ZarządzeniE Nr 31/2013 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG

advertisement
ZARZĄDZENIE Nr 31/2013
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie określenia zasad wysokości stawek związanych z zajęciem pasa drogowego dróg
wewnętrznych będących własnością Powiatu Inowrocławskiego i znajdujących się w zarządzie
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 33 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 1) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 2), zarządza się, co następuje:
§1
Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą dróg wewnętrznych (niezaliczonych do
żadnej kategorii dróg publicznych) stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, znajdujących
się w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, stanowi Załącznik Nr 1.
§2
Do umów cywilnych za zajęcia pasa drogowego dla dróg wewnętrznych przyjęto stawki
stosując odpowiednio przepisy Uchwaly Nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31
marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na
terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).
§3
Dla dróg wewnętrznych stosuje się odpowiednio zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ujednolicenia zasad związanych
z przydziałem miejsc handlowych prowadzonym w okresie Wszystkich Świętych na drogach
kategorii powiatowej w Inowrocławiu – w obrębie cmentarzy.
2. Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie instrukcji dotyczącej warunków
odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku robót prowadzonych w pasie drogowym dróg
powiatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu
Andrzej Lipiński
1
2
Tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645.
Tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r., poz. 260, poz. 843.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
do ZARZĄDZENIA Nr 31/2013
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
z dnia 20 września 2013 r.
Zasady wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych
§1
1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej odbywa się za odpłatnością, na podstawie umowy
dzierżawy, zawartej przez Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych przy kontrasygnacie Głównej księgowej, z zajmującym pas drogowy (inwestor lub
pełnomocnik), w celu:
a) prowadzenia robót w pasie drogowym dróg wewnętrznych w zakresie niezwiązanym
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
b) umieszczania w pasie drogowym dróg wewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
c) umieszczania w pasie drogowym dróg wewnętrznych obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
d) wykorzystania na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w lit. a-c.
2. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym dróg wewnętrznych w zakresie związanym
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. zajęcie pasa drogowego drogi
wewnętrznej może być bezpłatne, na podstawie umowy użyczenia, zawartej przez ZDP
z zajmującym pas drogowy.
3. Drogi wewnętrzne mogą być użyczane:
a) jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom organizacyjnym jednostek samorządu
terytorialnego oraz jednostkom pomocniczym Powiatu Inowrocławskiego,
b) innym podmiotom, w celu organizowania zawodów sportowych, rajdów, wyścigów,
manifestacji i zgromadzeń.
§2
1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy
cywilno-prawnej podpisanej przez obie strony i na warunkach określonych w tej umowie.
2. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy cywilno-prawnej lub
przekroczenie terminu zapisanego w umowie uzasadnia:
a) żądanie od zajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pasa drogowego drogi
wewnętrznej w wysokości 10-krotności umownej stawki czynszu ustalonej zgodnie
z niniejszym Zarządzeniem Dyrektora ZDP w Inowrocławiu,
b) skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku, gdy wezwanie do
dobrowolnej zapłaty pozostaje bezskuteczne.
§3
1. Przed planowanym zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej zainteresowany podmiot składa
wniosek do ZDP o zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego.
Wniosek powinien zawierać:
a) imię
i
nazwisko
oraz
adres
lub
nazwę
i
siedzibę
podmiotu
występującego
o dzierżawę/użyczenie pasa drogowego, nr NIP oraz nr REGON/PESEL,
b) cel dzierżawy/użyczenia,
c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię
reklamy i jej treść,
d) planowany okres dzierżawy/użyczenia pasa drogowego.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, należy załączyć:
a) kserokopię aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię
aktualnego wypisu z KRS. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej - numer PESEL .
b) pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie przez pełnomocnika.
c) szczegółowy plan sytuacyjny w skali l : 1000 lub l :500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia
reklamy - z podaniem jej wymiarów i treści;
d) zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez zarządcę terenu lub właściciela tego terenu,
jeżeli zajęcie drogi wewnętrznej wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub
pieszych.
3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, do wniosku, o którym mowa
w ust. l, należy dołączyć dodatkowo:
a) ogólny plan sytuacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany
projekt organizacji ruchu;
b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.
4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa
w ust. l, ZDP może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
a) projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym;
b) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego
prowadzenia robót.
5. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej
urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego, do wniosku o którym mowa
w ust. l, należy dołączyć dodatkowo:
a) kserokopię załącznika graficznego do projektu zagospodarowania działki uzgodnionego
w ZUDP i zatwierdzonego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
b) uzgodnienie z ZDP lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego
w pasie drogowym.
6. Zajmujący pas drogowy zawiadamia pisemnie ZDP o zakończeniu prac oraz w przypadku
prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową i remontem, zawiadamia o przywróceniu
dzierżawionego/użyczonego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej do poprzedniego stanu
użyteczności, nie później niż w ostatnim dniu dzierżawy/użyczenia.
7. ZDP dokonuje odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej sporządzając
protokół odbioru.
§4
1. W przypadku awarii urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej właściciel urządzenia lub
jednostka eksploatująca urządzenie, niezwłocznie zawiadamia ZDP o zajęciu pasa drogowego
w związku z awarią. Do zawiadomienia należy dołączyć szkic lub plan sytuacyjny w skali 1:1000
lub 1:500 z zaznaczoną powierzchnią zajęcia pasa drogowego.
2. Na podstawie zawiadomienia ZDP naliczy opłatę za korzystanie z pasa drogowego drogi
wewnętrznej w oparciu o stawki z Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia
31 marca 2011 r.
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu
Andrzej Lipiński
Download