1. opis techniczny.

advertisement
Egzemplarz nr
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNOBIUROWYM NA POTRZEBY P.T. KRUS USYTUOWANEGO
NA DZIAŁKACH O NR EWID. 18, 20 Z OBRĘBU 11,
PRZY UL. MAŁA MŁYŃSKA 10 W KOŚCIERZYNIE.
INWESTOR:
Centrala KRUS
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
PROJEKTANCI:
Architektura:
Projektant:
inż. Franciszek Górecki
Sprawdził:
inż. Franciszek Ukleja
upr. nr Wa-303/93
upr. nr 1929/63
Instalacje sanitarne:
Projektant:
tech. Waldemar Bolkowski
Sprawdził:
mgr inż. Halina Karpuk
upr. nr ST- 286/76
Instalacja C.O. i klimatyzacja:
Projektant:
tech. Waldemar Bolkowski
Sprawdził:
mgr inż. Halina Karpuk
upr. nr ST- 286/76
Instalacje elektryczne:
Projektant:
mgr inż. Paweł Truszkowski
Sprawdził:
tech. Marek Mucha
upr. nr MAZ/0423/PWOE/06
upr. nr 655/68
upr. nr 655/68
upr. nr GP 7342/191/209/93
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
RAWIMAT Sp. z o.o.
Ul. Zamoyskiego 2
03-801 Warszawa
Warszawa, styczeń 2009 r.
Spis treści:
1. Opis techniczny.
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawa opracowania.
1.3. Charakterystyka obiektu.
1.4. Zakres projektu.
1.5. Zasilanie.
1.6. Rozdział i pomiar energii elektrycznej.
1.7. Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia.
1.8. Instalacje administracyjne i w.l.z.
1.9. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
1.10 Ochrona przeciwprzepięciowa.
1.11. Ochrona od porażeń.
1.12. Instalacja odgromowa. Uziom fundamentowy.
1.14. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.
2. Obliczenia techniczne dla głównych odbiorów w budynku.
3. Rysunki.
1
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji
elektrycznych w budynku placówki terenowej KRUS, Kościerzyna, ul.Mała
Młyńska 10.
1.2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- projektu architektonicznego,
- uzgodnień międzybranżowych,
- obowiązujących norm, przepisów i zasad wiedzy technicznej.
1.3. Charakterystyka obiektu.
Projektowany budynek jest budynkiem 4-ro kondygnacyjnym (piwnica,
parter, piętra 1 i 2). W budynku jest 1 klatka schodowa. W piwnicy budynku
zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne (kotłownia i magazyn ze
zbiornikami paliwa), pomieszczenie elektryczne i magazynowe.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Wszystkie ścianki
działowe wykonane są z cegły.
1.4. Zakres projektu.
Projekt obejmuje instalacje elektryczne w następującym zakresie:
- rozdzielnicy głównej budynku,
- rozdzielnic piętrowych i rozdzielnic dedykowanych (kotłownia i serwrownia),
- instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetleniowe,
- instalacje połączeń wyrównawczych i instalację piorunochronną.
1.5. Zasilanie.
Zasilanie budynku jest poza zakresem niniejszego opracowania. W
zakresie opracowania znajduje się rozdzielnia główna niskiego napięcia wraz z
nowoprojektowanym układem dystrybucji energii elektrycznej. W przypadku
potwierdzenia możliwości przesyłowych istniejącego układu zasilania obiektu
(tablica licznikowa i zabezpieczenie główne w złączu) nowoprojektowana RGnn
może być zasilona poprzez istniejący układ pomiarowy energii elektrycznej.
Przewód w.l.z. wprowadzony powinien być do budynku na poziomie piwnicy,
bezpośrednio do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, przejście powinno zostać
uszczelnione gazowo i wodoodpornie. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej
powinno być oddzielone pożarowo od pozostałej części piwnic. W pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej zlokalizowana będzie rozdzielnia główna RGnn, oraz cześć
rozdzielni odpowiedzialna za zasilanie odbiorów elektrycznych w piwnicy.
Zgodnie z § 2 ust. 1 punkt 7 rozporządzenia MSWiA z 21.04.2006 r. urządzenia
przeciwpożarowe zaprojektowane w obiekcie wymagające zasilania podczas
pożaru to awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (oprawy wyposażone w układy
bateryjne z podtrzymaniem 2h).
2
1.6. Rozdział i pomiar energii elektrycznej.
W rozdzielni głównej RGnn zgodnie ze schematem głównym
zainstalowane będą zabezpieczenia główne w.l.z. do tablic licznikowych
piętrowych i dedykowanych. W rozdzielni głównej RGnn zaprojektowano sekcję
odbiorów elektrycznych w piwnicy. Układem pomiarowym energii elektrycznej
dla całego budynku poza zakresem opracowania, istniejący układ zainstalowany
w korytarzu na parterze budynku.
1.7. Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia.
W budynku projektuje się następujące instalacje elektryczne:
- oświetlenia ogólnego,
- gniazd wtykowych ogólnych (w zestawach gniazd w biurach),
- gniazd wtykowych dedykowanych (w zestawach gniazd w biurach),
- gniazd wtykowych dla sprzątania pomieszczeń biurowych,
- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w toaletach,
- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w kuchni.
Instalacja będzie wykonana przewodami YDY na napięcie znamionowe
izolacji 750V. Przewody będą układane w następujący sposób:
- obwód oświetleniowy – rozprowadzenie górą p/t w rurkach,
- obwody gniazd – prowadzone będą p/t i w podłogach w rurkach,
- obwody oświetlenia i gniazd w piwnicy – prowadzone będą n/t w rurkach.
Należy stosować osprzęt instalacyjny certyfikowany. Gniazda ogólnego
przeznaczenia i zestawy gniazd w biurach należy montować na wysokości 0,3m.
Gniazda w kuchni, toaletach i pomieszczeniach technicznych na wys. 1,2m.
Gniazdo ogólne w łazience należy mocować na wysokości 1,4m. Wyłączniki
instalacyjne należy mocować na wys. 1,2m.
W pomieszczeniach wilgotnych (łazienkach i kuchniach) oraz
technicznych należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Z listwy PE
należy wyprowadzić przewód Dyżo 1x6 do puszki p.t. instalowanej na ścianie
łazienki (kuchni) na zewnątrz. W puszce będą instalowane szyny wyrównawcze.
Do szyn tych należy podłączyć (przewodami Dyżo 1x4) metalowe elementy
wyposażenia pomieszczeń. W pomieszczeniach technicznych połączenia
wykonywać drutem j.w. bezpośrednio do szyny PE.
1.8. Instalacje administracyjne i w.l.z.
Wszystkie w.l.z. zasilane będą z rozdzielnicy Rinn, W.L.Z. prowadzone p/t
w rurach instalacyjnych. Klatka schodowa zasilona będzie z rozdzielnicy TE-0P.
Przewody dla urządzeń przeciwpożarowych (GWP) prowadzone według
przepisów określonych w § 187 ust. 3 i 4 W.T.
1.9 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
W budynku zaprojektowano instalację awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN
1838:2005. Projektowane średnie natężenie oświetlenia w przypadku awarii
oświetlenia podstawowego, na podłodze, wzdłuż środkowej linii drogi
ewakuacyjnej o szerokości 2 metrów powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na
centralnym pasie obejmującym nie mnie niż połowę szerokości drogi, natężenie
3
oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx. Oświetlenie to zrealizowane
jest w oparciu o oprawy z wbudowanym układem 2 godzinnego podtrzymania
zasilania. Oprawy awaryjne wraz z oświetlonymi znakami kierunkowymi będą
oświetlały i wskazywały drogę ewakuacji z budynku.
1.10 Ochrona przeciwprzepięciowa.
W obiekcie przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. Zaprojektowano
odgromniki przepięciowe B+C “Dehn” Ventil lub ekwiwalentne. Będą one
zainstalowane w rozdzielnicach głównych i piętrowych.
1.11. Ochrona od porażeń.
Instalacje wykonane będą w układzie TN-C-S - układ TN-C do rozdzielni
głównej RG, układ TN-S od rozdzielni głównej RGnn. Rozdzielenie przewodów
PEN na N i PE nastąpi w rozdzielni głównej RG. Wszystkie obudowy urządzeń
rozdzielczych, korytka kablowe, bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski
ochronne urządzeń elektrycznych należy łączyć do przewodów ochronnych PE.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać, potwierdzone protokolarnie,
pomiary skuteczności przyjętej ochrony od porażeń.
Zaprojektowano główną szynę połączeń wyrównawczych wykonaną z
ocynkowanej bednarki FeZn 30x4, która jest wyprowadzona z uziomu
fundamentowego i poprowadzona pomieszczeniach piwnicy oraz wyprowadzenie
z uziomu fundamentowego FeZn 30x4 do szyny PE w RGnn. Do głównej szyny
połączeń wyrównawczych należy łączyć: szyny wyrównawcze pomieszczeń
technicznych, metalowe rury wchodzące do budynku, metalowe elementy
instalacji w piwnicy, przyłącze wody (wodomierz należy zbocznikować),
elementy konstrukcji budynku, metalowe korytka i drabinki kablowe, blaszane
kanały instalacji wentylacyjnej, inne części przewodzące dostępne i obce.
Wszystkie przejścia bednarek przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego
należy uszczelnić masami ognioodpornymi zgodnie z punktem 1.14.2.
1.12. Instalacja piorunochronna. Uziom fundamentowy.
Budynek będzie wyposażony w instalację piorunochronną. Instalacja
powinna być wykonana zgodnie z normą PN-IEC-61024-1:2001.
Na dachu przewidziano siatkę zwodów poziomych. Zwody będą
wykonane z drutu Fe/Zn d=8mm na uchwytach. Zwody na różnych poziomach
dachu łączone będą zwodami z drutu Fe/Zn d=8mm układanymi w rurkach
winidurowych mocowanych pod tynkiem. Do siatki zwodów należy podłączyć
wszystkie konstrukcje (barierki, drabiny, wywietrzaki, obróbki blacharskie itp.)
wystające ponad płaszczyznę dachu. Kominki wentylacyjne budowane na dachu
należy dodatkowo wyposażyć w lokalne zwody pionowe nie izolowane. Siatkę
zwodów należy łączyć na dachu do przewodów odprowadzających. Przewody
odprowadzające będą wykonane z drutu j.w. układanego w rurkach pod
elewacją budynku do złącz kontrolnych na poziomie parteru. Od złącz do
uziomu fundamentowego ułożona będzie bednarka FeZn 30x4. Przewody
odprowadzające będą w fundamencie łączone z uziomem fundamentowym.
Uziom fundamentowy wykonany będzie z bednarki FeZn 30x4. Wokół budynku
zostanie wykonany uziom otokowy przedłużony szpikami o długości 4 m.
4
1.13. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.
Dla zapewnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej obiektu w
projekcie przewidziano następujące rozwiązania techniczne:
1. Wyłącznik Przeciwpożarowy Prądu (GWP) – zlokalizowany na parterze
budynku oznakować wg PN-N-01256-4:1997. Wyłącznik Przeciwpożarowy Prądu
w budynku będzie miał za zadanie wyłączenie zasilania w obiekcie przed
przystąpieniem do akcji gaśniczej jednostek straży pożarnej. Przycisk wyłącznika
„GWP” będzie połączony z wyłącznikami głównymi rozdzielni RGnn przewodem
o odporności EI-90.
2. Przepusty instalacyjne – zgodnie z § 234 W.T.:
1) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
2) Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach,
niewymienionych w pkt. 1, dla których jest wymagana klasa odporności
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, będą mieć klasę odporności ogniowej
(EI) tych elementów.
3) Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej
poziomu terenu, będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do
wnętrza budynku.
Przepusty w ścianach o odporności ogniowej powinny być uszczelniane masami
ognioodpornymi certyfikowanymi przez ITB np. produktami firmy HILTI lub
równorzędnymi.
4) Na poziomie stropu każdej kondygnacji przejścia instalacji w szachtach
zabezpieczyć przepustem o odporności ogniowej EI 60.
3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – na drogach ewakuacyjnych w
obiekcie przewidziano obwody elektryczne z oprawami awaryjnymi oraz
oświetlonymi znakami kierunkowymi. Oprawy te będą miały wbudowane
akumulatory (bateria 2h). Ponieważ układy akumulatorowe opraw awaryjnych
poza zasilaniem podstawowym wymagają dodatkowej żyły kontrolnej
informującej o stanie zasilania obiektu, żyła ta zostanie wyprowadzona z
zabezpieczenia obwodu zasilającego – w przypadku zaniku zasilania na żyle
zasilania podstawowego i żyle kontrolnej oprawa przełącza się w tryb awaryjny,
zanik zasilania na żyle podstawowej jest traktowany jako celowe wyłączenie.
4. Zabezpieczenie kotłowni olejowej i magazynu oleju opalowego – w
związku z zaprojektowanym w budynku systemem ogrzewania, w
pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniu zbiorników projektuje się system
detekcji wycieku oleju opałowego z bezpośrednią sygnalizacją wycieku do
dyżurki ochrony. Zaleca się również wykonanie systemu sygnalizacji poziomu
paliwa w zbiornikach ze wskazaniami sprowadzonymi do pomieszczenia dyżurki.
Proponuje się, by systemy te zostały wykonane przez dostawcę kotłowni, jako
rozwiązania typowe tego samego dostawcy.
5
2. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ OBWODÓW W.L.Z. I OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘĆ
NAP.SIECI [V]
cos fi
Ib<In<Iż
I2<1,45Iż
I2=In*kz
400,00
0,95
WLZ PARTER
TE-0P
kj
0,800
DOBÓR ZABEZPIECZENIA
Pi [kW]
Ps [kW]
Ib [A]
15,00
12,00
18,23
SPADEK NAPIĘCIA
l [m]
Cu
s [mm2]
15
54
6
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY W RG
DOBRANY PRZEWÓD
WLZ PIĘTRO 1
TE-1P
kj
0,800
DOBÓR ZABEZPIECZENIA
Pi [kW]
Ps [kW]
Ib [A]
10,00
8,00
12,15
SPADEK NAPIĘCIA
l [m]
Cu
s [mm2]
19
54
6
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY W RG
DOBRANY PRZEWÓD
WLZ PIĘTRO 2
TE-2P
kj
0,800
DOBÓR ZABEZPIECZENIA
Pi [kW]
Ps [kW]
Ib [A]
10,00
8,00
12,15
SPADEK NAPIĘCIA
l [m]
Cu
s [mm2]
23
54
6
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY W RG
DOBRANY PRZEWÓD
WLZ PIĘTRO 2
TE-S
kj
0,800
DOBÓR ZABEZPIECZENIA
Pi [kW]
Ps [kW]
Ib [A]
5,00
4,00
6,08
SPADEK NAPIĘCIA
l [m]
Cu
s [mm2]
23
54
6
WYŁĄCZNIK GŁÓWNY W RG
DOBRANY PRZEWÓD
Idd [A]
40
kg Iż [A] In [A]
0,79 31,6
25
kz
1,6
I2 1,45*Iż
40
45,82
kg Iż [A] In [A]
0,79 31,6
25
kz
1,6
I2 1,45*Iż
40
45,82
kg Iż [A] In [A]
0,79 31,6
25
kz
1,6
I2 1,45*Iż
40
45,82
kg Iż [A] In [A]
0,79 31,6
25
kz
1,6
I2 1,45*Iż
40
45,82
DU [%]
0,35
25 A
YDY 5x6
Idd [A]
40
DU [%]
0,29
25 A
YDY 5x6
Idd [A]
40
DU [%]
0,35
25 A
YDY 5x6
Idd [A]
40
DU [%]
0,18
25 A
YDY 5x6
Opracował:
Paweł Truszkowski
6
Download