bioz

advertisement
Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP .
Opole ul. Głogowska
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Opis projektowanego rozwiązania:
Zakres rzeczowy obejmuje:
 demontaż instniejącej sygnalizacji ulicznej,
 budowę instalacji zasilającej,
 montaż szafki zasilająco-pomiarowej,
 montaż szafki i sterownika sygnalizacji ulicznej,
 wymianę masztów HY,
 mantaż słupów z wysięgnikami ,
 budowę nowych odcinków kanalizacji kablowej kabli sterowniczych,
 montaż latarni sygnalizacji ulicznej
 montaż oznakowania pionowego (wymiana znaków)
 wykonanie oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi.
Kanalizację kablową projektuje się z rur AROT typu DVK o przekrojach zależnych od
ilości kabli wprowadzanych do kanalizacji (Ø 75). Studnie kablowe typu
SK-1 lub SK-2 prefabrykowane – betonowe. Głębokość układania kanalizacji:
-
pod chodnikami i zileńcami 0,6m
-
pod jezdnią 0,9m
Przejścia pod jezdnią wykonać metodą przewiertu sterowanego.
Konstrukcje wsporcze:
-
maszty rurowe typu HY
-
słupy wraz z wysięgnikami wg załączonych rysunków firmy MABO lub
MIRS lub innych firm o podobnych parametrach użytkowych i walorach
estetycznych
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
Zakres robót obejmuje:
Roboty rozbiórkowe:
 demontaż istniejącej sygnalizacji świetlnej,
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP .
Opole ul. Głogowska
 demontaż znaków drogowych przeznaczonych do wymiany
 rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w miejscach układanych
kanalizacji kablowych,
Roboty ziemne:
 wykopy pod kanalizacje kablowe
 wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych,
 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,
Budowa nowej sygnalizacji świetlnej:
 układanie kanalizacji kablowej,
 montaż studni kablowych prefabrykowanych,
 montaż konstrukcji wsporczych sygnalizacji,
 wykonanie przewiertów sterowanych pod nawierzchnią jezdni,
 układanie kabli w kanalizacjach i konstrukcjach wsporczych,
 wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej sygnalizację,
 montaż szafy zasilającej wraz z przyrządami pomiarowymi,
 montaż szafy sterownika,
 mantaż osprzętu sygnalizacji świetlnej (sygnalizatory, ekrany itp.)
Roboty drogowe:
 odbudowa nawierzchni drogowych jezdni i chodników,
Organizacja ruchu:
 wykonanie oznakowania pionowego,
 wykonanie oznakowania poziomego,
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
W obszarze zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym
znajdują się następujące elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 sieci elektroenergetyczne,
 sieć wodociągowa,
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP .
Opole ul. Głogowska
 sieć gazowa,
 sieć ciepłownicza.
Inne zagrożenia bezpieczeństwa:
 natężenie ruchu pojazdów
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia.
Przewidywane możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót
budowlanych to:
 uszkodzenie przewodów elektrycznych, dotknięcie przewodów:
 skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności,
 rodzaj zagrożenia: porażenie prądem,
 miejsce wystąpienia: na długości sieci elektroenergetycznej,
 czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego.
 uszkodzenie sieci gazowej:
 skala zagrożenia: duża,
 rodzaj zagrożenia: wybuch gazu,
 miejsce wystapienia: na uszkodzonej sieci gazowej,
 czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego.
 zagrożenia związane z ruchem pojazdów :
 skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności,
 rodzaj zagrożenia: obrażenia ciała i zagrożenie życia,
 miejsce wystąpienia: w rejonach prowadzonych robót w pobliżu jezdni ,
 czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamierzenia budowlanego.
Podczas wykonywanych robót należy uwzględniać warunki podane przez właścicieli
uzbrojenia terenu zawarte w pismach uzgadniających projekt.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP .
Opole ul. Głogowska
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy
podczas odprawy pracowników wskazuje powyższe z określeniem rodzaju
zagrożenia, miejsca i skali zagrożenia. Omawia sposoby zapobiegania
zagrożeniom oraz metody ewentualnego udzielania pierwszej pomocy w
przypadku ich wystąpienia. Przydzielony powinien być sprzęt ochronny oraz
wskazana jest lokalizacja sprzętu ratowniczego. Każdorazowo przed zmianą
stanowiska pracy kierownik budowy udziela osobom zmieniającym to
stanowisko szkolenia na stanowisku pracy.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń.
Podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono
roboty związane z demontażem i montażem ciężkich elementów a także roboty
ziemne i fundamentowe należy:
 przy wykonywaniu robót związanych z demontażem i montażem ciężkich
elementów - posiadać niezbędne ochronne nakrycie głowy, kamizelki
ochronne z elementami odblaskowymi oraz odpowiednie obuwie ochronne.
przy wykonywaniu robót ziemnych i fundamentowych – odpowiednio
zabezpieczyć krawędzie wykopu, a wszelkie roboty w strefach lokalizacji
sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych, cieplnych itp.
wykonywać po uprzednim ręcznym wykonaniu przekopu kontrolnego
 przy montażu konstrukcji wsporczych i innych za pomocą dźwigów należy
zachować szczególna ostrożność.
Teren wykonywanych robót powinien być wyraźnie oznaczony i zabezpieczony
przed wejściem osób postronnych zgodnie z projektem organizacji ruchu
zastępczego, który należy opracować i zatwierdzić w Urzędzie Miasta Opola.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP .
Opole ul. Głogowska
Tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi (zgodnie z
rozporządzeniem szczegółowym) powinna być ustawiona w miejscu
widocznym.
Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania wszystkich zabezpieczeń
związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia zgodnie z przepisami BHP.
Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP.
Wykonawca robót we własnym zakresie wyposaży obiekt w czasie realizacji
robót we wszystkie systemy zabezpieczające w tym pomosty robocze,
oporęczowanie ochronne itp. niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie:
mgr inż. Artur Jankowski
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Download