Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 64920-2014 z dnia 2014-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mrągowo
Zakres rzeczowy zamówienia Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Mrągowa w roku 2014 obejmuje: 1. Realizację zadań będących
przedmiotem zamówienia na terenach zieleni miejskiej o powierzchni dla Części I...
Termin składania ofert: 2014-03-04
Numer ogłoszenia: 68550 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 64920 - 2014 data 25.02.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89
74190 00, fax. 89 7412874.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Zakres rzeczowy zamówienia Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni
miejskiej na terenie miasta Mrągowa w roku 2014 obejmuje: 1. Realizację zadań będących
przedmiotem zamówienia na terenach zieleni miejskiej o powierzchni dla Części I 44 155 m2 i dla
Części II 108 845m2 (łączna powierzchnia 153 000 m2). Zestawienie lokalizacji terenów zielonych
objętych utrzymaniem dla Części I stanowi Załącznik Nr 1 i dla Części II stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej umowy. 2. Zakres rzeczowy prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych obejmuje w
szczególności: utrzymanie w sprawności budowli, urządzeń i obiektów małej architektury
zlokalizowanych na ww. terenach, w tym między innymi: ławek, koszy na odpady, zadaszeń,
fontann, murków oporowych, instalacji odwadniającej teren, pomników i obelisków, stojaków na
rowery, ogrodzeń, ciągów pieszych nieutwardzonych, obrzeży trawnikowych. Ponoszenie opłat za
dostarczoną do fontann i obelisków wodę (w ciągu roku dostarczono 250 m3 wody) i energię
elektryczną (zużycie w okresie od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 wynosiło 20 000 kWh)
potrzebną do funkcjonowania budowli, urządzeń i elementów architektury wraz z utrzymaniem
instalacji elektrycznej i wodnej niezbędnej do ich funkcjonowania. Dbałość o utrzymanie czystości
toni wodnej oraz bieżące kontrolowanie poziomu wody w jez. Magistrackim (przy współpracy z
konserwatorem sieci burzowej w mieście). Zagospodarowanie własnym staraniem i na własny
koszt odpadów powstałych z prowadzonej działalności. Zgłaszanie dewastacji i kradzieży
elementów wyposażenia obiektów organom ścigania. 3. Wykaz rzeczowy prac wchodzących w
zakres wynagrodzenia ryczałtowego dla obiektów z Części I (Załącznik Nr 1): 1) Kompleksowa
pielęgnacja różanek, bylin, roślin cebulowych, itp.: - dosadzenie do 30 maja 2014r., bylin na
klombie na Pl. Kajki, w pobliżu banku PKO S.A., na powierzchni 4,5 m2.Proponowane rośliny:
przetacznik kłosowy o kwiatach intensywnie niebieskich Godness Grows,kostrzewa popielata,
kocimiętka Faassena. - odkrycie, rozkopczykowanie, przycięcie - 1x w roku wiosną, - pielenie ,
spulchnianie w okresie wegetacji - co dwa tygodnie, - nawożenie w okresie wegetacji - 2 x w roku:
wiosną i latem, - podlewanie w okresie suszy - 1 x na tydzień, - usuwanie przekwitłych
kwiatostanów - 2 x w miesiącu, - wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i
szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów - 3 x w okresie wegetacji - przesadzanie i
rozsadzanie - 1 x w roku wiosną lub jesienią, do 70 szt./rok - kopczykowanie i okrycie - 1 x w roku
jesienią. 2) Wykonanie nasadzeń jednorocznych i pielęgnacja na wskazanych rabatach, w wieżach
kwiatowych oraz donicach (wiszących i betonowych) do 06.06.2014r.: - uzupełnienie ziemi na
rabatach - 1 x w roku przed wykonaniem nasadzeń,(do 10 t/rok) - wypełnienie lub uzupełnienie
ziemią donic (betonowych i wiszących oraz wież kwiatowych) - 1 x w roku przed wykonaniem
nasadzeń, (do 1t/rok) - wykonanie nasadzeń: a) na rabatach o powierzchni 540 m2 (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy), kwiaty jednoroczne w fazie kwitnienia rozkrzewione, zdrowe, bez
uszkodzeń mechanicznych, gęstość sadzenia 12x12 cm, gat. do uzgodnienia, w (średniej) cenie
do 2,50 zł/szt. b) w donicach wiszących: 639 szt. kwiatów zwisających do uzgodnienia, w cenie do
6 zł/szt. (189 donic x 3 szt. kwiatów + 12 donic o podwójnym dnie x 6 szt. kwiatów) c) w wieżach
kwiatowych: 520 szt. kwiatów zwisających do uzgodnienia, w cenie do 6 zł/szt. (3 wieże H 1200 x
90 szt. + 5 wież H1100 x 50 szt.) d) w donicach betonowych przy ul. Żeromskiego (parking) 246
szt. begonii stalekwitnącej i plektrantusa - na bieżąco uzupełnianie wypadów i skradzionych
nasadzeń, (do 100 szt. skradzionych nasadzeń na koszt wykonawcy , powyżej tej liczby na koszt
zamawiającego) Kradzież potwierdzona zgłoszeniem na Policji. - dosadzenie do rosnących iglaków
w donicach betonowych (kwadratowych) roślin sezonowych wg. sugerowanych gat. : plektrantus w
odmianach, helichrysum petiolatum - 92 szt. do 23.05.2014r. - zastosowanie w czasie sadzenia
nawozu wolnodziałającego np. Osmocote w donicach i wieżach w dawce 3 -3,5 g/dm3 i hydrożelu,
- nawożenie rabat 2 x w okresie wegetacji (na początku lipca i sierpnia), w dawkach zalecanych
przez producenta, - pielenie nasadzeń 2 x w miesiącu od maja do końca lipca i 1 x w miesiącu w
VIII i IX, - usuwanie przekwitłych kwiatostanów 1 x w miesiącu, - podlewanie w okresie suszy
nasadzeń w gruncie 2 x w tygodniu, nasadzeń w donicach i wieżach 3 x w tygodniu, wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia
pierwszych objawów - 3 x w okresie obowiązywania umowy, - likwidacja nasadzeń 1 x w roku
jesienią. 3) Kompleksowa pielęgnacja trawników: - wiosenne grabienie połączone z aeracją i
wertykulacją 1 x w roku wiosną - nawożenie 2 x w roku wiosną i latem (specjalnymi nawozami do
nawożenia wiosennego i letniego), w dawkach podanych przez producenta, - koszenie 2 x w maju,
3 x w czerwcu i lipcu, 2 x w sierpniu i wrześniu, jeżeli zajdzie potrzeba 1 x w październiku.
Koszenie przy wykorzystaniu kosiarek z funkcją mulczowania. W sytuacjach awaryjnych i przy zbyt
wilgotnej trawie dopuszczone jest stosowanie zwykłych kosiarek tj. bez funkcji mulczowania. podlewanie w okresie suszy 1 x w tygodniu w VI i VII, - zwalczanie chwastów 2 x w okresie
wegetacji, - utrzymywanie krawędzi trawnika przy ciągach komunikacyjnych 1 x w miesiącu dosiewanie trawy w miejscach zniszczonych i wydeptanych 1 x w okresie wegetacji, do 70m2/rok bieżące jesienne wygrabianie opadłych liści przewidywana ilość 200m3. Wykonawca zobowiązany
jest do usuwania dołów kopanych przez psy oraz kopczyków usypywanych przez krety, nornice itp.
4) Kompleksowa pielęgnacja krzewów ozdobnych: - uzupełnianie wiosną ziemi w misach wokół
krzewów ozdobnych rosnących na zieleńcach wokół J. Magistrackiego, Pl. PCK, Pl. Kajki i przy ul.
Krakowskiej - 5t/rok - pielenie i spulchnianie ziemi 1 x w miesiącu, - nawożenie 2 x w okresie
wegetacji (wiosną i latem), - podlewanie w okresie suszy 1 x w tygodniu, - formowanie żywopłotów
3 x w roku, - cięcia odmładzające i formujące 1 x w okresie obowiązywania umowy w terminie
zależnym od grupy do której należą poszczególne krzewy, - cięcia sanitarne w miarę potrzeb 2 x w
okresie obowiązywania umowy, - usuwanie przekwitłych kwiatostanów 1 x w miesiącu, wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia
pierwszych objawów - 3 x w okresie obowiązywania umowy, - przesadzanie roślin we wskazane
miejsce 1 x w roku, do 70 szt./rok. 5) Pielęgnacja zieleni wysokiej: - usuwanie odrostów przy
drzewach 2 x w okresie obowiązywania umowy, - formowanie drzew, które były dotychczas
formowane 2 x w okresie obowiązywania umowy przy ul. Warszawskiej 24, - pielenie mis wokół
młodych drzewek 2 x w okresie obowiązywania umowy, - podlewanie młodych drzewek w okresie
suszy 2 x w miesiącu w VI, w VII i VIII. - wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i
szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów - 2 x w okresie obowiązywania umowy. 6)
Utrzymanie ciągów komunikacyjnych wraz z krawężnikami i obrzeżami: a) alejki wykonane z
drobnego kamienia: - oczyszczanie (łącznie z niedopałkami papierosów i kapslami) prowadzić
ręcznie codziennie, - odchwaszczanie 1 x w miesiącu, Uwaga : Zabrania się wmiatania i
zagrabiania piasku, drobnego kamienia i nieczystości z alejek na trawnik. ! ! ! 7) Utrzymanie
fontann: - oczyszczanie z zanieczyszczeń - codziennie, - utrzymanie we właściwym stanie
estetycznym powierzchni figur zdobiących fontanny, - wymiana wody 2 x w miesiącu, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zwiększenia częstotliwości wymiany wody w miarę potrzeb, oczyszczanie dna i boków basenów fontann oraz podstawy rzeźb z glonów, kamienia 2 x w
miesiącu, podczas wymiany wody. - kontrola sprawności instalacji wodnej, przepłukiwanie dysz,
filtrów i wykonywanie innych zabiegów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń 1 x w
tygodniu, - montaż, demontaż i przechowywanie urządzeń w okresie zimy. - uruchamianie i
utrzymanie w ciągłej sprawności instalacji fontann w okresie : od 1 maja do 15 października. 8)
Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i obiektów zlokalizowanych na terenach
objętych umową, poprzez: - zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i sprawności użytkowej
instalacji elektroenergetycznej i wodnej, niezbędnych do funkcjonowania fontann, oświetlenia i
podświetlenia obiektów i urządzeń. Oferent zapewni profesjonalną obsługę urządzeń technicznych.
- wykonywanie drobnych prac naprawczych i remontowych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania urządzeń (tj. fontann, oświetlenia fontann, oświetlenia ziemnego), do kwoty 1000 zł
netto, powyżej tej kwoty naprawy będą wykonywane na koszt zamawiającego, - naprawy
wynikające z aktów wandalizmu i kradzieży, będą wykonywane na koszt Zamawiającego,
wymagane jest zgłoszenie na policję, - uzupełnianie brakujących, wymiana uszkodzonych i
zniszczonych desek w ławkach (do 10 szt./rok) i koszach na śmieci (do 10 szt./rok) na bieżąco, naprawa uszkodzonych i uzupełnianie skradzionych wkładów do koszy na śmieci na bieżąco, do
20 szt. wkładów / rok - bieżące utrzymywanie słupków zlokalizowanych przy Warszawskiej (w
pozycji pionowej). 4. Wykaz rzeczowy prac wchodzących w zakres wynagrodzenia ryczałtowego
dla terenów z Części II (Załącznik Nr 2): 1) Pielęgnacja trawników - koszenie 1 x w miesiącu od
maja do października. Koszenie z zastosowaniem kosiarek z funkcją mulczowania. W przypadku
koszenia (skarpy) kosami mechanicznymi - wygrabienie trawy z trawników, - jesienne wygrabianie
opadłych liści przewidywana ilość 50 m3 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania dołów
kopanych przez psy oraz kopczyków usypywanych przez krety, nornice itp. 2) Kompleksowa
pielęgnacja krzewów ozdobnych: - pielenie, spulchnianie ziemi 1 x w miesiącu, - formowanie
żywopłotów 2 x w okresie obowiązywania umowy, - cięcia odmładzające i formujące 1 x w okresie
obowiązywania umowy, w terminie zależnym od grupy do której należą poszczególne krzewy, wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia
pierwszych objawów - 1 razy w okresie obowiązywania umowy. 3) Pielęgnacja zieleni wysokiej: pielenie mis wokół młodych drzewek 2 x w okresie obowiązywania umowy, - wykonywanie
zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów
- 2 razy w okresie obowiązywania umowy. 4) Utrzymanie ciągów komunikacyjnych gruntowych: odchwaszczanie 1 x w miesiącu, - wyrównanie nawierzchni - 3 razy w okresie obowiązywania
umowy. 5. Bieżące prace porządkowe dla obiektów z części I i II (Załącznik Nr 1 i Nr 2) 1)
opróżnianie koszy na odpady codziennie do godz. 10, (odpady - 200 Mg w roku) 2) oczyszczanie
ławek parkowych i koszy z zanieczyszczeń (nalepek, napisów, glonów, pleśni, odchodów ptasich) codziennie Ilość ławek - 78 szt. Lokalizacja ławek: teren wokół J. Magistrackiego, Park im. Gen.
Wł. Sikorskiego, ul. Sienkiewicza 12, ul. Grunwaldzka, ul. Armii Krajowej, Brzozowa, k/Sądu Ilość
koszy - 38 szt. Lokalizacja: teren wokół J. Magistrackiego, Park im. Gen. Wł. Sikorskiego, ul.
Sienkiewicza 12, ul. Grunwaldzka, ul. Armii Krajowej, k/ Sądu. 3) mycie i dezynfekcja wkładów do
koszy na odpady (w środku !) - 1 x w miesiącu. 4) powierzchniowe oczyszczanie terenów objętych
umową z zanieczyszczeń codziennie do godz. 10 ! 5) utrzymywanie porządku w czasie trwania
imprez organizowanych na terenach objętych umową oraz w ich pobliżu (tj. jeżeli impreza odbywa
się na Pl. Unii Europejskiej to teren w pobliżu na którym również trzeba utrzymywać porządek to
teren wokół J. Magistrackiego), również w dni wolne od pracy. Imprezy odbywają się od ostatniego
weekendu czerwca do ostatniego weekendu sierpnia oraz dodatkowo 4 dowolne imprezy w innych
terminach. 6) likwidacja innych zanieczyszczeń w ciągu 4 godzin od zgłoszenia (interwencyjnie), 7)
likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenów objętych umową 2 x w miesiącu, 8) oczyszczanie
murków zlokalizowanych na terenach objętych umową z zanieczyszczeń (między innymi z
odchodów ptasich, glonów, mchów) codziennie. 9) oczyszczanie wpustów i przykanalików
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenach objętych umową - 2 x w sezonie (wiosna,
jesień). 10) Utrzymanie skarp i toni wodnej zbiorników i cieków znajdujących się na terenach
objętych umową, a w szczególności: - utrzymanie skarp wokół J. Magistrackiego, tj. koszenie,
wygrabianie, w przypadku powstania wyrw spowodowanych roztopami wiosennymi lub
intensywnymi opadami deszczu - doprowadzenie do stanu pierwotnego - usuwanie wszelkich
zanieczyszczeń w strefie przybrzeżnej - na bieżąco, - usuwanie zanieczyszczeń w toni - 1 x w
sezonie, - utrzymanie właściwego poziomu lustra wody w J. Magistrackim. 6. Zakres prac nie
wchodzących w zakres ryczałtu, rozliczany będzie wg potrzeb na podstawie protokołu
konieczności, cenami jednostkowymi i obejmuje: 1/ budowę 1 m2 trawnika, 2/ przebudowę 1m2
trawnika polegającą na zdarciu istniejącej darni, wymianie podłoża na głębokość 20 cm i założeniu
nowego trawnika (planowana jest przebudowa trawnika przy ul. Warszawskiej k/ fontanny) (cz. I) 3/
malowanie 1 szt. ławki a) drewnianej z elementami żeliwnymi b) drewnianej z elementami
betonowymi 4/ malowanie 1 szt. kosza na śmieci a) drewnianego z elementami żeliwnymi b)
drewnianego z elementami betonowymi 5/ malowanie 1 mb poręczy 6/ stawka roboczogodziny na
inne roboty nie objęte specyfikacją, ale powiązane z realizacją zadań, rozliczane będą wg
ustalonej stawki roboczogodziny, (stawka do celów kosztorysowych z uwzględnieniem kosztów
ogólnych, kosztów zakupu materiałów i zysku np. w przypadku zlecenia nasadzenia krzewów
ozdobnych będzie to zakup krzewów, żyznego podłoża). 7/ bieżące utrzymanie i konserwacja 1 m2
urządzonego terenu zieleni ( zakres prac do realizacji taki jak w pkt.3, wchodzących w zakres
wynagrodzenia ryczałtowego) 8/ koszenie, wygrabienie i wywóz trawy z 100 m2 trawnika. 9/
usuwanie glonów i innej roślinności zarastającej zbiorniki wodne - za 1m3 zebranych roślin.(cz I)
10/ naprawa skarpy poprzez uzupełnienie ubytków czarnoziemem i zastosowanie biowłókniny
zawierającej nasiona trawy - za 10 m2 (cz. I) 11/oczyszczanie powierzchniowe - za 10m2 7.
Wykonanie wiosną w roku 2014, w terminie do 30 maja, następujących zadań: 1) uzupełnienie
nasadzeń krzewów na rabatach przy ul. Krakowskiej. (cz. I) Tawuła japońska - 23 szt. odm
Goldmound, berberys Thunberga - 13 szt. i berberys Julianny - 10 szt. 2) uzupełnienie grysu na
alejkach wykonanych z tego materiału i zlokalizowanych przy J. Magistrackim, (ok. 6 t). (cz. I) Ceny
jednostkowe prac wymienionych w ust. 6 oraz wynagrodzenie za prace określone w ust. 7
obejmują również koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, koszty
niezbędnych nakładów na podstawowe prace pielęgnacyjne w okresie 1 roku kalendarzowego
(tzw. przyjęcie się materiału roślinnego) oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą i
uprzątnięcie terenu.

W ogłoszeniu powinno być: Zakres rzeczowy zamówienia Utrzymanie i konserwacja
terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Mrągowa w roku 2014 obejmuje: 1. Realizację zadań
będących przedmiotem zamówienia na terenach zieleni miejskiej o powierzchni dla Części I 44 155
m2 i dla Części II 108 845m2 (łączna powierzchnia 153 000 m2). Zestawienie lokalizacji terenów
zielonych objętych utrzymaniem dla Części I stanowi Załącznik Nr 1 i dla Części II stanowi
załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 2. Zakres rzeczowy prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych
obejmuje w szczególności: utrzymanie w sprawności budowli, urządzeń i obiektów małej
architektury zlokalizowanych na ww. terenach, w tym między innymi: ławek, koszy na odpady,
zadaszeń, fontann, murków oporowych, instalacji odwadniającej teren, pomników i obelisków,
stojaków na rowery, ogrodzeń, ciągów pieszych nieutwardzonych, obrzeży trawnikowych.
Ponoszenie opłat za dostarczoną do fontann i obelisków wodę (w ciągu roku dostarczono 250 m3
wody) i energię elektryczną (zużycie w okresie od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 wynosiło
20 000 kWh) potrzebną do funkcjonowania budowli, urządzeń i elementów architektury wraz z
utrzymaniem instalacji elektrycznej i wodnej niezbędnej do ich funkcjonowania. Dbałość o
utrzymanie czystości toni wodnej oraz bieżące kontrolowanie poziomu wody w jez. Magistrackim
(przy współpracy z konserwatorem sieci burzowej w mieście). Zagospodarowanie własnym
staraniem i na własny koszt odpadów powstałych z prowadzonej działalności. Zgłaszanie
dewastacji i kradzieży elementów wyposażenia obiektów organom ścigania. 3. Wykaz rzeczowy
prac wchodzących w zakres wynagrodzenia ryczałtowego dla obiektów z Części I (Załącznik Nr 1):
1) Kompleksowa pielęgnacja różanek, bylin, roślin cebulowych, itp.: - dosadzenie do 30 maja
2014r., bylin na klombie na Pl. Kajki, w pobliżu banku PKO S.A., na powierzchni 4,5
m2.Proponowane rośliny: przetacznik kłosowy o kwiatach intensywnie niebieskich Godness
Grows,kostrzewa popielata, kocimiętka Faassena. - odkrycie, rozkopczykowanie, przycięcie - 1x w
roku wiosną, - pielenie , spulchnianie w okresie wegetacji - co dwa tygodnie, - nawożenie w okresie
wegetacji - 2 x w roku: wiosną i latem, - podlewanie w okresie suszy - 1 x na tydzień, - usuwanie
przekwitłych kwiatostanów - 2 x w miesiącu, - wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed
chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów - 3 x w okresie wegetacji przesadzanie i rozsadzanie - 1 x w roku wiosną lub jesienią, do 70 szt./rok - kopczykowanie i
okrycie - 1 x w roku jesienią. 2) Wykonanie nasadzeń jednorocznych i pielęgnacja na wskazanych
rabatach, w wieżach kwiatowych oraz donicach (wiszących i betonowych) do 06.06.2014r.: uzupełnienie ziemi na rabatach - 1 x w roku przed wykonaniem nasadzeń,(do 10 t/rok) wypełnienie lub uzupełnienie ziemią donic (betonowych i wiszących oraz wież kwiatowych) - 1 x w
roku przed wykonaniem nasadzeń, (do 1t/rok) - wykonanie nasadzeń: a) na rabatach o
powierzchni 540 m2 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy), kwiaty jednoroczne w fazie
kwitnienia rozkrzewione, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych, gęstość sadzenia 20x20 cm, gat.
do uzgodnienia, w (średniej) cenie do 2,50 zł/szt. b) w donicach wiszących: 639 szt. kwiatów
zwisających do uzgodnienia, w cenie do 6 zł/szt. (189 donic x 3 szt. kwiatów + 12 donic o
podwójnym dnie x 6 szt. kwiatów) c) w wieżach kwiatowych: 520 szt. kwiatów zwisających do
uzgodnienia, w cenie do 6 zł/szt. (3 wieże H 1200 x 90 szt. + 5 wież H1100 x 50 szt.) d) w
donicach betonowych przy ul. Żeromskiego (parking) 246 szt. begonii stalekwitnącej i plektrantusa
- na bieżąco uzupełnianie wypadów i skradzionych nasadzeń, (do 100 szt. skradzionych nasadzeń
na koszt wykonawcy , powyżej tej liczby na koszt zamawiającego) Kradzież potwierdzona
zgłoszeniem na Policji. - dosadzenie do rosnących iglaków w donicach betonowych
(kwadratowych) roślin sezonowych wg. sugerowanych gat. : plektrantus w odmianach, helichrysum
petiolatum - 92 szt. do 23.05.2014r. - zastosowanie w czasie sadzenia nawozu wolnodziałającego
np. Osmocote w donicach i wieżach w dawce 3 -3,5 g/dm3 i hydrożelu, - nawożenie rabat 2 x w
okresie wegetacji (na początku lipca i sierpnia), w dawkach zalecanych przez producenta, pielenie nasadzeń 2 x w miesiącu od maja do końca lipca i 1 x w miesiącu w VIII i IX, - usuwanie
przekwitłych kwiatostanów 1 x w miesiącu, - podlewanie w okresie suszy nasadzeń w gruncie 2 x
w tygodniu, nasadzeń w donicach i wieżach 3 x w tygodniu, - wykonywanie zabiegów ochrony
roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów - 3 x w okresie
obowiązywania umowy, - likwidacja nasadzeń 1 x w roku jesienią. 3) Kompleksowa pielęgnacja
trawników: - wiosenne grabienie połączone z aeracją i wertykulacją 1 x w roku wiosną - nawożenie
2 x w roku wiosną i latem (specjalnymi nawozami do nawożenia wiosennego i letniego), w
dawkach podanych przez producenta, - koszenie 2 x w maju, 3 x w czerwcu i lipcu, 2 x w sierpniu i
wrześniu, jeżeli zajdzie potrzeba 1 x w październiku. Koszenie przy wykorzystaniu kosiarek z
funkcją mulczowania. W sytuacjach awaryjnych i przy zbyt wilgotnej trawie dopuszczone jest
stosowanie zwykłych kosiarek tj. bez funkcji mulczowania. - podlewanie w okresie suszy 1 x w
tygodniu w VI i VII, - zwalczanie chwastów 2 x w okresie wegetacji, - utrzymywanie krawędzi
trawnika przy ciągach komunikacyjnych 1 x w miesiącu - dosiewanie trawy w miejscach
zniszczonych i wydeptanych 1 x w okresie wegetacji, do 70m2/rok - bieżące jesienne wygrabianie
opadłych liści przewidywana ilość 200m3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania dołów
kopanych przez psy oraz kopczyków usypywanych przez krety, nornice itp. 4) Kompleksowa
pielęgnacja krzewów ozdobnych: - uzupełnianie wiosną ziemi w misach wokół krzewów ozdobnych
rosnących na zieleńcach wokół J. Magistrackiego, Pl. PCK, Pl. Kajki i przy ul. Krakowskiej - 5t/rok pielenie i spulchnianie ziemi 1 x w miesiącu, - nawożenie 2 x w okresie wegetacji (wiosną i latem),
- podlewanie w okresie suszy 1 x w tygodniu, - formowanie żywopłotów 3 x w roku, - cięcia
odmładzające i formujące 1 x w okresie obowiązywania umowy w terminie zależnym od grupy do
której należą poszczególne krzewy, - cięcia sanitarne w miarę potrzeb 2 x w okresie
obowiązywania umowy, - usuwanie przekwitłych kwiatostanów 1 x w miesiącu, - wykonywanie
zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów
- 3 x w okresie obowiązywania umowy, - przesadzanie roślin we wskazane miejsce 1 x w roku, do
70 szt./rok. 5) Pielęgnacja zieleni wysokiej: - usuwanie odrostów przy drzewach 2 x w okresie
obowiązywania umowy, - formowanie drzew, które były dotychczas formowane 2 x w okresie
obowiązywania umowy przy ul. Warszawskiej 24, - pielenie mis wokół młodych drzewek 2 x w
okresie obowiązywania umowy, - podlewanie młodych drzewek w okresie suszy 2 x w miesiącu w
VI, w VII i VIII. - wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili
zauważenia pierwszych objawów - 2 x w okresie obowiązywania umowy. 6) Utrzymanie ciągów
komunikacyjnych wraz z krawężnikami i obrzeżami: a) alejki wykonane z drobnego kamienia: oczyszczanie (łącznie z niedopałkami papierosów i kapslami) prowadzić ręcznie codziennie, odchwaszczanie 1 x w miesiącu, Uwaga : Zabrania się wmiatania i zagrabiania piasku, drobnego
kamienia i nieczystości z alejek na trawnik. ! ! ! 7) Utrzymanie fontann: - oczyszczanie z
zanieczyszczeń - codziennie, - utrzymanie we właściwym stanie estetycznym powierzchni figur
zdobiących fontanny, - wymiana wody 2 x w miesiącu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwiększenia częstotliwości wymiany wody w miarę potrzeb, - oczyszczanie dna i boków basenów
fontann oraz podstawy rzeźb z glonów, kamienia 2 x w miesiącu, podczas wymiany wody. kontrola sprawności instalacji wodnej, przepłukiwanie dysz, filtrów i wykonywanie innych zabiegów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń 1 x w tygodniu, - montaż, demontaż i
przechowywanie urządzeń w okresie zimy. - uruchamianie i utrzymanie w ciągłej sprawności
instalacji fontann w okresie : od 1 maja do 15 października. 8) Utrzymanie w należytym stanie
technicznym urządzeń i obiektów zlokalizowanych na terenach objętych umową, poprzez: zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i sprawności użytkowej instalacji elektroenergetycznej i
wodnej, niezbędnych do funkcjonowania fontann, oświetlenia i podświetlenia obiektów i urządzeń.
Oferent zapewni profesjonalną obsługę urządzeń technicznych. - wykonywanie drobnych prac
naprawczych i remontowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń (tj. fontann,
oświetlenia fontann, oświetlenia ziemnego), do kwoty 1000 zł netto, powyżej tej kwoty naprawy
będą wykonywane na koszt zamawiającego, - naprawy wynikające z aktów wandalizmu i
kradzieży, będą wykonywane na koszt Zamawiającego, wymagane jest zgłoszenie na policję, uzupełnianie brakujących, wymiana uszkodzonych i zniszczonych desek w ławkach (do 10 szt./rok)
i koszach na śmieci (do 10 szt./rok) na bieżąco, - naprawa uszkodzonych i uzupełnianie
skradzionych wkładów do koszy na śmieci na bieżąco, do 20 szt. wkładów / rok - bieżące
utrzymywanie słupków zlokalizowanych przy Warszawskiej (w pozycji pionowej). 4. Wykaz
rzeczowy prac wchodzących w zakres wynagrodzenia ryczałtowego dla terenów z Części II
(Załącznik Nr 2): 1) Pielęgnacja trawników - koszenie 1 x w miesiącu od maja do października.
Koszenie z zastosowaniem kosiarek z funkcją mulczowania. W przypadku koszenia (skarpy)
kosami mechanicznymi - wygrabienie trawy z trawników, - jesienne wygrabianie opadłych liści
przewidywana ilość 50 m3 Wykonawca zobowiązany jest do usuwania dołów kopanych przez psy
oraz kopczyków usypywanych przez krety, nornice itp. 2) Kompleksowa pielęgnacja krzewów
ozdobnych: - pielenie, spulchnianie ziemi 1 x w miesiącu, - formowanie żywopłotów 2 x w okresie
obowiązywania umowy, - cięcia odmładzające i formujące 1 x w okresie obowiązywania umowy, w
terminie zależnym od grupy do której należą poszczególne krzewy, - wykonywanie zabiegów
ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów - 1 razy w
okresie obowiązywania umowy. 3) Pielęgnacja zieleni wysokiej: - pielenie mis wokół młodych
drzewek 2 x w okresie obowiązywania umowy, - wykonywanie zabiegów ochrony roślin przed
chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych objawów - 2 razy w okresie
obowiązywania umowy. 4) Utrzymanie ciągów komunikacyjnych gruntowych: - odchwaszczanie 1 x
w miesiącu, - wyrównanie nawierzchni - 3 razy w okresie obowiązywania umowy. 5. Bieżące prace
porządkowe dla obiektów z części I i II (Załącznik Nr 1 i Nr 2) 1) opróżnianie koszy na odpady
codziennie do godz. 10, (odpady - 200 Mg w roku) 2) oczyszczanie ławek parkowych i koszy z
zanieczyszczeń (nalepek, napisów, glonów, pleśni, odchodów ptasich) - codziennie Ilość ławek 78 szt. Lokalizacja ławek: teren wokół J. Magistrackiego, Park im. Gen. Wł. Sikorskiego, ul.
Sienkiewicza 12, ul. Grunwaldzka, ul. Armii Krajowej, Brzozowa, k/Sądu Ilość koszy - 38 szt.
Lokalizacja: teren wokół J. Magistrackiego, Park im. Gen. Wł. Sikorskiego, ul. Sienkiewicza 12, ul.
Grunwaldzka, ul. Armii Krajowej, k/ Sądu. 3) mycie i dezynfekcja wkładów do koszy na odpady (w
środku !) - 1 x w miesiącu. 4) powierzchniowe oczyszczanie terenów objętych umową z
zanieczyszczeń codziennie do godz. 10 ! 5) utrzymywanie porządku w czasie trwania imprez
organizowanych na terenach objętych umową oraz w ich pobliżu (tj. jeżeli impreza odbywa się na
Pl. Unii Europejskiej to teren w pobliżu na którym również trzeba utrzymywać porządek to teren
wokół J. Magistrackiego), również w dni wolne od pracy. Imprezy odbywają się od ostatniego
weekendu czerwca do ostatniego weekendu sierpnia oraz dodatkowo 4 dowolne imprezy w innych
terminach. 6) likwidacja innych zanieczyszczeń w ciągu 4 godzin od zgłoszenia (interwencyjnie), 7)
likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenów objętych umową 2 x w miesiącu, 8) oczyszczanie
murków zlokalizowanych na terenach objętych umową z zanieczyszczeń (między innymi z
odchodów ptasich, glonów, mchów) codziennie. 9) oczyszczanie wpustów i przykanalików
kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenach objętych umową - 2 x w sezonie (wiosna,
jesień). 10) Utrzymanie skarp i toni wodnej zbiorników i cieków znajdujących się na terenach
objętych umową, a w szczególności: - utrzymanie skarp wokół J. Magistrackiego, tj. koszenie,
wygrabianie, w przypadku powstania wyrw spowodowanych roztopami wiosennymi lub
intensywnymi opadami deszczu - doprowadzenie do stanu pierwotnego - usuwanie wszelkich
zanieczyszczeń w strefie przybrzeżnej - na bieżąco, - usuwanie zanieczyszczeń w toni - 1 x w
sezonie, - utrzymanie właściwego poziomu lustra wody w J. Magistrackim. 6. Zakres prac nie
wchodzących w zakres ryczałtu, rozliczany będzie wg potrzeb na podstawie protokołu
konieczności, cenami jednostkowymi i obejmuje: 1/ budowę 1 m2 trawnika, 2/ przebudowę 1m2
trawnika polegającą na zdarciu istniejącej darni, wymianie podłoża na głębokość 20 cm i założeniu
nowego trawnika (planowana jest przebudowa trawnika przy ul. Warszawskiej k/ fontanny) (cz. I) 3/
malowanie 1 szt. ławki a) drewnianej z elementami żeliwnymi b) drewnianej z elementami
betonowymi 4/ malowanie 1 szt. kosza na śmieci a) drewnianego z elementami żeliwnymi b)
drewnianego z elementami betonowymi 5/ malowanie 1 mb poręczy 6/ stawka roboczogodziny na
inne roboty nie objęte specyfikacją, ale powiązane z realizacją zadań, rozliczane będą wg
ustalonej stawki roboczogodziny, (stawka do celów kosztorysowych z uwzględnieniem kosztów
ogólnych, kosztów zakupu materiałów i zysku np. w przypadku zlecenia nasadzenia krzewów
ozdobnych będzie to zakup krzewów, żyznego podłoża). 7/ bieżące utrzymanie i konserwacja 1 m2
urządzonego terenu zieleni ( zakres prac do realizacji taki jak w pkt.3, wchodzących w zakres
wynagrodzenia ryczałtowego) 8/ koszenie, wygrabienie i wywóz trawy z 100 m2 trawnika. 9/
usuwanie glonów i innej roślinności zarastającej zbiorniki wodne - za 1m3 zebranych roślin.(cz I)
10/ naprawa skarpy poprzez uzupełnienie ubytków czarnoziemem i zastosowanie biowłókniny
zawierającej nasiona trawy - za 10 m2 (cz. I) 11/oczyszczanie powierzchniowe - za 10m2 7.
Wykonanie wiosną w roku 2014, w terminie do 30 maja, następujących zadań: 1) uzupełnienie
nasadzeń krzewów na rabatach przy ul. Krakowskiej. (cz. I) Tawuła japońska - 23 szt. odm
Goldmound, berberys Thunberga - 13 szt. i berberys Julianny - 10 szt. 2) uzupełnienie grysu na
alejkach wykonanych z tego materiału i zlokalizowanych przy J. Magistrackim, (ok. 6 t). (cz. I) Ceny
jednostkowe prac wymienionych w ust. 6 oraz wynagrodzenie za prace określone w ust. 7
obejmują również koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, koszty
niezbędnych nakładów na podstawowe prace pielęgnacyjne w okresie 1 roku kalendarzowego
(tzw. przyjęcie się materiału roślinnego) oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem, kradzieżą i
uprzątnięcie terenu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 04.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11700 Mrągowo.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 06.03.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Mrągowie, ul.
Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.
Download