Załącznik Nr 1 - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Zarządu
Województwa Mazowieckiego
z dnia
sierpnia 2006 r.
ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
Województwa Mazowieckiego
za I półrocze 2006 r.
WARSZAWA, 30.06.2006 r.
PODSTAWA PRAWNA
Z dniem 1 stycznia 2006 roku weszła w życie Ustawa z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. W myśl art. 197 jednostki,
które tworzą sektor finansów publicznych przedstawiają właściwemu zarządowi
samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostki za pierwsze półrocze 2006 r., uwzględniającą w szczególności stan
należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Zgodnie z art. 198 Zarząd
Województwa Mazowieckiego ww. informację przedstawia organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej.
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) działają w oparciu o Ustawę
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, statut WORD.
WPROWADZENIE
Wydział Nadzoru Właścicielskiego Departamentu Skarbu i Finansów Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego,
na
podstawie
otrzymanych
informacji finansowych o przebiegu wykonania planu finansowego od Wojewódzkich
Ośrodków
Ruchu
Drogowego
Województwa
Mazowieckiego
posiadających
osobowość prawną przedstawia sprawozdanie za I półrocze 2006 roku (plan
finansowy, wykonanie planu na dzień 30.06.2006 r., wyliczony % wykonania planu).
Sprawozdanie zawiera następujące informacje finansowe:
1) liczbę etatów;
2) przychody;
3) koszty;
4) wynik finansowy brutto;
5) wynik finansowy netto;
6) zobowiązania ogółem, w tym zobowiązania wymagalne;
7) należności ogółem, w tym wymagalne.
WYKAZ Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
Na dzień 30 czerwca 2006 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego jest
organizatorem dla 6 WORD-ów.
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie,
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce,
2
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku,
4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu,
5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach,
6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANÓW FINANSOWYCH NA 2006 ROK
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego prowadzą samodzielną gospodarkę
w
ramach
posiadanych
środków,
kierując
się
zasadami
efektywności
ich
wykorzystania.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności WORD, zatwierdzony
przez dyrektora jednostki.
Plany finansowe WORD – ów opracowane zostały na podstawie prognozowanych
wielkości przychodów. Plany kosztów zostały sporządzone przy założeniu dużej
dyscypliny kosztowej.
PRZYCHODY
Ogółem w WORD zaplanowano na 2006 rok przychody w wysokości 33.676.200,0 zł.
Ze sprawozdań finansowych za I półrocze 2006 r. złożonych przez Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego do Departamentu Skarbu i Finansów wynika, że
wykonanie przychodów na dzień 30.06.2006 roku osiągnęło kwotę 18.057.116,83 zł.
Przychody stanowią 53,62% zaplanowanych przychodów.
KOSZTY
Ogółem zaplanowano koszty w wysokości 30.124.000,00 zł. Wykonanie kosztów
w pierwszym półroczu 2006 r. nie przekroczyło 50% zaplanowanej kwoty kosztów
i wyniosło 13.140.362,36 zł., co stanowi 43,62% wykonania zaplanowanych kosztów.
WYNIK FINANSOWY
Ogółem zaplanowano wynik finansowy netto (zysk) w kwocie 3.552.200,00 zł.
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w pierwszym półroczu 2006 r. osiągnęły
zysk netto w kwocie 4.901.094,47 zł.
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM WYMAGALNE
3
Na dzień 30 czerwca 2006 roku zobowiązania ogółem Wojewódzkich Ośrodków
Ruchu Drogowego wynoszą 2.294.724,66 złotych, w tym brak jest zobowiązań
wymagalnych, natomiast należności – 150.353,44 zł, w tym należności wymagalne
13.999,77 zł.
TABELE I WYKRESY
- Tab. Nr A przedstawia zbiorcze zestawienie danych finansowych WORD, tj., plan
finansowy, wykonanie planu na dzień 30.06.2006 r., wyliczony % wykonania planu.
- Tab. Nr 1-6 przedstawiają informacje z wykonania planu finansowego za
I półrocze 2006 r. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego Województwa
Mazowieckiego posiadających osobowość prawną, w tym: liczbę etatów, przychody,
koszty, wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto, zobowiązania ogółem, w tym
zobowiązania wymagalne oraz należności ogółem, w tym wymagalne oraz osiągnięte
wskaźniki ekonomiczne takie jak: płynność bieżącą, obrót należnościami, cykl inkasa
i obciążenie majątku zobowiązaniami.
- Wykresy:
przychody – plan i wykonanie na dzień 30.06.2006 r.,
koszty - plan i wykonie na dzień 30.06.2006 r.,
wynik finansowy netto - plan i wykonanie na dzień 30.06.2006 r.
4
Download