rada miejska

advertisement
RADA MIEJSKA
W LUBINIE
UCHWAŁA NR IV/27/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 11 stycznia 2011r.
w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania zarządzania publiczną drogą
wojewódzką nr 335 w granicach administracyjnych miasta Lubina w latach 2011 – 2014 w części
dotyczącej eksploatacji, bieżącego utrzymania, remontów bieżących istniejących sygnalizacji
świetlnych przy tej drodze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 w związku z art. 20 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: z 2007 r. Dz. U. Nr 19 poz. 115, z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na przejęcie części zadań z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego
polegających na wykonywaniu niektórych zadań wynikających z zarządzania drogami wojewódzkimi w
granicach administracyjnych miasta Lubina w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich w granicach
administracyjnych miasta Lubina w latach 2011 – 2014 w części dotyczącej eksploatacji, bieżącego
utrzymania, remontów bieżących istniejących sygnalizacji świetlnych przy drodze wojewódzkiej nr 335
tj. przy ul. Niepodległości i M. Skłodowskiej-Curie okresie do 31 grudnia 2014 roku.
§2
Przejęcie zadań, o których mowa w § 1 dotyczy następujących czynności:
1. Utrzymanie stanu czystości i czytelności urządzeń i elementów sygnalizacji świetlnej.
2. Utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń.
3. Utrzymanie sterownika i urządzeń w stanie zgodnym z wymogami obowiązujących norm
i przepisów oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów i pomiarów ochronnych (zgodnie
z obowiązującym Prawem Budowlanym).
4. Utrzymanie stanu pracy sterownika, zgodnie z dokumentacją obowiązującą dla danego
skrzyżowanie.
5. Utrzymanie stanu pracy skoordynowanej sterowników pracujących w ciągach zsynchronizowanych.
6. Dokonywania codziennych, rutynowych przeglądów pracy i stanu technicznego urządzeń
sygnalizacji świetlnej na każdym skrzyżowaniu.
7. Sprawdzanie pakietów programowych na testerach i sterowniku laboratoryjnym oraz sprawdzanie
poprawności działania programów na skrzyżowaniach.
8. Przyjmowania zgłoszeń od Straży Miejskiej, Policji i Inspektora UM o nieprawidłowym
funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnych.
9. Usuwanie prostych awarii.
10. Malowania sterowników, szafek licznikowych i pośredniczących, słupów, wysięgników i bramek
oprócz elementów ocynkowanych.
§3
Szczegółowe zasady, jak również warunki przekazywania środków finansowych w celu wykonywania
zadań, o których mowa w niniejszej uchwale określi stosowne porozumienie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górzyński
Download