Gdynia, dnia

advertisement
Gdynia, dnia 31 sierpnia 2011 roku
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
PROWADZONE
W
TRYBIE
PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: MN.271.92.2011.
dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na usługę nasadzeń
roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach Miasta Gdyni: rondo na ul.
Morskiej przy wjeździe na Obwodnicę Trójmiasta, rondo im. Beaty Zakowicz na ul
Powstania Styczniowego, na Placu Gdynian Wysiedlonych na ul. Starowiejskiej oraz
nasadzenia roślin cebulowych w kilku lokalizacjach Miasta. Nr postępowania
MN.271.92.2011.
1. Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni, działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) –
udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
usługę nasadzeń roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach Miasta
Gdyni: rondo na ul. Morskiej przy wjeździe na Obwodnicę Trójmiasta, rondo im. Beaty
Zakowicz na ul Powstania Styczniowego, na Placu Gdynian Wysiedlonych na ul.
Starowiejskiej oraz nasadzenia roślin cebulowych w kilku lokalizacjach Miasta. Nr
postępowania MN.271.92.2011:
Pytanie 1:
Dotyczy części 3.
- SIWZ str. 3. Rozdział 3 – Przedmiot zamówienia jest: krzewy iglaste 210 szt., rośliny
cebulowe 6936 szt.
- Specyfikacja Techniczna str. 19 Tabela 1. Zestawienie Materiału Roślinnego jest: sosna
górska 256 szt. , Narcissus ‘Bestseller’ 990 szt., Allium ‘Moly’ 954 szt.
Odpowiedź:
Prawidłowa jest ilość podana w Specyfikacji Technicznej w Tabeli 1.
Pytanie 2:
Dotyczy części 1.
- SIWZ str. 2, Rozdział 3 – Przedmiot zamówienia jest: zakładanie trawnika darniowaniem. Proszę
o udzielenie odpowiedzi czy należy powyższe uwzględnić w wycenie i na jakiej powierzchni?
Odpowiedź:
Trawnik darniowaniem nie będzie zakładany, natomiast w projekcie przewidziano założenie trawnika
z siewu na powierzchni 66 m2.
2. Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) –
wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę
nasadzeń roślinnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na wybranych terenach Miasta Gdyni:
rondo na ul. Morskiej przy wjeździe na Obwodnicę Trójmiasta, rondo im. Beaty Zakowicz na
ul Powstania Styczniowego, na Placu Gdynian Wysiedlonych na ul. Starowiejskiej oraz
nasadzenia roślin cebulowych w kilku lokalizacjach Miasta. Nr postępowania
MN.271.92.2011:
1. ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PKT 3.3
– OTRZYMUJE BRZMIENIE
3.1. Wykonawca zobowiązany będzie do :
1. dla Części 1:
- zdjęcie darni,
- dowóz ziemi urodzajnej,
- ukształtowanie terenu i wyprofilowanie nasypów,
- wprowadzenie roślinności ozdobnej:
 krzewów,
 bylin,
 roślin cebulowych,
 zakładanie trawnika z siewu,
- 3-letnią pielęgnację nasadzeń.
Orientacyjna powierzchnia terenów zieleni w granicach opracowania wynosi ~ 450 m2.
 krzewy:
◦ iglaste – 628 szt
 byliny – 1924 szt.
 rośliny cebulowe – na powierzchni 92,5 m2 Tulipa 'China Pink' grupami po 15szt. 2775szt. i na powierzchni 92,5m2 Tulipa 'Christmas Marvel' grupami po 12 - 15szt. 925szt.
 ściółkowanie nasadzeń
◦
kamieniem o frakcji 16-32mm ~ 386 m2
 taśma ogrodnicza w kolorze czarnym lub brązowym - 132 mb
 ziemia ogrodnicza
2. dla Części 2:
- zdjęcie darni,
- dowóz ziemi urodzajnej,
- wprowadzenie roślinności ozdobnej:
 krzewów,
 bylin,
 roślin cebulowych,
 zakładanie trawnika z siewu,
- 3-letnią pielęgnację nasadzeń.
Orientacyjna powierzchnia terenów zieleni w granicach opracowania wynosi ~ 241 m2.
 krzewy:
◦ iglaste – 255 szt
◦ liściaste – 292 szt.
 byliny – 300 szt.
 rośliny cebulowe – na powierzchni 25 m2 Tulipa 'Red Shine' grupami po 15szt. - 750szt
i na powierzchni 36,5m2 Tulipa 'Oxford' grupami po 20szt. - 730szt.
 ściółkowanie nasadzeń
◦


przekompostowaną korą ~ 141,5 m2
taśma ogrodnicza w kolorze czarnym lub brązowym – 94,2 mb
ziemia ogrodnicza
3. dla Części 3:
Zakres inwestycji obejmuje:
- zdjęcie darni,
- usunięcie istniejących krzewów będących w wieku do 10 lat
- przeniesienie istniejącej tablicy informacyjnej w miejsce wskazane na rysunku,
- wprowadzenie roślinności ozdobnej:
o krzewów,
o bylin,
o roślin cebulowych,
- ściółkowanie kamieniem ogrodowym,
- wykonanie ogrodzenia z furtką,
- 3-letnią pielęgnację nasadzeń.
Orientacyjna powierzchnia terenów zieleni w granicach opracowania wynosi ~ 270 m2.
- krzewy:
iglaste – 256 szt.
liściaste – 810 szt.
- byliny – 1100 szt.
- rośliny cebulowe – 1584 szt.
- ściółkowanie nasadzeń
przekompostowaną korą ~ 105 m2
odkwaszonym torfem ~ 99 m2
- kamieniem ogrodowym ~ 66 m2
- taśma ogrodnicza w kolorze czarnym lub brązowym
- płotek ogrodzeniowy nasadzeń z furtką – 77 mb
- ziemia ogrodnicza.
4. dla Części 4:
- zakup i posadzenie cebul narcyzów, hiacyntów, cebulicy, tulipanów,
- w miejscach sadzenia narcyzów w koszach należy zdjąć darń a po posadzeniu wysiać
w tych miejscach trawę,
- w miejscach sadzenia tulipanów, gdzie znajduje się warstwa kamienia ogrodowego
należy usunąć kamienie, posadzić cebule, a po posadzeniu ułożyć kamienie w to samo
miejsce,
- zabiegi pielęgnacyjne – podlewanie, nawożenie, spulchnianie, pielenie, czyszczenie,
usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, ochrona chemiczna - zabiegi należy stosować
w miarę potrzeb,
- uzupełnianie ubytków, wymiana roślin zniszczonych, zdewastowanych,
- pielęgnacja trzyletnią.
Roślin cebulowych – 47 130 szt.
2. ZAŁĄCZNIK NR 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PLAC
GDYNIAN WYSIEDLONYCH. DANE BILANSOWE
– OTRZYMUJE BRZMIENIE
„Orientacyjna powierzchnia terenów zieleni w granicach opracowania wynosi ~ 270 m2.
- krzewy:
iglaste – 256 szt
liściaste – 810 szt.
- byliny – 1100 szt.
- rośliny cebulowe – 1584 szt.
- ściółkowanie nasadzeń
przekompostowaną korą ~ 105 m2
odkwaszonym torfem ~ 99 m2
- kamieniem ogrodowym ~ 66 m2
- taśma ogrodnicza w kolorze czarnym lub brązowym
- płotek ogrodzeniowy nasadzeń z furtką – 77 mb
- ziemia ogrodnicza.
Uwaga : Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ofercie doliczył 10% materiału
roślinnego w stosunku do tabeli poniżej, powierzchnie podano orientacyjnie, wszystkie
wymiary należy sprawdzić na placu budowy.
TABELA 1. ZESTAWIENIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO
L.p.
Nazwa łacińska
Nazwa polska
Rozstawa
m2
Ilość
Wielkość
1
Pinu smugo var. pumilio
Sosna górska
5 szt./m2
51,2
256
C3, 30-40
5 szt./m2
53
270
C2, 25-30
12 szt./m2
44,7
540
C2
Smagliczka skalna
20 szt./m2
54,5
1100
P9
66
990
12/14
66
594
4/5
2
3
4
Potentilla fruticosa
‘Tilford Cream’
Lavandula angustifolia
‘Hidcote’
Alussum saxatile
Pięciornik
krzewiasty
Lawenda
wąskolistna
5
Narcissus ‘Bestseller’
Narcyz trąbkowany
w grupach po
10-15 szt. (2
grupy/m2)
25 szt./m2
6
Allium ‘Moly’
Czosnek
południowy
9 szt./m2
Download