Warta Bolesławiecka, 08.02.2016 r. RZK

advertisement
Warta Bolesławiecka, 08.02.2016 r.
RZK-I.271.2.2016
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jurków i przebudowa oświetlenia boiska w
Raciborowicach Górnych
WYJAŚNIENIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.PYTANIE
Jakie słupy i jakie poprzeczki mają być zastosowane. Prosimy o zamieszczenie sylwetki
słupa s poprzeczkami ( karta katalogowa).
ODPOWIEDŹ
Typ słupa do zastosowania –Bis OSL-/80/3. Poprzeczki podwyższające muszą być
atestowane pod te słupy .Nowe słupy są opisane w projekcie.
2.PYTANIE
Rozbieżności w ilościach naświetlaczy i poprzeczek w opisie i przedmiarze. W jaki sposób
mają być zamontowane naświetlacze
ODPOWIEDŹ
Brak rozbieżności. Poniżej sposób zamontowania naświetlaczy
Projektant przy wykonawstwie może udostępnić projekt obliczeń natężenia oświetlenia
3.PYTANIE
Proszę o wyjaśnienie, jaki system sterowania i monitoringu oświetlenia jest obecnie
stosowany przez Gminę Warta Bolesławiecka?
ODPOWIEDŹ
System sterowania to CPAnet.Wg dokumentacji projektowej.
4.PYTANIE
Proszę o określenie typu zegara astronomicznego kompatybilnego z systemem zdalnego
sterowania stosowanegp przez Gminę Warta Bolesławiecka.
ODPOWIEDŹ
Można zastosować każdy zegar, który spełnia wymagania stawiane przez producenta systemu.
Wymagania dotyczące cech fizycznych sterowania zdalnego i monitoringu
1. Funkcję systemu zarządzania
- certyfikat CE, wyniki pomiarów badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl.A, gr 1, PN-EN 61000-6-2:2008;
- awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 5 h;
- min. 8 wejść zwiernych: konfigurowane niezależnie jako alarmowe / informacyjne / nadzorujące;
- min. 8 wyjść (4 wyjścia zwierne + 4 wyjścia przełączne);
- wskaźniki LED na panelu czołowym: wejścia, wyjścia, GSM, GPRS, GPS, Zasięg sieci, Akumulator;
- instalacja sterowników typu "Plug & Play" ;
- prosty montaż przy pomocy złącz typ Fenix
- zarządzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca) on-line (PC, PDA,
iPhone);
- połączenie szyfrowane HTTPS;
- autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień;
- wybór wersji językowej;
- zdalna wizualizacja urządzenia – panelu sterownika ze wszystkimi kontrolkami w trybie online;
- wyjścia konfigurowane niezależnie: 6 trybów pracy: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis,
redukcja, pogodowy);
- możliwość wprowadzenia 10 wyjątków profilów sterujących;
- zdalna darmowa wymiana oprogramowania i ustawień po GPRS ;
- komunikacja po GPRS i SM ;
- możliwość załączania oświetlenia z SMS z tel. komórkowego oraz strony WWW. dla pojedynczych
sterowników lub całych grup jednocześnie;
- synchronizacja czasu i położenia z GPS (odbiornik wbudowany SiRF III );
- automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu zima/lato;
- automatyczne wyliczenie czasów załączeń/włączeń dla 12 następnych miesięcy ;
- odrębne poprawki w schematach sterowania poszczególnych profili dla lata i zimy ;
- opcjonalne uwzględnienie warunków pogodowych i natężenia ruchu na proces sterowania wyjść;
- lokalizacja sterowników na mapie Warta Bolesławiecka (Google maps);
- współpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii po MODBUS RS485;
- analiza parametrów sieci: napięcie - 3 fazy, prąd - 3 fazy, moc czynna, bierna, pozorna - 3 fazy,
współczynnik mocy - 3 fazy, napięcia międzyfazowe, całkowity prąd sumaryczny;
- natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych: zanik napięcia zasilania,
zanik poszczególnych faz, przekroczenie/obniżenie mocy,
przekroczenie/obniżenie obciążenia
prądowego, alarmy wejść, alarmy wyjść;
- szczegółowa analiza prądów przekroczenia: prąd rozruchowy, prąd przeciążenia wraz z definicją
czasu zwłoki dla poszczególnych alarmów na każdej fazie osobno;
- system musi mieć możliwości ignorowania alarmowego zdefiniowanych chwilowych przekroczeń
mocy i prądów ;
- możliwość dodawania i przechowywania dowolnych plików związanych z daną szafą: schematy dwg.
, zdjęcia, instrukcje doc. pdf.);
- nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametrów sieci, alarmów, raportów;
- multipleksja sygnału: zarządzanie stanem wyjść sterowników SLAVE (podrzędnych) w zależności od
stanu wejść sterownika Master (nadrzędny). Przekazywanie sygnałów sterujących (rozkazów) odbywa
się bezprzewodowo poprzez łącze GPRS.
- z poziomu sterownika MASTER: możliwość dynamicznej korekcji czasu załączenia i wyłączenia dla
całego oświetlenia, zdefiniowanej przez min. 6 progów natężenia oświetlenia (-60,+60 min);
- system sterowania musi posiadać możliwość zaimplementowania rozwiązania polegającego na
zastosowaniu minimum trzech sterowników z pomiarem natężenia światła - w przypadku
przekroczenia zadeklarowanej wcześniej wartości natężenia w min. 2 sterownikach – sygnał o
załączeniu automatycznie wysyłany jest do wszystkich sterowników z rozkazem załącz / wyłącz. W
przypadku gdy taki sygnał nie dotrze do sterowników (w przypadku np. awarii sieci komórkowej)
każdy ze sterowników zapali oświetlenie z odpowiednia poprawka astronomiczną );
- z poziomu systemu: możliwość definicji dowolnej ilości sterowników typu MASTER;
- możliwość definiowania dowolnej ilości grup sterowników: przynależność jednego sterownika do
kilku grup);
- raportowanie alarmów do serwera Web oraz na predefiniowane numery tel. komórkowych (min. 5
numerów);
- zintegrowana analiza raportów: wszelkie sytuacje alarmowe zgrupowane w dobowe i miesięcznym
zestawieniu z możliwością wydrukowania w zdefiniowanej formatce;
- zarządzanie grupami sterowników (wcześniej predefiniowanych);
- darmowy dostęp do oprogramowania na WWW;
- zmienna wizualizacja ikony urządzenia (na mapie oraz w tabeli) stanu działania sterownika:
dostępny, dostępny – ośw. zał/wył., niedostępny, wszystkie alarmy, wylogowanie. Wizualizacja ma
polegać m.in. na zmianie koloru ikony;
- zarządzanie, programowanie i konfiguracja systemu w ramach jednego uruchomionego już portalu
www.cpanet.pl;
- obsługa sterowników, systemu z poziomu serwera umieszczonego w siedzibie zamawiającego;
- programowanie czasów świecenia grupy sterowników „ jedną komendą tekstową”;
-możliwość automatycznego regulowania poziomem redukcji mocy w zależności od wartości
natężenia oświetlenia;
- konfiguracja systemu sterowania i zmiana ich parametrów musi odbywać się zdalnie i być możliwa
w każdym momencie;
- zastosowany sterownik powinien posiadać funkcję autodiagnostyki, która wykrywa nieprawidłowe
działanie poszczególnych elementów systemu wraz z jego wizualizacją min dwa razy na dobę;
- dostępna tabela wschodów/ zachodów dla poszczególnych sterowników;
- możliwości komunikacji po szynie RS485 ze sterownikiem umożliwiającym zdalny podgląd
parametrów sieci;
- dostęp do sterownika ze względów bezpieczeństwa powinien odbywać się jedynie poprzez sieć GSM
GPRS;
- system musi umożliwiać zdalne programowanie układów redukcji mocy zainstalowanych w
oprawach z układami elektromagnetycznymi oraz elektronicznymi i LED:
a) sterowanie zasilaczami elektronicznymi poprzez sterownik:
- zamawiający może zadeklarować dowolny poziom mocy wyjściowej (w przedziale 50% - 100%),
godziny załączenia i wyłączenia redukcji mocy z dokładnością 30 min. oraz poziom redukcji w zakresie
50%-100%mocy znamionowej z rozdzielczością 10%.
-przeprogramowywanie urządzenia za pośrednictwem linii zasilającej;
-programowanie ma formę sekwencji następujących po sobie załączeń zasilania;
- programowanie umożliwia zmianę godziny załączenia redukcji, godziny wyłączenia redukcji oraz
poziom redukcji w zakresie 50% - 100% mocy znamionowej z rozdzielczością 10%;
- możliwość programowania min. 2 progów redukcji mocy;
- możliwość zmiany min. 2 poziomów redukcji mocy dla zdefiniowanych czasów;
- sterowanie bez dodatkowych przewodów zasilających;
- programowanie wszystkich opraw jednocześnie;
- programowanie zdalne za pośrednictwem sterownika zainstalowanego w szafie oświetleniowej;
2.Wymagania dotyczące warunków pracy systemu sterowania:
- zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz
- obciążalność prądowa wyjść 8A 230V
- wymiary: szerokość maksymalnie 9 modułów
- stopień ochrony IP-20
- temperatura otoczenia -30/50 oC
- gwarancja 5 lat
- antena GPS/GPRS wew/zew IP-67
- wskaźnik LED na panelu czołowym podający informacje: stan (wejścia, wyjścia)
- certyfikat CE,
- wymagane jest aby sterownik posiadał aktualne badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl.A, gr 1, PNEN 61000-6-2:2008 lub równoważne
5.PYTANIE
Jaki system zdalnego sterowania i monitoringu jest stosowany przez Gminę ( czy np.
Rabbit)i jakie musi posiadać funkcję?
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z zapisami Dokumentacji technicznej. System musi posiadać co najmniej funkcję
redukcji, monitoringu i zdalnego sterowania poprzez internet.
6.PYTANIE
Czy szafka oświetlenia dla bezpieczeństwa zegara astronomicznego musi być wyposażona
w ogranicznik przepięć, jeśli tak to jakiego typu?
ODPOWIEDŹ
Nie jest wymagane.
7.PYTANIE
Czy szafka oświetleniowa może być w obudowie termoutwardzalnej?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza innej szafki oświetleniowej niż określona w dokumentacji
technicznej.
8.PYTANIE
Czy szafka oświetleniowa musi być wyposażona w inne urządzenia np. sygnalizacja
otwarcia drzwiczek?
ODPOWIEDŹ
Szafka oświetleniowa musi być wyposażona we wszystkie elementy w tym sygnalizację
otwarcia drzwiczek niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szafki i urządzeń linii
oświetlenia drogowego.
9.PYTANIE
Czy Zamawiający lub Zarządca dróg będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie pobiera opłat w przypadku dróg gminnych . Dla dróg powiatowych
właściwym organem w tym zakresie jest Starosta Powiatu Bolesławieckiego.
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla oferentów i stanowią integralną część Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Download