modernizacja systemu oświetlenia drogowego

advertisement
MODERNIZACJA SYSTEMU
OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ŚWIATŁOPROJEKT
Jacek Piotrowski
Krzysztof Warzyński
1
Cel modernizacji:
• zmniejszenie energochłonności istniejącego
systemu,
• zmniejszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji,
a w tym napraw, remontów, konserwacji,
• podniesienie niezawodności funkcjonowania
oświetlenia ulicznego,
• zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
poprzez polepszenie stanu oświetlenia dróg,
• poprawę estetyki Gminy poprzez ujednolicenie
systemu, świecenie wszystkich opraw, równomierność
oświetlenia.
• ograniczenie emisji szkodliwych pyłów
2
Wymagania klienta:
Optymalny
sprzęt
Niski
koszt
Satysfakcja
klienta
Oszczędność
energii
• Dobór optymalnego sprzętu
(oprawy, źródła światła i
sterowniki czasem świecenia)
• Uzyskanie parametrów
oświetleniowych, zgodnych z
PN-EN 13201, przy
jednoczesnym zmniejszeniu
mocy pobieranej przez system,
• Dobór optymalnego systemu
konserwacji (dobór
współczynnika zapasu),
• Określenie kosztów
wykonania inwestycji
3
Sposób realizacji:
* Inwentaryzacja istniejącego systemu oświetlenia
* Uzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacji
* Dobór sprzętu (oprawy, źródła światła, sterowniki oraz osprzęt)
* Dobór systemu konserwacji (wyliczenie współczynnika zapasu)
* Projekt oświetleniowy (uzgodnienie z Zakładem Energetycznym)
* Analiza (koszty eksploatacji systemu po modernizacji oraz koszty inwestycji –
kosztorys inwestorski)
* Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
* Przetarg na wykonanie inwestycji
* Odbiór wykonanych prac (nadzór autorski projektanta, pomiary parametrów)
4
INWENTARYZACJA
ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA
parametry dróg:
- kategoria drogi pod kątem wymagań oświetlenia
- szerokość jezdni
- rodzaj nawierzchni
parametry elementów oświetlenia:
- moc oprawy
- typ ( rodzaj ) oprawy
- odległość między oprawami
- wysokość zawieszenia oprawy
- odległość oprawy od krawędzi jezdni (wysięg)
- kąt zawieszenia oprawy
- rodzaj wysięgników
- rodzaj i numeracja słupów
- układ opraw (prawostronny, lewostronny)
- nazwa (numer) stacji trafo
5
Współpraca z Zakładem Energetycznym
• Uzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacji
- sposób wykonania modernizacji (PPN lub wyłączenia)
- sposób rozliczenia zdemontowanego sprzętu (utylizacja zdemontowanego
sprzętu)
- określenie własności systemu po modernizacji (dokładne określenie
podziału)
- sposób wykonywania konserwacji systemu (instrukcja współpracy)
• Uzgodnienie projektu oświetleniowego
6
DOBÓR SPRZĘTU
oprawy oświetleniowe:
- wykonane w II klasie izolacji,
- klosze opraw wykonane z materiału odpornego
na oddziaływanie UV,
- wymagana szczelność w komorze optycznej min. IP 65,
- wymagana szczelność w komorze osprzętu min. IP 43,
- wymagany min. jeden rodzaj regulacji rozsyłu światła
źródła światła:
- wysokoprężne lampy sodowe
o podwyższonej skuteczności świetlnej
sterowniki astronomiczne
osprzęt:
- zabezpieczenia
- wysięgniki
- przewody
7
OPTYMALNY DOBÓR SYSTEMU
KONSERWACJI:
system konserwacji:
•
•
•
•
•
- analiza kosztów konserwacji
- wyliczenie współczynnika zapasu (utrzymania)
- sterowanie czasem świecenia
- harmonogram niezbędnych prac konserwacyjnych
- uzyskanie warunków przeprowadzenia modernizacji
od Zakładu Energetycznego (sposób wykonania
modernizacji
8
PROJEKT OŚWIETLENIOWY
(OBLICZENIA KOMPUTEROWE PARAMETRÓW OŚWIETLENIOWYCH)
zasady oświetlenia ulicznego
- wymagania norm oświetleniowych
- tabela kategorii oświetlenia dróg
- tabela minimalnych dopuszczalnych parametrów oświetlenia
obliczenia komputerowe
- poziom i rozkład natężenia oświetlenia
- poziom i rozkład luminancji
- wskaźniki ograniczenia olśnienia
9
ANALIZA TECHNICZNA
•
•
•
•
zestawienia opraw i ich mocy przed i po przebudowie
tabele zbiorcze określające wysokości nakładów inwestycyjnych
i czas ich zwrotu
wskazanie koniecznych uzupełnień w istniejącym systemie sieci
oświetleniowej
opracowanie wniosków i zaleceń dla wdrożenia modernizacji
i przebudowy oświetlenia drogowego (ścisła współpraca z ZE)
10
ANALIZA EKONOMICZNA
•
Określenie kosztów eksploatacji systemu po modernizacji (koszty energii i
konserwacji, ew. koszty dzierżawy słupów)
•
Określenie kosztów inwestycji (kosztorys inwestorski)
•
Określenie sposobu finansowania inwestycji (finansowanie przez tzw.
„trzecią stronę”, dotacje unijne, pożyczki WFOŚiGW, kredyty)
• przykładowy harmonogram spłat inwestycji
11
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
precyzyjny zakres zadania
- przebudowa
- finansowanie
- konserwacja
instrukcja dla oferenta
sposób przygotowania oferty
projekt punktacji oceny oferty
warunki dla oferty
równoważnej
kosztorys ofertowy „ślepy”
wzór umowy
niezbędne załączniki
Precyzyjna
SIWZ
12
SYMULACJA KOSZTÓW
PRZED I PO MODERNIZACJI SYSTEMU OŚWIETLENIA
Przed
Ilość punktów świetlnych
Przybliżona moc
Czas świecenia
Taryfa opłat za energię
Wydatki na energię
zł
Stawka konserwacyjna za 1 pkt
Wydatki na konserwację
Założona oszczędność
Założona oszczędność
Koszt inwestycji
Czas spłaty inwestycji
szt
kW
godz.
280 000
zł
zł
%
zł
zł
lata
Po
700
140,0
700
84,0
4 000
C11
C12b
128 000
4,0
33 600,0
2,5
21 000,0
40
164 600
560 000
3,41
13
EFEKTY EKOLOGICZNE
Zmniejszenie mocy o 1kW spowoduje
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wg
poniższej danych:
Zanieczyszczenie:
kg/rok
Dwutlenek siarki
SO2
12,5
Dwutlenek węgla
CO2
1 563,0
Tlenki azotu NO,
NO2
9,4
Tlenek węgla CO
13,8
Benzo alfa piren
B-a-P
0,004
Pyły i żużle
109,4
14
ŚWIATŁOPROJEKT
JACEK PIOTROWSKI
KRZYSZTOF WARZYŃSKI
UL. GÓRCZEWSKA 25/19
01-139 WARSZAWA
TEL./FAX (022)631 26 30;632 23 41
E-mail: [email protected]
15
Download