INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zakres opracowania zabudowa

advertisement
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zakres opracowania
 zabudowa zabezpieczeń w rozdzielni głównej RG budynku
leśniczówki
 tablica bezpiecznikowa dla przebudowywanej części budynku z
przyłączem
 instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych jednofazowych


oświetlenie ewakuacyjne
instalacja ogrzewania pomieszczeń i grzania ciepłej wody
Opis projektowanych instalacji elektrycznych
Zasilanie energetyczne
Przebudowywane pomieszczenia zasilane będą w energię elektryczną z
czynnej rozdzielni głównej NN budynku leśniczówki po zabudowaniu w niej
zabezpieczenia . Z istniejącej rozdzielni należy wyprowadzić nowe przyłącze
kablowe dla projektowanej tablicy elektrycznej remontowanej części budynku.
Tablicę tą umieścić w korytarzu na parterze. Inwestor zapewnia dostawę
energii elektrycznej dla projektowanej tablicy z czynnego zasilania
energetycznego leśniczówki. Tablica elektryczna będzie posiadała wyłącznik
główny p-poż. zasilania i wyłącznik główny oświetlenia. Sterowane będą z
pomocą przycisków p-poż. Umieszczonych na drzwiach tablicy. W budynku
kabel zasilający tablicę bezpiecznikową musi być układany w rurze PCV pod
tynkiem. Szafa tablicy elektrycznej musi posiadać IP 40. Schemat ideowy
instalacji elektrycznych, typy i przekroje przewodów oraz sposób ich
układania przedstawia rysunek nr 1/E. Na rysunku tym podano także bilans
mocy.
Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych
Zastosować przewody typu:
 YDY 3,4x1,5mm2 - obwody oświetleniowe
 YDY 3x 2,5mm2
- obwody gniazd wtykowych 1-faz.
2
 YDY5x6mm
- obwody gniazd wtykowych 3-faz.
Przewody elektryczne układać pod tynkiem w rurach PCV.
W pomieszczeniach zastosowano wyłączniki o obciążalności 10A i gniazda
wtykowe 10/16A/Z podwójne ogólnego zastosowania, które mocować 0,3 m
nad posadzką. Gniazda do podłączenia grzejników elektrycznych i
podgrzewaczy wody muszą być szczelne. Montować je na wysokości min. 1.3
m nad posadzką, a w łazienkach nad kafelkami. Wyłączniki oświetlenia na
ścianach montować na wysokości 1.3m. nad posadzką. W przypadku zaniku
napięcia w sieci elektrycznej trasa komunikacyjna wskazująca kierunek
wyjścia z pomieszczeń zostanie oświetlony samoczynnie oprawami na prąd
stały. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy oznaczyć żółtym paskiem.
Ochrona przeciwporażeniowa
Instalacja elektryczna przebudowanych pomieszczeń wykonana zostanie w
układzie TN - S. Cała sieć odbiorcza będzie miała wykonane oprzewodowanie
jako pięciożyłowe dla odbiorników 3-fazowych oraz trzyżyłowe dla
odbiorników 1-fazowych. Jako ochronę przed porażeniem elektrycznym
zaprojektowano szybkie wyłączanie. W zabezpieczeniu obwodów
elektrycznych zastosowano indywidualnie wyłączniki różnicowo-prądowe. W
przypadku wystąpienia zwarcia w sieci, lub obniżenia stanu izolacji
obwodów elektrycznych muszą one wyłączyć napięcie w uszkodzonej sieci w
ciągu 5 sekund. Do pomieszczeń sanitarnych doprowadzić przewód Cu
4mm2 o barwie ochronnej i połączyć nim rury instalacji wodnej. Przewód ten
wpiąć pod zacisk PE tablicy TE. Po wykonaniu instalacji ochronnej należy
sprawdzić wartość uziemienia ochronnego przez dokonanie pomiarów.
Pomiarom podlegają także wyłączniki różnicowo-prądowe.
Uwaga
W przebudowywanych pomieszczeniach należy zdemontować wszystkie
istniejące tablice elektryczne i unieczynnić ich zasilania. Zdemontować
również należy całą instalację elektryczną wraz z osprzętem.
Spowodowane jest to wyeksploatowaniem istniejących rozdzielni i instalacji
elektrycznych , a także brakiem spełnienia obowiązujących norm ochrony
przeciw porażeniowej.
Download