Rozpoznanie cenowe - bip bip generalnej dyrekcji ochrony

advertisement
Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro
/zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015, poz. 2164)
I.
Prowadzący rozpoznanie cenowe:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
zwany dalej: „Zamawiającym”
II.
Określenie przedmiotu rozpoznania cenowego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
związanych z ochroną krajobrazu (opaski odblaskowe, przypinki, chusteczki z
mikrofibry).
Wspólny Słownik Zamówień
(KOD CPV):
39294200-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
III.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie z podziałem na 3 części dotyczące zrealizowania usługi polegającej na
wykonaniu i dostarczeniu następujących materiałów promocyjnych.
1. Samozaciskowe opaski odblaskowe z nadrukiem pod folią.
2. Okrągła przypinka z agrafką w opakowaniu.
3. Chusteczka z mikrofibry w opakowaniu jednostkowym.
Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Termin realizacji zamówienia:
14 października 2016 r.
Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana po wykonaniu całego
zamówienia lub danej części, przyjętego na postawie protokołu odbioru, w terminie
30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający ma prawo podpisać umowę na jedną lub kilka części wymienionych w
zapytaniu. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium: cena –
100%.
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym i
odesłać w formie podpisanego skanu na adres: [email protected], w
terminie do dnia 9.09.2016 r.
Osoba wskazana do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia:
Małgorzata Opęchowska, tel. 22 36 92 138, [email protected]
W przypadku braku zainteresowania realizacją zamówienia, proszę o informację
zwrotną w tym zakresie.
Na realizację zamówienia zostanie podpisana umowa. Zamawiający zastrzega sobie
prawo niepodpisania umowy z wyłonionym w ramach niniejszego Rozpoznania
cenowego Wykonawcą bez podania przyczyn.
Istotne warunki umowy:
1. Na wykonane materiały Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.
2. Dla zapewnienia należytej realizacji Umowy, Strony ustalają kary umowne z
następujących tytułów:
1) za opóźnienie w realizacji Umowy to jest przekroczenie terminu, o którym
mowa w pkt. IV, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego na podstawie otrzymanej
oferty, za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w dostarczeniu wolnego od wad zareklamowanego przedmiotu
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5% wartości zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu Umowy,
za każdy dzień opóźnienia;
3) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę
umowną
w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto;
4) niewykonania całości lub części przedmiotu Umowy lub nienależytego
wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto;
5) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Zamawiający ma prawo
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
szczególności, gdy opóźnienie w dostarczeniu materiałów przekroczy 7 dni.
XII.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164). Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.
Download