Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

advertisement
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Warunkiem uzyskania decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi
powiatowej jest dostarczenie podania zawierającego poszczególne dane:
 termin umieszczenia reklamy,
 projekt reklamy zawierający wymiary,
 plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją reklamy
Stawka opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogowym dróg powiatowych naliczana jest
na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.
Zajęcie pasa drogowego poprzez rzut poziomy reklamy:
 Reklama - 2,00 zł
 o powierzchni nie przekraczającej 0,25 m2, umieszczonej na obiekcie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza zawierającej wyłącznie informacje o
prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w tym obiekcie - 2,00 zł
 zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w
postaci: planów, map, tablic, plansz itp. - 0,00 zł
Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłat podwyższa się o 100%.
Traci moc Uchwała Nr XVI/113/04 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 czerwca 2004r.
z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa
drogowego.
Download