Jak racjonalnie gospodarowa* energi* w szkole ?

advertisement
Wykonawcy:
Krzysiek Okoń
Krzysiek Sybidło
Dawid Bosek
Przemek Rentkowski
Jarek Bereda
Karol Surkont
Patryk Wyszyński
Oświetlenie stanowi ok. 50% całości kosztów związanych
ze zużyciem energii elektrycznej w szkołach. Dzięki
zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła można
zaoszczędzić do 80% energii zużywanej na ten cel.
Pojawienie się na rynku energooszczędnych świetlówek
kompaktowych, które mogą być montowane w
tradycyjnych oprawach do żarówek, znacznie obniżyło
koszty modernizacji instalacji oświetleniowej.
W chwili obecnej nie ma już przeciwwskazań do
stosowania energooszczędnych rozwiązań przy
krótkich czasach pracy (częste załączenia). W
układach z tradycyjnymi świetlówkami rurowymi
także istnieją możliwości osiągnięcia znaczących
oszczędności energetycznych. Zastosowanie do ich
zasilania układów wysokiej częstotliwości pozwala
oszczędzić 20-30% energii elektrycznej, powodując
jednocześnie podwyższenie komfortu użytkowania
oświetlenia poprzez eliminację problemu pulsacji
strumienia świetlnego, który bywa często uciążliwy.
Układy wysokiej częstotliwości są także mniej
kłopotliwe w eksploatacji i ich zastosowanie
powoduje wydłużenie trwałości świetlówek.
W obiektach szkolnych wymagane są znaczniki
strumienie powietrza wentylacyjnego (20 m 3 na osobę
na godzinę), w związku z tym straty ciepła na
podgrzanie świeżego powietrza mają duży udział w
całkowitym bilansie energii. W Polsce najczęściej
stosuje się wentylację naturalną, która wymaga stałego
napływu powietrza przez nieszczelności okien lub
specjalne urządzenia, tzw. nawiewniki.
W starych obiektach stolarka okienna jest na ogół w bardzo
złym stanie technicznym w normalnych warunkach
zapewnia właściwy (a w przypadku silnych wiatrów często
zbyt duży) strumień świeżego powietrza. Po wymianie
stolarki okiennej na nowoczesną, która charakteryzuje się
dużą szczelnością, wentylacja w salach lekcyjnych może
ulec drastycznemu pogorszeniu (jeśli okna nie są
wyposażone nawiewniki lub ich przekrój jest
niedostateczny), co objawia się zwiększoną zawartością w
powietrzu dwutlenku węgla i pary wodnej. Zastosowanie
nawiewników higrosterowanych (regulowanych
wilgotnością powietrza) pozwoli na uniknięcie tych
zjawisk. Ich działanie polega na tym, że gdy nie ma ludzi w
pomieszczeniu, wilgotność spada i nawiewniki zamykają
się, a jeżeli w pomieszczeniu przebywa dużo osób
wydzielających parę wodną, to nawiewniki odpowiednio
otwierają się doprowadzając odpowiedni strumień
świeżego powietrza.
Redukcja wentylacji w okresach, gdy uczniowie nie przebywają w
szkole, zmniejsza natomiast koszty ogrzewania. Technicznie
najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie
mechanicznej wentylacji nawiewno - wywiewnej, która
pozwala na pełną kontrolę strumienia świeżego powietrza we
wszystkich pomieszczeniach, a ponadto umożliwia odzysk
ciepła z zużytego, podgrzanego powietrza.
Kaloryfer
Bardzo istotny wpływ na koszty ogrzewania budynku ma
źródło ciepła. W przypadku, gdy jest nim ciepło sieciowe,
pole do działania dla użytkownika budynku jest
ograniczone. W zakresie możliwości użytkowników
pomieszczeń pozostaje jednak regulacja temperatury za
pomocą termostatów na kaloryferach. Temperaturę można
również obniżać w czasie weekendów i przerw
świątecznych do poziomu tzw. temperatury dyżurnej,
wynoszącej zwykle około 10 - 12°C. Ponadto istotne jest
zweryfikowanie mocy zamówionej u dostawcy ciepła, gdyż
ma ona często wpływ nawet na 40-50% całkowitych
kosztów energii.
W przypadku zasilania obiektu w ciepło z lokalnej kotłowni
bardzo istotne znaczenie ma jej stan techniczny, poziom
zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz rodzaj
paliwa. Wpływ na koszty ogrzewania szkół ma również stan
techniczny i poziom technologiczny znajdujących się tam
instalacji grzewczych. W miarę możliwości należy stosować
instalacje mało wodne z zamkniętym naczyniem zbiorczym,
z odpowietrzaniem na każdym grzejniku, zaopatrzone w
zawory termostatyczne nie dostępne dla uczniów (np. z
regulacja temperatury na pionach). Należy też pamiętać, że
po ociepleniu ścian i stropów, oraz wymianie okien
zapotrzebowanie na ciepło jest niższe i musimy do niego
dostosować wielkość i moc grzejników.
Termomodernizacja
Podstawowym celem termomodernizacji budynku jest
zmniejszenie zużycia energii, a tym samym
zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem
odpowiedniego komfortu użytkowania i
odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych
pomieszczeniach
Czy rozsądne jest korzystanie z tych urządzeń?
Na czym polega niebezpieczeństwo
w przedstawionej sytuacji, jeżeli w
pobliżu gniazdka bawią się dzieci ?
Czy przedstawiona sytuacja zagraża
naszemu bezpieczeństwu? Czego nie
należy robić .
Przykłady prawidłowej obsługi energii i urządzeń
elektrycznych :
- nie należy korzystać z urządzeń elektrycznych z
uszkodzoną izolacją .
- gniazdka elektryczne powinny być odpowiednio
zabezpieczone przed dziećmi .
- nie należy włączać urządzeń elektrycznych jeżeli
zostały zamoczone wodą .
- unikać włączania zbyt dużej ilości urządzeń
elektrycznych do jednego gniazdka .
- wszelkie awarie sprzętu elektronicznego powinien
naprawiać fachowiec .
- podczas kąpieli nie należy używać żadnych
urządzeń elektrycznych.
- nie należy dotykać mokrymi dłońmi przewodów ,
gniazdek oraz urządzeń elektrycznych .
- nie wyłączać urządzeń elektrycznych poprzez
ciągnięcie przewodów z gniazdka .
- komputer podłączać do gniazdka za pomocą listwy
zasilającej .
- urządzenie zaopatrzone w przewody z wtyczkami do
gniazdka z bolcem powinny być włączone tylko do
takiego gniazdka .
- gniazdka w pomieszczeniach w których występuje
wilgoć powinny być zabezpieczone pokrywką a
wyłączniki folią zabezpieczającą przed dostaniem się
wody .
Download