oświadczenie - Platforma zakupowa ENERGA

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych zestawów:
Zadanie I – (42 komplety) składające się z:
a) analizatora przenośnego jakości energii elektrycznej
b) cęgi elastyczne (cewki Rogowskiego) o zakresie max. od 2500A do 3000A szt. 4
c) mini cęgi 10-25A szt. 4
Zadanie II –38 kompletów składających się z:
a) analizatora przenośnego jakości energii elektrycznej
b) cęgi elastyczne (cewki Rogowskiego) o zakresie max. od 2500A do 3000A szt. 4
Cewki Rogowskiego powinny spełniać wymagania :
 zakres pomiarowy od 1 A do max. 2500-3000A
 napięcie pracy 1000V AC kat III / IV 600V
 zakres dopuszczalnych temperatur pracy od -20 do 80°C.
 stopień ochrony IP 65
 obwód pętli od 60-80 cm
Mini cęgi powinny spełniać wymagania:
 zakres pomiarowy od 100mA do max. 25A
 napięcie pracy 600V AC kat III
 zakres dopuszczalnych temperatur pracy od -10 do 50°C.
 stopień ochrony IP 40
 średnica mierzonego przewodu max 20 mm
Analizatory przenośne jakości energii elektrycznej wyszczególnione powyżej muszą
spełniać wymagania zawarte w poniższej specyfikacji:
1/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
Normy i standardy techniczne
Wymagania stawiane urządzeniom przenośnym w zakresie realizowanych metod
pomiarowych, bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej opierają się na
następujących standardach technicznych.

IEEE 1159.1 Guide For Recorder and Data Acquisition Requirements For
Characterization of Power Quality Events.

IEEE 1159.3 A Recommended Practice for the Transfer of Power Quality Data.
PQDIF format wymiany danych jakości energii zapewniający możliwość integracji
danych pomiarowych zgodnie ze standardami oprogramowania PQView.

PN-EN 61000-4-30 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii.

PN-EN 61000-4-15 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Metody badań i pomiarów. Miernik migotania światła. Specyfikacja funkcjonalna i
projektowa.

PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 61010-1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-2: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na wyładowania
elektrostatyczne.

PN-EN 61000-4-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-3: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na promieniowane pole
elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.

PN-EN 61000-4-4 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-4: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na serie szybkich
elektrycznych stanów przejściowych.

PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-5: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-6: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na zaburzenia
przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.
2/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11

PN-EN 61000-4-7 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Metody badań i pomiarów – Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych
i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i
przyłączonych do nich urządzeń.

PN-EN 61000-4-8 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-8: Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na pole magnetyczne
o częstotliwości sieci elektroenergetycznej.

PN-EN 61000-4-11 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 4-11: Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia,
krótkie przerwy i zmiany napięcia.

PN-EN 61000-6-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.

IEC 60038:2009 IEC standard voltages.

IEC 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low voltage systems
– Part 1: Principles requirements and tests.

IEC 60364-4-44:2007 Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for
safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances.

IEC 60071-1:2006 Insulation co-ordination. Part 1: Definitions, principles and rules.

IEC 61000-3-6:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits –
Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV
and EHV power systems.

IEC 61000-3-7:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits –
Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV,
HV and EHV power systems.

IEC 61000-3-13:2008
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits –
Assessment of emission limits for the connection of unbalanced installations to MV,
HV and EHV power systems.
Międzynarodowe normy IEC oraz normy europejskie EN traktowane są jako równoważne
z normami PN-EN.
Wymagania określone w niniejszym opracowaniu maja pierwszeństwo przed wymaganiami
zawartymi w normach.
W przypadku, gdy wymagania niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań
podanych w powyższych normach wówczas należy stosować się do wymagań tej specyfikacji.
Parametry techniczne urządzeń pomiarowych dla rozwiązań przenośnych.
Pomiar połączony z rejestracją wskaźników Jakości Energii Elektrycznej (JEE) stanowi podstawę
3/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
do oceny parametrów jakości energii przesyłanej siecią dystrybucyjną w ENERGA-OPERATOR
SA (EOP) do odbiorcy końcowego lub innych operatorów. Planowany Monitoring Parametrów
JEE obejmie swoim zasięgiem również urządzenia oraz dane uzyskiwane z instalacji
tymczasowych.
Urządzenia przenośne służą (lub będą służyć) do realizacji następujących zadań:
1. Kontrola parametrów JEE w ramach procesu obsługi reklamacji JEE odbiorców przyłączonych
do sieci nn i SN, w przypadku odbiorców w sieci WN należy założyć, że docelowo będą objęci
stałym monitoringiem parametrów,
2. Pomiarów w czasie prób i testów małych źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci EOP,
elektrowni wodnych, wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, agregatów prądotwórczych. Ilość
rozproszonych źródeł energii (również tzw. magazynów energii) komercyjnych oraz
indywidualnych będzie rosła, więc zapotrzebowanie na wykonywanie pomiarów parametrów
JEE również.
3. Okresowych pomiarów obciążeń sieci nn, transformatorów SN/nn.
4. Lokalizacji i diagnostyki zakłóceń w pracy sieci nn (oraz urządzeń stacyjnych, serwerowni EOP),
w tym np. do lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych, które możliwe jest jedynie przy
jednoczesnym wykorzystaniu kilku (>1szt.) urządzeń przenośnych.
5. Oceny poziomu zaburzeń w systemie w ramach rozproszonych sesji pomiarowych w głębi sieci
nastawionych na oszacowanie poziomu zakłóceń sieci SN i nn, dane otrzymane z takich akcji
pomiarowych powinny służyć EOP do określenia docelowego Poziomu Planowanego zaburzeń
w swojej sieci (wg IEC może być zdefiniowany poniżej poziomem kompatybilności ale
absolutnie nie może być powyżej jego poziomu).
Z wymienionych powyżej zadań wynika, że od urządzeń przenośnych powinno oczekiwać się
wszechstronności. Dochodzi do tego również odporność na warunki środowiskowe.
Przenośność nie oznacza mniejszych, uproszczonych wymagań w klasie dokładności, czy
metodzie pomiarowej dla takiego sprzętu. Pomiar bezpośredni napięć pozwala uzyskiwać dane
precyzyjniejsze niż z urządzeń stacjonarnych (w układach pośrednich). Realizacja pomiarów
bezpośrednio na granicy sieć-odbiorca odpowiada koncepcji energii elektrycznej jako towaru o
prawidłowej jakości.
System stacjonarny JEE oparty jedynie na pomiarach w stacjach 110/15kV nie będzie
dostarczał pełnej informacji o JEE w sieci EOP. Jego bardzo ważną częścią będzie „flota”
analizatorów JEE współpracujących z nadrzędnym systemem. Grupa urządzeń przenośnych
będzie warstwą fizyczną, która „oddolnie” dostarczy bardzo ważnych danych o stanie jakości
energii.
Wymagania ogólne
Wymagania stawiane pomiarowym urządzeniom przenośnym w planowanym systemie
Monitoringu Parametrów JEE można ująć w 3 główne grupy:
4/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
-Pierwsza część wymagań określa standardy wykorzystywanych metod pomiarowych, rodzaj
parametrów rejestrowanych oraz zgodność formatu wygenerowanych danych z systemem
nadrzędnym. Wymienione elementy bezpośrednio wpływają na jakość otrzymywanych
danych.
-Druga część związana jest odpornością urządzenia na warunki zewnętrzne środowiska, w
którym będą pracować.
-Trzecia część wymagań związana jest z komunikacją z systemem nadrzędnym. Posiadanie lub
możliwość współpracy z zewnętrznym modułem komunikacyjnym oraz synchronizacją czasu.
Współpraca z systemem nadrzędnym
Urządzenia przenośne powinny współpracować z oprogramowaniem jednostki centralnej
Systemu Monitorowania JEE. Dane pomiarowe powinny być udostępniane:
 do zdalnego odczytu poprzez zewnętrzny (opcjonalny) moduł komunikacyjny,
 w formacie PQDIF (wg IEEE 1159.3) pliki binarne, XML lub zestawów plików PQDIFPOF w
katalogach (wg Annex C IEEE 1159.3),
 lub w formacie binarnym producenta z automatyczną konwersją danych do centralnej
bazy danych systemu Monitorowania JEE. Koszt translatora danych współpracującego z
systemem nadrzędnym spoczywa na dostawcy systemu.
 W obydwu określonych powyżej metodach udostępniania danych dostawca musi
przedstawić opis komunikacji (lista poleceń) z urządzeniem przy użyciu modułu
komunikacyjnego (np. modemu GPRS).
Przechowywanie i format danych
Urządzenie musi zapewnić zapis i przechowywanie danych:
 W pamięci nieulotnej, bez części ruchomych, która zachowuje dane pomiarowe oraz
konfiguracje w przypadku długotrwałego braku zasilania
 Rejestracje przynajmniej 100 zdarzeń w formie wartości chwilowych napięć i prądów
wszystkich zdefiniowanych kanałów logicznych
 Rejestracje przynajmniej 100 zdarzeń w formie wartości skutecznych napięć URMS(1/2)
(uaktualniane co ½ okresu) wszystkich zdefiniowanych kanałów logicznych
 Statycznych danych pomiarowych wszystkich zdefiniowanych kanałów logicznych napięć
i prądów ((wartości średnie, maksymalne, minimalne), wartości składowych
harmonicznych, wskaźników Pst i Plt, asymetrii , wartości THDU określonych w Tabeli 1.
Typ danych ID_QT_VALUELOG w formacie PQDIF,
 Rejestr zdarzeń określonych (scharakteryzowanych) przez PN-EN 6100-4-30 lub
opcjonalnie wg IEEE 1159 opisujący je wielkościami statystycznymi z pkt. 1.7.,
 Rejestr zakłóceń w pracy urządzenia pomiarowego,
5/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
 Eksport konfigurowalnych grup danych pomiarowych do pliku w formacie TXT, CSV.
Wejścia pomiarowe
Przenośne urządzenie pomiarowe powinno posiadać:
 4 wejścia napięciowe o impedancji wejściowej >2MΩ,
 4 wejścia prądowe o impedancji wyjściowej ≤15mΩ,
umożliwiające jednoczesny pomiar napięć i prądów trójfazowych.
Wejścia pomiarowe muszą spełniać następujące wymagania:
 zakres znamionowych napięć wejściowych od 100V AC do 690V AC między fazą a fazą
(czyli od 57V AC do 400V AC między fazą a ziemią),
 dokładność wejść napięciowych jak dla Klasy A wg PN-EN 6100-4-30,
 dokładność wejść prądowych jak dla Klasy A wg PN-EN 6100-4-30, Załącznik A3
 wejścia powinny posiadać analogowy filtr antyaliasingowy dolnoprzepustowy zgodnie z
PN-EN 61000-4-7 Klasa I,
 częstotliwość próbkowania dla wszystkich wejść pomiarowych co najmniej 256
próbek/okres,
 przeciążalność wejść napięciowych jak dla Klasy A wg PN-EN 6100-4-30,
 poprawna rejestracja kształtu prądu w całym zakresie pomiarowym.
Parametry rejestrowane
Urządzenie przenośne powinno umożliwiać :
 wybór czasu uśredniania w zakresie od 1 s do 120 min,
 wybór konfiguracji układu połączenia z różnymi rodzajami sieci również w
układach pomiarowych półpośrednich jak i pośrednich,
 określenie przekładni w układach pośrednich.
Tabela 1 Lista wymaganych parametrów napięciowych rejestrowanych przez urządzenie przenośne.
Nazwa parametru
1
Napięcie
Opis wartości pomiarowych
Wartości skuteczne (RMS)
Wg wymagań
PN-EN 61000-4-30
średnie URMS(10),
minimalne z próbek URMS(1/2),
maksymalne z próbek URMS(1/2),
napięć UL1, UL2, UL3, UL12, UL23, UL23.
6/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
2
Częstotliwość
Wartość średnia, minimalna
próbka 10 sekundowa,
maksymalna próbka 10
sekundowa.
PN-EN 61000-4-30
3
Asymetria napięcia
Za pomocą metody składowych
symetrycznych. Składowa
symetryczna kolejności zgodnej u1,
kolejności przeciwnej u2 oraz
zerowej u0.
PN-EN 61000-4-30
4
Całkowity współczynnik
odkształcenia
harmonicznymi THDU
Wartości średnie oraz maksymalne
3 sekundowe dla poszczególnych
napięć UL1, UL2, UL3 lub UL12, UL23,
UL23.
PN-EN 6100-4-7
5
Harmoniczne napięcia
Wartości średnie oraz maksymalne
3 sekundowe dla poszczególnych
rejestrowanych napięć UL1, UL2, UL3
lub UL12, UL23, UL23.
PN-EN 6100-4-7
6
Kąty fazowe
harmonicznych napięcia
Kąty fazowe harmonicznych
napięcia od 2 do 50
PN-EN 61000-4-7
7*
Szybkie zmiany napięcia
(Rapid Voltage Change)
Wartości szybkich zmian napięcia
dla poszczególnych faz L1, L2, L3
PN-EN 61000-3-7
8
Krótkookresowy wskaźnik
migotania światła Pst
Wartości dla poszczególnych faz
L1, L2, L3.
PN-EN 61000-4-15
9
Długookresowy wskaźnik
migotania światła Plt
Wartości dla poszczególnych faz
L1, L2, L3.
PN-EN 61000-4-15
PN-EN 61000-4-30
Uwaga! Parametry określone w pkt. 7* są opcjonalnie.
7/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
Tabela 2 Lista wymaganych parametrów prądowych rejestrowanych przez urządzenie przenośne.
Nazwa parametru
1
Prąd
Opis wartości pomiarowych
Wartości skuteczne (RMS)
Wg normy
PN-EN 61000-430
średnie IRMS(10),
minimalne z próbek IRMS(1/2), maksymalne z
próbek IRMS(1/2),
Załącznik A3
prądów IL1, IL2, IL3 oraz IN.
2
Asymetria prądu
Wartości składowych symetrycznych o
kolejności zgodnej I1, kolejności przeciwnej
I2 oraz zerowej I0.
3
Całkowity
współczynnik
odkształcenia
harmonicznymi THDI
Wartości średnie oraz maksymalne 3
sekundowe dla poszczególnych prądów IL1,
IL2, IL3.
PN-EN 6100-4-7
4
Harmoniczne prądu
Indywidualne wartości średnie oraz
maksymalne 3 sekundowe (bezwzględne
lub względne odniesione do składowej
podstawowej) rzędu od 2 do 50 dla
poszczególnych faz L1, L2, L3.
PN-EN 6100-4-7
5*
Współczynnik TDD
Wartości dla poszczególnych faz L1, L2, L3
6
Moc czynna
harmonicznych
Wartości mocy dla harmonicznych
poszczególnych faz L1, L2, L3.
7
Współczynnik K
redukcji obciążenia
(transformatora)
dopuszczalna jest
rejestracja
Współczynnika K
(K-Factor)
8*
Współczynnik K
(K-Factor)
9
Moc czynna
𝑒
𝐼1
𝐾 = 1+
1+𝑒 𝐼
2 𝑛
ℎ𝑞
𝑖=2
𝐼𝑖
𝐼1
PN-EN 61000-430 Załącznik A5
PN-EN 61000-4-7
1
2 2
Wartości minimalna, średnia i maksymalna
dla poszczególnych faz L1, L2, L3 oraz
sumaryczna 3-faz.
Obliczony na
podstawie
wartości RMS
(256
próbek/okres)
8/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
10
Moc bierna
Wartości minimalna, średnia i maksymalna
dla poszczególnych faz L1, L2, L3 oraz
sumaryczna 3-faz.
Obliczony na
podstawie
składowych
podstawowych
napięcia i prądu
11
Moc pozorna
Wartości minimalna, średnia i maksymalna
dla poszczególnych faz L1, L2, L3 oraz
sumaryczna 3-faz.
Obliczony na
podstawie
wartości RMS
(256
próbek/okres)
12
Współczynnik mocy
(rzeczywisty)
Wartości minimalne, średnie i maksymalne
dla poszczególnych faz L1, L2, L3 oraz 3fazowe.
Obliczony na
podstawie
wartości RMS
(256
próbek/okres)
13
Współczynnik
przesunięcia
fazowego cosφ
(DPF)
Wartości minimalne, średnie i maksymalne
dla poszczególnych faz L1, L2, L3 oraz 3fazowe.
Uwaga! Parametry określone w pkt. 5*oraz pkt. 8* są opcjonalnie.
Rejestracja zdarzeń
Dane wyznaczone na każdym poziomie agregacji (10 okresów, 150 okresów, 10 minut,
120 minut), w czasie którego wystąpi chwilowy zapad napięcia, chwilowy wzrost napięcia lub
krótkotrwały zanik napięcia powinien powodować oznaczenie (oflagowanie) umożliwiające
wykluczenie ich lub nie w dalszej obróbce statystycznej w systemie nadrzędnym. Dane
pomiarowe dotyczące częstotliwości, wartości napięcia, wskaźników migotania światła (Pst,
Plt), asymetrii napięcia, składowe harmoniczne, szybkich zmian napięcia mogły zostać
zafałszowane.
Wymaganie dotyczące rejestracji zdarzeń:
 Wartości progowe napięcia wykorzystywane w detekcji są ustalane przez użytkownika
zgodnie z potrzebą użytkownika.
 Wyzwalanie rejestracji przebiegów dla wszystkich kanałów napięciowych i prądowych po
przekroczeniu ustawionych przez użytkownika progów:

chwilowej wartości napięcia lub prądu (dowolna faza),

skutecznej wartości napięcia (dowolna faza - poszczególne wartości za jeden
okres wyznaczane w oknie kroczącym co pół okresu).
 Czas rejestracji wartości chwilowych w formie przebiegów oscylacyjnych min 5 okresów
przy zdarzeniu
 Czas rejestracji wartości skutecznych RMS(1/2) przy zdarzeniu nie mniejszy niż dla
wartości chwilowych
9/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
 Wyzwalanie rejestracji w celach testowych.
Urządzenie powinno posiadać możliwość wyboru jednego ze sposobów opisu zdarzeń:

opisem określonym w normie PN-EN 61000-4-30
Tabela 3 Lista zdarzeń określonych w PN-EN 61000-4-30
Typ zdarzenia
Rejestrowane informacje
1
Zapad napięcia
Czas wyzwolenia, wyzwolona faza, czas
trwania, napięcie resztkowe lub
amplitudę zapadu
2
Wzrost napięcia
Czas wyzwolenia, wyzwolona faza, czas
trwania, maksymalna wartość wzrostu
3
Przerwa w zasilaniu
Czas wyzwolenia, wyzwolona faza, czas
trwania

opisem określonym wg. IEEE 1159.1
Tabela 4 Lista zdarzeń PQ wg. IEEE 1159.1
Kategoria
Typ zdarzenia
1
Short duration variations
(sags)
Instantaneous sag
Momentary sag
Temporary sag
2
Short duration variations
(swells)
Instantaneous swell
Momentary swell
Temporary swell
3
Long duration variations
Interruption
Undervoltages
Overvotlages
4
Transients
Impulsive (Nanosecond, Microsecond,
Millisecond)
Oscilatory (Low Frequency, Medium
Frequency, High Frequency)
5
Waveform distortion
DC offset
Harmonics
Interharmonics
Notching
Noise

brak opisu zdarzeń.
10/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11
Porty komunikacyjne. Moduł komunikacyjny
Urządzenia muszą być wyposażone co najmniej w następujące porty komunikacyjne:

Port szeregowy RS-232 (RS-485) lub USB 2.0 do połączeń bezpośrednich lub zdalnych
przez zewnętrzny moduł komunikacyjny GPRS,

Opcjonalnie w port Ethernet z gniazdem RJ45 (obsługa protokołu TCP/IP),

Opcjonalnie port dla synchronizacji czasu z zewnętrznego modułu GPS.
W zakresie współpracy z zewnętrznym modułem komunikacyjnym:

Wszystkie porty komunikacyjne urządzenia muszą być gotowe do przyłączenia
urządzeń/obwodów zewnętrznych,

Urządzenie musi umożliwiać poprawną współpracę z zewnętrznym modułem
komunikacyjnym z modemem GPRS,

Jeżeli urządzenie posiada port Ethernet to urządzenie musi umożliwiać ręczną
konfigurację sieci LAN/WAN lub pobierać ustawienia z serwera DHCP.
Synchronizacja czasu
Urządzenie przenośne powinno umożliwiać automatyczną synchronizację czasu:

Z opcjonalnego portu dla synchronizacji czasu z zewnętrznego modułu GPS

Zdalną z serwera w czasie sesji odczytu danych lub zdalnej zmiany konfiguracji,

Przy braku sygnału GPS lub komunikacji z serwerem systemu nadrzędnego
dopuszczalna jest tolerancja zegara wewnętrznego RTC lepsza niż ±1s/dobę.
Warunki środowiskowe.
Urządzenia przenośne muszą spełniać następujące wymagania:

Kategoria pomiarowa izolacji wg.PN-EN 61010-1: III 1000V/ IV 600V. Uwaga!

Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz dopuszczalna emisja zakłóceń
zgodna z wymaganiami norm wymienionymi w pkt.1,

Zakres dopuszczalnych temperatur pracy od -20 do 50°C.

Obudowa urządzenia przenośnego o stopniu ochrony IP 65.
Zasilanie urządzenia przenośnego.
Ze względu na wymaganą możliwość prowadzenia pomiarów w układach bezpośrednich i
pośrednich – układ zasilania przyrządu powinien:

Umożliwiać zasilenie z mierzonego obwodu 230/400V AC,
11/12
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
Specyfikacja techniczna
Postępowanie nr N/1/AZU/00054/11

Zasilać się z zewnętrznego zasilacza lub źródła szerokopasmowego AC/DC przy
pomiarach w układach pośrednich,

Posiadać podtrzymanie zasilania z wewnętrznego układu zasilania przez min. 3
godziny, pozwalające na podjęcie natychmiastowej pracy po ustąpieniu przerwy w
zasilaniu.
Konfiguracja urządzenia.
Urządzenia należy
zapewniającym:
dostarczyć z oprogramowaniem
serwisowym
(konfiguracyjnym)

Lokalną i zdalną parametryzację / konfigurację urządzeń,

Odczyt danych pomiarowych,

Odczyt danych konfiguracji urządzeń

Narzędzia testowania obejmujące kontrolę błędów wewnętrznych urządzenia, ,

Kontrolę poprawności podłączenia urządzenia do obwodów pomiarowych,

Funkcję aktualizacji wewnętrznego oprogramowania urządzenia.
12/12
Download