Obiekt - Budowa oświetlenia ulicznego

advertisement
PROJEKT BUDOWLANY
Branża
-
ELEKTRYCZNA
Obiekt
-
Budowa oświetlenia ulicznego
Adres
-
Budzieszowce, dz. nr 64/1, 67/1, 68/1, 74/1
oraz 89, gmina Maszewo.
Inwestor -
Gmina Maszewo, Plac Wolności 2,
72-130 Maszewo
Autorzy opracowania
Imię i nazwisko
Nr uprawnień
1
Projektował
Jan Bagiński
207/Sz/84
2
Sprawdził
Antoni Perko
5/Sz/79
Sierpień 2007 r
Zawartość projektu
1.
Uprawnienia projektowe, zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa
o posiadaniu ubezpieczenia oraz oświadczenia projektantów.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Decyzja o przeniesieniu w/w decyzji na rzecz Burmistrza Maszewa.
4. Opinia ZUD.
5. Opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.
6. Warunki techniczne przyłączenia ENEA na wzrost mocy przyłączeniowej,
umowa przyłączeniowa oraz aktualna umowa sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych.
7. Wypis władających gruntami.
8. Decyzja Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
9. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele
budowlane.
10. Opis techniczny.
11. Zestawienie podstawowych materiałów.
12. BIOZ.
13. Rysunki:
nr 1 Projekt zagospodarowania terenu – 2 arkusze.
nr 2 Schemat elektryczny oświetlenia ulicznego.
nr 3 Sylwetka projektowanych słupów.
nr 4 Złącza kablowe do instalowania we wnękach słupów oświetleniowych.
nr 5 Oprawa typu SGS 203 z lampą SON T PLUS 150 W.
nr 6 Sposób układania kabla w ziemi.
nr 7 Sposób układania kabla w ziemi w miejscach skrzyżowania
z przeszkodami.
Opis techniczny.
Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Gminy Maszewo na wykonanie projektu,
- decyzji burmistrza Maszewa nr 10/2007 z dnia 22.03.2007r o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzji burmistrza Maszewa nr 10/2007 z dnia 24.04.2007r o przeniesieniu
w/w decyzji na rzecz Burmistrza Maszewa,
- warunków technicznych przyłączenia ZR3/866/2007 z dnia 27.07.2007.,
wydanych przez RD Goleniów,
- podkładu geodezyjnego do celów projektowych 1:1000 - 2 arkusze,
- wizji lokalnej,
- normy PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,
- normy PN - 76 / E - 02032 „Oświetlenie dróg publicznych”,
- obowiązujące aktualnie normy i przepisy PBUE oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robót elektroenergetycznych.
Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje wykonanie kablowego oświetlenia ulicznego drogi
wojewódzkiej nr 113 na działkach nr dz. nr 64/1, 67/1, 68/1, 74/1 oraz 89
w miejscowości Budzieszowce, za pomocą słupowych latarń oświetlenia
ulicznego.
Projektowane oświetlenie zostanie wykonanie w 2-ch obwodach, z których jeden
zostanie zasilony bezpośrednio od istniejącej jednofazowej szafki oświetleniowej
SO, a drugi od istniejącego obwodu oświetleniowego napowietrznego.
Dostosowanie wyposażenia istniejącej szafki oświetlenia ulicznego do nowych
warunków pracy.
Projektuje się wyłącznie wymianę zabezpieczenia przelicznikowego w istniejącej
szafce SO, zasilanej w układzie jednofazowym, zlokalizowanej na słupie A-owym
w pobliżu stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 387 „Jarosławski”.
Należy zainstalować małogabarytowy bezpiecznik mocy Bm-Wto 32 A w
rozłączniku bezpiecznikowym typu HBK 00 160 A w miejsce bezpiecznika 25 A,
zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia ENEA.
Istniejąca szafka jest produkcji ELMAT Gorzów, w wykonaniu izolowanym,
II klasy ochronności i wyposażona jak dla układu 3-fazowego
lecz przystosowana do zasilania w układzie 1-fazowym. Jest wyposażona
w astronomiczny zegar, produkcji RABBIT Wrocław.
Kabel YKY 3x10 krótszego obwodu projektuje się wprowadzić do szafki
i podłączyć do zacisków odpływowych jednego z wolnych obwodów.
Obwód należy zabezpieczyć bezpiecznikiem Bi-Wto 25 A. Istniejący obwód
napowietrzny również musi być zabezpieczony bezpiecznikiem Bi-Wto 25 A.
Projektowane oświetlenie uliczne.
Projektuje się rozbudowę istniejącego oświetlenia w miejscowości
Budzieszowce, wg wymogów Gminy Maszewo, poprzez dobudowę dwóch
odcinków linii kablowej:
- jeden odcinek - 9 szt latarń, zasilony od istniejącego obwodu
oświetleniowego napowietrznego kablem YKY 3x16 oraz
- drugi odcinek - 5 szt latarń, zasilony bezpośrednio od istniejącej
jednofazowej szafki oświetlenia ulicznego SO kablem YKY 3x10.
Dłuższy obwód projektuje się zasilić od istniejących przewodów linii
oświetleniowej napowietrznej na słupie A-owym, usytuowanym przy budynku
nr 13. Ze względu na to, że projektowane latarnie znajdują się po drugiej
stronie drogi wojewódzkiej nr 113, zasilenie należy zrealizować przez
podwieszenie jednego przęsła splotki AsXSn 2x16 na istniejących słupach z linią
0,4 kV i zejście kablem YKY 3x16 po słupie A-owym, znajdującym się w pobliżu
budynku nr 17. Ze względu na zejście kablowe na w/w słupie wymagana jest
zabudowa odgromnika 0,4 kV oraz związanego z nim uziemienia
o maksymalnej rezystancji 10 Ω.
Latarnie projektuje się z prostych słupów stalowych ocynkowanych, typu
S-90SRwP/4 o wysokości H = 9 m, produkcji Elektromontaż Rzeszów, na
fundamentach betonowych typu F 150/200, rozmieszczonych wg rys. nr 1 arkusz nr 1 i arkusz nr 2.
Słupy należy wyposażyć w oprawy typu SGS 203 Philips, z lampami sodowymi
SON T Plus 150 W, dla zapewnienia wymaganego natężenia i równomierności
oświetlenia.
Latarnie należy rozmieścić w terenie wg planu - rys nr 1, arkusz 1 i 2 oraz
połączyć wg schematu elektrycznego oświetlenia - rys. nr 2.
Przy wyznaczaniu geodezyjnym stanowisk latarni należy zachować minimalną
odległość 1,2 m od krawędzi drogi. Dotyczy to stanowisk w tych miejscach,
gdzie podane rzędne mogłyby wskazywać na mniejszą odległość niż 1,2 m. Jest
to zalecenie Zarządu Dróg.
Ze względu na skrzyżowania i zbliżenia do rowu przydrożnego, projektowane
kable należy zabudować w ziemi na głębokości 1 m.
W miejscu skrzyżowania z jezdnią i innymi sieciami w ziemi należy kabel
zabudować w przepuście typu AROT SRS Ø 75. Przepust wykonać metodą
przecisku.
Kable należy układać w wykopie na podsypce piaskowej grubości 0,1 m. Na
kabel należy nałożyć warstwę piasku grubości 0,1 m i warstwę 0,15 m gruntu
rodzimego, a następnie folię kablową niebieską i do końca zasypać gruntem.
W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi sieciami w ziemi, należy
zachować wymagane przez PN-76/E- 05125 odległości poziome i pionowe kabla
w stosunku do tych urządzeń. Sposoby układania kabli w ziemi pokazano na rys.
nr 6 i nr 7.
Projektuje się uziemić PEN w linii oświetleniowej w ostatnich latarniach
obwodów. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ω.
Zaprojektowano wyposażenie latarń w izolacyjne złącza bezpiecznikowe typu
IZK-4-01, dla przyłączenia kabli.
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie zamienników zaprojektowanych urządzeń
i materiałów, spełniających wymogi techniczne, określone w niniejszym
projekcie i obowiązujących przepisach.
Ochrona przeciwporażeniowa.
Ochronę podstawową w sieci oświetleniowej stanowi izolacja robocza urządzeń
i zamykane obudowy.
Ochrona dodatkowa dla słupów stalowych będzie zrealizowana przez
samoczynne szybkie wyłączanie napięcia, w czasie mniejszym od 5 s.
Obliczenia techniczne.
Obliczenie spadków napięć.
Spadki napięć, obliczono wg poniższego wzoru, z uwzględnieniem rozkładu
mocy od zainstalowanych lamp na poszczególnych odcinkach linii:
2*100*ΣP* L
ΔU% = ----------------γ * S * U2
Dane do obliczeń:
 Moc lamp - 150 W
 Długość poszczególnych odcinków kabli YKY 3x10 oraz YKY 3x16 wraz z
zapasem na podejścia do słupów po 2 m - wg schematu elektrycznego rys nr 2.
Dodatkowo należy uwzględnić odcinek 32 m splotki AsXSn 2x16
w dłuższym obwodzie oświetleniowym.
Spadki napięć w projektowanych obwodach wynoszą:
 dla obwodu krótszego – 0,49 %
 dla obwodu dłuższego – 1,72 %
i są dopuszczalne.
Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne szybkie wyłączanie
zasilania.
Obwód zwarciowy dla ostatniej latarni w dłuższym obwodzie oświetleniowym:
Słup A-owy w pobliżu
budynku nr 17
250 kVA
Al 16, l = 187 m
Al 35
l = 25 m
Ostatnia latarnia
w obwodzie
YKY 3x16, l = 317 m
25 A Bi-Wto
w szafce ośw.
W powyższym obwodzie impedancja zwarcia wynosi 1,4 Ω natomiast prąd
zwarcia, po uwzględnieniu współczynnika zapasu 1,25 wynosi 131 A.
Dla bezpiecznika instalacyjnego Bi-Wto 25 A prąd wyłączalny wynosi około
130 A i jest mniejszy od prądu zwarcia, dlatego ochrona przeciwporażeniowa
dodatkowa w powyższym obwodzie będzie skuteczna.
Obwód zwarciowy dla ostatniej latarni w krótszym obwodzie oświetleniowym:
250 kVA
Ostatnia latarnia
w obwodzie
YKY 3x10, l = 164 m
Al 35
l = 25 m
25 A Bi-Wto
w szafce ośw.
W powyższym obwodzie zwarciowym impedancja zwarcia wynosi 0,66 Ω
natomiast prąd zwarcia, po uwzględnieniu współczynnika zapasu 1,25 wynosi
277 A.
Dla bezpiecznika instalacyjnego Bi-Wto 25 A prąd wyłączalny wynosi około
130 A i jest mniejszy od prądu zwarcia więc ochrona przeciwporażeniowa
dodatkowa w obwodzie będzie skuteczna.
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy zbadać po wybudowaniu linii
oświetleniowych.
Download