budynek usługowy projekt budowlany instalacje elektryczne

advertisement
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
TYTUŁ PROJEKTU:
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZEŃ GABINETU LEKARSKIEGO NA
POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU USŁUGOWYM
Kategoria obiektu: XVI
OBIEKT:
BUDYNEK USŁUGOWY
dz. nr ewid. 131/7, obr.10818, jedn.146513_8
ul. Łączyny 8, Warszawa
INWESTOR:
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
BRANŻA:
PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
AUTORZY OPRACOWANIA:
PODPIS:
PROJEKTANT:
inż. Wiesław Giziński
upr. nr 64/Wa/73 w specj. inst. elektr.
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Waldemar Duranc
upr. nr St-239/86 w specj. Inst. elektr
OPRACOWANIE:
Zbigniew Woiński
Piotr Sperzyński
Egz. …
WARSZAWA
GRUDZIEŃ 2015
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:
OPIS TECHNICZNY
Przedmiot i zakres opracowania
Założenia projektowe
Zasilenie, bilans mocy
Rozdzielnice
Układ pomiarowy energii elektrycznej
Instalacje elektryczne wewnętrzne
Zagadnienia BHP
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Ochrona przeciwpożarowa
Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
str. 2-6
str.7-8
III
ZAŁĄCZNIKI
Oświadczenie o kompletności
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Przynależność do MOIIB projektanta
Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzającego
Przynależność do MOIIB sprawdzającego
str.9-13
IV
L.P.
1
2
3
RYSUNKI
RYS. NR
E-01
E-02
E-03
str.14-16
TYTUŁ
Plan instalacji siłowej i teletechnicznej. Rzut II piętra
Schemat zasilania
Schemat i widok rozdzielnicy RE1
1:100
-----------
2
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
I
OPIS TECHNICZNY
1.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych związanych z
przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gabinetu lekarskiego na pomieszczenia biurowe
w budynku usługowym w budynku przy ul. Łączyny 8 w Warszawie (budynek 5A II piętro), dz. 45, 131/7
Warszawa dla którego Inwestorem jest Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Projekt obejmuje :
- instalacje wewnętrzne elektryczne w pomieszczeniach biurowych:
- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych,
- instalacja teletechniczną,
- modernizacja i montaż tablic elektrycznych.
2.
3.
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.
Projekt budowlany opracowano na podstawie następujących założeń:
zlecenia Inwestora,
założeń branżowych,
projektu architektonicznego,
obowiązujących przepisów i norm PNE, ICE,
uwag i wytycznych Inwestora.
ZASILANIE , BILANS MOCY .
Zasilanie pokoi z rozdzielnic piętrowych:
BILANS MOCY RE1:
- moc zainstalowana obwodów projektowanych
- moc obliczeniowa obwodów projektowanych
- prąd obliczeniowy obwodów projektowanych
- zabezpieczenie w RE istn.
- kabel zasilający
Pz =8,4kW
Po =6,7kW
Io = 10,4A
3x25A
YDYżo5x6mm²
Użytkownik nie występuje do Zakładu Energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Bilans
obwodów projektowanych nie ma wpływu na moc ogólną obiektu.
4.
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
4.1
Rozdzielnica piętrowa RE
Na piętrze w ciągu komunikacyjnym zlokalizowana jest rozdzielnica piętrowa RE. Rozdzielnica
zasilana jest z rozdzielnicy głównej budynku. Kabel zasilający pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
Z rozdzielnicy RE zasilona będzie rozdzielnica RE1 na I piętrze. Rozdzielnicę RE należy zmodernizować
wg schematu rys. E-02. Obudowa rozdzielnicy pozostaje bez zmian. Do dalszej eksploatacji.
4.2
Rozdzielnica piętrowa RE1
3
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
Na piętrze II w części komunikacyjnej zamontowana będzie rozdzielnica piętrowa RE1.
Rozdzielnica zasilana będzie z rozdzielnicy piętrowej RE przewodem 750V typu YDYżo5x6mm² układanym
p/t r rurce instalacyjnej 37mm. Z rozdzielnicy RE1 zasilone będą: zestawy gniazdowe PEL. Rozdzielnicę
RE1 należy wyposażyć wg schematu rys. E-03. Należy zastosować obudowę wnękową, 3x24 moduły, o
stopniu szczelności IP-40. W rozdzielnicy będzie zamontowany rozłącznik typu FR, lampki kontrolne,
ochronniki przepięciowe kl. C wyłączniki nadmiarowo prądowe, wyłączniki różnicowo prądowe, wyłączniki
różnicowo prądowe z członem nadmiarowym.
5.
UKŁAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Układy pomiarowe pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
6.
6.1
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach
W pomieszczeniach biurowych istniejąca instalacja oświetleniowa pozostaje bez zmian do
dalszej eksploatacji. Podczas remontu instalacji zaleca się wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w
poszczególnych pomieszczeniach. Wymagane średnie natężenie oświetlenia:
- pomieszczenia biurowe 500lx
- pomieszczenia sanitarne 200lx
6.2
Instalacja gniazd wtyczkowych - ogólnego zastosowania
Aranżowane pomieszczenia zostaną wyposażone w zestawy gniazdowe montowane pod tynkiem lub jako
gniazda modułowe w listwach PCV. Zestawy gniazdowe typu PEL wyposażone będą w:
- gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 230V, IP-20 podtynkowe lub modułowe - 3 szt.
- gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 230V, IP-20, typu DATA z blokadą mechaniczną
podtynkowe lub modułowe - 3 szt.
- gniazda typu RJ45, pojedyncze, kat. 5e, podtynkowe lub modułowe - 2szt,
Instalacja zostanie wykonana przewodem YDYżo3x2,5mm2. Przewody należy prowadzić na korycie
kablowym nad stropem podwieszanym, na uchwytach kablowych nad stropem podwieszanym i w listwach
PCV przypodłogowych.
Instalacja zostanie zasilona z rozdzielnicy RE1. Lokalizację zestawów gniazdowych pokazano na planach
instalacyjnych rys. E-01. Wysokość montażu należy ustalić z Architektem i Użytkownikiem na etapie wykonawstwa.
Instalację sieci elektryczną należy oddzielić przegrodą od instalacji sieci strukturalnej w korytach kablowych
i w listwach PCV.
6.3
Instalacja teletechniczna
W obiekcie przewiduje się wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instalacja zostanie wykonana
w topologii gwiazdy od PD – istniejącego punkt dystrybucyjnego znajdującego się na na I piętrze budynku.
(podłączenie instalacji w szafie po stronie zamawiającego). We wszystkich pomieszczeniach objętych
opracowaniem instalacja zostanie wykona przewodem UTP kat 5e. Przewody teletechniczne należy prowadzić na korcie kablowym nad stropem podwieszanym, na uchwytach kablowych nad stropem podwieszanym i w listwach PCV przypodłogowych. Przewody należy zakończyć w zestawach gniazdowych typu
PEL. Lokalizację zestawów gniazdowych pokazano na planach instalacyjnych rys. E-01. Wysokość montażu należy ustalić z Architektem i Użytkownikiem na etapie wykonawstwa.
Wyposażenie i specyfikacja urządzeń wg wymagań Inwestora.
4
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
Instalację sieci strukturalnej należy oddzielić przegrodą od instalacji elektrycznych w korytach kablowych i
w listwach PCV.
7.
ZAGADNIENIA B.H.P
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i
ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne tylko
dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu energetycznego. Dodatkowo tablice będą
zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się w
urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA , realizowane za
pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo prądowych o prądzie różnicowym 30mA.
Układ sieci po stronie Zakładu Energetycznego TN-C, po stronie użytkownika TN-S. We wszystkich
rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia
również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na
wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp.
Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone
zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i został zapoznany z
przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien być wyposażony w
odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby zatrudnione przy
robotach elektrycznych powinny ściśle przestrzegać wszelkich przepisów bhp, obowiązujących przy danych
urządzeniach elektrycznych.
Przed rozpoczęciem pracy należy:
- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy.
- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim
porażeniem.
- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice dielektryczne,
zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o różnych potencjałach
(kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zależności od
charakteru prowadzonych prac.
Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy:
- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia.
- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie.
- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; niezależnie
od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem neonowym) czy
rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez połączenie wszystkich żył z
pancerzem.
- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki.
PRACA NA WYSOKOŚCI.
a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, klamer,
słupów itp.
b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej.
c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty.
d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia usuwać
niezwłocznie.
e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze.
5
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
ZABRANIA SIĘ:
a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych oraz
gniazda wtyczkowe i wtyczki,
b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie,
c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych,
d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości,
e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed
wyłączeniem pracowali ludzie,
f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, stojaków
elektrycznych itp.
UWAGI KOŃCOWE.
a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy niezwłocznie
zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić bezzwłocznie swojego
przełożonego
b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć aktualne
protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz powinien znajdować się
u kierownika budowy.
c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na:
- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu,
- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia
lekarza),
- udzielenie pierwszej pomocy,
- niezwłocznym wezwaniu lekarza.
8.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy
projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w
budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego
napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V
b)
Instalacje w obiekcie objete są działaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu
c)
W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przewidzieć
przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń przeciwpożarowych.
Projektant: inż. Wiesław Giziński
upr. nr 64/Wa/73
w specjalności instalacje elektryczne
6
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
NAZWA OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ADRES:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWO-HOTELOWY
UL.ŁĄCZYNY 8, 00-900 WARSZAWA, dz. 45,131/7
DZIELNICA URSYNÓW
INWESTOR:
POCZTA POLSKAS.A. Obszar Operacyjny ds.
Nieruchomości, ul. RATUSZOWA 7/9,
03-450 WARSZAWA
BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
AUTORZY OPRACOWANIA:
Projektant :
inż. Wiesław Giziński
upr. nr 64/Wa/73 w specj. inst. elektr.
WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015r.
INFORMACJA DOTYCZĄCZA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
7
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego
opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w
oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
1.
Zakres robót obejmuje:
Instalacji elektrycznej w budynku .
Rozdzielnie i tablice 0,4kV .
Instalacji oświetleniowej i siłowej
Instalacji słaboprądowych
2.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- budynek administracyjno-biurowo-hotelowy
- budynki sąsiednie
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- budynek administracyjno-biurowo-hotelowy
- pozostałe istniejące budynki i obiekty na terenie
3.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie
prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia:
- praca na rusztowaniach
- prace spawalnicze
5.
Zagrożenia :
porażenie prądem
upadek z wysokości
pożar - prace spawalnicze
uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem.
6.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych:
instrukcja BHP stanowiska pracy,
aktualne zaświadczenia SEP.
badania lekarskie – praca na wysokości .
7.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.
inż. Wiesław Giziński
upr. nr 64/Wa/73
w specjalności instalacje elektryczne
8
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oświadczam, że:
Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych związanych ze zmianą sposobu użytkowania z
przychodni na biuro nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 przystosowanie na potrzeby PJP ds. Jakości w budynku przy ul.
Łączyny 8 w Warszawie (budynek 5A II piętro), dz. 45, 131/7 Warszawa Ursynów. dla którego Inwestorem
jest Poczta Polska S.A. Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa,
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant: inż. Wiesław Gizińskiu
nr. 64/Wa/73
w specj. inst. elektr.
Warszawa,12.2015r
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO
Wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oświadczam, że:
Projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych związanych ze zmianą sposobu użytkowania z
przychodni na biuro nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 przystosowanie na potrzeby PJP ds. Jakości w budynku przy ul.
Łączyny 8 w Warszawie (budynek 5A II piętro), dz. 45, 131/7 Warszawa Ursynów. dla którego Inwestorem
jest Poczta Polska S.A. Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa,
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzający inż. Waldemar Duranc
nr. St-239/86
w specj. inst. elektr.
Warszawa,12.2015r
9
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
10
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
11
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
12
PRACOWNIA PROJEKTOWA SPERZU.PL
PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
05-120 LEGIONOWO ul. NARUTOWICZA 22 A tel.605-859-528, e-mail: [email protected]
13
Download