Centrala zamknięć ogniowych BAZ 2

advertisement
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Spis treści:
ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ____________________________________________ 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA _____________________________________________ 4
3. OPIS – WYDZIELENIA POŻAROWE _______________________________________ 4
4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH _____________________ 5
CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH BAZ 2 ............................................................................................................... 5
CHWYTAK ELEKTROMAGNETYCZNY GT 50 R089 ..................................................................................................... 5
PRZYCISKI PRZERYWAJĄCY UT 4U ........................................................................................................................... 5
OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR 40 ........................................................................................................................... 6
LOKALIZACJA CENTRAL SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH ....................................................................................... 6
ZASILANIE CENTRAL .................................................................................................................................................. 6
MONTAŻ INSTALACJI.................................................................................................................................................. 6
5. UWAGI KOŃCOWE ______________________________________________________ 6
ZALECENIA DLA WYKONAWCY ................................................................................................................................... 6
DOKUMENTACJA ....................................................................................................................................................... 6
SZKOLENIE ................................................................................................................................................................ 7
KONSERWACJA ......................................................................................................................................................... 7
PROCEDURA ODBIORU .............................................................................................................................................. 7
6. WYKAZ URZĄDZEŃ _____________________________________________________ 8
7. SPIS RYSUNKÓW _______________________________________________________ 8
8. DRZWI WYDZIELEŃ PPOŻ. ______________________________________________ 9
1
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Rozdział II SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
9. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ___________________________________________ 15
10.PODSTAWA OPRACOWANIA ____________________________________________ 15
11.OPIS SYSTEMU ________________________________________________________ 16
12.OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA ______________________________ 16
CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM RZN 4408K ............................................................................................... 16
OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR 40 ......................................................................................................................... 17
PRZYCISKI ODDYMIANIA RT 42 I RT 42ST ............................................................................................................. 17
SIŁOWNIKI ŁAŃCUCHOWE ....................................................................................................................................... 18
SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KA ................................................................................................................................. 18
NAPĘD DRZWIOWY DDS 50/500 .......................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LOKALIZACJA CENTRAL SYSTEMU ODDYMIANIA ..................................................................................................... 18
ZASILANIE CENTRAL ................................................................................................................................................ 18
ZASILANIE AWARYJNE ............................................................................................................................................. 18
MONTAŻ INSTALACJI................................................................................................................................................ 19
13.UWAGI KOŃCOWE _____________________________________________________ 19
ZALECENIA DLA WYKONAWCY ................................................................................................................................. 19
DOKUMENTACJA ..................................................................................................................................................... 19
SZKOLENIE .............................................................................................................................................................. 19
KONSERWACJA ....................................................................................................................................................... 19
PROCEDURA ODBIORU ............................................................................................................................................ 19
14.WYKAZ URZĄDZEŃ ____________________________________________________ 20
15.SPIS RYSUNKÓW ______________________________________________________ 20
16.WYKAZ CERTYFIKATÓW _______________________________________________ 21
2
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
ROZDZIAŁ I
WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ
3
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wydzieleń pożarowych klatki schodowej w budynku Domu
Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego11/13. Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
2. Podstawa opracowania
2.1.
Umowa Nr 2/2007 z dnia 15.10.2007.
2.2.
Ustalenia ze spotkań roboczych
2.3.
Rzuty budowlane obiektu dostarczone przez Zleceniodawcę
2.4.
Obowiązujące normy i dokumenty związane z projektem:








BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania
PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego, oprzewodowanie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 póz. 414) - tekst jednolity
ustawy - Dz.U. 2000 nr 106 póz. 1126 z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U.
Nr 80 z 2006r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690 z późn.
zmianami)
Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczeń (Poradnik pod red. A. Wójcika)
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa
Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów
3. OPIS – WYDZIELENIA POŻAROWE
W celu wydzielenia pożarowego klatki schodowej, konieczne jest wstawienie ścianek
wydzielenia pożarowego wraz z drzwiami pożarowymi w holu głównym na parterze, na
piętrze i w piwnicy.
W obszarze tak wydzielonej klatki schodowej znajdują się drzwi do pomieszczeń i korytarzy.
Drzwi te również należy wymienić na drzwi wydzielenia pożarowego.
Ścianki i drzwi wydzieleń pożarowych muszą posiadać klasę odporności ogniowej
EIS60/EIS30.
Miejsce instalacji drzwi wydzieleń ppoż. zaznaczono na rysunkach. Typy i wymiary drzwi
stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji.
W trakcie „normalnego” użytkowania obiektu, drzwi na ciągach komunikacyjnych pozostają
otwarte. W chwili wykrycia zagrożenia (dym na drogach ewakuacyjnych) drzwi muszą się
zamknąć.
W tym celu zaprojektowano instalację systemu zamknięć ogniowych.
Drzwi pozostają w pozycji otwartej poprzez system trzymaczy elektromagnetycznych.
Sterowanie odbywa się poprzez centralę sterującą BAZ współpracującą z czujkami dymu i
przyciskami przerywającymi.
Pozostałe drzwi np. do pokoi, pozostają zamknięte. Po ich otwarciu, samozamykacze domkną
drzwi.
Centrala oddymiania będzie współpracować z centralą systemu sygnalizacji pożaru w części
przebudowanej. W tym celu wykonawca systemu sygnalizacji pożaru musi uwzględnić
konieczność zbierania sygnałów z centrali oddymiania.
4
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
4. Opis instalacji systemu zamknięć ogniowych
Centrala zamknięć ogniowych BAZ 2
Centrale BAZ 2 służą do sterowania chwytakami elektromagnetycznymi w
systemach zamknięć ogniowych. Chwytaki utrzymują drzwi i bramy stanowiące
zamknięcia ogniowe w pozycji otwartej umożliwiając przemieszczanie się osób
i towarów.
Zadziałanie automatycznej czujki pożarowej lub ręcznego przycisku
zwalniającego powoduje odłączenie od chwytaka napięcia zasilającego magnes.
Pod wpływem samozamykaczy drzwi zamykają się zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia na
inne części budynku.
Centrala BAZ została wyposażona w podtrzymanie zasilania chwytaków elektromagnetycznych
przy chwilowych zanikach zasilania podstawowego 230VAC.
Czas podtrzymania jest uzależniony od ilości podłączonych elementów.
Dane techniczne

Typ centrali:
BAZ 2

Zasilanie:
230VAC/50Hz

Moc znamionowa:
80VA
System zamykający

Zasilanie:
24VDC

Max prąd:
2A

Wyzwolenie
ręczne poprzez przycisk przerywający UT 4U.

Bezpotencjałowy zestyk sygnalizacji zdalnej:
230V/6A

Stopień ochrony:
IP30

Obudowa:
PC, RAL 7035

Wymiary obudowy:
220×170×90mm
Chwytak elektromagnetyczny GT 50 R089
Chwytak elektromagnetyczny do drzwi ppoż. może być mocowany do ściany lub
bezpośrednio na posadzce. Posiada ruchomą głowicę, którą można przekręcać. Siła
trzymania to 490N.
Przyciski przerywający UT 4U
Przycisk przerywający służy do ręcznego przerwania
elektromagnetycznych i tym samym zamknięcie drzwi ppoż.
zasilania
chwytaków
5
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Optyczna czujka dymu DOR 40




Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego. Czujka
przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru.
W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali.
Dane techniczne:

prąd dozorowania
60μA
zasilanie
z centrali
wykrywane pożary testowe
TF2 do TF5
temperatura pracy
-25ºC ÷ +55ºC
gniazdo
G-40
Lokalizacja central systemu zamknięć ogniowych
Zaprojektowano lokalizację central BAZ na korytarzach w pobliżu drzwi przewidzianych do wysterowania. Orientacyjną
lokalizację pokazano na załączonych rysunkach. Dokładne rozmieszczenie central należy ustalić z Inwestorem na etapie
wykonastwa.
Zasilanie central
Zasilanie central należy prowadzić osobną linią zasilającą, przewodem YDY 3x1,5 mm2 z najbliższej rozdzielni
elektrycznej (np. piętrowej).
Montaż instalacji
Połączenia między centralą a przyciskami przerywającymi i chwytakami elektromagnetycznymi należy wykonać
kablem YDY 2x1.
Połączenia między centralą a czujkami należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8. Przewody należy
prowadzić w listwach PCV, rurkach instalacyjnych lub w korytach kablowych.
Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach).
Przepusty w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów
budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m
od instalacji energetycznej.
5. Uwagi końcowe
Zalecenia dla wykonawcy

Pomiędzy elementami stosować przewody jednoodcinkowe.

Całość robót należy skoordynować z innymi branżami, a zwłaszcza z branżą elektryczną.

Należy przeszkolić personel użytkownika w zakresie zasad działania systemu i jego obsługi.

Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski, chwytami itp.) należy
uzgodnić z projektantem oraz wykonawcą instalacji.
Dokumentacja
Pomieszczenie ochrony (portiernia), należy wyposażyć w dokumenty związane z obsługą techniczną i konserwacyjną
systemu:

Plan sytuacyjny (wyciąg) z zaznaczeniem urządzeń systemu.

Opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji.

Książka pracy systemu, w której należy notować wszystkie prace związane obsługą techniczną, zmiany,
przeróbki, modernizacje, wyłączenia / włączenia, jak również wszystkie wypadki alarmów pożarowych (w
tym fałszywych) i uszkodzeniowych – z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszą być
imienne.

Wykaz osób funkcyjnych, to znaczy osoby związane z obiektem, które należy w pierwszej kolejności
powiadomić o pożarze w obiekcie; adresy i numery telefonów służbowych i prywatnych.

Nazwa i adres konserwatora.
6
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w budynku powinny być przeszkolone w zakresie obsługi systemu. Bezpośredni nadzór
całodobowy nad centralką systemu sprawować będą wytypowani pracownicy. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez
specjalistę. Każda ze szkolonych osób musi mieć możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą systemu.
Konserwacja
Poniżej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu w aspekcie sprawności technicznej i operacyjnej.
Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.

Obsługa Codzienna. Sprawdzić wskazania centralki.

Obsługa Kwartalna. Sprawdzić poprawność pracy systemu.

Obsługa Roczna.
Procedura odbioru
Odbiór techniczny instalacji systemu powinien być przeprowadzony w obecności przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s ochrony przeciwpożarowej i przyszłego konserwatora.
UWAGA: Na dzień odbioru powinna być sporządzona umowa na konserwację systemu.
7
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
6. Wykaz urządzeń
Opis
PARTER EI60/EI30 S15 WEWNĘTRZNE Naświetle SSS-SZZS(B=5 180, H=2 470)
I PIĘTRO EI60/EI30 S15 WEWNĘTRZNE Naświetle SSS-SZS(B=2 569, H=2 970)
I PIĘTRO EI60/EI30 S15 - Naświetle S-ZZ- rama
74420(B=1 970, H=2 580)
PARTER EI30 S15 WEWNĘTRZNE - Drzwi
dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe(B=1
480, H=2 270) profilowe, białe
PIĘTRO EI30 S15 WEWNĘTRZNE - Drzwi
dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz lewe(B=1
630, H=2 230) profilowe, białe
Drzwi drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, EIS30
(900x2050)
Drzwi drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, EIS30
(1000x2050)
Centrala zamknięć ogniowych 2,0A
Przycisk przerywający dla BAZ
Obudowa natynkowa, do przycisków UT
Czujka dymowa optyczna
Gniazdo czujki
Chwytak elektromagn. drzwiowy z obsadą
dystansową (łamany), 24V, 180mm,
siła: 500N / 0,063A
Zwora do GT 50
Przewód instalacyjny
Przewód instalacyjny
Przewód instalacyjny (zasilanie)
Rurki i listwy instalacyjne
Materiały instalacyjne: kołki, uchwyty, wkręty itp.
Przepusty kablowe, masy uszczelniające o
odpowiedniej klasie odporności ogniowej
Ilość
Typ
S2
kpl.
1
S3
kpl.
1
S4
kpl.
1
D1
kpl.
1
D3
kpl.
1
D4
kpl.
2
D5
kpl.
1
BAZ 2
UT 4U
AP-LT
DOR 40
G 40
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
2
2
2
5
5
GT 50 R 089
szt.
5
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
5
1
1
1
1
1
kpl.
1
GT 50 R 5
YnTKSYekw 1x2x0,8
YDY 2x1
YDY 3x1,5
7. Spis rysunków
Rys. 001 Wydzielenia pożarowe klatek schodowych – parter
Rys. 002 Wydzielenia pożarowe klatek schodowych – piwnica
Rys. 003 Wydzielenia pożarowe klatek schodowych – piętro
8
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
8. Drzwi wydzieleń ppoż.
Ścianka S2
9
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Ścianka S3
10
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Drzwi D1
11
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Drzwi D3
12
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Drzwi D4
Drzwi D5
13
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Rozdział II SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
14
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
9. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu oddymiania klatki schodowej w
budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13. Projekt opracowano zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami.
10. Podstawa opracowania
2.5.
Umowa Nr 2/2007 z dnia 15.10.2007r.
2.6.
Ustalenia ze spotkań roboczych
2.7.
Rzuty budowlane obiektu dostarczone przez Zleceniodawcę
2.8.
Obowiązujące normy i dokumenty związane z projektem:














PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-B-02877-4 – Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła
PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja
i konserwacja instalacji
PN-ISO 6790 - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie.
PN-EN 50130-4:2002 – Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna
BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania
PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego, oprzewodowanie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 póz. 414) - tekst jednolity
ustawy - Dz.U. 2000 nr 106 póz. 1126 z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U.
Nr 80, z 2006r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690 z późn.
zmianami)
Zasady sterowania automatycznymi urządzeniami przeciwpożarowymi przez systemy sygnalizacji
pożarowej. (opracowanie J. Sawickiego)
Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczeń (Poradnik pod red. A. Wójcika)
Dokumentacja Techniczno – Ruchowa
Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów
15
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
11. OPIS SYSTEMU
Oddymianie klatki schodowej będzie się odbywać poprzez wentylator oddymiający w dachu nad klatką
schodową, oraz otwarcie okien na parterze w celu dostarczenia powietrza.
Wentylator oddymiający wyciągowy
Dobrano Wentylator Dachowy Oddymiający BSH typ BVD 400/30-4
(400 st. C/ 120 min) V=6000 m3/h, Pst. = 490 Pa.
Osprzęt:
- cokół dachowy,
- klapa samozamykająca,
- króciec elastyczny ognioodporny,
- szafa zasilająco sterownicza współdziałająca z centralą oddymiania
NAPOWIETRZANIE
W celu zapewnienia powietrza uzupełniającego, należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów
doprowadzających.
Do napowietrzania przewiduje się przystosowanie:
 okna nad wejściem głównym 700x700 – 4 szt.
12. Opis instalacji systemu oddymiania
Centrala oddymiania będzie współpracować z centralą systemu sygnalizacji pożaru w części
przebudowanej. W tym celu wykonawca systemu sygnalizacji pożaru musi uwzględnić konieczność
zbierania sygnałów z centrali oddymiania.
Centrala sterująca oddymianiem RZN 4404K
System oddymiania 4404-K zawiera wszystkie komponenty niezbędne dla tego
rodzaju instalacji na klatkach schodowych wyposażonych w okna połaciowe lub
fasadowe. Najważniejsza część instalacji, centrala RZN 4404-K, posiada wysoki
standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi. Zintegrowany service timer do
kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania
funkcji np.: alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania,
ograniczenie wysuwu stanowi standardowe elementy systemu.
Parametry

konstrukcja kompaktowa dla całkowitego prądu napędu 4A

stabilizowane napięcie wyjściowe

możliwość podłączenia maks. 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych

wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez D+H

włączalne funkcje bezpieczeństwa: zakłócenie = alarm,

resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych

możliwość przyłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modułu dodatkowego

główna płyta drukowana z 1 miejscem wtykowym na moduł dodatkowy.

centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego;

zamykane drzwiczki z blachy stalowej (możliwość odrębnego nabycia podtynkowego zestawu
montażowego do centrali

zamykana obudowa natynkowa z blachy stalowej (-KS)

możliwość przyłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych

72 godziny awaryjnego zasilania w wypadku przerwy w dostawie energii z sieci

wymagane 2 akumulatory typu 2 (2,2Ah) w połączeniu ze środkami alarmowymi
16
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie

w programie D+H dostępne są jako akcesoria: przycisk oddymiania i wentylacji, napędy okienne,
czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące instalacji wiatrowej, deszczowej i temperatury
pomieszczeń.
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe:
Moc znamionowa:
Temperatura pracy:
Stopień ochrony:
Rodzaje pracy
wyjścia napięciowe:
dopuszczalne obciążenie wyjść:
230VAC, 50Hz
120VA / 240VA / 240VA
-5 do +40 st. C
IP30
- dozór: praca długotrwała
- stan alarmu / przewietrzanie: praca krótkotrwała
24VDC
4A
Optyczna czujka dymu DOR 40
Optyczna czujki dymu DOR 40 umożliwia wczesne wykrycie powstającego pożaru, na
ogół przed utworzeniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.
Czujka DOR-40 reaguje na widzialne produkty spalania towarzyszące powstawaniu
pożaru. Ich wniknięcie do komory pomiarowej czujki powoduje rozproszenie
strumienia świetlnego pochodzącego od wewnętrznego źródła światła. Światło
rozproszone na cząstkach dymu dociera do fotoogniwa, które w stanie normalnym nie
jest oświetlone. Powstający fotoprąd zostaje wzmocniony i po przekroczeniu
określonego poziomu wyzwala układ spustowy. Następuje gwałtowny wzrost prądu, co jako kryterium pożaru
przekazywane jest do centrali sygnalizacji pożaru. W czujce znajduje się wskaźnik optyczny, który świeci się
wtedy, gdy czujka znajduje się w stanie alarmu. Umożliwia to dokładną lokalizację pożaru i stanowi pomoc
przy okresowym sprawdzaniu działania czujek. Jeśli czujka jest źle widoczna lub źle zainstalowana w
trudnodostępnym miejscu można ją wyposażyć w dodatkowy wskaźnik optyczny zainstalowany w dostępnym
i widocznym miejscu. Czujki DOR instaluje się, gdy w pomieszczeniach chronionych znajdują się przedmioty
lub materiały wydzielające dym przy powstającym pożarze.
Dane techniczne:
prąd dozorowania
zasilanie
wykrywane pożary testowe
temperatura pracy
gniazdo
60μA
z centrali
TF2 do TF5
-25ºC ÷ +55ºC
G -40
Przyciski oddymiania RT 42 i RT 42ST
Przycisk oddymiania RT 42 służy do ręcznego uruchamiania alarmu systemu
oddymiania oraz jego kasowania. Zastosowana sygnalizacja świetlna i akustyczna (RT
42-ST) umożliwia także stwierdzenie faktycznego stanu pracy systemu oddymiania
Urządzenie, w którym po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku przesyła kryterium alarmu
pożarowego.
Dane techniczne:
Funkcje:
Sygnalizacja diodowa
Sygnalizacja dźwiękowa
Sygnalizacja dźwiękowa uruchamiana
Głośność:
Napięcie:
Prąd alarmowy:
Obudowa:
Kategoria ochrony:
alarm
kasowanie alarmu
system OK. – dioda zielona
alarm – dioda czerwona
uszkodzenie – dioda żółta (RT 42-ST)
(RT 42-ST)
jest w przypadku alarmu lub zakłócenia
70db
24V DC
20mA
ABS, szara (RAL 7035)
IP 40
17
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Zakres temperatury:
-10°C do 50°C
Siłowniki łańcuchowe
DOBÓR SIŁOWNIKA TYPU KA DO OKNA
1.
2.
Głównym kryterium doboru siłownika do okna są wymiary okna a – wysokość, b – szerokość
Podczas doboru siłownika korzystamy z przekształconego wzoru obliczeniowego, który pozwala nam na
odpowiedni dobór wysięgu siłownika tak, aby uzyskać maksymalną czynną powierzchnię oddymiania tego
okna:
X 
a *b
[ m]
ab
gdzie:
x – wymagany wysięg
a – wysokość
b - szerokość
Siłownik łańcuchowy KA
Napęd łańcuchowy KA można stosować jako zdalne sterowanie elektryczne do prawie wszystkich typów
okien. Siłownik posiada elektroniczne wyłączanie krańcowe i przeciążeniowe.
Dane techniczne
Zasilanie:
Siła zamykania:
Czas wysuwu:
Rodzaj członu nap.:
Stopień ochrony:
Zakres temperatur:
24V= 1A
300N
8s/100mm
łańcuch
IP 50
od -5°C do +75°C
Opis działania
Dozorowanie
W czasie dozorowania, przy prawidłowo zainstalowanym układzie, centrala oddymiania RZN
wskazuje poprawną pracę świeceniem diody LED (zielona) na płycie przycisku oddymiania.
Alarmowanie
W przypadku alarmu pożarowego (wykrycie dymu przez optyczne czujki dymu) lub wciśnięcie
przycisku oddymiania, centrala zgłosi alarm i wysteruje wentylator poprzez szafę sterującozasilającą oraz siłowniki, które otworzą okna w celu napowietrzenia klatki.
Postępować zgodnie z instrukcją producenta.
Lokalizacja centrali systemu oddymiania
W obiektach zaprojektowano lokalizację centrali oddymiania na parterze w recepcji.
Zasilanie central
Zasilanie centrali należy prowadzić osobną linią zasilającą, przewodem HDGs 3x1,5 mm2 z najbliższej rozdzielni
elektrycznej (piętrowej).
Zasilanie awaryjne
Na wypadek zaniku napięcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria akumulatorów o napięciu 24V i
pojemności 2,2Ah. Przełączenie zasilania zasadniczego na rezerwowe następuje samoczynnie, bez powodowania przerwy
w zasilaniu.
Bateria akumulatorów jest ładowana samoczynnie przez urządzenie ładujące zintegrowane z zasilaczem centrali.
Ogólna sprawność baterii jak i urządzenia ładującego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia są sygnalizowane.
18
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
Montaż instalacji
Połączenia między centralą i czujkami należy wykonać kablem YnTKSYekw 2x2x0,8. Połączenia między
centralą i przyciskami oddymiania należy wykonać kablem HTKSHekw 3x2x0,8.
Połączenia między centralą i siłownikami należy wykonać kablem HDGs 2x2,5. Przewody linii dozorowych
należy prowadzić w listwach PCV, rurkach instalacyjnych lub w korytach kablowych. Do prowadzenia instalacji
kablem niepalnym HDGs (sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, wykonawczymi) należy zastosować metalowe
uchwytki i kołki.
Połączenia między szafą sterująco-zasilającą i wentylatorem należy wykonać kablem HDGs 4x2,5. Do
prowadzenia instalacji kablem niepalnym HDGs (sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, wykonawczymi)
należy zastosować metalowe uchwytki i kołki.
Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach).
Przepusty w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów
budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m
od instalacji energetycznej.
Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach winidurowych. W instalacji SSP niedopuszczalne są
połączenia żył przewodów przez skręcanie. Metalowe korytka i rurki uziemić.
13. Uwagi końcowe
Zalecenia dla wykonawcy

Gniazda czujek należy instalować bezpośrednio na stropie lub belkach.

Pomiędzy czujkami stosować przewody jednoodcinkowe.

Siłowniki instalować do klapy dymowej przy pomocy konsol mocujących.

Całość robót należy skoordynować z innymi branżami, a zwłaszcza z branżą elektryczną.

Należy przeszkolić personel użytkownika w zakresie zasad działania systemu oddymiania i jego obsługi.

Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski, siłowniki itp.) należy
uzgodnić z projektantem oraz wykonawcą instalacji.
Dokumentacja
Pomieszczenie ochrony obiektu w budynku biurowym, należy wyposażyć w dokumenty związane z obsługą techniczną i
konserwacyjną systemu sygnalizacji pożaru:

Plan sytuacyjny (wyciąg) z zaznaczeniem urządzeń systemu oddymiania.

Opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji.

Książka pracy systemu oddymiania, w której należy notować wszystkie prace związane obsługą
techniczną, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia / włączenia, jak również wszystkie wypadki
alarmów pożarowych (w tym fałszywych) i uszkodzeniowych – z podaniem daty i godziny zdarzenia;
wszystkie wpisy muszą być imienne.

Wykaz osób funkcyjnych, to znaczy osoby związane z obiektem, które należy w pierwszej kolejności
powiadomić o pożarze w obiekcie; adresy i numery telefonów służbowych i prywatnych.

Nazwa i adres konserwatora.
Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w budynku powinny być przeszkolone w zakresie obsługi systemu oddymiania.
Bezpośredni nadzór całodobowy nad centralką systemu oddymiania sprawować będą wytypowani pracownicy. Szkolenie
powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemu oddymiania. Każda ze szkolonych osób musi mieć
możliwość praktycznego zapoznania się z obsługą systemu oddymiania.
Konserwacja
Poniżej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu oddymiania w aspekcie sprawności technicznej i
operacyjnej. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.

Obsługa Codzienna. Sprawdzić wskazania centralki systemu oddymiania.

Obsługa Kwartalna. Sprawdzić poprawność pracy systemu oddymiania.

Obsługa Roczna.
Procedura odbioru
Odbiór techniczny instalacji systemu oddymiania powinien być przeprowadzony w obecności przedstawiciela inwestora,
inspektora nadzoru, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s ochrony przeciwpożarowej i przyszłego konserwatora.
19
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
W czasie odbioru należy sprawdzić m. in. sposób komunikacji systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru,
zgodność z projektem technicznym i parametry elektryczne linii.
UWAGA: Na dzień odbioru powinna być sporządzona umowa na konserwację systemu oddymiania.
14. Wykaz urządzeń
Opis
Wentylator Dachowy Oddymiający
Osprzęt:
- cokół dachowy,
- klapa samozamykająca,
- króciec elastyczny ognioodporny
Szafa zasilająco sterownicza współdziałająca z
centralą oddymiania
Centrala sterująca oddymianiem
Akumulator 12V/2,2Ah
Napęd łańcuchowy 24V, 300N / 350mm / 1A
KA Konsola ramowa wewnętrzna
Optyczna czujka dymu
Gniazdo czujki
Przycisk oddymiania
Przewód instalacyjny
Przewód instalacyjny
Przewód instalacyjny
Przewód instalacyjny
Przewód instalacyjny
Rurki i listwy instalacyjne
Materiały instalacyjne: kołki, uchwyty, wkręty itp.
Przepusty kablowe, masy uszczelniające o
odpowiedniej klasie odporności ogniowej
Ilość
Typ
BSH typ BVD 400/30-4
(400 st. C/ 120 min)
V=6000 m3/h,
Pst. = 490 Pa.
RZN 4404K
Typ 2
KA 32/350
RE-KA
DOR 40
G 40
RT 42
YnTKSYekw 2x2x0,8
HTKSHekw 3x2x0,8
HDGs 2x2,5
HDGs 3x1,5
HDGs 4x2,5
kpl.
1
kpl.
1
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
1
2
4
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
kpl.
1
15. Spis rysunków
Rys. 001 Instalacja systemu oddymiania – parter
Rys. 002 Instalacja systemu oddymiania – piwnica
Rys. 003 Instalacja systemu oddymiania – piętro
Rys. 004 Schemat instalacji systemu oddymiania
20
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego
Wydzielenia pożarowe klatki schodowej i oddymianie
16. Wykaz certyfikatów
Nr certyfikatu
Opis
Data
wydania
Data
ważności
2410/2007
Centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania
typu RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx - E
2007-04-12
2012-01-16
2401/2007
Elektryczne siłowniki łańcuchowe typ: KA3/2xxx, KA50/xxx,
KA32/xxx-BSY, KA50/xxx-BSY, KA64/xxx-TW
2007-03-16
2012-03-15
2468/2007
Ręczny przycisk oddymiania typ RT42, RT42-ST
2007-05-18
2011-12-14
1981/2006
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu YnTKSY i YnTKSX w
wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (110)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05)
2006-01-09
2010-10-17
2006-06-23
2011-05-21
AT-0017/2005
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu: YnTKSY i YnTKSX
0013/2007
Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji
przeciwpożarowych typu: YnTKSY i YnTKSX
07/16-639-2/A
Telekomunikacyjne kable stacyjne typu YnTKSY
2173/2006
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu HDGs (FE 180) PH 90; HDGs ekwf (FE
180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs ekwf (FE 180) PH
90;
AT-0057/2006
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu: HDGs PH90, HDGs ekwf PH90, HLGs
PH90, HLGs ekwf PH90
07/16-714-1/A
Kable elektroenergetyczne typu: HDGs FE180/PH90 i HDGs
ekwf FE/180/PH90
008/2007
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do
instalacji ppoż. typu: HDGs PH90, HDGs ekwf PH90, HLGs
PH90, HLGs ekwf PH90
07/16-647-1/A
Telekomunikacyjne kable stacyjne typu HTKSHekw
21
Download