za-acznik_nr_3_do_zaproszenia

advertisement
81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9,
centrala: 58 555 97 00, fax.: 58 555 97 11, e-mail: [email protected]
Załącznik nr 3 do Zaproszenia
SPECYFIKACJA
1. Ustalenie programu badania biegłości/porównań międzylaboratoryjnych oraz niezbędnych
zasobów (wynagrodzenie dla lab. porównawczego, materiały i próbki badawcze, etc.) do ich
wykonania (LAB5)
Uczestnictwo laboratorium w programie porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie materiałów
i wyrobów do izolacji cieplnych:
 opór cieplny/współczynnik przewodzenia ciepła metodą aparatu płytowego z czujnikami
gęstości ciepła (PN-ISO 8301);
 współczynnik paroprzepuszczalności/współczynnik oporu dyfuzyjnego materiałów budowlanych
(PN-EN 12086, PN-EN 12572)
Badania wytrzymałościowe:
 wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (PN-EN 12607);
 badanie zachowania przy ściskaniu (PN-EN 826);
 badanie zachowania przy zginaniu (PN-EN 12089);
 pozostałe.
2. Fizyczne wykonanie badań, zapisów z badań, oceny badań oraz przygotowania
dokumentacji technicznej (LAB5)
Konsultacje w zakresie wykonania badań, realizacji procedur badawczych i oceny uzyskanych wyników.
Wymagana jest znajomość stosowanych w laboratorium metod pomiarowych oraz doświadczenie w
pracy z aparaturą pomiarową, jaką dysponuje laboratorium LAB 5. W zakresie przygotowania
dokumentacji konsultacje przy opracowaniu wymaganej dokumentacji procedur badawczych, instrukcji
badawczych, formularzy i pozostałej wymaganej dokumentacji laboratoryjnej. Wykonanie badań
porównawczych współczynnika przewodzenia ciepła, współczynnika oporu dyfuzyjnego oraz badań
wytrzymałościowych i porównanie ich z wynikami badań wykonanych przez Akredytowane
Laboratorium.
3. Ustalenie programu badania biegłości/porównań międzylaboratoryjnych oraz niezbędnych
zasobów (wynagrodzenie dla lab. porównawczego, materiały i próbki badawcze, etc. ) do ich
wykonania. – liczba godzin ok. 100H (LAB6)
Badania porównawcze 3 urządzeń w zakresie EMC i LVD. Przykładowe typy urządzeń do badań
międzylaboratoryjnych: oprawa oświetleniowa, licznik energii elektrycznej, zasilacz do źródeł LED.
4. Sprawdzenie biegłości wykonywania pomiarów EMC przez niezależnego eksperta/
specjalistę (LAB6)
Pomiary emisji zaburzeń przewodzonych; Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych
na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej zgodnych
z wymaganiami aktualnej normy IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2; Badania
odporności na udary napięcia (surge – zgodnie z IEC/EN 61000-4-5), serie szybkich elektrycznych
Regon 190315182
NIP 588-00-19-192
Kapitał zakładowy 255 603 000 zł
Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744
81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9,
centrala: 58 555 97 00, fax.: 58 555 97 11, e-mail: [email protected]
stanów przejściowych (electrical fast transients – „burst” – zgodnie z IEC/EN 61000-4-4); Badania
odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci prądu przemiennego jednoi trójfazowej (o napięciu znamionowym do 400VAC i prądzie znamionowych do 32A na fazę) oraz
zasilanych napięciem stałym (min. 1000V / 32A) na zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania;
Badania odporności urządzeń elektronicznych i elektrycznych na wyładowania elektryczności statycznej
o poziomach do 16,5 kV; Badania zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej LVD.
Stanowisko będzie działać zgodnie z normą PN-EN50191 (Instalacja i eksploatacja elektrycznych
stanowisk badawczych).
5. Fizyczne wykonanie badań, zapisów z badań, oceny badań oraz przygotowania
dokumentacji technicznej. Uzyskanie biegłości przy pomiarach EMC wstępny audyt
laboratorium – 96h konsultacji (LAB6)
Regon 190315182
NIP 588-00-19-192
Kapitał zakładowy 255 603 000 zł
Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000033744
Download