki, uchwyty, wkręty itp.
Przepusty kablowe, masy uszczelniające o
odpowiedniej klasie odporności ogniowej
10
kpl.
szt.
szt.
Ilość
18
2
1
szt.
3
RZN 4332-E6
RZN 4404-K V2
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
LE 513
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
2
1
2
2
4
6
4
2
TR 42
szt.
9
IM 44-K/M
szt.
9
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
48
26
92
10
2
1
1
1
1
1
1
1
kpl.
1
Typ
RZN 4408-K
RZN 4402-K V2
RZN 4416-M
KA 32/600
DDS 50/500
PIP 2A
RT 42
REM 42
YnTKSYekw 3x2x0,8
YnTKSYekw 1x2x0,8
HDGs 2x1
HDGs 3x2,5
HDGs 2x2,5
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
7. Rysunki
11
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Oddymianie przekrytego dziedzińca i klatki schodowej
8. Wykaz certyfikatów
Nr certyfikatu
Opis
Data
wydania
Data
ważności
2410/2007
Centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania
typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx - E
2007-04-12
2012-01-16
AT-0401-0109/2007
Centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania
typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx - E
2007-01-17
2012-01-16
2401/2007
Elektryczne siłowniki łańcuchowe typ: KA3/2xxx, KA50/xxx,
KA32/xxx-BSY, KA50/xxx-BSY, KA64/xxx-TW
2007-03-16
2012-03-15
2400/2007
Elektryczne siłowniki zębatkowe typu: XA31/xxx, ZA81/xxx,
ZA101/xxx, ZA153/xxx, ZA31/xxx-BSY, ZA81/xxx-BSY,
ZA101/xxx-BSY, ZA153/xxx-BSY
2007-03-16
2012-03-15
2468/2007
Ręczny przycisk oddymiania typ RT42, RT42-ST
2007-05-18
2011-12-14
AT-0402-0108/2006
Ręczny przycisk oddymiania typu RT w odmianach: RT42,
RT42-ST, RT42-2, RT42-3, RT43H, RT43-N
2006-12-15
2011-12-14
1981/2006
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu YnTKSY i YnTKSX w
wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw
(1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05)
2006-01-09
2010-10-17
2006-06-23
2011-05-21
AT-0017/2005
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu: YnTKSY i YnTKSX
0013/2007
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu: YnTKSY i YnTKSX
07/16-639-2/A
Telekomunikacyjne kable stacyjne typu YnTKSY
2173/2006
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu HDGs (FE 180) PH 90; HDGs ekwf (FE
180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs ekwf (FE 180) PH
90;
AT-0057/2006
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu: HDGs PH90, HDGs ekwf PH90, HLGs
PH90, HLGs ekwf PH90
07/16-714-1/A
Kable elektroenergetyczne typu: HDGs FE180/PH90 i HDGs
ekwf FE/180/PH90
008/2007
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu: HDGs PH90, HDGs ekwf PH90, HLGs
PH90, HLGs ekwf PH90
07/16-647-1/A
Telekomunikacyjne kable stacyjne typu HTKSHekw
12
Download