za*acznik 1 do zapytania ofert

advertisement
Załącznik nr 2
………………………………………………….
Dane teleadresowe
Dotyczy zapytania ofertowego dotyczącego usługi zakupu i dostarczenia biletów lotniczych w okresie
10.02.2017-31.12.2017 w klasach ekonomicznych z dnia 02.02.2017r.
Oświadczenie
Składając ofertę dotyczącą usługi zakupu i dostarczenia biletów lotniczych w okresie 10.02.2017-31.12.2017 w klasach
ekonomicznych, oświadczamy, że:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)
posiadamy wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego – (w załączeniu
dosyłamy oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającą wpis do EDG lub KRS);
c)
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; warunek ten zostanie spełniony, gdy wykonawca wykaże się
wykonaniem w ciągu ostatniego roku kalendarzowego, przed dniem wszczęcia postępowania, przynajmniej
3 usług polegających na kompleksowej obsłudze podróży w zakresie sprzedaży i dostawy biletów o wartości
nie mniejszej niż 30.000,00 zł każda, przy czym przynajmniej 2 z tych usług winny być realizowane na rzecz
osób z niepełnosprawnościami,
d)
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e)
nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r.
poz. 907 ze zm.)
nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się fakt, że zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające
w szczególności na:
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
i.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii.
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
iii.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
iv.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
dysponujemy potencjałem technicznym, organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi;
przynależymy do międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA lub posiadamy ważną
autoryzację IATA;
w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody zamawiającemu nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do
dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
nie wszczęto wobec nas postępowania likwidacyjnego lub ogłoszono upadłość,
nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie
posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
Załącznik nr 2
m) nie złożyliśmy nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
n) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy i są cenami stałymi
w okresie obowiązywania umowy;
o)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;
p)
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
..........................., dnia .............
Miejscowość, data
………................................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
Czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem i pieczęć firmowa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards