budowlanych

advertisement
INFORMACJA BIOZ
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Nazwa zamówienia:
Projekt wykonawczy zabezpieczeń
przeciwpożarowych montażu systemu sygnalizacji
pożarowej, systemu oddymiania oraz instalacji
hydrantowej wewnętrznej
Adres obiektu:
Brzeg, ul. Kamienna 2
Inwestor:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana
Kochanowskiego w Brzegu, ul. Kamienna 2
Autor opracowania:
mgr inż. Ireneusz Dąbrowski
Zakres robót:
BUDOWLANA
ELEKTYCZNA
SANITARNA
Opracowanie:
mgr inż. Ireneusz Dąbrowski
Data opracowania:
listopad 2009 r.
1
1. Wstęp
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ,
czyli Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Plan BIOZ sporządza się w przypadku gdy:
Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie
będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność robót
będzie przekraczać 500 osobodni.
Lub
W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót
budowlanych :

Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności
przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

Stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,

Prowadzonych w tunelach, studniach, pod ziemią,

Wykonywanych przez kierującymi pojazdami zasilanymi z linii nadpowietrznych,

Wykonywanych w kesonach, w atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,

Wymagających użycia materiałów budowlanych,

Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,
UWAGA !
Szczegółowy zakres robót ogłoszony jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowa (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
Opracowanie zostało wykonano ze względu na umowę z Inwestorem wymagającym
opracowania planu BIOZ dla robót nie wymagających opracowania.
2
2. Zakres robót i kolejność realizacji;

Roboty demontażowe i montażowe drzwi i okien oddymiających,

Roboty instalacyjne niskoprądowe systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania,

Prace montażowe instalacji hydrantowej,

Prace instalacyjne – podłączenie instalacji elektrycznej zestawu hydroforowego,

Montaż uszczelek przeciwpożarowych w drzwiach.
2.1.
Etap I
2.1.1.
Wyznaczenie drzwi i okien przeznaczonych do demontażu.
2.2.
Etap II
2.2.1. Demontaż istniejących drzwi w piwnicy oraz okien przeznaczonych do oddymiania.
2.2.
Etap III
2.3.1. Demontaż i montaż drzwi przeciwpożarowych stalowych przy pomocy kotw metalowych,
wypełnienie pełną zaprawą oraz wykończenie poprzez nałożenie tynku, gładzi gipsowej i
malowania.
2.3.2. Montaż instalacji systemu sygnalizacji pożarowej,
2.3.3. Montaż instalacji systemu oddymiania,
2.3.4. Demontaż i montaż okien oddymiających,
2.3.5. Montaż instalacji hydrantowej oraz hydrantów DN 25,
2.3.6. Montaż zestawu hydroforowego,
2.3.7. Montaż oraz regulacja samozamykaczy drzwiowych,
3
2.3.8. Montaż uszczelek przeciwpożarowych w drzwiach na poszczególnych kondygnacjach,
2.4.
Etap IV
2.4.1. Próba działania systemu sygnalizacji pożarowej
2.4.2. Próba działania systemu oddymiania.
2.4.3. Próba działania instalacji hydrantowej wewnętrznej z zestawem hydroforowym
3. Wykaz istniejących obiektów
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu, ul. Kamienna 2
4, Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Zachować należytą staranność i warunki bezpieczeństwa przy eksploatacji instalacji
elektrycznej.
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas wykonywania
prac budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych
5.1. Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, eksploatacja narzędzi elektrycznych w trakcie
wykonywania prac.
5.2. Zagrożenie upadkiem podczas montażu okien, siłowników elektrycznych, systemu
sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania.
5.3. Zagrożenie podczas montażu instalacji hydrantowej.
4
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.
Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy w budynku zostanie przeszkolony
z przepisami BHP obowiązujących dla poszczególnych robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do montażu ścianek, drzwi i systemów oddymiania, zamknięć ogniowych
oraz kanałów wentylacyjnych, kierownik budowy powinien zaopatrzyć pracowników w sprzęt
ochrony indywidualnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót na wysokości lub
z rusztowań należy przeprowadzić właściwy instruktaż używania sprzętu i wykonywania
zabezpieczeń. Po wykonaniu zabezpieczeń należy dokonać ich odbioru i sprawdzenie przed
przystąpieniem do właściwych robót budowlanych.
Kierownik budowy powinien udzielić pracownikom instruktażu i zademonstrować sposób
użytkowania sprzętu.
7. Telefony alarmowe




Policja
- 997
Straż pożarna
- 998
Pogotowie ratunkowe - 999
Telefon ratowniczy
- 112
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń






właściwa i prawidłowa organizacja prac,
prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,
stosowanie sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych posiadających wymagane atesty,
świadectwa i aprobaty techniczne,
przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP obowiązujących w trakcie
wykonywania robót budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy,
zapoznanie się z rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,
W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia należy niezwłocznie opuścić
stanowisko pracy i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia.
W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa mienia należy niezwłocznie ustalić
przyczynę i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia.
Opracował: mgr inż. Ireneusz Dąbrowski
5
Download