Załącznik do opisu zamówienia

advertisement
Łomża dn. 05.12.2016 r.
Załącznik Nr 1 do zaproszenia
do składania ofert
Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia
I.
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża
NIP 718-12-68-329
Tel. (086) 47-37-329, fax (086) 2165264
e-mail: [email protected]
woj. podlaskie
pow. Łomżyński
II.
Tryb udzielenia zamówienia.
Podstawą udzielenia zamówienia jest art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych ( nie stosowanie przepisów ustawy – zamówienie poniżej 30 tys euro)
oraz regulamin wewnętrzny dla tego rodzaju zamówień (Zarządzenie Nr 5/14
Wójta Gminy Łomża z dnia 16 kwietnia 2014 roku).
III.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia drogowego na terenie
gminy Łomża w ilości 1356 opraw. Zamawiający zastrzega, że ilość opraw może
ulec zmianie w związku z rozbudowa oświetlenia
Wykonawca winien zapewnić:
1) Świecenie wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach
2) Utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby
zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich
sprawności,
3) Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym osłon i odbłyśników opraw
tak, aby nie powodowały olśnień
4) Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki
łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki
samochodowe dopuszczone do pracy pod napięciem ), umożliwiające
natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach.
5) Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach, likwidacja w/w awarii w
ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia
6) Wykonanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
eksploatacji oświetlenia zewnętrznego – raz na 5 lat dla każdego urządzenia,
przy czym pomiary te mają być wykonywane sukcesywnie.
7) Transport dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia
8) Bieżącą współpracę z Rejonem Energetycznym w Łomży w zakresie
prawidłowości pracy układów pomiarowych, w miarę potrzeb
rozplombowywanie listwy zaciskowej licznika oraz jej czyszczenie i
dokręcenie styków przewodów zasilających, a następnie zgłoszenie tego
faktu właściwym służbom RE Łomża w celu ich ponownego zaplombowania.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizacje
zużytych źródeł światła z firma posiadającą uprawnienia do prowadzenia
takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów
niebezpiecznych.
IV.
Wymagane warunki
1. Do realizacji zamówienia Zamawiający żąda aby Wykonawca
dysponował co najmniej następującym sprzętem
a) Minimum 1 samochód z podnośnikiem z koszem izolowanym do 1
kV, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
b) Samochód pogotowia (dostawczy 0,9 t.)
2. Wykonawca winien dysponować :
a) osoba , która posiada uprawnienia kwalifikacyjne na dozór
urządzeń elektroenergetycznych (gr. D) oraz ma doświadczenie
min. 2 lata na podobnym stanowisku
b) co najmniej 2 osoby , która posiada uprawnienia kwalifikacyjne na
eksploatację urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem
(gr. E + PPN).
c) dopuszczenie do pracy w systemie PPN pod napięciem.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokument
potwierdzający wykonywanie prac związanych z czynnościami
obejmującymi konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego
(referencje)w ilości minimum 3 szt.
V.
VI.
Warunki oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze ofertę z najniższa cena przy założeniu, że zostanie
ona wyliczona za konserwacje 1356 punktów świetlnych, według
wyliczenia stanowiącego załącznik nr 2 do oferty
Warunki rozliczenia usługi
Zamawiający zapłaci Wykonawcy fakturę za faktycznie wykonane ilości
usług, z zachowaniem zasady fakturowania co najwyżej 1 raz w miesiącu,
Wycena wartości usług faktycznie wykonanych będzie następować z
zachowaniem ceny materiałów, sprzętu i robocizny oraz narzutów
wskazanych w ofercie.
W przypadku konieczności zastosowania innych materiałów, niż
wymienionych w załączniku Nr 1 do oferty, ich cena będzie ustalona na
podstawie dowodu zapłaty przedstawionego przez Wykonawcę wraz z
rachunkiem.
Do oferty należy dołączyć wyżej wymagane warunki.
Zatwierdził
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Download