Stanowiska laboratoryjne

advertisement
STANOWISKO LABORATORYJNE DO
BADANIA STANU IZOLACJI UKŁADÓW
ELEKTRYCZNYCH
Przeznaczenie stanowiska
– Stanowisko może być użytkowane w laboratoriach
badawczych urządzeń i sprzętu elektrycznego lub w nie
zautomatyzowanych liniach produkcyjnych oraz na
stanowiskach demontażowych małogabarytowych
urządzeń i sprzętu powszechnego użytku oraz narzędzi
elektrycznych.
– Stanowisko spełnia ogólne zasady i wymagania zawarte
w normie PN-EN 50191:2002 „Instalacja i eksploatacja
elektrycznych stanowisk badawczych”.
Zakres badań na stanowisku
Na stanowisku możliwe jest stwierdzenie stanu
obwodu elektrycznego, badanie i pomiar rezystancji
izolacji oraz elektrycznej wytrzymałości układów
izolacyjnych
sprzętu
powszechnego
użytku
i
elektronarzędzi lub ich elementów podczas demontażu
i po ewentualnej regeneracji.
Dane techniczne oraz wyposażenie
–
Stanowisko składa się ze stołu o wymiarach 1500x750x850 mm z
aparaturą luźno stojącą i wyposażonego w urządzenia
pomocnicze:





wyłącznik główny
wyłącznik awaryjny
2 gniazda przyłączeniowe 1-fazowe prądu przemiennego 230 V
chwyt (imadło) elementu badanego
osłonę oddzielającą pole pomiarowe WN od personelu
przypadkowo przebywającego w pobliżu
pojemniki pomocnicze

Dane techniczne oraz wyposażenie
Stanowisko jest wyposażone w aparaturę badawczą i
pomiarową umieszczoną na blacie stołu oraz elementy
pomocnicze:
• Próbnik wytrzymałości elektrycznej typ PWE – 5
• Megaomierz 0,5 kVA, 100V, 500V, 1000V
• Elementy zabezpieczające obsługę i osoby postronne w
obszarze wysokiego napięcia: barierkę ochronną, tablicę
ostrzegawczą, rękawice, dywanik izolacyjny
• Przewody przyłączeniowe
5
6
14
15
13
3
1
2
7
12
4
17
8
D1
10
9
D2
16
11
szt.
Wykonania
1
17
1
16
1
15
1
Wyłącznik
awaryjny
Sygnalizacja
zamknięcia bramki
ZB5AS54+F40
K-100.01
-
K-100.01
Panel do mocowania
skrzynki
tekstolit
K-100.06
14
Skrzynka
rozdzielcza
PCV
-
1
13
Wyłącznik główny
KU325
K-100.01
1
12
Zasilacz
-
K-100.01
1
11
Płotek ochronny
drewno, PCV
K-100.07
1
10
Dywanik izolacyjny
guma
-
1
9
Bramka
drewno,stal
K-100.07
1
8
Pojemnik na
elementy elektroiz.
PCV
-
1
7
Stół pomiarowy
stal,
drewno.PCV
K-100.03
1
6
PCV
-
4
5
-
-
1
4
1
3
1
2
1
szt.
Pojemnik na
przewody
Przewody
połączeniowe
Megaomierz
-
-
Pryzma do
mocowania
Podstawa do
mocowania
tekstolit
K-200.08.00
płyta
paździerzowa
K-200.07
1
Próbnik PWE-5
-
-
Lp.
Nazwa rysunku
Materiał
Nr. rysunku
lub normy
Kreślił
Konstruował
Materiał
Nazwisko
J. Dudziński
Uwagi
Zatwierdził
J. Dudziński
W. Nowosielski
PN .....
PN .....
Skala -
T. Smolak
INSTYTUT
ELEKTROTECHNIKI
Konstrukcja
Zastąpiony
Stanowisko nr 1 widok ogólny
Rys. K-100.00
Stanowisko do badania stanu izolacji układów elektrycznych wykonane w Laboratorium
Badawczym Instytutu Elektrotechniki
Próbnik wysokonapięciowy na stanowisku do badania stanu izolacji układów elektrycznych
Elementy wyposażenia stanowiska do badania stanu izolacji układów elektrycznych
Zagrożenia występujące podczas eksploatacji
stanowiska oraz zastosowane zabezpieczenia




Podczas obsługi stanowiska występuje niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej
oraz przy wykonywaniu pomiarów.
W celu wyeliminowania powyższych zagrożeń zastosowano
następujące zabezpieczenia:
Stanowisko wykonane jest w I klasie ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym poprzez zastosowanie obwodu ochronnego, w
którym zacisk ochronny próbnika wysokonapięciowego połączony jest
z zaciskiem ochronnym metalowej konstrukcji stołu przez żyłę
ochronną przewodu przyłączeniowego z bolcem ochronnym gniazda
sieciowego.
W celu oddzielenia pola pomiarowego WN i personelu obsługującego,
od przypadkowo przebywających w pobliżu osób, zastosowano osłonę
w postaci płotka oraz bramki wejściowej wraz z sygnalizacją świetlną.
Awaryjne odłączanie wszystkich obwodów elektrycznych jest możliwe
poprzez naciśnięcie przycisku typu „grzybkowego”, umieszczonego z
prawej strony pod blatem roboczym stołu.
Blat roboczy wykonany jest ze sklejki pokrytej odporną mechanicznie
warstwą PCV.
Kwalifikacje pracowników
Stanowisko może być obsługiwane tylko przez osoby
uprawnione z odpowiednią grupą kwalifikacji SEP do
pracy przy napięciu do 5 kV!
Parametry techniczne próbnika wytrzymałości
elektrycznej PW-5
Napięcie zasilania próbnika
Rodzaj napięcia zasilania
Maksymalna (chwilowa) moc
pobierana
Moc znamionowa transformatora
WN
Regulowane napięcie probiercze
220V ±10%
jednofazowe, AC,
50Hz
2500VA
700VA
0¸5000V
50Hz
Znamionowa częstotliwość
napięcia probierczego
220mA
Prąd zwarcia transformatora WN
Prąd zadziałania wyłącznika
5; 30; 100mA ±15%
nadprądowego
2,5kV; 5kV
Zakresy pomiarowe miernika
Maksymalny błąd wskazań
£ 3%
miernika
dźwiękowa i optyczna
Sygnalizacja przebicia izolacji
I
Klasa ochronności
IP 20
Stopień ochronności obudowy
500x300x300
Wymiary gabarytowe (dł. x szer.
x wys.)
STANOWISKO LABORATORYJNE DO
BADANIA STANU TECHNICZNEGO
URZĄDZEŃ I OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Przeznaczenie stanowiska
– Stanowisko może być użytkowane w laboratoriach
badawczych urządzeń i sprzętu elektrycznego lub w nie
zautomatyzowanych liniach produkcyjnych oraz na
stanowiskach demontażowych małogabarytowych
urządzeń i sprzętu powszechnego użytku oraz narzędzi
elektrycznych.
– Stanowisko spełnia ogólne zasady i wymagania zawarte
w normie PN-EN 50191:2002 „Instalacja i eksploatacja
elektrycznych stanowisk badawczych”.
Dane techniczne oraz wyposażenie



•
•
•
•
•
•
Stanowisko składa się ze stołu o wymiarach 1500x750x850 mm z szafką i
półką, wyposażonego w układ zasilający 1-fazowy prądu przemiennego
230V, aparaturę pomiarową i zespół napędowy oraz chwyt (imadło)
elementu badanego.
Na stole usytuowana jest ścianka z aparaturą pomiarową oraz z
pojemnikami i chwytami.
Stanowisko wyposażone jest w następujące urządzenia:
Autotransformator 0-230V 1-faz, moc 2,5kVA, prąd 10A, nastawianie
napięcia ręczne, płynne;
Autotransformator 0-230V 1-faz, moc 1,2kVA, prąd 6A, nastawianie
napięcia ręczne, płynne;
Skrzynkę przyłączeniową z układem wyłączników i lampek
sygnalizacyjnych oraz gniazd wtykowych, która wyposażona jest m.in. w:
wyłącznik główny
wyłączniki pomocnicze
sygnalizację stanu ustawienia wyłączników
gniazdo wtykowe z napięciem regulowanym 0-250V, 2,5kVA
gniazdo wtykowe z napięciem sieci
element umożliwiający zasilanie badanego obiektu poprzez wtyki typu
„widełkowego”
Dane techniczne urządzenia

Skrzynkę z aparaturą pomiarową wyposażoną w:
•
woltomierz programowalny N 11P
amperomierz programowalny N 11P z przekładnikiem WSK60
watomierz programowalny N11P z przekładnikiem WSK60
•
•








Przyrząd uniwersalny (V, A, C, )
Zespół napędowy ze sprzęgłem
Uchwyt elementu badanego
Płytę ceramiczną
Pojemniki na narzędzia pomocnicze: wkrętaki, szczypce płaskie,
szczypce do cięcia drutu, szczypce do zdejmowania izolacji z
przewodów, taśma izolacyjna
Pojemniki na łączówki pomocnicze
Przewody przyłączeniowe
Rękawice ochronne
Zakres badań na stanowisku
– Na stanowisku możliwe jest zbadanie stanu obwodu
elektrycznego, połączeń wewnętrznych, pracy na biegu jałowym
sprzętu domowego użytku i elektronarzędzi lub ich elementów
uzyskanych podczas demontażu i po ewentualnej regeneracji.
– Stanowisko umożliwia wykonanie uproszczonych badań dla
stwierdzenia:
 czy układ zaopatrzony w silnik może pracować prawidłowo lub na
czym ma polegać jego regeneracja
 czy układ elektryczny nie ma uszkodzeń w połączeniach obwodów
 jakie są rezystancje poszczególnych uzwojeń
 czy zespół lub element może spełniać nadal swoją funkcję
(spodziewane parametry elektryczne np. elementów grzejnych; w
przypadku silników przy pracy bez obciążenia)
 czy zespół mechaniczny nie wykazuje uszkodzeń.
4
2
3
15
12
3
V
5
A
9
8
8
W
2
7
1
14
10
11
9
4
3
12
16
8
10
7
13
szt.
Wykonania
1
16
Płyta ceramiczna
gres
-
1
15
Napęd zewnętrzny
-
-
1
14
Półka
sklejka
-
1
13
1
12
1
11
1
10
1
9
Pojemnik
Blat stołu
pomiarowego
Zawieszka
uniwersalna
sklejka
-
St45
K-200.15
Szafka
-
-
Miernik
uniwersalny
-
-
PCV
K-200.16
-
-
8
At.
P205
1
7
At.
TaR-1,6
-
1
6
Podstawa do
mocowania
płyta
paździeżowa
K-200.07
1
5
Pryzma
tkstolit
K-200.09.00
1
4
PCV
K-200.04.02
1
3
PCV
K-200.04.03
-
2
St45
K-200.04.05
1
1
Stół pomiarowy
-
K-200.03
szt.
Lp.
Nazwa rysunku
Materiał
Nr. rysunku
lub normy
Kreślił
Skrzynka
pomiarowa
Skrzynka
rozdzielcza
Ścianka tylna
stanowiska
Konstruował
Materiał
Nazwisko
5
J. Dudziński
Uwagi
Zatwierdził
J. Dudziński
W. Nowosielski
6
Skala
1:10
PN .....
T. Smolak
PN .....
INSTYTUT
ELEKTROTECHNIKI
Konstrukcja
Zastąpiony
Stanowisko nr 2 widok ogólny
Rys. K-200.00
Stanowisko laboratoryjne do badania stanu technicznego urządzeń i obwodów
elektrycznych wykonane w Laboratorium Badawczym Instytutu Elektrotechniki – widok
ogólny
Pulpit zasilający i sterowniczy stanowiska
Pulpit zasilający i sterowniczy oraz wyposażenie stanowiska laboratoryjnego do badania
stanu technicznego urządzeń i obwodów elektrycznych
1
WG
3
2
B2
4
5
6
B10
B20
Legenda:
7
8
9
B6
10 11 12 13 14 15
B2
B6
B10
B16
1 - Wyłącznik główny napięcia zasilającego
2 - Zasilanie mierników
3 - Zasilanie obiektu 230V AC
4 - Pomiar bez regulacji napiecia
5 - Zasilanie obiektu przez autotransformator
6 - Pomiar z regulacją napiecia
7 - Wyłącznik zasilania napięcia pomocniczego 230VAC
8 - Gniazdo zasilające do napięcia pomocniczego 230VAC
9 - Sygnalizacja włączenia napięcia pomocniczego 230V AC
10 - Bezpiecznik 2A
11 - Bezpiecznik 6A
12 - Bezpiecznik 10A
13 - Bezpiecznuk 16 A
14 - Sygnalizacja włączenia przewidywanego obciążenia prądowego badanego obiektu
15 - Zasilanie obiektu badanego
Rozmieszczenie elementów w skrzynce rozdzielczej
Zagrożenia występujące podczas eksploatacji
stanowiska oraz zastosowane zabezpieczenia
Podczas obsługi stanowiska występuje niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia
instalacji elektrycznej oraz przy wykonywaniu pomiarów.


W celu wyeliminowania powyższych zagrożeń zastosowano
następujące zabezpieczenia:
Stanowisko wykonane jest w I klasie ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym poprzez zastosowanie obwodu ochronnego.
Zacisk ochronny metalowej konstrukcji stołu połączony jest przez
żyłę ochronną przewodu przyłączeniowego z bolcem ochronnym
gniazd sieciowych.
Blat roboczy oraz półka wykonane są ze sklejki pokrytej odporną
mechanicznie warstwą PCV
Download