Warunki wykonanie oświetlenia drogowego

advertisement
P.H.U.-„ELTRO“
Jakub Śliwiński
57-540 Scinawka Średnia; Ścinawka Dolna 80
NIP 885-15-52-838 REGON 020136764
PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
TEMAT: Modernizacja oświetlenia drogowego
OBIEKT: Oświetlenie drogowe w Starej Łomnicy
ADRES: Stara Łomnica Gmina Bystrzyca Kłodzka
Działki: 20/16; 603; 572/1; 572/2.
INWESTOR: Gmina Bystrzyca Kł.
Projektant: Przemysław Jaromin
Opracowanie zawiera:
-
-
część formalno – prawną
projekt wykonawczy
Data opracowania : czerwiec 2007r.
Uzgodnienie projektu z RDE Kłodzko:
Niniejsze opracowanie w zakresie formalnym i merytorycznym jest kompletne z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć. Wyroby techniczne zastosowane do realizacji inwestycji muszą posiadać
deklarację zgodności z obowiązującą normą.
Nr zlecenia
Stadium P.T.
148/W/07
INWESTOR:
część
elektryczna
strona
OBIEKT
Gmina
Bystrzyca Kł.
Oświetlenie drogowe
Stara Łomnica
Gmina Bystrzyca Kłodzka
data opracowania:
lipiec 2007r.
SPIS DOKUMENTACJI
Projektant:
Przemysław
Jaromin
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Nr poz.
Nr rys.
Tytuł
Umowa o przesył i sprzedaż Nr 5622/027 z dnia 15.02.00r.
Decyzja o warunkach zabudowy
Pełnomocnictwo Gminy Bystrzyca Kł.
Mapa do celów projektowych 1:1000
Wypisy z rejestru gruntów
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysp. nieruchomością
Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 10.07.2007
Uzgodnienie z DZDW we Wrocławiu
Uzgodnienie z TPSA z dnia 18.06.2007r
Uzgodnienie z ZWiK w Bystrzycy Kl. z 19.06.2007
Zgoda na przejście kablem przez działkę nr 20/16
Uzgodnienie z RDE w Kłodzku z dnia 22.06.2007
PROJEKT WYKONAWCZY
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
Karta katalogowa
OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
Warunki wykonanie oświetlenia drogowego
Słupy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe
Pomiar energii elektrycznej
Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona przepięciowa
Obliczenia techniczne
Dobór przewodów i zabezpieczeń
Obliczenie spadku napięcia
Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej
Słup uliczny SO-7/Noc
Karta katalogowa
Oprawy zewnętrzne Malaga SGS102
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Szafka oświetlenia ulicznego SOU-3
Wysięgniki do słupów oswietlenia drogowego
Rys. 1; 2; 3
Rys. 4
Projekt zagospodarowania terenu
Schemat szafki sterowniczej SOU-3
PROJEKT WYKONAWCZY
1.
OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy
1.1. Podstawa opracowania
-Zlecenie Inwestora
-Założenia Inwestora
-Techniczne warunki zasilania.
-PBUE; Katalogi oraz:
- Ustawa z dnia 07.07.1994r „Prawo budowlane” Dz. U. Nr 03.80.718 z dnia 11.07.2003r.
- Ustawa z dnia 10.04.1997 „ Prawo Energetyczne „ Dz. U. Nr 54 z 04.06.1997r.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw RP nr 10 Warszawa dnia 08.02.1995r.
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10 1990r Dz. Ustaw nr 81/90 w sprawie
ochrony przeciwporażeniowej.
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 1999r nr 43 poz. 430).
- Polska Norma PN-EN-13201:2005 „ Oświetlenie dróg ”.
- Polska Norma PN-91/E-05009 /PN-IEC 364 ; PN-IEC 60364/ „Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.
- PN 86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
- PN 93/E-05009/443 Ochrona przed przepięciami.
Zakres projektu
- Linia kablowa oświetleni drogowego
- 28 lamp oświetlenia drogowego
- szafka oświetlenia drogowego SOU-3
1.2. Warunki wykonanie oświetlenia drogowego
Projektuje się oświetlenie drogowe wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiegającej przez
miejscowość Stara Łomnica.
Projektuje się 28 stanowisk słupów oświetleniowych typu SO-7/Noc o wysokości nominalnej
7m wykonanych z rur stalowych i wysięgniku 1,0m /patrz karta katalogowa/.
Odległość między słupami oświetleniowymi przyjęto zgodnie z założeniem Inwestora.
Zasilanie 28 lamp wykonać kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm2 od szafki SO.
Istniejącą szafkę oświetlenia drogowego SO usytuowaną przy stacji transformatorowej
R-841-13 należy wymienić na szafkę typu SOU-3. Przejścia pod drogą wykonać metodą
przecisku lub przewiertu bez naruszania konstrukcji jezdni.
Łączna długość kabla oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm2 będzie wynosić 1183m.
Jako zabezpieczenie poszczególnych opraw zastosować wkładki bezpiecznikowe o wartości
6A.
1.3. Słupy oświetleniowe
Projektuje się słupy oświetleniowe stalowe firmy ELMONTER typu SO-7/Noc o wysokości
nominalnej 7m wykonane z rur stalowych o modułowej konstrukcji, łatwy w montażu, z
wysięgnikami o średnicy d=60mm o układzie ramion jednostronnym , kącie nachylenia 150 i
wysięgu 1,0m – patrz karta katalogowa.
1.4. Oprawy oświetleniowe
Przyjęto oprawy oświetleniowe zewnętrzne sodowe typu Malaga SGS 102-150W do
oświetlania ciągów komunikacyjnych przystosowane do mocowania na wysięgniku
rurowym o średnicy 42 do 60mm o parametrach:
- klasa ochronności I
- napięcie zasilania 230V
- współczynnik mocy >0,85
- stopień ochrony IP 64/23
patrz karta katalogowa
Istniejące oprawy oświetleniowe znajdujące się na słupach energetycznych:
X-2/23, X-3/5, X-1/2, X-3/14, X-3/23 należy zdemontować i za zgodą Energiapro Oddział w
Wałbrzychu RDE w Kłodzku zamontować na słupach: X-1/8, X-1/12, X-1/15, X-3/23,
X-2/X-3/28. O taką zgodę wystąpi Gmina Bystrzyca Kł. Oddzielnym pismem.
1.5. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej istniejący znajduje się w szafce oświetleniowej sterowniczej
SOU-3 przy stacji transformatorowej R-841-13 jako bezpośredni 3-fazowy
400/230V;10/40A.
1.6. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie
samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez bezpiecznik WT-00gG 20A w szafce
sterowniczo-pomiarowej SO.
Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim realizuje się poprzez szybkie
samoczynne wyłączenie zasilania; stosując rozłączniki bezpiecznikowe.
W warunkach normalnych dla bezpiecznego napięcia dotykowego 50V w sieci o napięciu
230/400V czas wyłączenia wynosi 5s.
1.7. Ochrona przepięciowa
Zastosowano ograniczniki przepięć do ochrony szafki sterowniczej oświetleniowej typu Gza
0,66/2,5 znajdujące się w stacji transformatorowej wnętrzowej R-841-13.
Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie powinna przekraczać 10.
2.
OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Dobór przewodów i zabezpieczeń
1. Dobór przewodów i zabezpieczeń
Psz = 7,0 kW
Moc zapotrzebowana
Prąd maksymalny
Isz =
Psz
3 xUx cos 

7000
= 10,6 A
1,73x 400 x0,95
Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczającego (In) musi spełniać nastepująca nierówność:
In  Isz
Dobór przewodów i kabli nN na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową:
Isz  In  Id
gdzie: Id - wymagana minimalna długotrwała obciążalnośc pradowa przewodu lub kabla
Id 
k 2 xI n 1,6 x 20

 22,1A
1,45
1,45
gdzie: k2 =1,6-2,1 dla wkładek bezpiecznikowych, In=20A zab. kabla
Przekrój kabla na podstawie wyznaczonej wartości Id należy dobierać w oparciu o zapisy w PN-IEC 60364-5-523.
W przypadku przewodów i kabli nN powinien być spełniony warunek:
I d  I dd
gdzie
Idd to długotrwała dopuszczalna obciązalność pradowa
Dobrano na przyłącze kabel YAKXS 4x35mm2 o obciążalności długotrwałej Idd= 94A spełnia te
wymagania
Dobrano kabel ziemny oświetlenia drogowego typu YAKXS 4x35mm2 o obciążalności 94A.
Dobrano rozłącznik bezpiecznikowy R-303 z wkładką 20A jako zabezpieczenie obwodów
oświetleniowych.
2.2. Obliczenie dopuszczalnego spadku napięcia
Dla obwodów trójfazowych:
U % 
PxLx100 7000 x1183x100

 4,22%
xSxUn2
35 x35 x 400 2
U %  4,22%  5.0%
2.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej
Szybkie wyłączanie- urządzenia ochronne przetężeniowe
bezpieczniki z wkładkami topikowymi
Układ sieciowy TN-C
Przekrój linii:
4x35mm2 YAKXS dł.1183m
Transformator: 63kVA
3L+PEN,400V,50Hz
RK= 0,860 XK= 0,08
RT= 0,0532 XT= 0,1490
Dane:
In=20 A / w szafce SO WT00gF/
Iw<48 A (wg ch-ki prądowo-czas.
( zapewnia wyłączenie w czasie t5sek.)
Iz 
Uo
0,8 xUo

1,25 xZ
Z
W przypadku uwzględnienia wzrostu impedancji obwodu zwarciowego wskutek cieplnego działania prądu:
Iz 
Uo
1,5 xZ
gdzie:
„Iz”
prąd zwarcia jednofazowego w A
„Uo” napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PEN (PE) w V
„Z”
impedancja pętli zwarciowej obejmująca transformator zasilający, kable, przewody linie
( RT  2 RL ) 2  ( X T  2 X L ) 2
Z=
RT rezystancja transformatora zasilającego
XT reaktancja transformatora
RL rezystancja linii zasilającej nN
XL reaktancja linii zasilającej nN
RK 35 
L
1183

 1.02
xS 33x35
XK = xk x L = 0,08 x 1183 = 94,6m = 0,095
Z
0,0532  21,022  0,1490  20,0952
Iz 
 2,19 
0,8 xUo 0,8 x 230

 84 A
Z
2,19
a przy uwzględnieniu wzrostu impedancji obwodu zwarciowego spowodowanego cieplnym działaniem pradu:
Iz 
Uo
230

 70 A
1,5 xZ 1,5 x 2,19
Iz  Iw
„Iw” wymagany prąd wyłączenia wkładki bezp. w określonym czasie (5s, 0,4s,0,2s) odczytany z charakterystyki prądowo-czasowej.
70A  48A
Zatem należy uznać warunek samoczynnego wyłączenia za spełniony.
Download