Uchwała nr 5/03 - Wspólnota Mieszkaniowa Światowida 47, 47a, 47b

advertisement
Uchwała Zarządu nr 1 /2011
z dnia 5 maja 2011r.
w sprawie pobierania opłat za reklamy umieszczone na częściach wspólnych nieruchomości.
Na podstawie ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. Nr 85, poz. 388 wraz z
późniejszymi zmianami ), oraz Uchwały Wspólnoty nr 5/04 z 19.02.2004r. w sprawie
pobierania opłat za reklamy umieszczone na częściach wspólnych nieruchomości Zarząd
Wspólnoty Mieszkaniowej „Światowida 47,47A,47B” w składzie:
1. Małgorzata Konoń-Mrugalska
2. Piotr Sałaciński
postanawia się co następuje:
§1
Każda osoba fizyczna oraz prawna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca reklamę
umieszczoną na częściach wspólnych nieruchomości zobowiązany jest do wnoszenia
comiesięcznych opłat z tytułu najmu powierzchni z przeznaczeniem na cele reklamowe, na
zasadach określonych w § 2.
§2
1. Opłata, z zastrzeżeniem ust.2, wynosi 150 zł za m2 powierzchni reklamy.
2. Z opłat wyłączone są reklamy spełniające jednocześnie poniższe warunki:
a) na umieszczenie reklamy Zarząd Wspólnoty wydał zgodę,
b) reklama znajduje się w tzw. pasie reklamowym biegnącym nad witryną lokalu
handlowe-usługowego do którego należy, zamienników miejsc nie stosuje się,
c) dla mieszkań, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza właściciela,
miejsce umieszczenia reklamy wskazuje zarząd, nie oznacza to że miejsce musi
być wskazane,
d) jednemu lokalowi użytkowemu odpowiada jedno miejsce reklamowe.
e) długość reklamy nie przekracza 2,5 m na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni
lokalu użytkowego którego reklama dotyczy,
f) wysokość reklamy nie przekracza 1 m,
g) reklama świetlna nie jest zasilana z instalacji elektrycznej części wspólnych
nieruchomości.
3. Jeśli wymiary reklamy przekraczają wartości podane w ust. 2, pkt. e) lub ust. 2, pkt. f), to
opłatę nalicza się za wielkość powierzchni przekroczenia, któregokolwiek wymiaru lub
obu jednocześnie
4. Jeśli oplata, o której mowa w ust. 3 za reklamę już istniejącą nie przekroczy kwoty 50zł to
nie będzie ona naliczana.
5. Powierzchnię oraz długość reklam prostopadłych do elewacji liczy się po obu stronach
reklamy.
§3
1. Opłaty pobiera się na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem Wspólnoty a
najemcą powierzchni reklamowej.
2. Do stawek naliczonych na zasadach określonych w § 2 mają zastosowanie 25% rabaty za
terminowe płatności i niezaleganie z opłatami.
3. Opłaty zasilają fundusz remontowy Wspólnoty.
4. Wzór umowy o najem powierzchni reklamowej stanowi załącznik nr 1.
§4
Treść reklam bezpłatnych może promować tylko działalność prowadzoną w lokalu, którego
właściciel lub najemca umieszcza reklamę. Decydujące w tej mierze są zapisy KRS lub
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
§5
Zarząd ma prawo odmówić wydania zgody na umieszczenie reklamy, W szczególności w
sytuacji, gdy:
1. sposób umieszczenia reklamy narusza interes osób trzecich,
2. reklama jest nieestetyczna lub nieetyczna,
3. podmiot wnoszący o umieszczenie reklamy nie ma tytułu prawnego do żadnego lokalu w
nieruchomości na której posadowiono budynek,
4. brak jest miejsca na umieszczenie reklamy,
5. wnioskodawca nie uzyskał wymaganych zgód i aprobat niezbędnych do umieszczenia
reklamy na elewacji.
§6
1. Dla płatnych reklam o powierzchni równej lub większej niż 10 m2 stawka czynszu najmu
podlega indywidualnym negocjacją.
2. Suma udzielonych rabatów nie może przekraczać 40%.
§7
Reklamy, dla których korzystający nie uzyskają zgody Zarządu, lub nie zawrą umów najmu
do dnia 31.12.2011r. zostaną usunięte przez osoby, które je umieściły, a jeśli tego nie
wykonają po pisemnym wezwaniu przez administrację na koszt korzystającego.
§8
Wszyscy właściciele lokali handlowych otrzymują niniejszą uchwałę.
§9
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia podpisania.
1. Małgorzata Kocoń-Mrugalska
2. Piotr Sałaciński
Download