Druk nr 11 - Zarząd Dróg Miejskich

advertisement
Druk nr 11
............................................................
(miejscowość, dnia)
.................................................................
.................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)
.................................................................
(adres zamieszkania / siedziba/NIP/REGON)
telefon ..................................................................
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Wniosek
o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu w pasie drogowym
/impreza, wystawa, zdjęcia do filmu, itp./
Proszę o wydanie zezwolenia za zajęcie pasa drogowego ulicy .................................................
......................................................................................................................................................
(lokalizacja)
w celu zorganizowania imprezy/wystawy/realizacji zdjęć do filmu
w okresie od dnia ........................../godz. ............../ do dnia .............................. /godz. ............/
(godziny w przypadku imprez, zdjęć do filmów)
Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas
imprezy/wystawy/realizacji zdjęć do filmu:
- długość .................... szerokość ...................... powierzchnia ................... m²
(zajęcie do 20% szerokości, powyżej 20% do 50%, powyżej 50%)*
jezdnia
chodnik
- długość ..................... szerokość ...................... powierzchnia ..................m²
pozostałe elementy - ........................ dł. .................... szer. .................... pow. ..................m²
(rodzaj elementu)
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1.
2.
Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (aktualny podkład geodezyjny można nabyć w Składnicy
Map, Al. Jerozolimskie 28) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni
zajęcia pasa drogowego.
Aktualne z ostatnich 3 m-cy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis
z KRS.
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................
......................................
(podpis)
Zezwolenia na zajęcie terenu w pasie drogowego w celu zorganizowania imprezy, wystawy, zdjęć do filmu, itp. wydawane
są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z
późn. zm.),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481),

uchwały Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z
2004 r., Nr 148, poz. 3717 z późn. zm.).
1.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481):

wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:
•
imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
•
cel zajęcia pasa drogowego,
•
lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
•
planowany okres zajęcia pasa drogowego,

do wniosku należy załączyć
•
szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajęcia pasa drogowego (Mapy można nabyć w składnicy map Al. Jerozolimskie 28, Warszawa),
•
projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na
ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu
pojazdów lub pieszych.). Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) projekt organizacji ruchu powinien zostać
uzgodniony z zarządem drogi (Wydział Organizacji Ruchu ZDM, ul. Chmielna 124) oraz z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji, ul. Waliców 15.
Ponadto możliwe jest wymaganie innych dokumentów jeżeli mogą przyczynić się do dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz
załatwienia sprawy (w myśl zasady legalizmu i prawdy obiektywnej wyrażonej w art. 7 KPA).
2.
Warunki dotyczące możliwości wydania zezwolenia na zajęcie terenu w pasie drogowym w celu zorganizowania imprezy,
wystawy, zdjęć do filmu, itp. (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych):

3.
w przypadku zajęcia terenu w pasie drogowym objętym Zarządzeniem nr 4022/2009 Prezydenta m. st. Warszawy
z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania czasowych zmian w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej
nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m. st. Warszawy,
w szczególności dla części obszaru uznanego za pomnik historii, w tym obszaru wpisanego na Listę dziedzictwa światowego,
przedsięwzięcie musi być zgodne z zapisami w/w Zarządzenia oraz zaopiniowana przez Pełnomocnika Prezydenta
m. st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego.
Warunki dotyczące wydania zezwolenia na zajęcie terenu w pasie drogowym w celu zorganizowania imprezy, wystawy, zdjęć
do filmu, itp. (na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, ust. 8 i 13 oraz art. 40 d ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych).


w przypadku zajęcia terenu objętego opieką Stołecznego Konserwatora Zabytków uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.),
przedłożenie zatwierdzonego przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy projektu organizacji ruchu (jeżeli projekt taki będzie
wymagany z uwagi na wpływ obiektu na ruch drogowy lub ograniczenia widoczności na drodze albo powoduje wprowadzenie
zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych).
Download