projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej - BIP

advertisement
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Temat : Sieć
elektroenergetyczna kablowa 0,4kV,
instalacje elektryczne zaplecza szatniowo-sanitarnego.
Obiekt : Urządzenia
terenów sportowych.
Numery ewidencyjne działek 15/29, 15/34, 15/35,
122/2, 122/3, 128, 175/1, 175/2, 370/372, 372.
Adres : Proboszczewice,
Inwestor :
pow. płocki.
Gmina Stara Biała,
09-411 Biała 68.
Opracowanie zawiera kartek
ponumerowanych i ostemplowanych.
PROJEKTANT:
mgr inż. Marian Tomaszewski
upr.proj. 22 / 93 Pł
Gostynin, maj 2007.
1.Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych.
2.Nadzorowanie inwestycji branży elektrycznej.
3.Kosztorysowanie robót elektrycznych.
4.Badania okresowe instalacji elektrycznych.
2. Spis składników
1. Strona tytułowa.
2. Spis składników.
3. Opis techniczny.
4. Obliczenia techniczne.
5. Zestawienie materiałów /w kosztorysie/.
6. Rysunki.
6 - 01. Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci kablowej 0,4kV.
6 - 02. Schemat sieci kablowej oświetlenia i nawadniania terenów sportowych.
6 - 03. Schemat instalacji terenów sportowych.
6 - 04. Plan instalacji elektrycznych zaplecza szatniowo-sanitarnego.
6 - 05. Plan instalacji odgromowej zaplecza szatniowo-sanitarnego.
7. Warunki przyłączenia 956 / 2006 z dnia 04.04.2006r wydane przez
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130
-Oddział Zakład Energetyczny Płock w Płocku – Twoja Energia Sp. z o. o.
9. Opinia ODGK – III-7442/805/2006 z dnia 13.12.2006r uzgodnienia
dokumentacji projektowej wydana przez Starostę Płockiego.
3. Opis techniczny
.
3.1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora tj. Urzędu Gminy w Starej Białej.
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
- Warunki przyłączenia 956 / 2006 z dnia 04.04.2006r wydane przez
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130
-Oddział Zakład Energetyczny Płock w Płocku – Twoja Energia Sp. z o. o.
- Opinia ODGK – III-7442/805/2006 z dnia 13.12.2006r uzgodnienia
dokumentacji projektowej wydana przez Starostę Płockiego.
- Polska Norma PN - 76 / E - 5125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
- Polskia Norma PN - 92 / E – 05009/43 "Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem
przetęzeniowym”.
- Polskia Norma PN - IEC 60364-5-523 "Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa
długotrwała przewodów.”
3.2. Zakres opracowania..
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany i wykonawczy:
-wewnętrznej linii zasilającej tereny sportowe w Proboszczewicach,
-rozdzielni głównej i tablic rozdzielczych podrzędnych,
-instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i
automatyki ciągu wentylacyjnego w budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,
-instalacji telefonicznej w budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,
-instalacji odgromowej budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,
-sieci oświetlenia terenu,
-instalacji siłowej i starowniczej nawadniania
3.3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej..
Zgodnie warunkami przyłączenia 956 / 2006 z dnia 04.04.2006r wydanymi przez
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130
-Oddział Zakład Energetyczny Płock w Płocku – Twoja Energia Sp. z o. o. zailanie terenów
sportowych ze złącza kablowo-pomiarowego w granicy działki. Przyłącze jest tematem
odrębnego opracowania.
3.4. Instalacje elektryczne w zapleczu szatniowo-sanitarnym.
Projektowany budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego jednokondygnacyjny z poddaszem
nieużytkowym. Plan instalacji elektrycznych budynku przedstawia rysunek 6-04, a schemat
obwodów rysunek 6-03. Instalacje elektryczne w budynku należy wykonać jako podtynkowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wszytskich gniazd jednofazowych oraz do
wszystkich
opraw
oświetleniowych
należy
prowadzić
przewody
trójżyłowe.
W
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano osprzęt szczelny. Wyłączniki montować na
wysokości 1,4m nad podłogą. Gniazda wtykowe dla grzejników elektrycznych montować na
wysokości 0,8m.
Wewnętrzną linię zasilającą od złącza kablowo-pomiarowego YKYżo 5x50 w ziemi. Na
odcinku skarpy w rurze SRS 110 l=24m. Zabezpieczenie w złączu wyłącznikiem
nadmiarowym typu WTN-00/gG 63A.
W pomieszczeniach administracyjnych zastosowano oprawy OOP1 236, pomieszczeniu
technicznym OPFa 236 a w sanitariatach i nad wejściami do budynku oprawy FCW 196
PHILIPS.
W budynku zastosowano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi z wkładami ceramicznymi w
obudowie aluminiowei typu KOALIT II-giej klasy ochronności wyposażone w seryjne
elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przewidziano sterowanie ręczne w spsób
ciągły oraz automatyczne z udziałem stycznika SM 340 230S- 4z i sterownika EUROSTER
2000.
Istnieje
możliwość
nastawienia
temperatury
przeciwmroźnej
/około
7ºC/.
Zaprojektowano instalację do grzejników wykonać przewodami YDY 3x2,5 jako podtynkową..
Ciepłą wodę uzyskujemy z podgrzewaczy elektrycznych pojemnościowych z grzałką o mocy
6,0kW
oraz
z
wykorzystaniem
urządzeń
solarnych.
Zaprojektowano
układ
do
automatycznego załączania dezynfekcji termicznej z zastosowaniem stycznika SM
325 230S-4z oraz zegara Metron PCm 01 1k 220 i termostatu IMIT BRC.
Budynek
zaplecza szatniowo-sanitarnego wyposażony jest w 7 wentylatorów dla
zapewnienia odpowiedniego ciągu wentylacyjnego sterowane tablicy ACW-0,5 w oparciu
sterownik SAD-04 MEDAS z wykorzystaniem czujnika ciągu. Tablicę ACW-0,5
zlokalizowano w hallu wejściowym na wysokości 1,6m nad podłogą.
Projektuje się instalację telefoniczną od przełącznicy KRONEKTION BOX 1 firmy KRONE
zlokalizowanej w hallu do gniazd telefonicznych w pomieszczeniach biurowych kablem
telefonicznem YTKSY 3x2x0,5 w korytku plastikowym. Gniazda telefoniczne natynkowe
podwójne.
Plan instalacji odgromwej przedstawia rysunek 6 – 05. Instalację
jako
naprężną
drutem
stalowym
odgromową wykonać
ocynkowanym φ8mm. Uziom otokowy bednarką
ocynkowaną 25 x 4mm na głębokości 0,6m. Pod przejściami dla pieszych bednarkę układać
w rurze RL 47. Złącza kontrolne montować we wnękach z drzwiczkami 25x25cm na
wysokości 0,6m nad ziemią. Zwody pionowe na ścianach budynku wykonać w rurkach RVS
22mm. Rezystancja uziemienia w złączu Ruz ≤ 20Ω. W łazienkach należy zastosować
połączenia wyrównawcze łącząc metalowe urządzenia wodne pomiędzy sobą oraz z
zaciskiem PE w tablicy głównej TG przewodem LY 4.
3.5. Sieć oświetlenia zewnętrznego..
Zaprojektowano linię kablową oświetlenia alejek latarniami parkowymi typu SAL4,5-B/60dZ z oprawami OPC-1 MH70 z daszkiem niemalowanym produkcji
Z.P.S.O. „ROSA” Tychy . Słupy latarń należy montować bezpośrednio w ziemi przy
użyciu kręgu betonowego lub rury jak na rysunku. Zabezpieczenie lampy
bezpiecznikiem małogabarytowym 3A w tabliczce bezpiecznikowej NTB-1 w słupie.
Zasilanie latarń linią kablową YAKY 5x25 wyprowadzoną z rozdzielni RG w której
należy dobudować aparaty zabezpieczające i sterujące oświetleniem jak na
rysunku 6-03.
Dla oświetlenia boisk i parkingu zaprojektowano linię kablową z latarniami
słupowymi typu SAL-80 z wysięgnikiem WR-9/1 i oprawami typu Lunoida MH 150W
i MH70W produkcji Z.P.S.O. „ROSA” Tychy . Słupy latarń należy montować na
fundamentach prefabrykowanych B-60. Zabezpieczenie lampy bezpiecznikiem
małogabarytowym 3A w tabliczce bezpiecznikowej NTB-1 w słupie.
Zabezpieczenie obwodu oświetlenia ulicznego wyłącznikiem nadmiarowym S303
B20 a sterowania S301 B6. Do sterowania oświetleniem służy stycznik SM
325 230S -4z oraz cyfrowy programator astronomiczny 0047 674 LEGRAND.
Plany linii przedstawia rysunek 6-01, a schemat rysunek 6-02.
Końcowe latarnie należy uziemić. Rezystancja uziemienia Ruz≤30Ω.
3.6. Zasilanie instalacji nawadniającej..
Dla zasilenia pompy nawadniającej o mocy 7,5kW oraz sterownika WATER
CONTROL 8 firmy PERROT służy rozdzielnia Rnawad typu RN-55-1x18 LEGRAND.
Rnawad zasilana jest z RG przewodem YDYżo 5x6 i zabezpieczona wyłącznikiem
nadmiarowym S 303 C32. Do załączania elektrozaworów wyprowadzono ze
sterownika WATER CONTROL 8 kabel YKSY 10x1,5 do skrzynki rozgałęźnej
Atlantic /400x400x200/ IP65 LEGRAND, skąd wyprowadzone są kable YKY 2x1,5 do
elektrozaworów. Do elektrozaworów 11 i 12 doprowadzono oddzielne kable, a
pozostale pracują parami ja pokazano na rysunku 6-03. Napięcie sterujące
elektrozaworów 24V. Na zewnętrznej ścianie budynku zaplecz szatniowosanitarnego należy zamontować czujnik deszczu MINI CLICK 2 , który blokuje pracę
instalacji nawadniającej w czasie opadów. Rozdzielnię Rnawad i WATER CONTROL
8 montować w pomieszczeniu technicznym na wysokości 1,4m nad posadzką.
3.7.Ochrona przeciwporażeniowa.
Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano szybkie wyłączenie wyłącznikiami
przeciwporażeniowymi P304-…..-30-AC firmy LEGRAND FAEL. Układ sieci TNC - S.
Rozdział przewodu PEN na PE oraz N w złączu kablowo-pomiarowym w granicy działki.
Uziemienie punktu rozdziału w złączu Ruz ≤ 5Ω.
4.Obliczenia techniczne
.
4.1. Zestawienie mocy odbiorników zasilanych z RG.
1. Obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych
Pi =4,7 kW
2. Obwód automatycznej dezynfekcji termicznej
Pi =6,0 kW
3. Obwody ogrzewania
Pi =17,6 kW
4. Obwód automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego
Pi =0,9 kW
5. Obwody oświetlenia zewnętrznego
Pi =6,0 kW
6. Obwody instalacji nawadniającej
Pi =7,5 kW
RAZEM
Pi=42,7 [kW]
Moc zainstalowana budynku Pi =42,7 kW
Moc szczytowa budynku
Pszcz = 0,9x42,7 kW=38,4kW
4.2. Dobór przekroju przyłącza i wlz do rozdzielni głównej RG .
Moc szczytowa obiektu
Po = 38,4kW
Prąd obliczeniowy
Iszcz =
Pszcz
=
3 × Un × cos φo
38400 W
= 61,6 A
3 × 400 V × 0,85
Projektuję wewnętrzną linię zasilającą od złącza kablowego w granicy działki do rozdzielni
RG w budynku kalem YKY 5x50 Idd=0,9x122A=109,8A układanym w ziemi. Zabezpieczenie
linii w złączu kablowym bezpiecznikami mocy WTN-00/gL 63A.
4.3. Obliczenie spadku napięcia w wewnętrznej linii zasilającej.
ΔU% =
100 × 38400 × 110
= 1,0%
400 2 × 53 × 50
ΔU%=1,0% < ΔU%dop.= 1,5%
4.4. Obliczenie spadku napięcia w obwodzie nr 1 oświetlenia terenu.
ΔU% =
100
× (820 × 45 + 246 × 97 + 328 × 161 + 246 × 192 + 410 × 297 + 492 × 428 + 656 × 543) = 0,61%
400 × 35 × 25
2
ΔU%=0,61% < ΔU%dop.= 5,0%
4.5. Obliczenie spadku napięcia w obwodzie nr 2 oświetlenia terenu.
ΔU% =
100
× (656 × 80 + 328 × 221) = 0,09%
400 × 35 × 25
2
ΔU%=0,09% < ΔU%dop.= 5,0%
4.6. Obliczenie spadku napięcia w obwodzie nr 3 oświetlenia terenu.
ΔU% =
100
× (164 × 200 + 328 × 225 + 164 × 271 + 164 × 375) = 0,15%
400 × 35 × 25
2
ΔU%=0,15% < ΔU%dop.= 5,0%
Download