Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy K-2.381/07/2017
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NAZWA ZADANIA :
Remont linii elektroenergetycznej nN zasilania rezerwowego (dwustronnego) dla Pawilonu Obsługi
Stadionu Lekkoatletycznego oraz remont rozdzielni elektrycznej SN 15kV wnętrzowej w Stacji
Transformatorowej ST-3.
Zakres obejmuje:
Roboty Ziemne
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III-przekopy
kontrolne
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych
o ścianach pionowych, głębokość do
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m
Ręczne kopanie rowów dla kabli,
szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu
III, głębokość rowu do 0.8·m
Ręczne zasypywanie rowów do kabli,
szerokość dna wykopu do 0.4·m,
kategoria gruntu III, głębokość rowu do
0.8·m
Kabel Energetyczny
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego, rów szerokości do 0.4 m - 2
warstwy
Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie, kabel do 5,5·kg/m, przykrycie
folią -kabel YAKXs 4x240 mm2, 0,6/1
kV
Złącze ZK-3a
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na
fundamentach, masa do 20·kg, na
fundamencie prefabrykowanym -złącze
ZK-3a
Wymiana wkładek topikowych dużej
mocy - Wkładka topikowa przemysłowa
zwłoczna WT-2/gG 250A 500 V WT-NH
Uziomy
Układanie uziomów w rowach
kablowych-bednarka FeZn 30x4 mm
m3
2,25
m3
2,25
m
10
m
10
m
10
m
20
szt
1
szt
9
m
20
1
Uziomy ze stali profilowanej
szt
miedziowane (metoda wykonania
udarowa), grunt kategorii III, dodatek za
następne 1,5·m uziomu
Pomiary
Badanie linii kablowej średniego
odcinek
napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej,
kabel s.n.
Badania i pomiary instalacji uziemiającej,
szt
piorunochronnej i skuteczności
zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy
Naprawa Nawierzchni
Rozebranie nawierzchni z kostki
m2
betonowej , na podsypce piaskowej,
ręcznie, wysokość kostki 8·cm
Podbudowa z tłucznia kamiennego,
m2
warstwa dolna z kamienia podkładowego,
grubość warstwy po uwałowaniu 14·cm
Podbudowa z tłucznia kamiennego,
m2
warstwa dolna z kamienia podkładowego,
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
warstwy - 20 cm
Wykonanie nawierzchni po robotach
m2
kablowych (chodniki, wjazdy, place), z
betonowej kostki brukowej, grubości
8·cm, na podsypce cementowopiaskowej, kostka z uprzedniej rozbiórki
Prace Przygotowawcze
Nadzór, lokalizacja i rozcięcie kabla
kpl
Wyłączenie napięcia, przygotowanie
kpl
miejsca pracy dla wykonawców oraz
likwidacja miejsca pracy wraz z
ponownym załączeniem urządzeń do
sieci w sieci nN
Dokumentacja
Opracowanie dokumentacji
kpl
powykonawczej
Obsługa geodezyjna + inwentaryzacja
kpl
geodezyjna
Poprawki Budowlane
Zabezpieczenie urządzeń folią
malarską
Zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podłogi do
5·m2
Uzupełnienie tynków wewnętrznych
zwykłych kategorii II, (ściany płaskie,
słupy prostokątne, z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
2
3
1
14
14
14
14
1
1
1
1
m2
17,17
m2
30
m2
8
2
zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1
miejscu)
Malowanie farbami emulsyjnymi starych
m2
tynków, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierówności
(sfalowań) powierzchni tynku
Malowanie farbami emulsyjnymi starych
m2
tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Krata wciskana pomostowa
m2
1000x1000x30/2 z listwą
antypoślizgową
Mocowanie tabliczek opisowych,
szt
przykręcanie (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)
Wymiana oświetlenia stacji transformatorowej ST3
Demontaż gniazd wtyczkowych o
szt
natężeniu prądu do 63·A, gniazdo
podtynkowe, 2 bieguny
Demontaż opraw żarowych, blaszanych,
szt
z kloszem cylindrycznym nakręcanych
Demontaż przewodów kabelkowych ze
m
zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków
lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane
lub betonowe, łączny przekrój żył do
6·mm2
Oprawy oświetleniowe przykręcane
kpl
(zwykłe), świetlówkowe podwójne, do
40·W -oprawy świetlówkowe tunelowe
przykręcane 2x40W
Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy
szt
WNt-1A
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze
szt
stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe
16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne
Rury winidurowe układane n.t., podłoże
m
betonowe, Fi·16
Przewody kabelkowe wciągane do rur i
m
w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5·mm2 - YDY 3x1,5 mm2
Sprawdzenie i pomiar obwodu
pomiar
elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
Demontaż Rozdzielnicy Elektrycznej
Demontaż i wymiana aparatów
szt
elektrycznych demontaż aparatu
elektrycznego o masie do 150 kg demontaż rozdzielnicy
Demontaż i montaż konstrukcji
szt
wsporczych przez przyspawanie
demontaż konstrukcji wsporczych o
30
30
5
21
2
4
15
4
3
2
15
15
2
1
2
3
masie do 5 kg
Demontaż i montaż konstrukcji
wsporczych przez przykręcenie
demontaż konstrukcji wsporczych o
masie do 5 kg
Demontaż kabli ułożonych w tunelach,
budynkach i estakadach na konstrukcji z
mocowaniem kable o masie do 2 kg/m
Rozdzielnica SN 15 kV
Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf,
pulpitów, tablic przekaźnikowych i
nastawczych, masa do 600·kg Rozdzielnica SN (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)
Przewody uziemiające i wyrównawcze w
kanałach odkrytych i na słupach, na
słupach, bednarka do 200·mm2 bednarka FeZn 30x4 mm
Układanie kabli w budynkach,
budowlach lub na estakadach z
mocowaniem, kabel do 1,0·kg/m -kabel
YHAKXs 8,7/15 kV 1x70/25mm2
Głowice z taśm izolacyjnych na kablach
energetycznych do 20kV, kabel do
120·mm2 Al -Głowica jednożyłowa
wnętrzowa 15-20 kV POLT-24C/1XI-L
12 25-70 mm2
Demontaż kabli ułożonych w tunelach,
budynkach i estakadach na konstrukcji z
mocowaniem kable o masie do 9 kg/m
Demontaż kabli ułożonych w kanałach
odkrywanych na konstrukcji bez
mocowania kable o masie do 9 kg/m
Wyposażenie Rozdzielni SN 15kV w
stacji ST3 w sprzęt ochronny
Wyposażenie stacji ST3 w sprzęt
pomocniczy
Roboty Zewnętrzne
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III-przekopy
kontrolne
Ręczne zasypywanie wykopów
liniowych o ścianach pionowych,
głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu IIIIV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m
Ręczne kopanie rowów dla kabli,
szerokość dna do 0.4·m, kategoria
szt
5
km
0,03
szt
1
m
2
m
30
szt
6
km
0,01
km
0,01
kpl
1
1
kpl
m3
4,5
m3
4,5
m
5
4
gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m
Ręczne zasypywanie rowów do kabli,
szerokość dna wykopu do 0.4·m,
kategoria gruntu III, głębokość rowu do
0.8·m
Kabel Energetyczny
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego, rów szerokości do 0.4 m - 2
warstwy
Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie
folią -kabel XRUHAKXs 8,7/15 kV
1x70/25mm2
Mufowanie
Głowice z taśm izolacyjnych na kablach
energetycznych do 20kV, kabel do
120·mm2 Al -Głowica jednożyłowa
wnętrzowa 15-20 kV POLT-24C/1XI-L
12 25-70 mm2
Montaż w rowach muf przelotowych z
taśm izolacyjnych na kablach
energetycznych 1-żyłowych o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami
Al, kabel do 10·kV, do 50·mm2-mufa
trójżyłowa 15-20 kV TRAJ 24/1x 70150-3SB (3 z 3x1) (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)
Naprawa Nawierzchni
Rozebranie nawierzchni i chodników,
nawierzchnia z płyt betonowych
chodnikowych 50x50x7, na podsypce
piaskowej, ręcznie
Wykonanie nawierzchni po robotach
kablowych (chodniki, wjazdy, place), z
płyt betonowych 50x50x7, na podsypce
cementowo-piaskowej, płyty z
uprzedniej rozbiórki
Remonty cząstkowe chodników z płyt,
płyty betonowe 50x50x7·cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Prace Przygotowawcze
Próby napięciowe prądem sinusoidalnym
o częstotliwości 0,1 Hz
Nadzór, lokalizacja i rozcięcie kabla
Dokumentacja
Opracowanie dokumentacji
powykonawczej
Obsługa geodezyjna + inwentaryzacja
geodezyjna
m
0
m
5
m
15
szt
3
szt
1
m2
5
m2
5
m2
5
kpl
3
kpl
1
kpl
1
kpl
1
5
6
Download